košta previše

3,715
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 godina Imagin.ation
TAAADAAA
 • Započeto
 • TAAADAAA
 • United States Superstar Member 5873
 • Poslednja aktivnost pre 3 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Već sam čekao koliko sam mogao, sve rokove koje je tražila i procenila RABONA. Umoran sam od čekanja. Moj jedini izbor je bio da ovde pribegnem spoljnoj žalbi. Moj nalog je 100% verifikovan...

  Pročitajte

  REŠENO: Rabona povlačenje

  17 1.09 K
  pre 2 meseca
 • Hej LCB i njegovi divni korisnici! Dobrodošli u Asino – gde uzbuđenje nikad ne prestaje i zabava je uvek iza ugla! Od trenutka kada nam se pridružite, uronite u uzbuđenje uz naš neverovatan...

  Pročitajte
 • Pacifički okreti su u početku izgledali sjajno. Onda kada sam bio pozitivan 661, odjednom je ugasio igru govoreći mi da sam odjavljen jer se drugi uređaj prijavio. Što je bilo nemoguće....

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Darn, it costs too much to see a Dentist.  I have two teeths need to be fixed.  One of them cost $650 that I got it fixed today, the other will cost me more than $1k which I will need to win a random jackpot to have it fixed next  grin grin shocked shocked grin grin cheesy .  My school insurance wont cover for this cost.  Sorry, I need to make this thread to vent.

  cool cool cool

  Prokletstvo, previše košta odlazak kod zubara. Moram popraviti dva zuba. Jedan od njih je koštao 650 dolara koje sam danas popravio, drugi će me koštati više od 1k dolara što će mi trebati da osvojim nasumični džekpot da bih ga sledeće popravio gringrinshockedshockedgringrincheesy . Moje školsko osiguranje neće pokriti ovaj trošak. Žao mi je, moram da napravim ovu nit da se isprazni.

  coolcoolcool

 • Original engleski Prevod srpski

  I totally agree with you.

  You dentists should be ashamed of yourself for charging so much!  Its not like the ADA or the profession is not making a fortune already.

  Potpuno se slažem sa vama.

  Vas zubare treba da bude sramota što toliko naplaćujete! Nije kao da ADA ili profesija već ne zarađuje bogatstvo.

 • Original engleski Prevod srpski

  Anyone finding that dentists have now added sales to their list of qualifications?  It's terrible how they are trying to sell you things you don't need or want. Dental procedures are not like buying a car!

  I switched because I didn't like the pressure. He also told me I had cavities that I didn't have. Thank God for procrastination because when I switched, the new dentist said it was a good thing I didn't have those cavities fixed because I have none. Now that's awful!

  Da li je neko otkrio da su zubari dodali prodaju na svoju listu kvalifikacija? Užasno je kako pokušavaju da vam prodaju stvari koje vam ne trebaju ili ne želite. Stomatološke procedure nisu kao kupovina automobila!

  Prešao sam jer mi se nije dopao pritisak. Takođe mi je rekao da imam karijes koje nisam imao. Hvala Bogu na odugovlačenju jer kada sam promenio, novi zubar je rekao da je dobro što nisam popravio te karijese jer ih nemam. Sad je to grozno!

 • Original engleski Prevod srpski

  Anyone finding that dentists have have now added sales to their list of qualifications?  It's terrible how they are trying to sell you things you don't need or want. Dental procedures are not like buying a car!

  I switched because I didn't like the pressure. He also told me I had cavities that I didn't have. Thank God for procrastination because when I switched, the new dentist said it was a good thing I didn't have those cavities fixed because I have none. Now that's awful!


  Have you talked to the first dentist since switching?  Why do you think he told you you had cavities when you don't?  You think he was purposefully telling you lies and being dishonest?  If yes, his license to practice dentistry should be removed. 

  Da li je neko otkrio da su stomatolozi sada dodali prodaju na svoju listu kvalifikacija? Užasno je kako pokušavaju da vam prodaju stvari koje vam ne trebaju ili ne želite. Stomatološke procedure nisu kao kupovina automobila!

  Prešao sam jer mi se nije dopao pritisak. Takođe mi je rekao da imam karijes koje nisam imao. Hvala Bogu na odugovlačenju jer kada sam promenio, novi zubar je rekao da je dobro što nisam popravio te karijese jer ih nemam. Sad je to grozno!


  Da li ste razgovarali sa prvim zubarom nakon promene? Šta mislite zašto vam je rekao da imate karijes kada nemate? Mislite da vam je namerno govorio laži i bio nepošten? Ako jeste, treba mu oduzeti dozvolu za obavljanje stomatološke prakse.
 • Original engleski Prevod srpski

  Oh my...Dentists are ridiculous nowadays. Last year my husband had to get a tooth pulled, the guy must have not known how to pull a damn tooth, he split my husbands gum in half, he had to get 9 stitches, it got infected..and when my husband went back to get it treated, the Dentist tried to charge him a $150 convienance fee for a same day appt. shocked

  IMAGINE huh

  Needless to say, he didn't pay it, and it's all good now, but what a nightmare this Dentist caused.

  I have to get my oldest braces next year, not looking forward to that..  :-*

  O moj...Stomatolozi su smešni u današnje vreme. Prošle godine moj muž je morao da izvuče zub, tip mora da nije znao kako da izvadi prokleti zub, podelio je žvaku mog muža na pola, morao je da dobije 9 šavova, inficirao se..i kada se moj muž vratio da bi ga izlečio, zubar je pokušao da mu naplati 150 dolara naknade za isti dan. shocked

  ZAMISLITI huh

  Nepotrebno je reći da nije platio, i sada je sve u redu, ali kakvu je noćnu moru izazvao ovaj zubar.

  Moram da nabavim svoje najstarije proteze sledeće godine, ne radujući se tome.  :-*

 • Original engleski Prevod srpski


  Anyone finding that dentists have have now added sales to their list of qualifications?  It's terrible how they are trying to sell you things you don't need or want. Dental procedures are not like buying a car!

  I switched because I didn't like the pressure. He also told me I had cavities that I didn't have. Thank God for procrastination because when I switched, the new dentist said it was a good thing I didn't have those cavities fixed because I have none. Now that's awful!


  Have you talked to the first dentist since switching?  Why do you think he told you you had cavities when you don't?  You think he was purposefully telling you lies and being dishonest?  If yes, his license to practice dentistry should be removed. 


  I agree with ish..I can only imagine all the other people he convinced to spend money on unneccessary dental work.


  :-*


  Da li je neko otkrio da su stomatolozi sada dodali prodaju na svoju listu kvalifikacija? Užasno je kako pokušavaju da vam prodaju stvari koje vam ne trebaju ili ne želite. Stomatološke procedure nisu kao kupovina automobila!

  Prešao sam jer mi se nije dopao pritisak. Takođe mi je rekao da imam karijes koje nisam imao. Hvala Bogu na odugovlačenju jer kada sam promenio, novi zubar je rekao da je dobro što nisam popravio te karijese jer ih nemam. Sad je to grozno!


  Da li ste razgovarali sa prvim zubarom nakon promene? Šta mislite zašto vam je rekao da imate karijes kada nemate? Mislite da vam je namerno govorio laži i bio nepošten? Ako jeste, treba mu oduzeti dozvolu za obavljanje stomatološke prakse.


  Slažem se sa ish..Mogu samo da zamislim sve druge ljude koje je ubedio da troše novac na bespotreban stomatološki rad.


  :-*
 • Original engleski Prevod srpski
  It is so true about sales tactics!! I went to the dentist once to get my teeth cleaned and he pushed me big time into getting a whitening treatment for my teeth for $300. He also said he wanted to use me as one of his models at a dental convention after i finished the treatment....yeah right!

  The odd thing was before he tried to sell me the whitener he called in a couple of the dental assistances because he couldn't get over how white my teeth were!! So then why would i need to spend $300 for a service i don't need!

  Dentists are taught to sell sell sell like never before. Everything from braces to Lumineers. 

  I told him i will stick with crest white strips at $20 a box!

  Lips
  Tako je tačno o taktici prodaje!! Jednom sam otišao kod zubara da mi očisti zube i on me je naterao da dobijem tretman za izbeljivanje zuba za 300 dolara. Takođe je rekao da želi da me koristi kao jednog od svojih modela na stomatološkoj konvenciji nakon što sam završio tretman.... da, tačno!

  Čudna stvar je bila pre nego što je pokušao da mi proda belilo, pozvao je nekoliko zubara jer nije mogao da preboli koliko su mi beli zubi!! Pa zašto bih onda morao da potrošim 300 dolara za uslugu koja mi nije potrebna!

  Stomatolozi su naučeni da prodaju prodaju prodaju kao nikada ranije. Sve od proteza do lumineera.

  Rekao sam mu da ću se držati belih traka po ceni od 20 dolara po kutiji!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Wow, the dental prices in the States are soooo high! No wonder dental tourism's blooming in Serbia. As my boyfriend's a dentist, I know a little about the industry. And those prices you named are just ridiculous! Those services cost multiple times less in Serbia.

  So, surf the net, find an agency that has dental tourism packages, pack your bags and come to Eastern Europe. I bet it's gonna be cheaper, and much more fun! smiley

  Vau, cene zubara u Sjedinjenim Državama su tako visoke! Nije ni čudo što u Srbiji cveta dentalni turizam. Pošto je moj dečko zubar, znam malo o ovoj industriji. A te cene koje ste naveli su smešne! Te usluge u Srbiji koštaju višestruko manje.

  Dakle, prosurfajte po mreži, pronađite agenciju koja ima pakete za stomatološki turizam, spakujte kofere i dođite u istočnu Evropu. Kladim se da će biti jeftinije, i mnogo zabavnije! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm really not surprised about the major costs of denistry in the USA. In fact, what suprises me more, is that many insurance companies are actually agreeing to let the patients go overseas for heart operations and pay for everything (I think except for travel) and they get a nice hotel (Paid) and treatment (Paid) all by the insurance company as they saved BIG money$$ by doing that.

  The quality is as good if not better as many of the doctors trained right in the USA and then went back to their homeland to help their countryman. Not like here where it's "Out of my way, I WANT the money$!!!!"

  Zaista nisam iznenađen velikim troškovima denisterija u SAD. U stvari, ono što me više iznenađuje je da mnoge osiguravajuće kompanije zapravo pristaju da puste pacijente u inostranstvo na operacije srca i plate sve (mislim osim putovanja) i dobiju lep hotel (Plaćeno) i lečenje (Plaćeno) sve od osiguravajućeg društva jer su uštedeli VELIKE money $$ radeći to.

  Kvalitet je dobar ako ne i bolji koliko i mnogi lekari koji su se školovali upravo u SAD, a zatim su se vratili u svoju domovinu da pomognu svom sunarodniku. Ne kao ovde gde je „Skloni mi se s puta, ŽELIM money $!!!!"

 • Original engleski Prevod srpski  So, surf the net, find an agency that has dental tourism packages, pack your bags and come to Eastern Europe. I bet it's gonna be cheaper, and much more fun! smiley
  Or you could come here cat with bf and make a killing.....live in a mansion with a pool in the backyard!!  Dakle, prosurfajte po mreži, pronađite agenciju koja ima pakete za stomatološki turizam, spakujte kofere i dođite u istočnu Evropu. Kladim se da će biti jeftinije, i mnogo zabavnije! smiley
  Ili bi mogao da dođeš ovde mačku sa drugaricom i napraviš ubistvo.....da živiš u vili sa bazenom u dvorištu!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Oh, that'd b nice, but I don't think the States accept Serbian diplomas! sad

  Oh, to bi bilo lepo, ali mislim da države ne prihvataju srpske diplome! sad

 • Original engleski Prevod srpski

  I had a filling put in one time on a tooth that my dentist said had some decay, but what was weird is i never saw any decay.. i was worried and trusted him, went ahead and had it done, paid over 300.00 for the filling, i felt him drill and drill, paste and pack.. all the blah blah.. in 2 weeks it fell out, i had a hole on my tooth that was never there before, i went back and they tried to charge me again. Was this some sort of scam on a patient? Walked out of that dentist went to another paid 90.00 for a filling.. and the dentist at that time told me he found no decay or evidence of any.. That really sucked. Maybe i could of done something about it.. but i didn't

  Jednom sam stavio plombu na zub za koji je moj zubar rekao da ima neki karijes, ali ono što je bilo čudno je da nikada nisam video karijes.. Bio sam zabrinut i verovao sam mu, nastavio sam i uradio to, platio sam preko 300,00 za plombiranje, osetio sam ga kako buši i buši, lepi i pakuje.. sve bla bla.. za 2 nedelje je ispalo, imao sam rupu na zubu koje nikada ranije nije bilo, vratio sam se i ponovo su pokušali da mi naplate . Da li je ovo bila neka vrsta prevare nad pacijentom? Otišao od tog zubara otišao je kod drugog, platio je 90,00 za plomu.. a zubar mi je u to vreme rekao da nije pronašao karijes ili tragove bilo kakvog.. To je stvarno sranje. Možda sam mogao nešto da uradim po tom pitanju.. ali nisam

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats