Da li materijalne stvari zaista impresioniraju?

4,789
pregleda
13
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina wmmeden
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was thinking about this question..
  If he/she had it all would it make a difference for the honest man with nothing?

  Would you rather be happy and healthy with nothing, or miserable and shallow with it all?

  What do you all think in our world today, would you give it all up for humanity within yourself, or stick with materialistically having it all..

  This was quoted..
  "I don't think it is shallowness for some people, being in a state of disillusion can be a form of protectection for some people. They hide behind the material things in life. Material is OK. Put it in prospective though, it doesn't come before humanity or any living form"
  Material things don't impress me, they come and they go..


  What is your comment on that quote?
  What are your feelings on the Material Things?

  Razmišljao sam o ovom pitanju..
  Da on/ona ima sve, da li bi to za poštenog čoveka bez ičega napravilo razliku?

  Da li biste radije bili srećni i zdravi bez ičega, ili jadni i plitki sa svime?

  Šta mislite u našem današnjem svetu, da li biste se odrekli svega zbog čovečanstva u sebi ili se držali materijalistički da imate sve...

  Ovo je citirano..
  „Ne mislim da je to plitkost za neke ljude, to što su u stanju razočaranja može biti vid zaštite za neke ljude. Oni se kriju iza materijalnih stvari u životu. Materijal je u redu. Stavite ga u perspektivu, ipak ne dolazi pred čovečanstvo ili bilo koji živi oblik"
  Materijalne stvari me ne impresioniraju, one dođu i odu..


  Kakav je vaš komentar na taj citat?
  Kakva su vaša osećanja prema materijalnim stvarima?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Viv,

  Material things are actually nothing when you look at the big picture.  But unfortunately it is kinda like looks compared to a great personality.  I think we all would rather just be HAPPY, but are you going to talk to some1 on the bus that isn't that great looking just because they might be your soul?  NO we wouldn't.

  I have learned from experience that money doesn't buy love.  I use to make $10-$15k a month when the insurance laws first went into effect in California.  I had a BMW and a Vette.  I spent money like it grew on trees.  But I worked A LOT, ten hour days, almost every Saturday and sometimes Sunday.  If some1 wanted Insurance I would be there.  But that didn't last forever and when I became unemployed it was a reality check for me. 

  I was actually worried about my boys because they had never wanted for anything, my theory in life was, the reason I work so hard is so that we can have whatever  we wanted.  They knew money was real tight, but it didn't seem to matter to them.  Even though we didn't have much at all, I was home with them for once in their lives.  I would actually cook dinner we did things as a family.  About 6 months into being unemployed.  My oldest asked me for money (for what I can't remember)  of course I got teary eyed and told him sorry I didn't have it and hopefully I get a job soon.  His reply was, "I don't NEED to have the money mom I would rather be broke and have you home anyway."  That was when it hit me, money doesn't mean $@@@!!!!

  I basically missed my oldest growing up because I worked sooooo much.  I was always stressed out and never saw my kids.  Now I actually enjoy my life.  wink

  Hej Viv,

  Materijalne stvari su zapravo ništa kada pogledate širu sliku. Ali, nažalost, to izgleda kao da izgleda u poređenju sa sjajnom ličnošću. Mislim da bismo svi radije bili SREĆNI, ali hoćeš li razgovarati sa nekim1 u autobusu koji ne izgleda tako sjajno samo zato što su možda tvoja duša? NE, ne bismo.

  Iz iskustva sam naučio da se novac ne kupuje ljubav. Zarađivao sam 10-15 dolara mesečno kada su zakoni o osiguranju prvi put stupili na snagu u Kaliforniji. Imao sam BMV i Vette. Trošio sam novac kao da raste na drveću. Ali radio sam MNOGO, deset sati dnevno, skoro svake subote, a ponekad i nedelje. Da neko želi osiguranje, bio bih tamo. Ali to nije trajalo večno i kada sam ostao bez posla, to je za mene bila provera realnosti.

  U stvari sam se brinuo za svoje momke jer oni nikada ništa nisu želeli, moja teorija u životu je bila, razlog zašto toliko naporno radim je da možemo da imamo šta god želimo. Znali su da je novac veoma mali, ali izgleda da im to nije važno. Iako uopšte nismo imali mnogo, jednom u životu sam bio kod kuće sa njima. Ja bih zapravo kuvao večeru, radili smo stvari kao porodica. Otprilike 6 meseci nakon što ste bili nezaposleni. Najstariji me je pitao za novac (za ono čega se ne sećam) naravno da sam zasuzeo i rekao mu da mi je žao što ga nemam i nadam se da ću uskoro dobiti posao. Njegov odgovor je bio: "Ne treba mi novac mama, radije bih da sam švorc i da si ipak kod kuće." Tada me je pogodilo, novac ne znači $@@@!!!!

  U suštini mi je nedostajalo moje najstarije odrastanje jer sam radio jako puno. Uvek sam bio pod stresom i nikada nisam video svoju decu. Sada zaista uživam u svom životu. wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Shelli
  Your reply is wonderful, and so very inspirational..
  Your heart is exactly where it belongs.. you're a very wise woman
  and you have love all around you..

  I've just been thinking about what i'd really like to have..
  Just be a.. Gypsy.. bandana tied around my head, with a tiny knot, napsack on a pole.. hopping trains around the country.. where ever it takes me..
  No more bills to pay, no more drama.. actually this is a dream.. isn't it?
  Lol.. funny, most would dream to be a millionaire..  How about working your a$$ off for years and years, making so many sacrifices, putting blood sweat and tears into it all, raising to the top, would you be that person that would give it up to the poor, or keep it all?


  Shelli
  Vaš odgovor je divan, i tako inspirativan..
  Tvoje srce je tačno tamo gde mu je mesto.. ti si veoma mudra žena
  i imaš ljubav svuda oko sebe..

  Upravo sam razmišljao šta bih zaista voleo da imam..
  Samo budi.. Ciganin.. bandana vezana oko moje glave, sa sićušnim čvorom, rancem na motki.. skakanje vozovima po zemlji.. gde god me odvede..
  Nema više računa za plaćanje, nema više drame.. zapravo ovo je san.. zar ne?
  Lol.. smešno, većina bi sanjala da bude milioner..  Šta kažeš na to da radiš svoj $$ godinama i godinama, podneseš tolike žrtve, uložiš krvavi znoj i suze u sve to, podigneš se na vrh, da li bi ti bio ta osoba koja bi to dala siromašnima ili zadržala sve ?


 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Imagin,

  Money is not everything, but without it we can become consumed to get it. Money unfortunately is a necessary evil.

  I have only ever really been impressed by someone's materialistic worth when life in the past has been a struggle for that person. I think struggle in the end makes a us better people. When we have seen both sides of life we appreciate it when we find it.

  Its funny you should mention the gypsy. There is a young guy in our neighborhood who has had a very hard life. Well, i say hard life because he has been left basically homeless and abandoned since he was a teenager. Everyone in town knows him and we all take care of him. He is somewhat mentally challenged due to a accident when he was a young boy.

  What is amazing is he is always happy. You know he is coming from blocks away. He sings.....he whistles.....he Wooooooo's thru the streets. He walks every where as if he is on some major journey. And in some ways he is. His daily walks include talking to everyone he sees.

  I have sat back and thought about him many times. In doing so it occurred to me there are actually moments i wish i had his life. So simple, so carefree without a care in the world and he is truly happy.

  I really believe his life has purpose. He is a constant reminder that being happy does not mean having material worth. He is a survivor and makes due with what little he has.

  When we grow old and gray we are not going to reflect back on how much money we have or what material things we own. We reflect on moments in our lives that money can't buy. Children, grandchildren and those we loved and loved us is what we cherish the most.

  Lips
  Zdravo Imagin,

  Novac nije sve, ali bez njega možemo postati iscrpljeni da ga dobijemo. Novac je, nažalost, neophodno zlo.

  Bio sam zaista impresioniran nečijom materijalističkom vrednošću samo kada je život u prošlosti za tu osobu bio borba. Mislim da nas borba na kraju čini boljim ljudima. Kada smo videli obe strane života, cenimo to kada ga pronađemo.

  Smešno je da pomeneš cigana. U našem komšiluku je jedan mlad momak koji je imao veoma težak život. Pa, ja kažem težak život jer je u osnovi ostao beskućnik i napušten od kad je bio tinejdžer. Svi u gradu ga poznaju i svi brinemo o njemu. On je donekle mentalno poremećen zbog nesreće kada je bio dečak.

  Ono što je neverovatno je da je uvek srećan. Znaš da dolazi iz blokova dalje. On peva.....zviždi.....on Vooooooo je kroz ulice. Svuda hoda kao da je na nekom velikom putovanju. I na neki način jeste. Njegove svakodnevne šetnje uključuju razgovore sa svima koje vidi.

  Zavalio sam se i razmišljao o njemu mnogo puta. Pritom mi je palo na pamet da postoje trenuci u kojima bih voleo da imam njegov život. Tako jednostavan, tako bezbrižan bez brige na svetu i on je zaista srećan.

  Zaista verujem da njegov život ima svrhu. On je stalni podsetnik da biti srećan ne znači imati materijalnu vrednost. On je preživeo i zarađuje sa ono malo što ima.

  Kada ostarimo i osedimo, nećemo razmišljati o tome koliko novca imamo ili koje materijalne stvari posedujemo. Razmišljamo o trenucima u našim životima koje novac ne može kupiti. Deca, unuci i oni koje smo voleli i voleli su ono što najviše cenimo.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I often referrence things back to the days I was practicing family therapy.  And this is no exception.

  Once people have gotten beyond the level of poverty, the "happiness factor" is not disproportionate along the income brackets.  In other words, there is a similar rate of unhappy people making $40,000 a year as there are those making $400,000 a year.  The same thing with those who are happy.....similar rates with those being happy making $40,000 and those making $400,000.

  Yes, if one is a single mom making $15,000 a year, money (or the lack thereof) will contribute to being happy or unhappy in most cases.

  But, beyond the brutality of poverty, life is really what we make it.

  Često se vraćam na dane kada sam praktikovao porodičnu terapiju. I ovo nije izuzetak.

  Jednom kada ljudi pređu nivo siromaštva, „faktor sreće“ nije nesrazmeran u dohotku. Drugim rečima, postoji slična stopa nesrećnih ljudi koji zarađuju 40.000 dolara godišnje kao i onih koji zarađuju 400.000 dolara godišnje. Ista stvar sa onima koji su srećni.....slične stope sa onima koji su srećni zarađujući 40.000 dolara i onima koji zarađuju 400.000 dolara.

  Da, ako je jedna samohrana majka koja zarađuje 15.000 dolara godišnje, novac (ili njegov nedostatak) će doprineti da bude srećna ili nesrećna u većini slučajeva.

  Ali, pored brutalnosti siromaštva, život je zaista onakav kakav mi pravimo.

 • Original engleski Prevod srpski

  very interesting question Imagin...

  I agree with Lips... Money is  a necessary evil.. We live in a materialistic world, and having money is certainly something that makes our lives much easier.... Can it buy happiness... i dont think so, but it certainly is better to have it than not...

  I come from a country where the average MONTHLY paycheck is less than $550. Yeh you are reading it right... and it had been worse esp during the mid 90s , when at one point  was $10 a month exclamation! ppl were starving... Just look at other third world countries in Africa and Asia.... money is important, especially when it come to survival...

  We live in a cruel materialistic world, where you are measured not by how good hearted you are but by your car or house and money in the bank...

  We have medias that are constantly bombing us with advertisements about better life, they are basically telling you are not good enough if you dont have fancy car, or cell, or what ever... Its a consumers society designed to make you work for all the materialistic stuff...

  But at the end of the day , does it really matters.... is it worth it ...

  Im lucky enough to do what I do... but I wasn't always in gambling biz... been doing some crappy jobs back in a day...so one thing i learned is to appreciate what I got...

  One thing I do know... if you are fortunate enough to have money, then use it for some good... help your family and friends... donate to charity...  You cant change the world but I like to believe that you can make a difference...

  We also have a saying here in Serbia, if you really want to help some1 , dont give them money, give them a job!

  As a conclusion, if i can choose between having money or not, I would ofc choose to have it, but I refuse to believe its defining me as a person... theres more to life and money can take  you only so far .... what you carry inside is what counts in my book...

  veoma interesantno pitanje Zamislite...

  Slažem se sa Lipsom... Novac je neophodno zlo.. Živimo u materijalističkom svetu, a imati novac je svakako nešto što nam mnogo olakšava život.... Može li to kupiti sreću... ne mislim tako, ali svakako je bolje imati nego ne...

  Dolazim iz zemlje u kojoj je prosečna MESEČNA plata manja od 550 dolara. Da, dobro ste pročitali... a bilo je još gore, posebno sredinom 90-ih, kada je u jednom trenutku bilo 10 dolara mesečno exclamation ! ljudi su gladovali... Pogledajte samo druge zemlje trećeg sveta u Africi i Aziji... novac je važan, posebno kada je u pitanju opstanak...

  Živimo u surovom materijalističkom svetu, gde se ne meriš po tome koliko si dobrog srca, već po kolima ili kući i novcu u banci...

  Imamo medije koji nas neprestano bombarduju reklamama o boljem životu, u suštini govore da niste dovoljno dobri ako nemate fensi auto, ili mobilni, ili šta već... To je potrošačko društvo dizajnirano da vas natera da radite za sve materijalističke stvari...

  Ali na kraju dana, da li je to zaista važno.... da li je vredno toga...

  Ja sam dovoljno srećan što radim ono što radim... ali nisam se uvek bavio kockanjem... radio sam neke užasne poslove u jednom danu... tako da sam jednu stvar naučio da cenim ono što sam dobio...

  Jedna stvar koju znam... ako ste dovoljno srećni da imate novac, onda ga iskoristite za neko dobro... pomozite svojoj porodici i prijateljima... donirajte u dobrotvorne svrhe... Ne možete promeniti svet, ali ja volim da verujem da možete napraviti razliku...

  Imamo i ovde u Srbiji izreku, ako zaista želite da pomognete nekome1, ne dajte im novac, dajte im posao!

  Kao zaključak, ako mogu da biram između toga da imam novac ili ne, često bih odabrao da ga imam, ali odbijam da verujem da me to definiše kao osobu... ima više u životu i novac može da te odvede samo tako daleko... .. ono što nosiš u sebi je ono što se računa u mojoj knjizi...

 • Original engleski Prevod srpski
  Zuga,

  Great words of wisdom. It’s hard to even fathom that type of struggle with as little income Serbians have. Through the tough times in the end I guess it is well understood why your country is known as the land of “Warriors”. It where inner strength comes from and creates good hearted men and woman.

  Just you alone with your great accomplishments through determination and hard work are a success story in the making. I can personally say that be able to work with you, you have taught me many things.

  Above all you have never lost sight of who you are………a warrior.

  Lips
  Zuga,

  Velike reči mudrosti. Teško je i zamisliti tu vrstu borbe sa tako malim primanjima koju Srbi imaju. Kroz teška vremena na kraju, pretpostavljam da se dobro razume zašto je vaša zemlja poznata kao zemlja „ratnika“. Ono odakle dolazi unutrašnja snaga i stvara ljude i žene dobrog srca.

  Samo vi sami sa svojim velikim dostignućima kroz odlučnost i naporan rad ste priča o uspehu u nastajanju. Lično mogu da kažem da sam u mogućnosti da radim sa vama, naučili ste me mnogim stvarima.

  Iznad svega, nikada niste izgubili iz vida ko ste………ratnik.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Zuga...well said.

  I think no one would choose to be poor....with the exception of someone called to a monastic type life.  Not having enough cash is the pits!

  But, I like how you noted it as a "defining" part of life.

  I once was counselling a woman worth about $100 million who had NO CLUE who she was.  She turned to booze big time.

  Žuga...dobro rečeno.

  Mislim da niko ne bi izabrao da bude siromašan.... sa izuzetkom nekoga ko je pozvan na monaški život. Nema dovoljno novca je jama!

  Ali, sviđa mi se kako ste to primetili kao „definišući“ deo života.

  Jednom sam savetovao ženu vrednu oko 100 miliona dolara koja NIJE imala pojma ko je. Okrenula se ka piću.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think that the "Material Things" do impress "Some" people. Though this is due to their financial/living status. After I lost everything and coming back now have a vehicle again (Now fully legal and uinsured YAY!)

  In 2005 I got the 2004 Durango which did impress a couple of people as they thought "Gee, he's got the bucks" I didn't let them know that since I wasn't paying rent or other things I had $600-$900 extra cash monthly...

  It was the "Having" as I could afford it which is why I did it, not to impress.."Boys and their toys" syndrome ya know?

  But now climbing back up out of the hole I was in, does make me think more of what I have and to be glad for it.

  I'd like a tad more health, but being poor really sucks! tongue

  Slight example:

  I'd take the bus to the shopping center. Now my "Hand Cart" could stand 45-50 lbs. So I had to watch what I bought. Bus ride of 20 min...Waiting (If hitting the time right meant a 5 min wait.

  Then shopping as took my time as bus would hit for 45 min return. Miss it (And I had) then another 45 min wait. Then finally home so 2-3 HOURS of time chewde up.


  Now yesterday I forgot a few items (Coffee How that occured I don't know) so I went back and back I went and returned in 25 minutes. This little thing lets me thank God for the small benefits I may get in the future and yes, I may forget to be grateful all the time, but I won't fully forget the past 21 months of walking nearly everywhere and the struggle
  I endured.

  Mislim da "Materijalne stvari" impresioniraju "neke" ljude. Iako je to zbog njihovog finansijskog/životnog statusa. Nakon što sam izgubio sve i vratio se sada ponovo imam vozilo (Sada potpuno legalno i neosigurano IAI!)

  Godine 2005. dobio sam Durango iz 2004. koji je impresionirao nekoliko ljudi jer su mislili: "Bože, on ima novac" Nisam im rekao da, pošto nisam plaćao kiriju ili druge stvari, imao sam 600-900 dolara viška u gotovini mesečno...

  To je bilo "imanje" koliko sam mogao da priuštim i zato sam to uradio, a ne da bih impresionirao... sindrom "Dečaci i njihove igračke", znate?

  Ali sada penjanje iz rupe u kojoj sam bio, tera me da više razmišljam o onome što imam i da mi je drago zbog toga.

  Voleo bih malo više zdravlja, ali biti siromašan je stvarno sranje! tongue

  Mali primer:

  Otišao bih autobusom do tržnog centra. Sada moja "ručna kolica" mogu da izdrže 45-50 funti. Tako da sam morao da gledam šta sam kupio. Vožnja autobusom od 20 min...Čekanje (ako je tačno vreme značilo čekanje od 5 minuta.

  Onda mi je kupovina oduzela vreme jer bi autobus krenuo za 45 minuta povratka. Propusti ga (i imao sam), a zatim čekaj još 45 minuta. Onda konačno kući pa 2-3 SATA vremena sažvaću.


  Sada sam juče zaboravio nekoliko stvari (kafa Kako se to dogodilo ne znam) pa sam se vratio i vratio sam otišao i vratio se za 25 minuta. Ova mala stvar mi omogućava da zahvalim Bogu za male koristi koje mogu dobiti u budućnosti i da, možda ću zaboraviti da budem zahvalan sve vreme, ali neću u potpunosti zaboraviti proteklih 21 mesec hodanja skoro svuda i borbu
  izdržao sam.

 • Original engleski Prevod srpski

  Zuga, powerful and intelligent words you typed, not only a warrior.. but royal and very wise, i bow to you.

  What's in our hearts is our greatest riches, its up to you to open that treasure chest and choose what is of most value. The bigger the heart the more there is to choose with the greater benefits in life.

  When i had it all there was less in my heart, when i lost it all thats when my heart filled and made me wiser to my choices. For some it takes a lifetime, for others it takes seconds, for the lucky ones it comes natural.

  Right now i say, i'm a lucky one to be living and learning, some never have that chance. I'm glad to know i can survive with or without.

  Zuga, moćne i inteligentne reči si ukucao, ne samo ratnički.. već kraljevski i veoma mudar, klanjam ti se.

  Ono što je u našim srcima je naše najveće bogatstvo, na vama je da otvorite taj kovčeg sa blagom i izaberete ono što je najvrednije. Što je srce veće, to više možete birati sa većim prednostima u životu.

  Kada sam imao sve, bilo je manje u mom srcu, kada sam sve to izgubio tada se moje srce ispunilo i učinilo me mudrijim za moje izbore. Nekima je potreban ceo život, drugima nekoliko sekundi, a srećnima je to prirodno.

  Sada kažem, srećan sam što živim i učim, neki nikada nemaju tu šansu. Drago mi je da znam da mogu da preživim sa ili bez.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well said....thank you!

  Dobro rečeno....hvala!

 • Original engleski Prevod srpski

  My grandmother raised 8 kids in a four room shack. But I loved it there. She worked hard her entire life and was just the happiest person I know. Now that she is gone, I realize how much she gave.  Not financially, of course. But she honestly made this world a better place. There wasn't a person she couldn't make smile. She didn't have much, but she gave all she had and was happier for it.

  I wanted to add that I thought Zuga's post was very interesting. We in the states are mostly unaccustomed to that widespread  level of joblessness and poverty. I think we all here learned alot about it in the past year with the financial problems.

  Moja baka je podigla 8 dece u četvorosobnoj kolibi. Ali tamo mi se dopalo. Naporno je radila ceo život i bila je najsrećnija osoba koju poznajem. Sada kada je nema, shvatam koliko je dala. Ne finansijski, naravno. Ali ona je iskreno učinila ovaj svet boljim mestom. Nije bilo osobe koju nije mogla da nasmeje. Nije imala mnogo, ali je dala sve što je imala i bila je srećnija zbog toga.

  Hteo sam da dodam da mi je Zugin post bio veoma zanimljiv. Mi u državama uglavnom nismo navikli na taj rašireni nivo nezaposlenosti i siromaštva. Mislim da smo svi ovde naučili mnogo o tome u protekloj godini sa finansijskim problemima.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 18 dana
132

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
60

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats