Samo ću brzo otrčati do prodavnice po mleko.

4,911
pregleda
19
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina PMM2008
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Pregled kazina LordSpin Bonus za registraciju: 100% do €/$500 + 100 okretaja Bonus na drugi depozit: 50% do €/$1,500 + 40 okretaja Bonus za treći depozit: 50% do €/$1,500 + 60 okretaja 4....

  Pročitajte
 • Celu noć su me varali pacifički spinovi. Lako možete videti da brojač opklada ne uspeva da oduzme prave zbrojeve od $4000 igre na kojoj sam radio. I dalje mi treba još 1300 po njima. Ali...

  Pročitajte

  REŠENO: Pacifik vrti kazino

  4 834
  pre 2 meseca
 • Da li je neko nedavno naišao na neka nova zanimljiva onlajn kazina? Imam ideju da su isplate u novim kazinima veće, pa želim da proverim.

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi gang:

      Went to the store today and it was wall to wall with people.  Of course it was going to be , it was Saturday. So many people shop on the weekend.  Well this weekend was the time I was unlucky enough to run out of milk.  sad  Who doesnt need milk? I use it for cooking, baking, cereal, and my coffee.

  Just going to the store itself is a tuff thing for me, and when it is busy it only makes it worse.  I let out a big sigh and pulled into the parking lot.  Of course there was no place to park except in the adjacent parking lot of the store next door. Not a good sign.  I felt like from where  I parked I needed to call a cab to get me to the door.

  I walk to the door, which left me winded, and head to get a cart.  NONE. laugh_out_loud.  OMG, is this store busy or what?  I have this sinking feeling in the pit of my stomach.

  I am off to the milk section, and it was no easy feat to get to it. I got behind this elderly lady, and she just couldnt decide if she wanted Vitamin D or 2%.  She finally makes her selection, and then decides to stand right there in front of the cooler to check her grocery list again.  I am biting my tongue and I slowly edge further and further in her space. I just want my milk so I can get out of there.


  A gallon of milk in each hand, as I have no darn cart, I am off to the check outs.  OMG, the lines to check out were simply unreal, and each cart  I viewed contained overflowing quanities of food and grocery items. This was not going to be a fast in and out trip for me.  As I stand there the milk was getting mighty heavy in each hand, and I thought about forgetting the whole thing and leaving when just then a U SCAN opened up.

  We all know the U scan lines. The you do it yourself checkout.  I have not had good luck with Uscans, and I eyed it with dread before I headed to it. I had to make up my mind fast as other people were moving in for the kill.  I have never had good luck with U scans, I think they hate me. Maybe today would be different.

  "Welcome valued shopper. " "Please scan your card." Damn, I left my card at home.  Now I will have to pay full price for everything as you only get the discounted sale price if you have the "card." >:(

  "PLease scan your first item." I proceded to run the milk barcode across the scanner. Beeeeep. Nothing.....I try again....Beeeeep, nothing....It was not scanning. So I put the milk down on the counter.  Oh, that was a no no , you can only put your rung up items on this special counter . I start to look for a clerk or someone to help me. No one around.  There are now people who are waiting in line behind me, and they are getting restless.  I try to smile and assure them I cannot control the scanner, and they seem less than satisfied,  with my attempt. 

  "Just scan your items, a clerk finally appears and says to me. I explain I tried to do that and there is some sort of problem.  She looks at the machine, and turns to me and says...."You didn't scan your card."  "I know, I dont have it with me." I tell her.  She shrugs her shoulders at me like I had commited a terrible error and hits some buttons.  She scans my milk for me, and the machine responds, and I think I am home free.

  I hit the "Pay Now" button, and I accidently hit cash, when I wanted to hit debit., as I was using my debit card. Whoopsy. That jammed up everything again. The clerk had to come back after waiting again for her, and hit a few more buttons for me, before I could finally cash out. The clerk looks at me like I am hopeless.

  By this time most of the people that were behind me in line have gone off in search of other lines, as they see the one I am in is not moving so fast.

  I hear the machine say "Thank YOU, and have a nice day or some other generic parting words, and I am outta there. 


  Only as I am walking away do I realize why the U scan lanes are usually open when nothing else is.

  I end up carrying my milk, one in each hand alllll the way across the parking lot to the car, and almost throw it in the back seat with an urgency to get the heck away from this store.  My arms felt like I had been carrying cement blocks.  >:(

  Oh yes, just another quick trip to the store for milk.  laugh_out_loud.

  I hate U scans, and they hate me.....

                                            PMM cool

  Zdravo bando:

  Išao sam danas u prodavnicu i bilo je od zida do zida sa ljudima. Naravno da će biti, bila je subota. Toliko ljudi kupuje vikendom. Pa ovaj vikend je bio trenutak kada nisam imao sreće da ostanem bez mleka. sad Kome ne treba mleko? Koristim ga za kuvanje, pečenje, žitarice i kafu.

  Sam odlazak u prodavnicu je za mene stvar, a kada je zauzet, to samo pogoršava situaciju. Ispustio sam veliki uzdah i stao na parking. Naravno, nije bilo mesta za parkiranje osim na susednom parkingu susedne prodavnice. Nije dobar znak. Osećao sam se kao da sa mesta na kome sam parkirao moram da pozovem taksi da me odveze do vrata.

  Odlazim do vrata, koja su me ostavila zavejana, i krećem po kolica. NIJEDAN. laugh_out_loud . OMG, da li je ova prodavnica zauzeta ili šta? Imam osećaj da mi tone u stomaku.

  Idem u odeljak za mleko, i nije bilo lako doći do njega. Stao sam iza ove starije dame, a ona jednostavno nije mogla da odluči da li želi vitamin D ili 2%. Konačno bira, a zatim odlučuje da stane ispred frižidera da ponovo proveri svoju listu namirnica. Grizem se za jezik i polako se guram sve dalje i dalje u njenom prostoru. Samo želim svoje mleko da mogu da odem odatle.


  Galon mleka u svakoj ruci, pošto nemam prokleta kolica, idem na odjavu. OMG, redovi za odjavu bili su jednostavno nestvarni, a svaka kolica koja sam pogledao sadržavala su prevelike količine hrane i namirnica. Ovo neće biti brzo putovanje za mene. Dok sam tamo stajao mleko je postajalo jako teško u svakoj ruci, i pomislio sam da zaboravim celu stvar i odem kada se upravo tada otvorio U SCAN.

  Svi znamo linije U skeniranja. To uradite sami. Nisam imao sreće sa Uskancima, i gledao sam to sa užasom pre nego što sam krenuo ka njemu. Morao sam brzo da se odlučim jer su drugi ljudi krenuli da ubiju. Nikada nisam imao sreće sa U skeniranjem, mislim da me mrze. Možda bi danas bilo drugačije.

  "Dobrodošao cenjeni kupac. " "Molim vas skenirajte svoju karticu." Prokletstvo, ostavio sam svoju karticu kod kuće. Sada ću morati da platim punu cenu za sve jer dobijate sniženu prodajnu cenu samo ako imate „karticu“. >:(

  „Molim vas skenirajte svoju prvu stavku.“ Nastavio sam da pokrenem mlečni bar kod preko skenera. Beeeeep. Ništa.....Pokušavam ponovo....Beeeeep, ništa....Nije bilo skeniranje. Pa sam stavio mleko na pult. Oh, to je bilo ne ne, možete samo da stavite svoje stavke na ovaj poseban pult. Počinjem da tražim službenika ili nekoga da mi pomogne. Nikoga u blizini. Iza mene sada u redu čekaju ljudi i postaju nemirni. Pokušavam da se nasmejem i uveravam ih da ne mogu da kontrolišem skener, a oni izgledaju manje nego zadovoljni mojim pokušajem.

  "Samo skenirajte svoje predmete, konačno se pojavljuje službenica i kaže mi. Objašnjavam da sam pokušao to da uradim i postoji neka vrsta problema. Ona gleda u mašinu, okreće se prema meni i kaže..." da skeniram tvoju karticu." „Znam, nemam je kod sebe." Kažem joj. Ona sleže ramenima prema meni kao da sam napravio strašnu grešku i pritisne neka dugmad. Skenira moje mleko za mene i mašinu odgovara, i mislim da sam slobodan kod kuće.

  Pritisnuo sam dugme „Plati odmah“ i slučajno sam pritisnuo gotovinu, kada sam hteo da pritisnem debitnu, pošto sam koristio svoju debitnu karticu. Vhoopsi. To je opet sve zaglavilo. Službenik je morao da se vrati nakon što ju je ponovo čekao, i pritisnuo još nekoliko dugmadi za mene, pre nego što sam konačno mogao da unovčim. Službenik me gleda kao da sam beznadežan.

  Do tada je većina ljudi koji su bili iza mene u redu otišla u potragu za drugim redovima, jer vide da se ovaj u kome sam ja ne kreće tako brzo.

  Čujem mašinu kako kaže „HVALA, i želim vam prijatan dan ili neke druge opšte reči za rastanak, a ja odlazim.


  Tek dok se udaljavam, shvatam zašto su U trake za skeniranje obično otvorene kada ništa drugo nije.

  Na kraju nosim svoje mleko, po jedno u svakoj ruci, preko parkinga do auta, i zamalo da ga bacim na zadnje sedište sa hitnošću da se sklonim od ove prodavnice. Ruke su mi se osećale kao da sam nosio cementne blokove. >:(

  O da, samo još jedan brzi odlazak do prodavnice po mleko. laugh_out_loud .

  Mrzim U skeniranje, a oni me mrze.....

  PMM cool

 • Original engleski Prevod srpski

  I hear you. I purposely will not get a cart so I don't buy everything else because it looks good. But I'll end up with 20 things in hands, arms and sometimes teeth before I check out. At least when I say I'm going to the store now, I do. It used to be when I'm going to the store with money for groceries, I'd be up at the Indian casinos till the next day. I'm glad to say I outgrew that.

  Čujem te. Namerno neću dobiti kolica, tako da ne kupujem sve ostalo jer izgleda dobro. Ali završiću sa 20 stvari u rukama, rukama i ponekad zubima pre nego što se odjavim. Barem kada kažem da sada idem u prodavnicu, to idem. Nekada je bilo kada idem u prodavnicu sa novcem za namirnice, do sutra bih bio u indijskim kockarnicama. Drago mi je da kažem da sam to prerastao.

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO.. forgive me for laughing.. this is so funny.. though i feel bad for you and your arms.. self check can be a nightmare.. working in grocery stores i heard it all day long, "please scan your first item,(you scan it hold item and stare at screen) please place item into bagging area, please remove item from bagging area and rescan, do you want to bag item, please scan item, item in bagging area does not register, (ten minutes later the machine gets impatient) lady did you know you scanned item 101 times, LADY SCAN IT PUT THE DAMN THING IN THE BAG PAY AND GET OUT!!! WTH YOU MEAN NOW YOU WANT DEBIT, YOU PUSHED CASH.. (you get to thinking it's going to meet you outside as you leave to beat you up  :'( ).. nitemare i tell ya...

  Loved the story Pam.. i have had my affair with.. Selfcheck...

  LMAO.. oprosti mi što se smejem.. ovo je tako smešno.. iako mi je žao zbog tebe i tvojih ruku.. samoprovera može biti noćna mora.. radeći u prodavnicama, čuo sam to ceo dan, „molim vas skenirajte svoj prvi artikal, (skenirate ga, držite predmet i buljite u ekran) molimo stavite predmet u prostor za pakovanje, molimo uklonite artikal iz oblasti za pakovanje i ponovo skenirajte, da li želite da stavite u torbu, molimo skenirajte stavku, stavka u oblasti pakovanja se ne registruje, (deset minuta kasnije mašina postaje nestrpljiva) gospođo da li ste znali da ste skenirali artikal 101 put, GOSPOĐA SKENIRAJ GA STAVI PROKLETU STVAR U TORBU PLATI I IZAĐI!!!ZNAČI, SADA HOĆEŠ ZADUŽENJE, GURILA SI GOTOVINU.. (dobićeš da mislim da će te dočekati napolju dok odlaziš da te prebije :'( ).. nitemare, kažem ti...

  Svidela mi se priča Pam.. imao sam aferu sa.. Samoprovera...

 • Original engleski Prevod srpski

  I was hoping people would find the humor in it, as even I did, that is why I wrote the post.

  If you dont laugh about things like this when they happen, you will surely want to cry.

  Thanks for reading..... wink It is so appreciated.

                                                                      PMM

  Nadao sam se da će ljudi pronaći humor u tome, kao i ja, zato sam i napisao post.

  Ako se ne smejete ovakvim stvarima kada se dogode, sigurno ćete poželeti da plačete.

  Hvala za čitanje..... wink To je tako cenjeno.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  EEK! I hate to admit it, but I love the U scan. Once you get the hang of it, things go pretty smoothly.  I was intimidated and didn't use it when they first were put in.  But I did give it a try when I ran in for one item and have used it ever since.  The reason I love it?  I get rid of all my change.  Weird I know, but I love to feed all those pennies, nickels, and dimes in.  It lets me keep more paper money in my purse so I can buy lottery tickets.  smiley

  medtrans

  EEK! Mrzim to da priznam, ali volim U skeniranje. Kada se snađete, stvari idu prilično glatko. Bio sam zaplašen i nisam ga koristio kada su prvi put stavljeni. Ali sam pokušao kada sam naišao za jednim artiklom i od tada ga koristim. Zašto ga volim? Oslobađam se svih svojih kusur. Čudno znam, ali volim da hranim sve te penije, novčiće i novčiće. To mi omogućava da držim više papirnog novca u torbici da bih mogao da kupim srećke. smiley

  medtrans

 • Original engleski Prevod srpski

  Your story made me chuckle Pam as I really could visualise it.  I bet you were really stroppy at the end of your "trial" to buy some milk.

  I prefer the "U Scan" (not sure what we call it over here but it's the same thing).  The assistants that "man" these machines are so helpful.  Your "assistant" sounded quite horrible.

  blue

  Tvoja priča me je naterala da se nasmejem Pam jer sam zaista mogao da je zamislim. Kladim se da si na kraju svog "probnog pokušaja" da kupiš malo mleka, bio stvarno nespretan.

  Više volim „U skeniranje“ (nisam siguran kako ga zovemo ovde, ali to je ista stvar). Pomoćnici koji "muškaju" ove mašine su od velike pomoći. Vaš "pomoćnik" je zvučao prilično užasno.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  UPDATE:

  Although I suffer from USCANAPHOBIA, I went for milk again today and was forced to use the Uscan.  I swear the clerk recognized me and rolled her eyes. laugh_out_loud She just knew I was going to be trouble.

  I was successful!!!  The machine didn't bite me, and obeyed my commands. I didnt hit the wrong buttons, and I was in and out in a flash.  I swear the clerk wanted to give me a high five and Well done pat on the back.

  I am so glad, I was thinking I needed to look up a support group for USCANAPHOBIA.

  1800 USCAN-FEAR wink wink wink wink wink


                                                            PMM

  Next week I will try it with coupons and bottle slips. That ought to put a wrench back in everything.  shocked

  AŽURIRANJE:

  Iako bolujem od USKANAFOBIJE, danas sam ponovo otišla po mleko i bila sam prinuđena da koristim Uskan. Kunem se da me je službenica prepoznala i zakolutala očima. laugh_out_loud Samo je znala da ću biti u nevolji.

  Bio sam uspešan!!! Mašina me nije ugrizla, i poslušala je moje komande. Nisam pritisnuo pogrešna dugmad, i bio sam u jednom trenutku. Kunem se da je službenica želela da mi da peticu i bravo po tapšanju po leđima.

  Tako mi je drago, mislio sam da moram da potražim grupu za podršku USKANAFOBIJI.

  1800 USCAN-FEAR winkwinkwinkwinkwink


  PMM

  Sledeće nedelje ću probati sa kuponima i listićima za flaše. To bi trebalo da vrati ključ u sve. shocked

 • Original engleski Prevod srpski

  very amusing story:)
  although i might have found it less amusing when i was behind you in that line ^^

  veoma zabavna priča :)
  iako mi je možda bilo manje zabavno kada sam bio iza tebe u tom redu ^^

 • Original engleski Prevod srpski

  USCANAPHOBIA shocked shocked  LMAAOOOOO

  Oh no.. NOT COUPONS IN THE U-SCAN...  lips_sealed

  ahem.. okay calm down.. you can do this Pam... just take it slow and eeeassssy

  USKANAFOBIJA shockedshocked LMAAOOOOO

  O ne.. NE KUPONI U U-SCAN... lips_sealed

  ajme.. u redu smiri se.. možeš ti ovo Pam... samo polako i eeeassssi

 • Original engleski Prevod srpski

  Coupons now?

  Don't go getting ahead of yourself.
  Or the rest of us for that matter.

  Kuponi sada?

  Ne idi ispred sebe.
  Ili mi ostali što se toga tiče.

 • Original engleski Prevod srpski

  Coupons now?

  Don't go getting ahead of yourself.
  Or the rest of us for that matter.
  HAHAHAHHAHA!!!!  Ohhhh, Im gonna do it, Im cutting my coupons now.

  Someone will be the unlucky  and get stuck behind me in line.  HAHAHAHAH

  That was funny Bradwill.....Thanks for reading.

                                                PMM

  Kuponi sada?

  Ne idi ispred sebe.
  Ili mi ostali što se toga tiče.
  HAHAHAHHAHA!!!! Ohhhh, uradiću to, sad ću seći kupone.

  Neko će biti nesrećni i zaglaviti iza mene u redu. HAHAHAHAH

  To je bilo smešno Bredvil.....Hvala na čitanju.

  PMM
 • Original engleski Prevod srpski

  At my store when you have coupons the clerk has to come over, put a code in the machine, and then scan the coupon. 

  Good luck!

  medtrans

  U mojoj radnji kada imate kupone, službenik mora da dođe, ubaci šifru u mašinu, a zatim skenira kupon.

  Srećno!

  medtrans

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAOOOOOO......OMG! What a good story!!!

  i love USCANS myself... but PM....you can NOT, I repeat, can NOT use coupons at the USCAN..Unless....you pay for your purchase with ALL CHANGE!!! Yup, all coins....just make sure you don't go to a grocery store near me! lol

  LMAOOOOOO......OMG! Kakva dobra priča!!!

  i ja volim USCANS...ali PM....ne možete, ponavljam, NE možete koristiti kupone u USCAN..Osim ako....kupovinu platite sa SVIM PROMENOM!!! Da, sve kovanice.... samo pazi da ne ideš u prodavnicu u mojoj blizini! lol

 • Original engleski Prevod srpski

  UPDATE:

  Although I suffer from USCANAPHOBIA, I went for milk again today and was forced to use the Uscan.  I swear the clerk recognized me and rolled her eyes. laugh_out_loud She just knew I was going to be trouble.

  I was successful!!!  The machine didn't bite me, and obeyed my commands. I didnt hit the wrong buttons, and I was in and out in a flash.  I swear the clerk wanted to give me a high five and Well done pat on the back.

  I am so glad, I was thinking I needed to look up a support group for USCANAPHOBIA.

  1800 USCAN-FEAR wink wink wink wink wink


                                                            PMM

  Next week I will try it with coupons and bottle slips. That ought to put a wrench back in everything.  shocked


  Heh heh - USCANAPHOBIA - I love it.

  Glad it wasn't as bad as the last visit Pam.

  blue

  AŽURIRANJE:

  Iako bolujem od USKANAFOBIJE, danas sam ponovo otišla po mleko i bila sam prinuđena da koristim Uskan. Kunem se da me je službenica prepoznala i zakolutala očima. laugh_out_loud Samo je znala da ću biti u nevolji.

  Bio sam uspešan!!! Mašina me nije ugrizla, i poslušala je moje komande. Nisam pritisnuo pogrešna dugmad, i bio sam u jednom trenutku. Kunem se da je službenica želela da mi da peticu i bravo po tapšanju po leđima.

  Tako mi je drago, mislio sam da moram da potražim grupu za podršku USKANAFOBIJI.

  1800 USCAN-FEAR winkwinkwinkwinkwink


  PMM

  Sledeće nedelje ću probati sa kuponima i listićima za flaše. To bi trebalo da vrati ključ u sve. shocked


  He he - USKANAFOBIJA - Sviđa mi se.

  Drago mi je da nije bilo tako loše kao kod poslednje posete Pam.

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  These really are some great posts,guys!!!
  I am laughing and laughing so loud right now.
  OMG!!! I so hate that darn USCAN...they should have named it Uscant!!!
  Every time I go to the stores with my  daughter, she encourages  me to use it and guess what? it always takes more time than just go to the cashier...BOOM BAM!!! and what's worse...we start to feeling  embarrassed by being too slow and we both get lost with items sell by pounds since we have to search for the item numbers and weight...any way, the lady who must be in charge at the Uscan isle hates us and most of the time she doesn't even bother to come over to us any more when the machine beeps and telling us to wait for the assistant...lol, she just push her button to let things pass so we can get out of her face quick.................Yeah, I know....I still use it and I am a stubborn.  tongue

  Ovo su zaista sjajni postovi, momci!!!
  Smejem se i smejem tako glasno trenutno.
  OMB!!! Tako mrzim taj prokleti USCAN...trebali su ga nazvati Uskant!!!
  Svaki put kada odem u prodavnicu sa svojom ćerkom, ona me ohrabruje da ga koristim i pogodite šta? uvek treba više vremena nego samo otići do blagajne...BUM BAM!!! i što je još gore...počinjemo da se stidimo što smo prespori i oboje se gubimo sa artiklima koji se prodaju po funtama jer moramo da tražimo brojeve artikala i težinu...u svakom slučaju, gospođa koja mora da bude zadužena za Uskansko ostrvo nas mrzi i uglavnom se više ne trudi da nam priđe kada mašina zapišta i kaže nam da sačekamo pomoćnika... lol, ona samo pritisne dugme da sve prođe možemo brzo da joj se sklonimo sa lica.................Da, znam....Još uvek ga koristim i tvrdoglav sam. tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  " USCANT " LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...........oh Nan, what a great way to start the morning!
  ty

  " USCANT " LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.........oh, Nan, kakav sjajan način za početak jutra!
  ti

 • Original engleski Prevod srpski

  HAHHAHAHAAHHAHAH.  "USCANT"  That is halarious.

  Your story sounds so similar to mine Nan.  Holding up the whole line cause your looking for the code for the oranges you are trying to buy.  hahahahah,

  Thanks for reading exclamation!

                                                        PMM

  HAHHAHAHAAHHAHAH. "USCANT" To je smešno.

  Tvoja priča zvuči tako slično mojoj, Nan. Zadržavanje cele linije dovodi do toga da tražite kod za pomorandže koje pokušavate da kupite. hahahahah,

  Hvala za čitanje exclamation !

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  To Funny.............

  Za Smešno............

 • Original engleski Prevod srpski
  smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 18 dana
132

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
60

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats