Da li se sećate svog najgoreg badbita?

5,610
pregleda
10
odgovora
Poslednja objava postavila pre 16 godina shurik189
obezjanka
 • Započeto
 • obezjanka
 • Latvia Jr. Member 52
 • Poslednja aktivnost pre 16 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I'll tell u about my expierence. I had TPTK on the flop, I checked and than miniraised, opp call. turn K, I didnt believe that he has K but I checked, after opp's bet (he raised too much in my opinion) I went allin. he called, I had AQ and Q on the flop and he showed 66, gotcha I thought. river 6.. I play NL10, I didnt lost a lot but..

  tell us about ur badbeats  wink

  Reći ću vam o svom iskustvu. Imao sam TPTK na flopu, čekirao sam i onda miniraiseo, opp call. turn K, nisam verovao da on ima K ali sam čekirao, nakon opklade (po mom mišljenju on je podigao previše) otišao sam na allin. pozvao je, imao sam AK i K na flopu i on je pokazao 66, shvatio sam, mislio sam. river 6.. igram NL10, nisam mnogo izgubio ali..

  pričaj nam o svojim lošim ritmovima wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Hahaahaa, what may be more common than that. I had AA at hands and made all-in. And i lost to three of kind 3 (fcuk!) at FCUKING RIVERRRRRRRRRR. I had 10k chips (but it was late game, ~80k need for normal playing), and i could win ~200k sad

  sick hand  sad

  I also lost on river when I had AA, raise - reraise, allin, opp calls. he had QQ and he caught 3rd queen on the river..  embarrassed

  Hahaaa, šta bi moglo biti češće od toga. Imao sam AA pri ruci i napravio all-in. I izgubio sam od tri vrste 3 (fcuk!) na FCUKING RIVERRRRRRRRRR. Imao sam 10.000 žetona (ali bila je kasna igra, ~80.000 potreba za normalno igranje), i mogao sam da osvojim ~200.000 sad

  bolesna ruka sad

  Takođe sam izgubio na riveru kada sam imao AA, raise - reraise, allin, opp calls. imao je KK i uhvatio je 3. damu na riveru.. embarrassed
 • Original engleski Prevod srpski

  sometimes i feel that chanse to win with high pair is lover then with crap like 8-9 :*( cards at table looks non dangerous, you went allin, and lose to straight sad

  I never do it like that (flop allin vs unknown). We discuss about preflop and badbeats. Or do u mean that he caught str8 on the river or turn and u had best hand?

  ponekad osećam da je šansa za pobedu sa visokim parom ljubavna, a onda sa sranjem kao što je 8-9 :*( karte za stolom izgledaju neopasno, otišao si allin, i izgubio u strejt sad

  Nikada to ne radim tako (flop allin vs unknovn). Razgovaramo o preflopu i badbitovima. Ili mislite da je uhvatio str8 na riveru ili turnu i da ste imali najbolju ruku?
 • Original engleski Prevod srpski

  10max, 0.5-1$, I had 90$. 5 people raise 4$ I call with 78o (don't know what for), the flop 7 8 2 (a flush can't be), one bet 6$ others fold I raise 12$, he goes all in, I call. He shows JJ and  on the river J  :'(

  10mak, 0,5-1$, imao sam 90$. 5 ljudi diže 4$ Ja call-am sa 78o (ne znam zbog čega), flop 7 8 2 (flush ne može biti), jedan bet 6$ drugi odustaju Ja dižem 12$, on ide all-in, ja pratim . Pokazuje JJ i na reci J :'(

 • Original engleski Prevod srpski

  10max, 0.5-1$, I had 90$. 5 people raise 4$ I call with 78o (don't know what for), the flop 7 8 2 (a flush can't be), one bet 6$ others fold I raise 12$, he goes all in, I call. He shows JJ and  on the river J  :'(

  awful..
  My friend showed me hand history, he had set on the flop, ofcourse he raised and opp went allin. he called, opp showed AA, river A.. I hate situations when slowplayers win  huh

  10mak, 0,5-1$, imao sam 90$. 5 ljudi diže 4$ Ja call-am sa 78o (ne znam zbog čega), flop 7 8 2 (flush ne može biti), jedan bet 6$ drugi odustaju Ja dižem 12$, on ide all-in, ja pratim . Pokazuje JJ i na reci J :'(

  grozno..
  Moj prijatelj mi je pokazao istoriju ruku, imao je set na flopu, naravno podigao je i opp je otišao allin. pozvao je, opp pokazao AA, river A.. Mrzim situacije kada pobeđuju spori igrači huh
 • Original engleski Prevod srpski

  I hate AA, last month I lost about 50-60$ when went all in with AA sad

  Mrzim AA, prošlog meseca sam izgubio oko 50-60$ kada sam otišao all in sa AA sad

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats