Hoopti Ride.....

2,700
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 godina Imagin.ation
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • TombRiches Casino Recenzija Bonus Dobrodolice: 100% Up To €500 + 100 Free Spins 2. Deposit: 50% Up To €500 3. Deposit: 25% Up To €500 4. Deposit:25% Up To €500 + 100 Free Spins Cashback...

  Pročitajte
 • King Billi Casino - Vazdan Spring to Infiniti turnir Promocija važi: 04. mart 2024. 23:00 UTC - 24. mart 2024. 22:59 UTC. Nagradni fond: 1.250.000 € Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan Kako to...

  Pročitajte

  King Billi Casino turniri

  1 324
  pre 2 meseca
 • Zdravo ljudi, kada mogu da očekujem da moje isplate budu poslate na moj cashapp račun. Pogledao sam stranicu za isplate u svojoj aplikaciji i neko je uklonio 2 zadatka koja sam završio....

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi gang:
    Definition of Hoopty:
          Basically, a piece of sh## car. Usually cheap and/or broken down. Can be any size, make or model, but must (or should) be embarrassing to drive for some reason.

  I was just thinking back to a few of my old cars I have owned. Oh I have owned my share of Hooptys.
          The last one I owned I just unloaded a few months ago.  It was a 93 Ford Explorer (Exploder) It had 243,000 miles on it.  They were not all my miles mind you, but many many were. 
            Allow me to tell you a little about this vehicle.
  Each morning as I went out to my vehicle I was greeted by a new puddle of both transmission fluid and oil under the truck. It leaked fluids like a collander.  It was rusted all the way around the bottom, and the running boards had fallen off as well as the muffler many moons ago.

  Next, I would go to start my vehicle. This would more times than not require me to have to open the hood and give it a jump.  I refused to buy a new battery as the cost of it would of been more than the vehicle was worth.  :-\

        Okay, were in, and it's running.  A little loud, but not bad, and besides, the neighbors need to get up anyways.  cheesy
        The interior was not too bad except for the occasional rip and numerous stains that every car gets after a certain age. What the main problem was, were the "gauges."
          Long ago the check engine light came on, and had remained on for the last 150,000 miles.  The seatbelt light remained on even after I buckled up. The gas gauge always read 1/2 tank, regardless of if I just filled up. ( I never did much as I was afraid it would quit on me and I would waste the gas)  The temperature gauge quit working around the time the check engine light came on.  The oil gauge didn't work ethier.

  Down the road I go.  The expressway was out of the question. If I went above 60 in this thing it shook me to pieces, and left parts of itself in the roadway.
        When applying the break, it shook and wobbled upfront, with a nasty clanking noise at the end of each complete stop.  I would fix this problem by turning up the radio.  Can't hear anything over the radio on 10. grin

      I was usually alone in this vehicle. NO ONE would ride with me. Besides, I was pretty much the only one who knew how to operate this thing. Step on the gas, but you have to leave your foot on the brake until just the right moment, or it may stall.
        ( I also noticed people in other cars around me giving me strange looks. They must of been jealous I owned such a classic. wink)

  Hey, on a good note I never worried about anyone stealing this thing, and I could park anywhere and not worry of new dents or scratches.

            Anyone else own a HOOPTY? 

                All in fun:        PMM2008
         

   

       

  Zdravo bando:
  Definicija Hooptija:
  U suštini, komad sr## auta. Obično jeftino i/ili pokvareno. Može biti bilo koje veličine, marke ili modela, ali mora (ili bi trebalo) biti neprijatno za vožnju iz nekog razloga.

  Upravo sam razmišljao o nekoliko mojih starih automobila koje sam imao. Oh, ja sam posedovao svoj deo Hooptisa.
  Poslednji koji sam imao istovario sam pre nekoliko meseci. Bio je to 93 Ford Ekplorer (Ekploder) i imao je 243.000 milja. Nisu to bile sve moje milje, ali mnoge mnoge jesu.
  Dozvolite mi da vam kažem nešto o ovom vozilu.
  Svakog jutra dok sam izlazio do svog vozila dočekala me je nova lokva tečnosti za menjač i ulja ispod kamiona. Propuštao je tečnosti kao sidrište. Bilo je zarđalo skroz oko dna, a daske su otpale kao i prigušivač pre mnogo meseci.

  Zatim bih krenuo da upalim svoje vozilo. Ovo bi više puta zahtevalo od mene da otvorim haubu i da je skočim. Odbio sam da kupim novu bateriju jer bi cena bila veća nego što je vozilo vredelo. :-\

  U redu, bili su unutra, i radi. Malo glasno, ali nije loše, a osim toga, komšije ionako moraju da ustanu. cheesy
  Unutrašnjost nije bila loša osim povremenog podera i brojnih mrlja koje svaki automobil dobije nakon određenog uzrasta. Ono što je bio glavni problem su bili "merači".
  Davno se upalila lampica kontrolnog motora i ostala upaljena poslednjih 150.000 milja. Lampica sigurnosnog pojasa je ostala upaljena čak i nakon što sam se vezao. Merač gasa je uvek pokazivao 1/2 rezervoara, bez obzira da li sam upravo napunio. (Nikada nisam radio mnogo jer sam se plašio da će mi prestati i da ću potrošiti gas) Merač temperature je prestao da radi otprilike u vreme kada se upalila lampica za proveru motora. Merač ulja nije radio više.

  Idem niz put. Brzi put nije dolazio u obzir. Ako sam prešao preko 60 u ovoj stvari, to me je uzdrmalo i ostavilo delove sebe na kolovozu.
  Prilikom primene pauze, tresao se i ljuljao napred, sa gadnim zveketom na kraju svakog potpunog zaustavljanja. Rešio bih ovaj problem tako što bih pojačao radio. Ne čujem ništa preko radija na 10. grin

  Obično sam bio sam u ovom vozilu. NIKO se ne bi vozio sa mnom. Osim toga, bio sam skoro jedini koji je znao kako da upravljam ovom stvari. Pritisnite gas, ali morate da ostavite nogu na kočnici do pravog trenutka, ili može da zastane.
  (Takođe sam primetio ljude u drugim automobilima oko mene kako me čudno gledaju. Mora da su bili ljubomorni što imam takav klasik. wink )

  Hej, dobro, nikad nisam brinuo da će neko ukrati ovu stvar, i mogao sam da parkiram bilo gde i ne brinem o novim udubljenjima ili ogrebotinama.

  Da li još neko poseduje HOOPTI?

  Sve u zabavi: PMM2008
 • Original engleski Prevod srpski

  I saw this and laughed.

  My "Best" Hoopity was a 1965 Dodge Dart with...(Here it comes)..a PUSH BUTTON TRANSMISSION...

  My older sister thought that was the funniest thing she'd ever seen on a car. Until I got a bit tanked one night and had a handful of those vinyl letters to stick on. (Hey, I had the winner of the "Fishbait 500" (Thank god for tow trucks)) emblazoned on the back of the car..

  The car rode low..A bit too low as 4 cops in 6 months told me after they stopped me.

  The exhaust manifold was broken..(A bit) Mom always knew when I was coming..Sounded like a B-52 landing out in the yard.

  At the same time, I also owned a 1966 Chev 1/2 ton which had straight pipes. I had to move Moms car to get the dodge out and also my Truck.

  The neighbors were a tad miffed. One called my Mother who simply said. "You want to talk to my son? He's here" They hung up...chicken!

  The car was a beater, but I'd almost give anything to either have it or that truck back.

  With tires, the truck sat about 2' higher then normal and with a nasty looking front and back bumper, you kind of stayed AWAY from me. One guy (In a Mercedes) learned that which almost got his car smashed..(Oh yeah?, try and cut ME off??? (vvvrrroooommmm!!!!)

  Video sam ovo i nasmejao se.

  Moj "najbolji" Hoopiti je bio Dodge Dart iz 1965. sa... (Evo ga dolazi).. PRENOS TAKTOM...

  Moja starija sestra je mislila da je to najsmešnija stvar koju je ikada videla u autu. Sve dok se jedne noći nisam malo uznemirio i imao pregršt tih vinil slova da zalepim. (Hej, imao sam pobednika "Fishbait 500" (Hvala bogu za kamione za vuču)) ukrašenog na zadnjem delu automobila..

  Auto je vozio nisko..Malo prenisko kao što su mi rekli 4 policajca za 6 meseci nakon što su me zaustavili.

  Izduvna grana je bila pokvarena..(Malo) Mama je uvek znala kada dolazim..Zvučalo je kao da B-52 sleće u dvorište.

  U isto vreme, posedovao sam i Chev 1/2 tone iz 1966. koji je imao ravne cevi. Morao sam da pomerim mamin auto da izvučem dodge, a takođe i moj kamion.

  Komšije su bile malo ljute. Jedan je zvao moju majku koja je jednostavno rekla. "Hoćeš da pričaš sa mojim sinom? On je ovde" Prekinuli su vezu...piletina!

  Auto je bio lud, ali bih skoro dao sve da ga dobijem ili vratim kamion.

  Sa gumama, kamion je bio oko 2' viši od normalnog, a sa prednjim i zadnjim branikom gadnog izgleda, nekako ste se klonili mene. Jedan tip (u Mercedesu) je naučio to zbog čega mu je auto skoro razbijen..(O, da?, pokušaj da me odsečeš??? (vvvrrroooommmmm!!!!)

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam..that is sooooooooooo awesome...an hoopty..what a great name!!
  I have a  hootpy story, but I have some gambling priorities tonight..I'll get back to ya!
  It's a long one!

  And Gene..that Dodge Dart..HA..funny!  my mom bought the same car for a dollar, we called it mom's taxi!!  cheesy

  hoopty..hoopty..hoopty..love this word..hoopty..hooptydoo..woohoo grin
  going to win some money..hoopty doo..woohoo... cheesy cheesy cheesy

  Pam..to je takooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo je super...sjajno..kako sjajno ime!!
  Imam ludu priču, ali imam neke kockarske prioritete večeras.. Javiću ti se!
  Dugačak je!

  I Gene..taj Dodge Dart..HA..smešno! moja mama je kupila isti auto za dolar, zvali smo ga mamin taksi!! cheesy

  hoopti..hoopti..hoopti..volim ovu reč..hoopti..hooptidoo..voohoo grin
  osvojiću nešto novca..hoopti doo..voohoo... cheesycheesycheesy

 • Original engleski Prevod srpski

            I am glad people are finally responding to this post. I was beginning to believe I was the only one in the world who owned a crappy car before.  cheesy cheesy

      Had a car that the bumper fell off on one side, stayed connected on the other, and I dug a trench on the side of the road dragging it home.  I ended up using a bungy cord to put it back in place. HAHAHA It would wobble as I went down the road.

      Had another car the horn got stuck in mid honk, and kept on honking till I cut the damn wire. Never worked after that.

        Had a car and I can't explain what was wrong with it, but it smoked like it was on fire when you sat at a light.  Your miding your own business but all the sudden this gassy fog begins to surround you, and it stunk too. Talk about piss people off. They would look at me from their Lincolns, and BMW's and wave their hands in front of their noses.  I sat there embarrassed as hell, but smiled none the less.
  "Hey, My beamer is in the shop" I'd say."

                        Oh , what would life be without owning a Hoopty at least once.

                                                                                PMM2008

  Drago mi je što ljudi konačno odgovaraju na ovaj post. Počeo sam da verujem da sam jedini na svetu koji je ranije posedovao užasan auto. cheesycheesy

  Imao sam auto kome je branik otpao na jednoj strani, ostao povezan na drugoj, i ja sam iskopao rov pored puta vukući ga kući. Na kraju sam koristio bungi kabl da ga vratim na mesto. HAHAHA Ljuljalo bi se dok sam išao niz put.

  Kod drugog auta truba se zaglavila u sredini trube i nastavila da trubi dok nisam presekao prokletu žicu. Nikada nisam radio posle toga.

  Imao sam auto i ne mogu da objasnim šta nije u redu sa njim, ali dimio se kao da je u plamenu kada sedneš na svetlo. Bavite se sopstvenim poslom, ali odjednom ova gasovita magla počinje da vas okružuje, a i ona je smrdela. Pričajte o tome da ljutite ljude. Gledali bi me sa svojih Linkolna, i BMV-a i mahali rukama ispred nosa. Sedeo sam tamo kao pakao posramljen, ali se ipak smejao.
  „Hej, moj bimer je u radnji“, rekao bih.

  Oh, šta bi bio život bez posedovanja Hooptija bar jednom.

  PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  How can we ever forget the days of Hoopty.. those were the amazing times.. the days of REAL friendship and endurance....

  Look my friend ill ride along just for you... and i'll even pull the monkey wrenched windshield wiper rope for you if it rains... cuz when i'm with you i look good anywhere and anyplace i be, even if we in this hoopty ride... cheesy cheesy

  Kako da zaboravimo dane Hooptija.. to su bila neverovatna vremena.. dani PRAVOG prijateljstva i izdržljivosti...

  Gledaj moj prijatelj kako se vozi samo za tebe... i čak ću ti povući majmunski istrgnuti konopac za brisače vetrobrana ako pada kiša... jer kad sam sa tobom izgledam dobro bilo gde i gde god da budem, čak i ako mi u ovoj vožnji... cheesycheesy

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘