Da li ste ikada nešto "izgubili"?

8,373
pregleda
31
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina wmmeden
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni majski aprilski turnir od 200 dolara DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB Maj 2024 Freeroll Igra : Legenda o Heliosu Lozinka:...

  Pročitajte
 • Betunlim kazino pregled Bonus za registraciju: 200% do 1000 € + 100 besplatnih okretaja Bonus za 2. depozit: 50% do 500 € + 50 besplatnih okretaja Bonus na 3. depozit: 50% do 500 € + 50...

  Pročitajte
 • Pozdrav svima! U ovoj temi možete dobiti sve potrebne informacije o BETUNLIM kazinu . Nudimo ogroman paket bonusa dobrodošlice i širok spektar promocija za postojeće igrače. Evo nekih naših...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:

    The other day I misplaced my car keys. I mean I looked everywhere, and could not locate them. Luckily a friend had another set for me, as I still have not located the original set.


  Have you ever misplaced something and it simply is never to be found again? Keys? Jewelry? Paperwork? The list is endless.

                                                                  PMM

  Zdravo bando:

  Pre neki dan sam izgubio ključeve od auta. Mislim, tražio sam svuda, i nisam mogao da ih lociram. Srećom, prijatelj je imao još jedan set za mene, jer još uvek nisam pronašao originalni set.


  Da li ste ikada nešto zagubili i jednostavno se to više nikada ne može naći? Ključevi? Nakit? Papirologija? Lista je beskrajna.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Does losing my mind count?

  Da li se gubitak razuma računa?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:

    The other day I misplaced my car keys. I mean I looked everywhere, and could not locate them. Luckily a friend had another set for me, as I still have not located the original set.


  Have you ever misplaced something and it simply is never to be found again? Keys? Jewelry? Paperwork? The list is endless.

                                                                  PMM


  my mind...

  Zdravo bando:

  Pre neki dan sam izgubio ključeve od auta. Mislim, tražio sam svuda, i nisam mogao da ih lociram. Srećom, prijatelj je imao još jedan set za mene, jer još uvek nisam pronašao originalni set.


  Da li ste ikada nešto zagubili i jednostavno se to više nikada ne može naći? Ključevi? Nakit? Papirologija? Lista je beskrajna.

  PMM


  moj um...
 • Original engleski Prevod srpski

  lots of money, my sanity, my patience, my self control, oh, and yeah, my birth certificate!!

  mnogo novca, moj razum, moje strpljenje, moja samokontrola, o, i da, moj rodni list!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Lost a 10K gold ring with a Ruby in it which (I'm guessing (was about 5 carats...in size) I believe that it really was stolen, but no real proof...

  But that was about 25 years ago....Was my Fathers though...

  Izgubio sam prsten od 10K zlata sa rubinom za koji (pretpostavljam (bio je oko 5 karata...veličine) verujem da je zaista ukraden, ali nema pravog dokaza...

  Ali to je bilo pre oko 25 godina... Da li su moji očevi ipak bili...

 • Original engleski Prevod srpski

  My gold ring with "Mum" on it.  My son bought it for me.  It was a cold day and it fell off my finger.  Do you think I could find it?  Nope.  I still have not found it and that was about a year ago.

  Sigh......

  blue

  Moj zlatni prsten sa "mamom" na njemu. Moj sin mi ga je kupio. Bio je hladan dan i pao mi je sa prsta. Mislite li da bih ga mogao naći? Jok. Još uvek ga nisam našao, a to je bilo pre godinu dana.

  Uzdah......

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  I couldn't find my keys as well for days I put them in the pantry by mistake when I was putting away my groceries but luckily for a craving of some cookies....lol I went nuts looking for them.

  Nisam mogao da nađem ni ključeve danima, greškom sam ih stavio u ostavu dok sam odlagao namirnice, ali srećom zbog žudnje za kolačićima... lol, poludeo sam tražeći ih.

 • Original engleski Prevod srpski
  Where do i begin.......i seriously think i have a problem with this. Since i was a kid i lost everything you can imagine. As i grew up it has not got much better.

  One of the classic things i do and i think its the reason why i lose things.....

  I will for example put the paper plate in the sink and put the fork in the garbage. I have been through so much silverware you wouldn't even believe it. I am a pro at putting milk in the cabinet and crackers in the fridge.

  My only excuse is i tend to have about 100 thoughts racing in my mind all the time. Hmmm that did seem like an excuse huh..........lmaooo!!

  Lips
  Gde da počnem....... ozbiljno mislim da imam problem sa ovim. Od detinjstva sam izgubio sve što možete zamisliti. Kako sam odrastao, nije bilo mnogo bolje.

  Jedna od klasičnih stvari koje radim i mislim da je to razlog zašto gubim stvari.....

  Na primer, staviću papirnu ploču u sudoper, a viljušku u đubre. Prošao sam kroz toliko srebrnog pribora da ne biste ni verovali. Profesionalac sam u stavljanju mleka u ormarić i krekera u frižider.

  Moj jedini izgovor je da stalno imam oko 100 misli. Hmmm to je izgledalo kao izgovor huh..........lmaooo!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  The most places i've found my lost items were in the fridge so check there.. and Lips.. good gosh.. i cannot beleive i finally see someone that does the same thing i do, i even worry myself that i do that thinking theres something wrong with me, but realize i have 1000 things racing through my mind and it just doesn't register quick enough what im doing.. I DO THE SAME THING!!! I have that BackwardReversed thingAmacallit!

  Najviše mesta na kojima sam pronašao izgubljene stvari bilo je u frižideru, pa proveri tamo.. i Usne.. bože.. ne mogu da verujem da konačno vidim nekoga ko radi isto što i ja, čak se i sam brinem da to radim mislim da nešto nije u redu sa mnom, ali shvati da mi 1000 stvari prolazi kroz glavu i jednostavno ne registruje dovoljno brzo šta radim.. RADIM ISTU STVAR!!! Imam onu BackvardReversed stvarAmacallit!

 • Original engleski Prevod srpski

  The worst thing i found myself doing when my mind was in a frenzy was.. i with one hand put the lighter to my lips lit it, was holding the cigarette in its position away from my lips (reversed the positioning) i said ooops realizing it reversed it to the right position, but everyone saw me.. sad it was embarressing they were laughing... lol

  Najgora stvar koju sam zatekao kada mi je um bio pomahnitao je... jednom rukom sam stavio upaljač na usne, zapalio sam ga, držao sam cigaretu u njenom položaju dalje od usana (obrnuo pozicioniranje) rekao sam ooops shvatajući obrnuo ga je u pravu poziciju, ali svi su me videli.. sad bilo je sramotno što su se smejali... lol

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh oh oh girl!!! I have put the lighter to my lips thinking it was the ciggy and tried to lite the ciggy as the lighter!

  I have picked up jars on the table thinking it was my drink and started to drink from olive jars, yahtzee cups...etc.

  Or this one drives me crazy.....i will look for something for a half hour...finally find it....lay it down relieved i have found it. Come back to it ten minutes later........and forget where i put it........and have to search all over again!!!!!!!!

  This just can't be normal behavior.

  Lips
  Oh oh oh girl!!! Stavio sam upaljač na usne misleći da je cigareta i pokušao sam da upalim cigaretu kao upaljač!

  Podigao sam tegle na stolu misleći da je to moje piće i počeo da pijem iz tegli za masline, šoljice za iahtzee...itd.

  Ili me ovaj izluđuje.....tražiću nešto pola sata...konačno ga nađem....leži odahni, našao sam. Vratite se na to deset minuta kasnije........i zaboravite gde sam ga stavio........i morate ponovo da tražite!!!!!!!!

  Ovo jednostavno ne može biti normalno ponašanje.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.

  Kažem ti nešto što je skoro isto tako loše. Moram da znam gde je SVE u mojoj kući. Ako se za nešto uopšte ne zna, bukvalno ću rasturiti svoju kuću dok je ne nađem. Ovde ne govorim o važnim stvarima, već o svim artiklima, ovo uključuje vezice, lepe kose, svaku sitnicu, upaljače mog muža, lego baterije mog sina (znam tačno koliko komada treba da ima). Moja ćerka (koja je autistična) je usta i jednom je progutala frizuru. Dakle, idemo kolima hitne pomoći u bolnicu da ga hirurški uklonimo. Od tada sam u neredu. Toliko mi je loše da sve sitne predmete koje ćemo baciti stavljam u rajsferšlus da mogu da ga proveravam iznova i iznova da se uverim da je tu, a kada sam zadovoljan, iznosim ga napolje u smeće i proveri ponovo pre nego što ga bacim. Ne mogu da vam kažem koliko sam puta kopao po smeću da bih se uverio da je vezica koju sam bacila unutra.

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO OMG.. Lips.. i've done all of that.. you think there is something wrong with us? sad
  I've even turned the TV "OFF" then sat down to watch it.. WTH...

  LMAO OMG.. Usne.. sve sam to uradio.. misliš da nešto nije u redu sa nama? sad
  Čak sam isključio TV i seo da ga gledam.. VTH...

 • Original engleski Prevod srpski
  ROFLMAOOOOOOOOOO!!! Imagin....just imagine us in the same house!!!!! Wow now that would a trip!

  ROFLMAOOOOOOOO!!! Zamislite....zamislite samo nas u istoj kući!!!!! Vau, to bi bilo putovanje!

 • Original engleski Prevod srpski

  wmmeden.. when my daughter was little.. legos or marbles were not allowed in my house, i had a very great fear of what you just described, anything with small parts that she could get her hands on were not available to her, including doritos chips because i once saw a child choking on them just put a fear in me... i went through that not as bad, but about as bad.

  vmmeden.. kada je moja ćerka bila mala.. lego kockice ili klikeri nisu bili dozvoljeni u mojoj kući, imao sam veliki strah od ovoga što ste upravo opisali, bilo šta sa malim delovima do čega bi mogla da dođe u ruke joj nije bilo dostupno, uključujući doritos čips jer sam jednom video dete koje se guši u njima samo me je uplašio... Prošao sam kroz to ne tako loše, ali otprilike tako loše.

 • Original engleski Prevod srpski

  OMG you guys!!!!!!!! this crap is soooooooooooooo funny!!!!!
  I thought i was the only one  ;D grin grin
  no words can even say...i have truly found a home here grin

  OMG momci!!!!!!!! ovo sranje je takoooooooooooo smešno!!!!!
  Mislio sam da sam jedini ;D gringrin
  ni reči ne mogu reći...zaista sam našao dom ovde grin

 • Original engleski Prevod srpski

  You guys on here are hilarious. I love reading ya'll's nutty post. I can remember when I smoked a time or two lighting the wrong end of the ciggy. Good times. laugh_out_loud

  Vi momci ovde ste urnebesni. Volim da čitam tvoj ludi post. Sećam se kada sam popušio put ili dva palivši pogrešan kraj cigarete. Dobra vremena. laugh_out_loud

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO OMG.. Lips.. i've done all of that.. you think there is something wrong with us? sad
  I've even turned the TV "OFF" then sat down to watch it.. WTH...


  Did that too!
  And I found it to be so much more entertaining than when it was still on, that I've pulled the powerplug ever since.


  LMAO OMG.. Usne.. sve sam to uradio.. misliš da nešto nije u redu sa nama? sad
  Čak sam isključio TV i seo da ga gledam.. VTH...


  Uradio i to!
  I otkrio sam da je bio toliko zabavniji nego kada je još uvek bio uključen, da sam od tada izvukao utikač.

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, yes I have PMM... MY MIND and just like you with the keys I still have not been able to locate it grin grin grin grin grin grin

  Da, da imam PMM... MOJ UM i baš kao i ti sa ključevima još uvek nisam uspeo da ga lociram gringringringringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO.. you're right slots we don't need any entertainment we can entertain ourselves with the craziness we do!

  LMAO.. u pravu ste slotovi, ne treba nam nikakva zabava, možemo se zabaviti ludošću koju radimo!

 • Original engleski Prevod srpski

  Where do i begin.......i seriously think i have a problem with this. Since i was a kid i lost everything you can imagine. As i grew up it has not got much better.

  One of the classic things i do and i think its the reason why i lose things.....

  I will for example put the paper plate in the sink and put the fork in the garbage. I have been through so much silverware you wouldn't even believe it. I am a pro at putting milk in the cabinet and crackers in the fridge.

  My only excuse is i tend to have about 100 thoughts racing in my mind all the time. Hmmm that did seem like an excuse huh..........lmaooo!!

  Lips  OMG! You are so funny!

  Gde da počnem....... ozbiljno mislim da imam problem sa ovim. Od detinjstva sam izgubio sve što možete zamisliti. Kako sam odrastao, nije bilo mnogo bolje.

  Jedna od klasičnih stvari koje radim i mislim da je to razlog zašto gubim stvari.....

  Na primer, staviću papirnu ploču u sudoper, a viljušku u đubre. Prošao sam kroz toliko srebrnog pribora da ne biste ni verovali. Profesionalac sam u stavljanju mleka u ormarić i krekera u frižider.

  Moj jedini izgovor je da stalno imam oko 100 misli. Hmmm to je izgledalo kao izgovor huh..........lmaooo!!

  Usne  OMB! Tako ste smešni!
 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!  cheesy
  LOL!!! Gubim nešto DNEVNO!!! (moj um je NESTAO)

  Ja krivim ADHD!!!!! hehe To je uvek dobar izgovor!!!! cheesy
 • Original engleski Prevod srpski

  Err um well, I lost my glasses once and walked around looking for them for a couple of minutes before I realized I was wearing them......all together now, DUHHHHHH!
  Back in the late 70's when I was wayyyy younger,( the stoner years) I was with some friends and we had been drinking a bit and smoking wacky tobacky and I did the lips poked out about ready to light them like a cigarette thing, when my friend who was as goofy, saw what I was about to do and said,"hey,don't do that".When I realized what I had almost done we just laughed for about 10 minutes. Ahhh youth.

  grin cheesy tongue

  Hm, pa, jednom sam izgubio naočare i šetao sam ih tražeći par minuta pre nego što sam shvatio da ih nosim......sve zajedno, DUHHHHHH!
  U kasnim 70-im, kada sam bio mnogo mlađi, (u stoner godine) bio sam sa nekim prijateljima i malo smo pili i pušili otkačeni duvan i ja sam ispirao usne spreman da ih zapalim kao cigaretu, kada moj prijatelj koji je bio glup, video je šta nameravam da uradim i rekao je, "hej, ne radi to". Kada sam shvatio šta sam skoro uradio, samo smo se smejali oko 10 minuta. Ahhh mladost.

  grincheesytongue

 • Original engleski Prevod srpski

  Lips and Imagin.  You have described my sister to a tee.  shocked

  She is exactly the same and since a child has "lost" things all the time and does to this day.  She loses her car keys all the time and if she goes out, god help us.  She is a walking disaster bless her.  But like you guys she has a 1000 things racing through her brain.  She is truly a diamond.

  blue

  Usne i Imagin. Opisao si moju sestru kao da je tee. shocked

  Ona je potpuno ista i otkako je dete sve vreme "gubilo" stvari i radi do danas. Stalno gubi ključeve od auta i ako izađe, bog nam pomogao. Ona je hodajuća katastrofa blagoslovi je. Ali kao i vi, ona ima 1000 stvari koja joj prolazi kroz mozak. Ona je zaista dijamant.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

      A long time ago, I lost something, but if I remember his name, does that still count?  I looked all over the place for about 30 mins for my big old purse until I realized it was on my shoulder.

  Davno sam nešto izgubio, ali ako se setim njegovog imena, da li se to još računa? Svuda sam tražio oko 30 minuta svoju veliku staru torbicu dok nisam shvatio da mi je na ramenu.

 • Original engleski Prevod srpski

  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.
  I can only imagine your anguish as your daughter was rushed to the hospital. It instills fear in us and can makes us even more protective. The worry and fear you have has got to have taken a toll on you. Your obviously a very good mom. Sometimes just finding the humor in ourselves helps!!!

  Lips

  Kažem ti nešto što je skoro isto tako loše. Moram da znam gde je SVE u mojoj kući. Ako se za nešto uopšte ne zna, bukvalno ću rasturiti svoju kuću dok je ne nađem. Ovde ne govorim o važnim stvarima, već o svim artiklima, ovo uključuje vezice, lepe kose, svaku sitnicu, upaljače mog muža, lego baterije mog sina (znam tačno koliko komada treba da ima). Moja ćerka (koja je autistična) je usta i jednom je progutala baret za kosu. Pa idemo kolima hitne pomoći u bolnicu da ga hirurški uklonimo. Od tada sam u neredu. Toliko mi je loše da sve sitne predmete koje ćemo baciti stavljam u rajsferšlus da mogu da ga proveravam iznova i iznova da se uverim da je tu, a kada sam zadovoljan, iznosim ga napolje u smeće i proveri ponovo pre nego što ga bacim. Ne mogu da vam kažem koliko sam puta kopao po smeću da bih se uverio da je vezica koju sam bacila unutra.
  Mogu samo da zamislim tvoju muku dok je tvoja ćerka hitno prebačena u bolnicu. Uliva strah u nas i može da nas učini još zaštitničkim. Briga i strah koji imate morali su da vam se odraze. Očigledno si veoma dobra mama. Ponekad samo pronalaženje humora u sebi pomaže!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!   :D


  i blame it on my mother...when she was alive, the first words out of her mother were..."i lost blah, blah blah...can you help me find it?  or say a prayer to saint anthony for me to help me find it"   i was like...yeah, yeah.. mom.  now i am just like her  grin

  LOL!!! Gubim nešto DNEVNO!!! (moj um je NESTAO)

  Ja krivim ADHD!!!!! hehe To je uvek dobar izgovor!!!! :D


  krivim svoju majku...kad je bila živa prve reči njene majke su bile..."izgubio sam bla, bla bla...možete li mi pomoći da ga pronađem? ili se pomolite svetom Antoniju za da mi pomogneš da ga pronađem" bila sam kao... da, da.. mama. sada sam kao ona grin
 • Original engleski Prevod srpski

  i have lost a goldring which i have gotten from my father before he dies.
  i didnt find this ring again. I was very sad about the loose.

  izgubio sam zlatni prsten koji sam dobio od oca pre nego što je umro.
  nisam ponovo pronašao ovaj prsten. Bio sam veoma tužan zbog labavosti.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think we all suffer from ADHD shell lol and most who have ADHD have CBD which makes us fanatical at ripping the house apart looking for the things we can t find lol


  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!  cheesy

  Mislim da svi patimo od ADHD ljuske lol i većina onih koji imaju ADHD imaju CBD što nas čini fanatičnim u rasturanju kuće tražeći stvari koje ne možemo pronaći lol


  LOL!!! Gubim nešto DNEVNO!!! (moj um je NESTAO)

  Ja krivim ADHD!!!!! hehe To je uvek dobar izgovor!!!! cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  i have lost a goldring which i have gotten from my father before he dies.
  i didnt find this ring again. I was very sad about the loose.
  I lost a beautiful emerald ring. When i tell how your gonna be sick. I was cleaning off the kitchen table after cooking. I had laid my ring on the table as to not get dough in it. I scooped the crumbs in one hand and put my ring in the other.

  Not til the next day did i realize i had thrown the ring in the garbage and the crumbs on the sink!! I ran to the garbage to get it and the garbage man had already come. Ohhh i could tell ya stories.

  Lips

  izgubio sam zlatni prsten koji sam dobio od oca pre nego što je umro.
  nisam ponovo pronašao ovaj prsten. Bio sam veoma tužan zbog labavosti.
  Izgubio sam prelep smaragdni prsten. Kad ti kažem kako ćeš biti bolestan. Čistio sam kuhinjski sto nakon kuvanja. Stavio sam svoj prsten na sto da ne uđe testo u njega. U jednu ruku sam zagrabio mrvice, a u drugu stavio prsten.

  Tek sledećeg dana nisam shvatio da sam bacio prsten u đubre i mrvice na sudoper!! Otrčao sam do đubreta da ga uzmem, a đubretar je već došao. Ohhh, mogao bih da ti pričam priče.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski


  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.
  I can only imagine your anguish as your daughter was rushed to the hospital. It instills fear in us and can makes us even more protective. The worry and fear you have has got to have taken a toll on you. Your obviously a very good mom. Sometimes just finding the humor in ourselves helps!!!

  Lips

  Thank you for your kind words, Lips. My daughter is 9 and I had hoped she would have outgrown this by now. I have calmed down quite a bit.  I think it is just because she can't talk and I wouldn't know if she had swallowed something.  You gotta find the humor, though. You are absolutely right about that.


  Kažem ti nešto što je skoro isto tako loše. Moram da znam gde je SVE u mojoj kući. Ako se za nešto uopšte ne zna, bukvalno ću rasturiti svoju kuću dok je ne nađem. Ovde ne govorim o važnim stvarima, već o svim artiklima, ovo uključuje vezice, lepe kose, svaku sitnicu, upaljače mog muža, lego baterije mog sina (znam tačno koliko komada treba da ima). Moja ćerka (koja je autistična) je usta i jednom je progutala baret za kosu. Pa idemo kolima hitne pomoći u bolnicu da ga hirurški uklonimo. Od tada sam u neredu. Toliko mi je loše da sve sitne predmete koje ćemo baciti stavljam u rajsferšlus da mogu da ga proveravam iznova i iznova da se uverim da je tu, a kada sam zadovoljan, iznosim ga napolje u smeće i proveri ponovo pre nego što ga bacim. Ne mogu da vam kažem koliko sam puta kopao po smeću da bih se uverio da je vezica koju sam bacila unutra.
  Mogu samo da zamislim tvoju muku dok je tvoja ćerka hitno prebačena u bolnicu. Uliva strah u nas i može da nas učini još zaštitničkim. Briga i strah koji imate morali su da vam se odraze. Očigledno si veoma dobra mama. Ponekad samo pronalaženje humora u sebi pomaže!!!

  Usne

  Hvala ti na lepim rečima, Lips. Moja ćerka ima 9 godina i nadao sam se da će to do sada prerasti. Prilično sam se smirio. Mislim da je to samo zato što ne može da priča i ne bih znao da je nešto progutala. Ipak, morate pronaći humor. U tome ste potpuno u pravu.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita