Šta kažeš na te slučajnosti..

3,958
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina BIGLEAN
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Odložena isplata više od mesec dana

  Pročitajte

  NEREŠENO: Sektor777

  8 723
  pre 2 meseca
 • Jedan od prioriteta LCB-a je zaštita igrača, a to uključuje i razotkrivanje prevara! Pogledajte naš video o otkrivanju lažnih igara i učestvujte u aprilskom takmičenju za šansu da osvojite...

  Pročitajte
 • Kaulana kazino - Plai'n Go: Spring Eggspedition Nagradni fond: €75,000 Promocija važi: 29. mart 00:01 CET - nedelja 7. april 23:59 CET. Min opklada: €/$0,20 - Ako još uvek nemate nalog samo se...

  Pročitajte

  Popularni kazino turniri

  1 423
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I moved from Vegas to Minnesota years ago, now i'm moved back..
  While i lived in Vegas i met a friend that i stayed aquinted with for many years, met her as a neighbor, and we got to be very close, she moved around alot, but we always stayed contacted, suddenly she just disappeared i hadn't heard from her for 2 years.. Well back to me in Minnesota...

  I was registering my daughter for school and was sitting on a side bench waiting for them to do her paper work, looking downward, i was reading a pamplet, when from the corner of my eye i notice someone standing there in pajama pants, i didn't look up, and to myself i said, those pajama pants and being in public remind me of my friend from Vegas, and also said who's going to come here in pajamas... I looked up and at that person and it was HER, my friend from Vegas.. 2000 miles and 2 years later.. we meet again.. her in her PJ's and me with my words, Get dressed WOMAN!!! which i always said to her...

  Any coincidences or one in a millions happen to any of you?

  Pre nekoliko godina sam se preselio iz Vegasa u Minesotu, a sada sam se vratio.
  Dok sam živeo u Vegasu, upoznao sam prijateljicu sa kojom sam se viđao dugi niz godina, upoznao je kao komšinicu, i morali smo da budemo veoma bliski, mnogo se kretala, ali uvek smo bili u kontaktu, odjednom je jednostavno nestala. nisam se čuo sa njom 2 godine.. Pa da se vratim meni u Minesotu...

  Prijavljivala sam ćerku u školu i sedela na bočnoj klupi čekajući da joj urade papire, gledajući nadole, čitala sam brošuru, kada krajičkom oka primetim da neko stoji u pidžama pantalonama, nisam Ne gledaj gore, i rekao sam sebi, te pantalone u pidžami i javno me podsećaju na mog prijatelja iz Vegasa, a takođe sam rekao ko će doći ovde u pidžami... Pogledao sam gore i u tu osobu i to je bila ONA , moj prijatelj iz Vegasa.. 2000 milja i 2 godine kasnije.. ponovo se srećemo.. ona u njenoj pidžami i ja sa mojim rečima, Obuci se ŽENO!!! što sam joj uvek govorio...

  Bilo koja koincidencija ili jedna u milionima se desila nekome od vas?

 • Original engleski Prevod srpski
  Sometimes i don't think they are coincidences at all. I think there is a reason much bigger than you or i. What that reason is......maybe one day we will know.......

  Lips
  Ponekad ne mislim da su to slučajnosti. Mislim da postoji razlog mnogo veći od tebe ili mene. Šta je to razlog......možda ćemo jednog dana znati......

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips, I hear ya...I have faith that there are other things working at play.

  This is a rather gruesome coincidence. Friends and family were bugging me (while I was still pregnant) about protecting my then soon to be born son from my cat Leo. I continuosly got bombarded with stories about how infants and cats dont mix, they can eat the babies lips off from the smell of milk, suffocate them accidentily, scratch their eyes etc. Some even strongly suggested I give him away. Well, the very same night I came home from the hospital with my newborn, just an hour later Leo got hit by a car and died instantly. It was horrific, sad, and traumatic. He never ran into the street, he was smart as a whip, how could this happen? BUT I now can't help but think that maybe someone or something was protecting my son from Leo accidently harming him..who knows?
  Maybe I just convinced myself of that to help me get past my grief. Dang, I miss that cat.

  Usne, čujem te... Verujem da postoje i druge stvari koje rade.

  Ovo je prilično jeziva koincidencija. Prijatelji i porodica su me gnjavili (dok sam još bila trudna) da zaštitim svog sina koji će se uskoro roditi od mog mačka Lea. Neprekidno sam bio bombardovan pričama o tome kako se bebe i mačke ne mešaju, mogu da pojedu bebi usne od mirisa mleka, da ih slučajno uguše, da im izgrebu oči itd. Neki su čak i snažno predlagali da ga dam. Pa, iste noći kada sam došla kući iz bolnice sa svojim novorođenčetom, samo sat kasnije Lea je udario auto i odmah je umro. Bilo je užasno, tužno i traumatično. Nikada nije istrčao na ulicu, bio je pametan kao bič, kako je ovo moglo da se desi? ALI sad ne mogu a da ne pomislim da je možda neko ili nešto štitilo mog sina da ga Leo slučajno ne povredi..ko zna?
  Možda sam se samo ubedio u to da mi pomogne da prevaziđem tugu. Jebote, nedostaje mi ta mačka.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was walking in downtown Seattle to catch my bus home from school, but had a limp because I had gotten a nail stuck in my foot and I was in pain.
  Anyway a handsome man pulls up driving kind of slow, rolls down his window and asked if I was ok and if I needed a ride, ewww, creepy. I said no I am fine, I don't know you and I am not getting in your car. So he parked because he had business downtown and came over and we talked for a while(all while he is still trying to convince me he is not a killer and I would be safe taking a ride from him) and he gave me his business card and goes on about his business. I throw it in the garbage as soon as he left tongue

  So never saw him again for months, until one day I was walking from home(moms house) to go to the store and buy some snacks, candy... and this man is working in his yard and he immediately stops and gets closer to me and says "I think I know you, didn't I meet you downtown and you were hurt?" And sure enough it was him, again we chatted for a little while and he gave me his card again and asked if I would stop by for a visit on my way back from the store! I told him I would but had no intention on doing that, my mom taught me well! But I did however call him this time and we talked for a long time and I eventually visited him and that him is my husband to this day! That was in 1985, I was still in high school and he was divorced with two daughters ages 1 and 2(he is 10yrs my senior. Pervert, I know right wink). They are now 24 and 25(both have a child of their own, 4 & 1 and one more on the way) and we have a 22 y.o. son and have been so much in love(or either on drugs grin) that we started over again huh and have 10 and 8 y.o. sons! My little dangels (devil and angels). I am just joking around, they truly are good boys!

  What is the likely hood that he lived only a block away from my moms house on the same street and he just happen to be home and outside that very day and we had never seen each other before that day downtown! And even though he seemed kind hearted and was handsome and all, I had no intentions on talking to him again.

  Well I am glad God is always working, because he put in front of me one of the most beautiful(as a whole) human beings that I have ever encountered. He says I am the love of his life and I say he is the man of my dreams :'( kiss

  Šetao sam centrom Sijetla da stignem na autobus kući iz škole, ali sam šepao jer mi se zabio ekser u stopalo i osećao sam bol.
  U svakom slučaju, zgodan muškarac se zaustavlja vozeći nekako sporo, spušta prozor i pita da li sam dobro i da li mi treba vožnja, evvv, jezivo. Rekao sam ne dobro sam, ne poznajem te i ne ulazim u tvoj auto. Pa je parkirao jer je imao posla u centru grada i došao je i razgovarali smo neko vreme (sve dok on još pokušava da me ubedi da nije ubica i ja bih bio siguran da se provozam od njega) i dao mi je svoju vizit kartu i nastavlja svojim poslom. Bacam ga u đubre čim je otišao tongue

  Tako da ga mesecima više nisam video, sve dok jednog dana nisam išao od kuće (mamine kuće) da odem do prodavnice i kupim grickalice, slatkiše... a ovaj čovek radi u svom dvorištu i odmah stane i priđe bliže mene i kaže "Mislim da te poznajem, zar te nisam sreo u centru i bio si povređen?" I sigurno je to bio on, opet smo malo ćaskali i on mi je ponovo dao svoju karticu i pitao da li bih svratio u posetu kada se vraćam iz prodavnice! Rekao sam mu da hoću, ali nisam imao nameru da to radim, mama me je dobro naučila! Ali ovaj put sam ga ipak zvala i dugo smo razgovarali i na kraju sam ga posetila i da je on moj muž do danas! To je bilo 1985. godine, ja sam još bila u srednjoj školi, a on je bio razveden sa dve ćerke od 1 i 2 godine (on je 10 godina stariji od mene. Perverznjak, dobro znam wink ). Oni sada imaju 24 i 25 (obojica imaju svoje dete, 4 i 1 i još jedno je na putu), a mi imamo sina od 22 godine i bili smo toliko zaljubljeni (ili ili na drogama grin ) da smo počeli iznova huh i imaju sinove od 10 i 8 godina! Moji mali dangeli (đavo i anđeli). Samo se šalim, oni su zaista dobri momci!

  Kakva je verovatnoća da je živeo samo blok dalje od kuće moje majke u istoj ulici i da je slučajno bio kod kuće i napolju tog dana i nikada se nismo videli pre tog dana u centru grada! I iako je delovao ljubazno i zgodan i sve ostalo, nisam imao nameru da ponovo razgovaram s njim.

  Pa drago mi je što Bog uvek radi, jer je stavio ispred mene jedno od najlepših (u celini) ljudskih bića koje sam ikada sreo. Kaže da sam ja ljubav njegovog života, a ja kažem da je on čovek mojih snova :'( kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Lips, I hear ya...I have faith that there are other things working at play.

  This is a rather gruesome coincidence. Friends and family were bugging me (while I was still pregnant) about protecting my then soon to be born son from my cat Leo. I continuosly got bombarded with stories about how infants and cats dont mix, they can eat the babies lips off from the smell of milk, suffocate them accidentily, scratch their eyes etc. Some even strongly suggested I give him away. Well, the very same night I came home from the hospital with my newborn, just an hour later Leo got hit by a car and died instantly. It was horrific, sad, and traumatic. He never ran into the street, he was smart as a whip, how could this happen? BUT I now can't help but think that maybe someone or something was protecting my son from Leo accidently harming him..who knows?
  Maybe I just convinced myself of that to help me get past my grief. Dang, I miss that cat.

  OMG! That is an amazing story!

  Usne, čujem te... Verujem da postoje i druge stvari koje rade.

  Ovo je prilično jeziva koincidencija. Prijatelji i porodica su me gnjavili (dok sam još bila trudna) da zaštitim svog sina koji će se uskoro roditi od mog mačka Lea. Neprekidno sam bio bombardovan pričama o tome kako se bebe i mačke ne mešaju, mogu da pojedu bebi usne od mirisa mleka, da ih slučajno uguše, da im izgrebu oči itd. Neki su čak i snažno predlagali da ga dam. Pa, iste noći kada sam došla kući iz bolnice sa svojim novorođenčetom, samo sat kasnije Lea je udario auto i odmah je umro. Bilo je užasno, tužno i traumatično. Nikada nije istrčao na ulicu, bio je pametan kao bič, kako je ovo moglo da se desi? ALI sad ne mogu a da ne pomislim da je možda neko ili nešto štitilo mog sina da ga Leo slučajno ne povredi..ko zna?
  Možda sam se samo ubedio u to da mi pomogne da prevaziđem tugu. Jebote, nedostaje mi ta mačka.

  OMB! To je neverovatna priča!
 • Original engleski Prevod srpski

  OMG, right back at you!
  You always hear about soul companions and how certain people are ment for one another, you and your hub are a perfect example of that.
  Awww, Im a sucker for romance.

  OMG, pravo na tebe!
  Uvek čujete o dušama saputnicima i o tome kako su određeni ljudi pažljivi jedni za druge, vi i vaš centar ste savršen primer za to.
  Auuu, volim romansu.

 • Original engleski Prevod srpski
  Ya both had great stories!! Tye yours what tragic, but as you said maybe there was good reason for it. Perfect example of how we tend to shake our fist and look up at the sky and say "why why why"!

  We may not know why but i have faith that there has to be some good reason for it.

  Slot i read yours and i feel like i was right there with you. I walked down memory lane holding all the visuals along the way. Straight out of the ghost of Christmas past! I got goose bumps just reading it. A classic love story of Serendipity at it's best!

  Lips
  Obojica ste imali sjajne priče!! Vežite svoje tragično, ali kao što ste rekli možda je za to postojao dobar razlog. Savršen primer kako smo skloni da stisnemo pesnicu i pogledamo u nebo i kažemo „zašto zašto zašto“!

  Možda ne znamo zašto, ali verujem da za to mora postojati neki dobar razlog.

  Pročitao sam tvoje i osećam se kao da sam bio tu sa tobom. Hodao sam niz traku sećanja držeći sve vizuelne elemente usput. Pravo iz duha božićne prošlosti! Naježio sam se samo čitajući. Klasična ljubavna priča o Serendipitiju u najboljem izdanju!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Ya both had great stories!! Tye yours what tragic, but as you said maybe there was good reason for it. Perfect example of how we tend to shake our fist and look up at the sky and say "why why why"!

  We may not know why but i have faith that there has to be some good reason for it.

  Slot i read yours and i feel like i was right there with you. I walked down memory lane holding all the visuals along the way. Straight out of the ghost of Christmas past! I got goose bumps just reading it. A classic love story of Serendipity at it's best!

  Lips


  Aww thanks Lips! It truly is a love story and I am glad that I am one of the main characters :-)

  Obojica ste imali sjajne priče!! Vežite svoje tragično, ali kao što ste rekli možda je za to postojao dobar razlog. Savršen primer kako smo skloni da stisnemo pesnicu i pogledamo u nebo i kažemo „zašto zašto zašto“!

  Možda ne znamo zašto, ali verujem da za to mora postojati neki dobar razlog.

  Pročitao sam tvoje i osećam se kao da sam bio tu sa tobom. Hodao sam niz traku sećanja držeći sve vizuelne elemente usput. Pravo iz duha božićne prošlosti! Naježio sam se samo čitajući. Klasična ljubavna priča o Serendipitiju u najboljem izdanju!

  Usne


  Vau hvala Usne! To je zaista ljubavna priča i drago mi je što sam ja jedan od glavnih likova :-)
 • Original engleski Prevod srpski

  OKAY....here's another....lol
  Another LCB co-wink-a-dink!
  So, come to find out a certain LCB member lives real close to me. Andddddd she just so happens to have to be 5 mins from my house every other Friday nite, due to a bad situation. But now, her bad situation could turn out to be an opportunity to meet up and hang w/the 1 and only....ME!!  cheesy
  How cool is THAT? We could LCB it together, as well as play the casinos heehee.  tongue Then, we find out we used to live an hr or so away from each other in a different part of the state.
  Funny how things happen.

  OK...evo još jednog....lol
  Još jedan LCB co-vink-a-dink!
  Dakle, dođi da saznaš da određeni član LCB živi jako blizu mene. Idddddd ona jednostavno mora da bude 5 minuta od moje kuće svakog drugog petka uveče, zbog loše situacije. Ali sada, njena loša situacija bi se mogla ispostaviti kao prilika da se sretnemo i družimo sa 1 i jedinim....MENO!! cheesy
  Kako je to kul? Mogli bismo zajedno da ga LCB, kao i da igramo kazina heehee. tongue Zatim saznajemo da smo živeli sat ili više jedni od drugih u drugom delu države.
  Smešno kako se stvari dešavaju.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was walking in downtown Seattle to catch my bus home from school, but had a limp because I had gotten a nail stuck in my foot and I was in pain.
  Anyway a handsome man pulls up driving kind of slow, rolls down his window and asked if I was ok and if I needed a ride, ewww, creepy. I said no I am fine, I don't know you and I am not getting in your car. So he parked because he had business downtown and came over and we talked for a while(all while he is still trying to convince me he is not a killer and I would be safe taking a ride from him) and he gave me his business card and goes on about his business. I throw it in the garbage as soon as he left tongue

  So never saw him again for months, until one day I was walking from home(moms house) to go to the store and buy some snacks, candy... and this man is working in his yard and he immediately stops and gets closer to me and says "I think I know you, didn't I meet you downtown and you were hurt?" And sure enough it was him, again we chatted for a little while and he gave me his card again and asked if I would stop by for a visit on my way back from the store! I told him I would but had no intention on doing that, my mom taught me well! But I did however call him this time and we talked for a long time and I eventually visited him and that him is my husband to this day! That was in 1985, I was still in high school and he was divorced with two daughters ages 1 and 2(he is 10yrs my senior. Pervert, I know right wink). They are now 24 and 25(both have a child of their own, 4 & 1 and one more on the way) and we have a 22 y.o. son and have been so much in love(or either on drugs grin) that we started over again huh and have 10 and 8 y.o. sons! My little dangels (devil and angels). I am just joking around, they truly are good boys!

  What is the likely hood that he lived only a block away from my moms house on the same street and he just happen to be home and outside that very day and we had never seen each other before that day downtown! And even though he seemed kind hearted and was handsome and all, I had no intentions on talking to him again.

  Well I am glad God is always working, because he put in front of me one of the most beautiful(as a whole) human beings that I have ever encountered. He says I am the love of his life and I say he is the man of my dreams :'( kiss
  Awww,SLOT!!! That was a really cute, sweet story. In your case, I think it was more than just a coincidence but a fate, true fate brought the two of you. So romantic.

  Šetao sam centrom Sijetla da stignem na autobus kući iz škole, ali sam šepao jer mi se zabio ekser u stopalo i osećao sam bol.
  U svakom slučaju, zgodan muškarac se zaustavlja vozeći nekako sporo, spušta prozor i pita da li sam dobro i da li mi treba vožnja, evvv, jezivo. Rekao sam ne dobro sam, ne poznajem te i ne ulazim u tvoj auto. Pa je parkirao jer je imao posla u centru grada i došao je i razgovarali smo neko vreme (sve dok on još pokušava da me ubedi da nije ubica i ja bih bio siguran da se provozam od njega) i dao mi je svoju vizit kartu i nastavlja svojim poslom. Bacam ga u đubre čim je otišao tongue

  Tako da ga mesecima više nisam video, sve dok jednog dana nisam išao od kuće (mamine kuće) da odem do prodavnice i kupim grickalice, slatkiše... a ovaj čovek radi u svom dvorištu i odmah stane i priđe bliže mene i kaže "Mislim da te poznajem, zar te nisam sreo u centru i bio si povređen?" I sigurno je to bio on, opet smo malo ćaskali i on mi je ponovo dao svoju karticu i pitao da li bih svratio u posetu kada se vraćam iz prodavnice! Rekao sam mu da hoću, ali nisam imao nameru da to radim, mama me je dobro naučila! Ali ovaj put sam ga ipak zvala i dugo smo razgovarali i na kraju sam ga posetila i da je on moj muž do danas! To je bilo 1985. godine, ja sam još bila u srednjoj školi, a on je bio razveden sa dve ćerke od 1 i 2 godine (on je 10 godina stariji od mene. Perverznjak, dobro znam wink ). Oni sada imaju 24 i 25 (obojica imaju svoje dete, 4 i 1 i još jedno je na putu), a mi imamo sina od 22 godine i bili smo toliko zaljubljeni (ili ili na drogama grin ) da smo počeli iznova huh i imaju sinove od 10 i 8 godina! Moji mali dangeli (đavo i anđeli). Samo se šalim, oni su zaista dobri momci!

  Kakva je verovatnoća da je živeo samo blok dalje od kuće moje majke u istoj ulici i da je slučajno bio kod kuće i napolju tog dana i nikada se nismo videli pre tog dana u centru grada! I iako je delovao ljubazno i zgodan i sve ostalo, nisam imao nameru da ponovo razgovaram s njim.

  Pa drago mi je što Bog uvek radi, jer je stavio ispred mene jedno od najlepših (u celini) ljudskih bića koje sam ikada sreo. Kaže da sam ja ljubav njegovog života, a ja kažem da je on čovek mojih snova :'( kiss
  Avvv,SLOT!!! Bila je to zaista slatka, slatka priča. U tvom slučaju, mislim da je to bila više od obične slučajnosti, već je sudbina, prava sudbina donela vas dvoje. Tako romantično.
 • Original engleski Prevod srpski

  Slots.. i love your story.. that leaves me wordless.. it is fairytale come true.
  Thats why i love making these threads, look at all the WONDERFUL things we members have to say
  These stories in our lives tells us how many good things there are, and more and more everyday.
  Every story here brightens the days... theres just so much out there..

  Slots.. volim tvoju priču.. to me ostavlja bez reči.. to je bajka koja se ostvarila.
  Zato volim da pravim ove teme, pogledajte sve DIVNE stvari koje mi članovi imamo da kažemo
  Ove priče u našim životima govore nam koliko dobrih stvari ima, a iz dana u dan sve više.
  Svaka priča ovde ulepšava dane... ima samo toliko toga napolju...

 • Original engleski Prevod srpski

  Slots.. i love your story.. that leaves me wordless.. it is fairytale come true.
  Thats why i love making these threads, look at all the WONDERFUL things we members have to say
  These stories in our lives tells us how many good things there are, and more and more everyday.
  Every story here brightens the days... theres just so much out there..


  Thanks Imagin, and thanks for coming up with all these interesting topics that keep us interacting with each other! Love it!

  Slots.. volim tvoju priču.. to me ostavlja bez reči.. to je bajka koja se ostvarila.
  Zato volim da pravim ove teme, pogledajte sve DIVNE stvari koje mi članovi imamo da kažemo
  Ove priče u našim životima govore nam koliko dobrih stvari ima, a iz dana u dan sve više.
  Svaka priča ovde ulepšava dane... ima samo toliko toga napolju...


  Hvala Imagin, i hvala što ste osmislili sve ove zanimljive teme koje nas održavaju u interakciji jedni s drugima! Sviđa mi se!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita