Blefira 101!!!!!!!!

3,185
pregleda
1
odgovor
Poslednja objava postavila pre 16 godina xmen11
xmen11
 • Započeto
 • xmen11
 • Israel Newbie 4
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Osećam da će budućnost biti veoma uređena i da će biti teško imati nešto privatno, pa bih radije živeo u prošlosti

  Pročitajte

  nasumično

  4 579
  pre 2 meseca
 • FlipVager Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €1,000 5% Cashback Bonus Samo novi kupci. T&C se primenjuju. 18+. Ova ponuda nije dostupna za igrače koji žive u Ontariju. Kanadski...

  Pročitajte
 • Posh nije isplatio i čekao sam da prođe vremenski okvir Osvojio sam 1400,00 6. maja u Posh kazinu. Igram tamo nekoliko godina i ranije sam se povlačio iz njih. Koristio sam bonus brzu isplatu...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Bluffing....Look, I'm no expert, but I read a lot...and this is the advice wot I have read.


  Basically, in a long handed game, say 7 or more players, you really don't need to bluff. This is because with so many players, someone is almost bound to have a hand that beats yours, and is also prepared to call your bluff. So only play strong hands. This is incredibly boring, as it means you play about one hand in 12, and on a bad day, you might not play a hand for well over half an hour at a time. This only play good hands strategy isn't original or interesting, but it is effective because for some reason I can't understand, few other players stick to it, and few adjust their play to allow for your rock-like credentials.

  It's still a good idea to bluff sometimes, the idea isn't really to win anything out of it, but almost to get caught bluffing. If you do this people will say "Ah, that C.M. , he's a bit of a bluffer". This means that the next time you play a hand, even if its a pair of AAs, people will say "Ah, that C.M. , he's a bit of a bluffer" etc. Hopefully they will raise against your bet on your impossibly strong hand, & you clean up. Well that's the idea anyway. I think it's probably best not to bluff more often that once in every 10 or so hands that you play. That's a guess. I don't know for sure. As you're only playing 1 in 12 hands, that means you bluff about once every blue moon. But you get the idea.

  In short handed games esp with 3 or less, then you need to bluff a lot. In this sense, it means raising loads in order to convince your opponent that you have a strong hand. Strangely, because there are only a few players, if you have almost any hand of any quality it probably is stronger anyway. This tendancy to raise a lot in short handed games makes them very aggrressive, so pref. should be avoided by the likes of us. They're difficult to win, unless you really have a feel for the game, which takes time. I'll give it another year for my ability laugh_out_loud!  Because of all this, when selecting tables, the thing I most look out for is full tables. They're easier for beginners.  --------------------
  "I have enough money to last me the rest of my life unless I buy something." -Jackie Mason


  The way I see it, in limit poker there are only two good times to bluff, the semi-bluff when you have a four flush or open ended straight.In other words you have the worst hand, but a very good chance of making the best hand. Sometimes you have both , with 15 cards that can make your hand.I particularly like having a pair and the flush draw. Of course if it's the top pair, you are not bluffing. The other time to bluff is the position bluff, when you are last or second last and everyone has checked. I prefer to do this after the turn card, too many players will call after the flop with over cards, and the bigger bet on the turn discourages callers.Remember they have no idea what you have, in their mind you could have slow-played a set, or have made a set or two pair on the turn.Some poor players can't be bluffed, so it's a good idea to know if this type player is in the hand.Just the other day, I saw a bluffer called , and the caller couldn't even beat an ace high, which of course what the bettor had..
  If you play low limit against more players, then do not bluff or very rarely, because there are players who never fold. If there are 1-2 opponents only, then of course you have to bluff, when you feel your opponents do not have good cards. If the pot is large, then the bluffing is bad idea, because if the players fold, then they lose lot of money, so some of them will call. If the pot is small, then the bluff can be good. (I'm quite good low limit Hold'em player.)


  Blefiranje... Vidite, nisam stručnjak, ali čitam mnogo... i ovo je savet koji sam pročitao.


  U suštini, u igri sa dugom rukom, recimo 7 ili više igrača, zaista ne morate da blefirate. To je zato što sa toliko igrača, neko je skoro obavezan da ima ruku koja pobedi vašu, a takođe je spreman da plati vaš blef. Dakle, igrajte samo jake ruke. Ovo je neverovatno dosadno, jer znači da igrate otprilike jednu ruku u 12, a u lošem danu možda nećete odigrati ruku duže od pola sata u isto vreme. Ova strategija samo igranja dobrih ruku nije originalna ili interesantna, ali je efikasna jer iz nekog razloga koji ne mogu da razumem, malo drugih igrača se pridržava nje, a malo njih prilagođava svoju igru kako bi omogućilo vaše akreditive poput rok.

  I dalje je dobra ideja ponekad blefirati, ideja nije zapravo da dobijete nešto od toga, već skoro da vas uhvate na blefiranju. Ako to uradite, ljudi će reći "Ah, taj CM, on je malo blefer". To znači da će sledeći put kada odigrate ruku, čak i ako je to par AA, ljudi reći "Ah, taj CM, on je malo blefer" itd. Nadajmo se da će podići protiv vaše opklade na vašu neverovatno jaku ruku, i očistite. Pa to je ipak ideja. Mislim da je verovatno najbolje da ne blefirate češće nego jednom u svakih 10 ruku koje igrate. To je nagađanje. ne znam sigurno. Pošto igrate samo 1 u 12 ruku, to znači da blefirate otprilike jednom na svaki plavi mesec. Ali shvatate ideju.

  U kratkim igrama, naročito sa 3 ili manje, onda morate mnogo da blefirate. U tom smislu, to znači podizanje tereta kako biste ubedili protivnika da imate jaku ruku. Čudno, jer ima samo nekoliko igrača, ako imate skoro bilo kakvu ruku bilo kog kvaliteta, verovatno je ionako jača. Ova sklonost da se mnogo podigne u igrama sa kratkim rukama čini ih veoma agresivnim, tako da pref. treba da ga izbegavaju poput nas. Teško ih je pobediti, osim ako zaista nemate osećaj za igru, za šta je potrebno vreme. Daću još jednu godinu za moju sposobnost laugh_out_loud !  Zbog svega ovoga, kada biram stolove, ono na šta najviše obraćam pažnju su puni stolovi. Lakši su za početnike.  --------------------
  „Imam dovoljno novca da izdržim do kraja života osim ako nešto ne kupim. -Jackie Mason


  Kako ja to vidim, u limit pokeru postoje samo dva dobra vremena za blef, polu-blef kada imate četiri fleša ili otvorenu strejt. Drugim rečima, imate najgoru ruku, ali vrlo dobre šanse da napravite najbolja ruka. Ponekad imate oboje, sa 15 karata koje mogu da vam donesu ruku. Posebno volim da imam par i flush drav. Naravno, ako je to top par, ne blefirate. Drugi put za blef je blef na poziciji, kada ste poslednji ili poslednji i svi su čekirali. Više volim da uradim ovo posle turn karte, previše igrača će pratiti posle flopa sa over kartama, a veća ulog na turnu obeshrabruje one koji pozivaju. set, ili su napravili set ili dva para na turnu. Neki loši igrači se ne mogu blefirati, pa je dobra ideja da znate da li je ovaj tip igrača u ruci. Pre neki dan sam video blefera zv. , a igrač nije mogao da pobedi ni keca, što je, naravno, imao kladionik..
  Ako igrate lov limit protiv više igrača, onda nemojte blefirati ili vrlo retko, jer postoje igrači koji nikada ne odustaju. Ako ima samo 1-2 protivnika, onda naravno morate da blefirate, kada smatrate da vaši protivnici nemaju dobre karte. Ako je pot veliki, onda je blefiranje loša ideja, jer ako igrači odustaju, onda gube mnogo novca, pa će neki od njih pratiti. Ako je pot mali, onda blef može biti dobar. (Ja sam prilično dobar lov limit Hold'em igrač.)


Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats