Tema o ljubavi..

6,962
pregleda
20
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina MommyMachine
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Nadamo se da je ovo pravo mesto da zatražite pomoć oko ovog očiglednog i iznenadnog problema sa komunikacijom i zahtevom za isplatu sa Lucki Ovl kazinom. . Osećam se kao da se odnos sa...

  Pročitajte
 • Zdravo, Parimatch je blokirao moj nalog i nije mi dozvolio da podignem svoje stanje. Tražili su od mene verifikaciju i poslao sam sve potrebne dokumente, ali još uvek nisam verifikovao svoj račun...

  Pročitajte
 • Raketti Casino - Padovi i pobede Promocija važi: 06. MART 2024. - 05. JUNI 2024. Ukupan nagradni fond: €2,000,000 Kako to funkcioniše? - Sve nagrade se isplaćuju u gotovini bez obaveze otkupa....

  Pročitajte

  Rocket Casino turniri

  1 403
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was asked this question.. and to start this topic..

  Where and what is love?
  And of course the tipical answer was "Love is knowing, its in the Heart"
  His reply to me was.. If you had a heart transplant, your heart taken and another one put in, would the love you had still be there?
  I stumbled a minute and thought about it.. we always say "Love is in the Heart"..
  "My heart feels the love" "I love you with all my heart".. coming to terms, i said
  it is a feeling we have inside, we use heart as an expression which symbolizes our
  strength in the emotion of love we have within. Our hearts contain it and our soul fuels it for growth. We spoke about the mind containing it as well, but that too i stumbled on, "What if you had a brain transplant, damage or something along that way, where is love then, does it still resume?
  He said, "I don't beleive the heart is where love is, i beleive love is in our souls because it is the only thing that cannot be taken, transplanted or changed"
  I had so much more to think and say, but everyone if you can give me your opinion,
  I'd truely love it, we are still in this deep discussion lol..
  I know it is an emotion and it can't be defined to one definition, but where is it exactly?

  Postavljeno mi je ovo pitanje.. i da započnem ovu temu..

  Gde i šta je ljubav?
  I naravno, tipičan odgovor je bio "Ljubav je saznanje, u srcu je"
  Njegov odgovor mi je bio.. Da ste imali transplantaciju srca, uzeli srce i ubacili još jedno, da li bi ljubav koju ste imali i dalje bila tu?
  Sapleo sam se na trenutak i razmišljao o tome.. uvek kažemo "Ljubav je u srcu"..
  "Moje srce oseća ljubav" "Volim te svim srcem".. pomirivši se, rekao sam
  to je osećaj koji imamo u sebi, koristimo srce kao izraz koji simbolizuje naše
  snagu u emociji ljubavi koju imamo u sebi. Naša srca ga sadrže i naša duša ga pokreće za rast. Razgovarali smo i o umu koji ga sadrži, ali i na to sam naleteo: „Šta ako ste imali transplantaciju mozga, oštećenje ili nešto slično, gde je onda ljubav, da li se još uvek nastavlja?
  Rekao je: "Ne verujem da je srce tamo gde je ljubav, verujem da je ljubav u našim dušama jer je to jedino što se ne može uzeti, presaditi ili promeniti"
  Imao sam još mnogo toga da razmislim i kažem, ali svi ako možete da mi kažete svoje mišljenje,
  Zaista bih to voleo, još uvek smo u ovoj dubokoj diskusiji lol..
  Znam da je to emocija i da se ne može definisati jednom definicijom, ali gde se tačno nalazi?

 • Original engleski Prevod srpski

  I think love it most greatly found in sacrifice for another. 

  Mislim da se ljubav najviše nalazi u žrtvovanju za drugog.

 • Original engleski Prevod srpski

  love is nothing more than a chemical reaction in a pesrons body...at least scientifically speaking, but I am NO scientist...lol

  ljubav nije ništa drugo do hemijska reakcija u telu pesrona...barem naučno govoreći, ali ja nisam naučnik...lol

 • Original engleski Prevod srpski

  Satans...that is why I refer to sacrifice.  Anyone can "feel."  Well...I hope they can!  But, sacrifice goes beyond the bio-chemical-psychological factor of human love.

  Satane...zato govorim o žrtvovanju. Svako može da "oseti". Pa...nadam se da mogu! Ali, žrtvovanje prevazilazi biohemijsko-psihološki faktor ljudske ljubavi.

 • Original engleski Prevod srpski

  I believe love is apart of the soul of a person! It is a feeling that is felt on different levels. I love(feel for) my kids in a different way that I love(feel for) my mom and my husband different from my mom... Love is an emotion, sometimes the ability to feel more for someone else than yourself and anyone who has kids has definitely tapped into that love emotion!

  P.S. My husband who is completely nuts and always has me LMAO, said "LOVE is in the groins" tongue He is so silly!

  Verujem da je ljubav deo duše čoveka! To je osećaj koji se oseća na različitim nivoima. Volim (osećam) svoju decu na drugačiji način na koji volim (osećam) svoju mamu i svog muža drugačije od moje mame... Ljubav je emocija, ponekad sposobnost da osećate više prema nekom drugom nego sebi i bilo kome ko da li su deca definitivno iskoristila tu ljubavnu emociju!

  PS Moj muž koji je potpuno lud i uvek me ima LMAO, rekao je "LJUBAV je u preponama" tongue On je tako blesav!

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Imagin,

  I think love is definitely derived from the soul, and agree with Slots. But, i think deeper than that is what triggers the soul with feelings of love?

  How is it that someone can love someone so deeply, yet the other person does not feel the same. How is it that we can love with every fiber of our being yet later fall out of love with that person.

  It is said that love is a very strong and powerful emotion...yet over time it can lose its luster. I think in many cases its lust. There is a fine line between love and lust. When caught in the midst of a deeply romantic relationship its very easy to confuse the two.

  There an old saying we all know .........love never dies.......but i have seen it die over and over again.

  Lips
  Zdravo Imagin,

  Mislim da je ljubav definitivno izvedena iz duše, i slažem se sa Slots. Ali, mislim da je dublje od toga ono što pokreće dušu osećanjima ljubavi?

  Kako to da neko može da voli nekoga tako duboko, a druga osoba ne oseća isto. Kako to da možemo da volimo svim vlaknima našeg bića, a da kasnije odljubimo tu osobu.

  Kažu da je ljubav veoma jaka i moćna emocija... ali vremenom može izgubiti svoj sjaj. Mislim da je u mnogim slučajevima to požuda. Tanka je linija između ljubavi i požude. Kada ste uhvaćeni usred duboko romantične veze, vrlo je lako pomešati njih dvoje.

  Postoji stara izreka koju svi znamo .........ljubav nikad ne umire.......ali sam je video kako umire iznova i iznova.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I saw this topic, and I had to comment.

  There are many different kinds of love, in my opinion.

  There is a love for a spouse or a partner. Strong, and deep. It should be unconditional, and it's there through the toughest of times.


  There is a different kind of love for your children. Unconditional, and very powerful. A mothers love for her children is like no other love, it's unexplainable.

  Then there is a love for friends. It's a warm, and caring love.

  I think love is in the soul also. It makes you do things you normally wouldn't at times. Love can bring you pain, joy, happiness, sadness...it's a very tricky thing.


  :-*

  Video sam ovu temu i morao sam da komentarišem.

  Postoji mnogo različitih vrsta ljubavi, po mom mišljenju.

  Postoji ljubav prema supružniku ili partneru. Jaka i duboka. Trebalo bi da bude bezuslovno, i tu je kroz najteža vremena.


  Postoji drugačija vrsta ljubavi prema vašoj deci. Bezuslovno i veoma moćno. Ljubav majke prema svojoj deci je kao nijedna druga ljubav, neobjašnjiva je.

  Zatim postoji ljubav prema prijateljima. To je topla i brižna ljubav.

  Mislim da je i ljubav u duši. To vas tera da ponekad radite stvari koje inače ne biste. Ljubav vam može doneti bol, radost, sreću, tugu...to je veoma zeznuta stvar.


  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Love is when a parent sacrifices his/her meal so their child will have food
  or the hero that steps in to protect someone from bullies.
  or someone who is kind enough to make that morgage payment for someone who doesn't have it to pay at the moment.
  or can hold their grievance until later with someome who isn't feeling well or doing well.

  Ljubav je kada roditelj žrtvuje svoj obrok da bi njihovo dete imalo hranu
  ili heroj koji ulazi da zaštiti nekoga od nasilnika.
  ili neko ko je dovoljno ljubazan da plati tu hipoteku za nekoga ko je trenutno nema da plati.
  ili mogu zadržati svoju pritužbu do kasnije sa nekim ko se ne oseća dobro ili mu nije dobro.

 • Original engleski Prevod srpski

  i agree with joseph kennedys comparison having kids killed the selfish part of me (and keeps me broke )lmao kiss tongue kiss grin

  Slažem se sa poređenjem Džozefa Kenedisa da su deca ubila sebičan deo mene (i da me drži švorc) lmao kisstonguekissgrin

 • Original engleski Prevod srpski

  Me as well. Raising kids takes alot of sacrafice for me, but it's ok. I know whatever it is that I sacrafice, I get back 100x from the love of my children.  :-*

  I ja isto. Odgajanje dece zahteva mnogo odricanja za mene, ali u redu je. Znam šta god da žrtvujem, 100 puta se vraćam od ljubavi moje dece.  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh boy, kids saved my life love-wise.  I am an only child who grew up mostly alone and though I had general care for the rest of the world and people, I never knew how selfish I was until I had kids lol.  My son actually brought me to my knees with the weird chemical soul deep reaction I had to him.  I honestly believe it was the first time I knew TRUE love, the kind that was NATURAL and i had no idea what to do with it.  It scared the #$## out of me.  Other moms were just going on with life in my mom's group, I was like frozen and terrified, and touched so deeply I didn't know what the heck was happening to me.  My dh thought I had post partem depression, but it was an awakening actually.  All of a sudden I went from ME to US, and wowsers.  I don't believe I had ever been an US before.  Now, I had love for my dh, and love for my friends, and love for my mom etc., but it was not the earth shattering soul deep love I had for my son when I realized what real love was, and have for my kids. 

  It wasn't until I had my son and felt something so painful and awesome, that I knew my mom didn't love me.  Not totally.  It wasn't until I felt my own skin that I knew I wasn't hers.  It was as if I had to know real natural love before I could see what was not.  That was a very painful experience for me.  I am sure you notice that I mix pain with love often, and I would say that's pretty accurate for me. 

  Now I'm not saying the only real natural love is for children- not at all.  But for me, it was what taught me the responsibility of love, and what real love was.  It was only because I was deprived of it growing up that I needed something so jolting to know.  I know people who grew up with a seminormal family, never had kids, and they are the most loving caring people you would ever meet.  It's as if love radiates from them, you just love to be around them.  So I think it is soul deep for sure. 

  O momče, deca su mi spasila život u ljubavi. Ja sam jedino dete koje je odrastalo uglavnom samo i iako sam imao opštu brigu o ostatku sveta i ljudima, nisam znao koliko sam sebičan dok nisam dobio decu lol. Moj sin me je zapravo bacio na kolena sa čudnom hemijskom dubokom reakcijom koju sam imao na njega. Iskreno verujem da je to bio prvi put da sam upoznao PRAVU ljubav, onu vrstu koja je bila PRIRODNA i nisam imala pojma šta da radim sa njom. Uplašio me je #$##. Druge mame su samo nastavile sa životom u grupi moje mame, bila sam kao smrznuta i prestravljena, i toliko duboko dirnuta da nisam znala šta mi se dođavola dešava. Moj dh je mislio da imam postpartem depresiju, ali to je zapravo bilo buđenje. Odjednom sam prešao iz MENE u NAS, i vovsers. Ne verujem da sam ikada ranije bio u SAD. Sada, imao sam ljubav prema svom dh-u, i ljubav prema svojim prijateljima, i ljubav prema svojoj mami itd., ali to nije bila duboka ljubav koja je potresla dušu koju sam imala prema svom sinu kada sam shvatila šta je prava ljubav i imala prema svom klinci.

  Tek kada sam dobila sina i osetila nešto tako bolno i strašno, znala sam da me mama ne voli. Ne sasvim. Tek kada sam osetio svoju kožu, znao sam da nisam njen. Kao da sam morao da upoznam pravu prirodnu ljubav pre nego što vidim šta nije. To je za mene bilo veoma bolno iskustvo. Siguran sam da primetite da često mešam bol sa ljubavlju, i rekao bih da je to prilično tačno za mene.

  Ne kažem da je jedina prava prirodna ljubav prema deci – nikako. Ali za mene je to bilo ono što me je naučilo odgovornosti ljubavi i šta je prava ljubav. Samo zato što sam bio lišen toga dok sam odrastao, trebalo mi je nešto tako potresno da znam. Znam ljude koji su odrasli u polunormalnoj porodici, nikada nisu imali decu, i oni su najbrižniji ljudi koje ste ikada sreli. Kao da iz njih zrači ljubav, samo voliš da si u njihovoj blizini. Tako da mislim da je sigurno duboko u duši.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for sharing that Toodle. I know exactly what you are saying.  :-*

  Hvala što ste podelili taj Toodle. Znam tačno šta govoriš.  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Mommy.. I meant that about the skin thing.  I found out on her deathbed that I am perhaps not her birth child.  Which would explain a lot, including the intense resentment.  So I am currently researching the matter.

  Hvala mama.. To sam mislio u vezi sa kožom. Saznao sam na njenoj samrti da ja možda nisam njeno rođeno dete. Što bi objasnilo mnogo toga, uključujući intenzivnu ogorčenost. Tako da trenutno istražujem tu stvar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh wow, that is deep stuff. I hope you get to the bottom of it. I wish you good luck, and you will be in my thoughts, and prayers.  :-*

  Oh vov, to je duboka stvar. Nadam se da ćeš doći do dna. Želim vam sreću, i bićete u mojim mislima i molitvama.  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  My crazy first husband once wrote me a poem I only remember part of it-
  Love is Everything
  the good, the bad, the in between
  Love is a baby nursing from it's mother
  Love is one man killing another

  Okay, so, it went on like that for awhile. 

  So if it's everything, it is everywhere, kind of like God.  Hmmm...makes sense since God is love. 

  Moj ludi prvi muž mi je jednom napisao pesmu koju pamtim samo deo nje-
  Ljubav je sve
  dobro, loše, ono između
  Ljubav je beba koja doji od svoje majke
  Ljubav je da jedan čovek ubije drugog

  U redu, tako je trajalo neko vreme.

  Dakle, ako je sve, to je svuda, kao Bog. Hmmm...ima smisla pošto je Bog ljubav.

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow, great answers, it is true, having children does wipe out selfishness, you do make total sacrifices for them.
  Toodles loved your story, that is like breaking through the chains that bound you, coming out with love that just surrounds you, learning how to love is a very hard thing to do, it is also a very powerful and useful skill for survival, you seemed to have overcome.. love does radiate and it can get you through the toughest times in our lives.

  Very true chillymellow, it is everywhere..
  From doo-doo birds to viruses, from cavemen to hornless rhinos, snakes and ants that crawl, from bad things to the good, from oceans and skies that hold our kings, to the tiniest teardrop that holds a million prayers, the driest of deserts sands, to the sparkle in concrete, all plants and animals that fly or swim, the people we see and meet, babys smiles, cats and dogs that grin.. the air that we breathe and how our hearts beat.. you will find it!

  Vau, sjajni odgovori, istina je, ako imate decu, brišete sebičnost, vi se za njih potpuno žrtvujete.
  Toodles je voleo vašu priču, to je kao da probijete lance koji su vas vezali, izađete sa ljubavlju koja vas samo okružuje, naučiti kako da volite je veoma teška stvar, to je takođe veoma moćna i korisna veština za preživljavanje, vi činilo se da je pobedio.. ljubav zrači i može da te provede kroz najteže trenutke u našim životima.

  Veoma pravi chillimellov, svuda je..
  Od doo-doo ptica do virusa, od pećinskih ljudi do bezrogih nosoroga, zmija i mrava koji gmižu, od loših stvari do dobrih, od okeana i neba koji drže naše kraljeve, do najmanje suze koja drži milion molitvi, najsušnije od pustinja pesak, do svetlucanja u betonu, sve biljke i životinje koje lete ili plivaju, ljudi koje vidimo i srećemo, osmehe beba, mačke i psi koji se cere.. vazduh koji udišemo i kako nam kucaju srca.. naći ćete ga !

 • Original engleski Prevod srpski

  You certainly have a way with words Imagin.

  Well said.  :-*

  Sigurno se snalaziš sa rečima Imagin.

  Dobro rečeno.  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Love is a grave mental disease.
  -Plato

  Forget love, I'd rather fall in chocolate.
  - Sandra Dykes, comedian

  Love is a dirty trick played on us to achieve continuation of the species.

  Ljubav je teška mentalna bolest.
  -Platon

  Zaboravi ljubav, radije bih pao u čokoladu.
  - Sandra Dajks, komičarka

  Ljubav je prljavi trik na nas da bismo postigli nastavak vrste.

 • Original engleski Prevod srpski

  Love is the most beautiful thing in the world to me. I consider myself a loving person, and I think the world would be a much better place, if more people just loved a little more wink  :-*

  Ljubav je za mene nešto najlepše na svetu. Smatram sebe osobom koja voli i mislim da bi svet bio mnogo bolje mesto, kada bi više ljudi volelo malo više wink  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  “The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.”

  “Without love, we are birds with broken wings.”

  “Ordinary riches can be stolen, real riches cannot. In your soul are infinitely precious things that cannot be taken from you.”

  -Morrie Schwartz


  :-*

  „Najvažnija stvar u životu je naučiti kako da odaješ ljubav i da joj dozvoliš da uđe.

  „Bez ljubavi mi smo ptice slomljenih krila.

  „Obično bogatstvo se može ukrasti, pravo ne može. U tvojoj duši su beskrajno dragocene stvari koje ti se ne mogu oduzeti.”

  -Morrie Schvartz


  :-*

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats