Veoma sam uznemiren i molim vas za vaše mišljenje.

6,086
pregleda
19
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina nalgenie
nalgenie
 • Započeto
 • nalgenie
 • United States Super Hero 2190
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • RockNRolla Casino pregled Bonus za registraciju: 100% +20 besplatnih okretaja Bonus za 2. depozit: 120% +25 besplatnih okretaja Bonus za 3. depozit: 80% +15 besplatnih okretaja Ponuda ističe: Za ove...

  Pročitajte
 • Bluechip Casino - Spring To Infiniti Promocija važi: 03. mart 2024. (23:00) UTC - 24. mart 2024. (22:59) UTC Nagradni fond: 1.250.000 € Igre koje ispunjavaju uslove: Svi Vazdan slotovi - Nagrade...

  Pročitajte

  Bluechip Casino turniri

  1 354
  pre 2 meseca
 • BullsBet Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači! Nema nas! Iznos: 25 besplatnih okretaja na Elvis Frog u Vegasu (BGAMING) Kako dobiti bonus: Igrači se moraju registrovati preko...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I am going to try not to swear..but right now, I am so pissed it is not even funny, so bear with me.

  I just got a lead on a job while I was chatting with Lips, so I hung up, and filled out the application.  It was for a new position just in.

  I filled out the whole application, which I thought was a little too personal to begin with, but this is for a major Corporation, so I figured they must know what they can get away with...seemed a little iffy to me, but I filled it in.

  Anyway, the very end, its asking me if I , or anyone in my family has ever been on Welfare, TANF, Foodstamps, AFDC,  in the last 18 months.
  Or after 1997...blah, blah, blah.....

  Well, I am not on them now, which if you read my post before, you know my feelings on this..I AM entitled to them.  I have 3-4 weeks of unemployment left, and could probably use them, but since I waste my money on gambling..don't feel that it is right, and don't take them.

  But in 2004, when I had cancer, I had to breakdown, and go on them.  So I answered their question. Yes, I was on foodstamps.  It was a checkmark on a box.  It was supposedly to fill out a form for some kind of e-credit.  Should this cost me a job?????

  THEN..at the very, after I finish anwering the welfare questions, it takes me back to the job page and says I am NOT qualified for the job.

  THIS is all they are basing this on as far as I can see, I had not even submitted my resume, and I was HIGHLY qualified for this job.

  IS THIS LEGAL??  It definately is not right.  >:(
  What do you think??

  Pokušaću da ne psujem..ali trenutno sam toliko ljuta da nije ni smešno, zato se strpi.

  Upravo sam dobio kontakt za posao dok sam ćaskao sa Lipsom, pa sam prekinuo vezu i popunio prijavu. Bilo je to za novu poziciju.

  Popunio sam celu prijavu, za koju sam mislio da je malo previše lično za početak, ali ovo je za veliku korporaciju, pa sam zaključio da moraju da znaju šta mogu da se izvuku...činilo mi se malo neprijatno, ali Popunio sam ga.

  U svakom slučaju, na samom kraju, pita me da li sam ja ili bilo ko u mojoj porodici ikada bio na Velfare, TANF, Foodstamps, AFDC, u poslednjih 18 meseci.
  Ili posle 1997... bla, bla, bla.....

  Pa, ja sada nisam na njima, što ako ste pročitali moj post ranije, znate moja osećanja prema ovome.. IMAM pravo na njih. Ostalo mi je još 3-4 nedelje nezaposlenosti i verovatno bih mogao da ih iskoristim, ali pošto trošim novac na kockanje..nemojte da smatrate da je to u redu i nemojte ih uzimati.

  Ali 2004. godine, kada sam imao rak, morao sam da se slomim i nastavim sa njima. Pa sam odgovorio na njihovo pitanje. Da, bio sam na bonovima za hranu. To je bila kvačica na kutiji. To je navodno trebalo da se popuni formular za neku vrstu e-kredita. Da li bi ovo trebalo da me košta posla?????

  ONDA... čim završim sa odgovorima na pitanja socijalne pomoći, vraća me na stranicu za posao i kaže da NISAM kvalifikovan za taj posao.

  OVO je sve na čemu se zasnivaju koliko vidim, nisam ni predao svoju biografiju, a bio sam VISOK kvalifikovan za ovaj posao.

  DA LI JE OVO ZAKONITO?? Definitivno nije u redu. >:(
  Šta misliš??

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal.. first off.. 2004 is NOT within 18 months.. you could of said no.. silly!

  Another thing F*************** THEM you are TOO GOOD for them!
  THAT JUST GOT ME PISSED OFF TOOOOOOOOO

  Trust me TRUST ME.. the right job will come along for you
  Perfect in all aspects, one you will love, be respected and change your life
  this job just was not for you

  Nal.. prvo.. 2004. NIJE u roku od 18 meseci.. moglo bi se reći ne.. glupo!

  Još jedna stvar F*************** NJIH ti si PREDOBAR za njih!
  TO ME SAMO RAZNEMILO OOOOOOOO

  Veruj mi VERUJ MI.. pravi posao će doći za tebe
  Savršen u svim aspektima, koji ćete voleti, biti poštovan i promeniti svoj život
  ovaj posao jednostavno nije bio za tebe

 • Original engleski Prevod srpski
  OMG!!!!!!!  That has to be discrimination hun somehow!!  I agree with VIV though F@@@ them you are WAY too good for them hun!!
  OMB!!!!!!! To nekako mora biti lova na diskriminaciju!! Slažem se sa VIV-om, iako si F@@@ njih PREviše dobar za njih!
 • Original engleski Prevod srpski

  I would be p****d off too.  I don't see the relevance of it.  It sounds like discrimination to me.  Are you able to fill it in again with a "no" in the appropriate box and see what happens?

  blue

  I ja bih bio odbačen. Ne vidim relevantnost toga. Zvuči mi kao diskriminacija. Da li možete ponovo da ga popunite sa "ne" u odgovarajućem polju i vidite šta se dešava?

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  yea f*** them, that is not right >:(


  _____________________________________
  Sorry - had to remove your profanity.  BLUE

  da jebi ih, to nije u redu > :(


  ___________________________________
  Izvinite - morao sam da uklonim vašu vulgarnost. PLAVI

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal.. first off.. 2004 is NOT within 18 months.. you could of said no.. silly!

  Another thing F*************** THEM you are TOO GOOD for them!
  THAT JUST GOT ME PISSED OFF TOOOOOOOOO

  Trust me TRUST ME.. the right job will come along for you
  Perfect in all aspects, one you will love, be respected and change your life
  this job just was not for you  It had a bunch of questions..18 months, 6 months, then since 1997..well, I went on then for a couple of months in 2004. 

  This was a form, looked like a government form, asking about if you were a veteran, etc,

  It got signed, dated, it was called an e-credit.  It was within the application process.  But as soon as I say I was on government help, I get disqualified for a JOB???  What the hell is this???

  This is from the PEPSI-COLA Corporation...I should have known..I don't even like PEPSI.  I am a COKE drinker!!


  Nal.. prvo.. 2004. NIJE u roku od 18 meseci.. moglo bi se reći ne.. glupo!

  Još jedna stvar F*************** NJIH ti si PREDOBAR za njih!
  TO ME SAMO RAZNEMILO OOOOOOOO

  Veruj mi VERUJ MI.. pravi posao će doći za tebe
  Savršen u svim aspektima, onaj koji ćete voleti, biti poštovan i promeniti svoj život
  ovaj posao jednostavno nije bio za tebe  Imalo je gomilu pitanja..18 meseci, 6 meseci, pa od 1997..pa, nastavio sam onda par meseci 2004. godine.

  Ovo je bio obrazac, izgledao je kao obrazac vlade, pitao je da li si veteran, itd,

  Potpisan je, datiran, zvao se e-kredit. To je bilo u procesu prijave. Ali čim kažem da sam bio na pomoći vlade, bivam diskvalifikovan za POSAO??? Sta je bre ovo???

  Ovo je iz PEPSI-COLA Corporation...trebao sam da znam..Ja čak ni ne volim PEPSI. Ja pijem KOKA-KOLU!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Trust me TRUST ME.. the right job will come along for you
  Perfect in all aspects, one you will love, be respected and change your life
  this job just was not for you

  [/quote]
  you just made me cry...you sounded like my mother.  She always had the feeling if it wasn't meant to be..it wasn't meant to be.  You said it perfect...I have always followed her philosophy on that.  That goes for anything..not just jobs.

  Veruj mi VERUJ MI.. pravi posao će doći za tebe
  Savršen u svim aspektima, koji ćete voleti, biti poštovan i promeniti svoj život
  ovaj posao jednostavno nije bio za tebe

  [/citat]
  upravo si me rasplakala... zvučala si kao moja majka. Uvek je imala osećaj da nije suđeno..nije suđeno da bude. Rekao si savršeno... Uvek sam sledio njenu filozofiju o tome. To važi za sve..ne samo za poslove.

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal,

  I would write them SUCKERS back or call them and DEMAND why you are are not qualified. I think these places have gotten really really picky with the economy....they are down right walking the edge to being illegal.

  I am really sorry your upset hun....your better than them anyway. Keep the faith...and remember we are your family....and will always be here for you.

  Lips

  Nal,

  Ja bih im uzvratio NAISCI ili bih ih nazvao i TRAŽIO zašto niste kvalifikovani. Mislim da su ova mesta postala zaista izbirljiva sa ekonomijom.... oni su na ivici da budu ilegalni.

  Zaista mi je žao što ste uznemireni... ionako ste bolji od njih. Čuvajte veru...i zapamtite da smo mi vaša porodica....i uvek ćemo biti tu za vas.

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal as I sit here with my hubby and our neighbors I just read your original post aloud.  Let me tell ya sweetheart that just got this whole room FURIOUS!!!!!!! I can not believe that.  If I were you I would be posting on every site and forum (not just gambling ones) that I could find and start a WAR!!!!!!!!!!!! That is absolutely NOT acceptable.  You are so much better than them OBVIOUSLY.  Oh by the way........I've always been a loyal Coke drinker too hehehehe. YOU ROCK BABY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  Nal dok sedim ovde sa svojim mužem i našim komšijama upravo sam naglas pročitao tvoj originalni post. Dozvoli mi da ti kažem dušo da je cela ova soba upravo pobesnela!!!!!!! Ne mogu da verujem da. Da sam na tvom mestu objavio bih na svakom sajtu i forumu (ne samo kockarskim) koje bih mogao da pronađem i započnem RAT!!!!!!!!!!!! To apsolutno NIJE prihvatljivo. Vi ste mnogo bolji od njih OČIgledno. Oh, uzgred......... i ja sam oduvek bio odan koka-kolu hehehehe. IOU ROCK BABI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 • Original engleski Prevod srpski

  I would demand answers, but to be truthful:

  Discrimination cannot be done for the following reasons:

  Age, sex, religion, race, national origin.

  However, this leaves the door WIDE open to discrimination for "Other" reasons.

  I'd call them up..

  Oh, in conclusion? I WORKED at the Coke Distributor in Tualitin in 1996 for a few months. Union shop but night manager was fun.

  He about died laughing when I was leaving and he gave me 4 cases of coke. I said "Oh thanks, I guess I can find someone who likes this stuff!" I was a heavy pepsi drinker, but now down to more water (Heavy coffee) and that's all...:D

  Tražio bih odgovore, ali da budem iskren:

  Diskriminacija se ne može vršiti iz sledećih razloga:

  Starost, pol, vera, rasa, nacionalno poreklo.

  Međutim, ovo ostavlja ŠIROMA otvorena vrata za diskriminaciju iz „drugih“ razloga.

  pozvao bih ih..

  Oh, u zaključku? RADIO sam u Distributeru koka-kole u Tualitinu 1996. godine nekoliko meseci. Sindikalna prodavnica, ali noćni menadžer je bio zabavan.

  Umro je od smeha kada sam odlazio i dao mi je 4 kutije kokaine. Rekao sam: "Oh, hvala, pretpostavljam da mogu pronaći nekoga ko voli ove stvari!" Jako sam pio pepsi, ali sada sam sveo na više vode (teška kafa) i to je sve...:D

 • Original engleski Prevod srpski

  Sweetie, when the time is right you will get a GREAT JOB!! Always have faith--that job was not for you! But really pissed me off too that you were treated like that.

  Dušo, kada dođe pravo vreme dobićeš ODLIČAN POSAO!! Uvek verujte - taj posao nije bio za vas! Ali i mene je stvarno iznerviralo što su te tako tretirali.

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal as I sit here with my hubby and our neighbors I just read your original post aloud.  Let me tell ya sweetheart that just got this whole room FURIOUS!!!!!!! I can not believe that.  If I were you I would be posting on every site and forum (not just gambling ones) that I could find and start a WAR!!!!!!!!!!!! That is absolutely NOT acceptable.  You are so much better than them OBVIOUSLY.  Oh by the way........I've always been a loyal Coke drinker too hehehehe. YOU ROCK BABY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


  Thanks Boo!
  And you know, I really felt like I was lowering myself in the first place applying for this job..I have never worked in anything but Government/Military type Corporations, but it is slim pickins right now, and my time is running out.  So I decide to try something commercial...and PEPSI...how low can I go, I am thinking to myself..Boo, you just don't know, swear to GOD, I would not even allow people to put it in my refridgerator...I have always been such a DIE HARD COKE LOVER...years ago when they changed the formula, me and my friends formed a boycott to bring back the old coke..
  Anyway..I always said..PEPSI SUCKS,  Reeeealllly Freaken mean it now!!!!!!!
  I am going to Unemployment tomorrow, and telling them about this, and seeing their take on it.

  Nal dok sedim ovde sa svojim mužem i našim komšijama upravo sam naglas pročitao tvoj originalni post. Dozvoli mi da ti kažem dušo da je cela ova soba upravo pobesnela!!!!!!! Ne mogu da verujem da. Da sam na tvom mestu objavio bih na svakom sajtu i forumu (ne samo kockarskim) koje bih mogao da pronađem i započnem RAT!!!!!!!!!!!! To apsolutno NIJE prihvatljivo. Vi ste mnogo bolji od njih OČIgledno. Oh, uzgred......... i ja sam oduvek bio odan koka-kolu hehehehe. IOU ROCK BABI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


  Hvala Boo!
  I znate, zaista sam se osećao kao da sam se u prvi mah spustio prijavljujući se za ovaj posao.. Nikada nisam radio ni u čemu osim u državnim/vojnim korporacijama, ali trenutno je malo stalo, a moje vreme ističe. Pa odlučim da probam nešto komercijalno...i PEPSI...koliko nisko mogu, razmišljam u sebi..Bu, samo ne znaš, kunem se BOŽOM, ne bih dozvolio ljudima da to stave u svom frižideru...uvek sam bio takav LJUBITELJ KOKA-KOLE...pre mnogo godina kada su promenili formulu, ja i moji prijatelji smo bojkotovali da vratimo staru koka-kolu..
  U svakom slučaju..uvek sam govorio..PEPSI JE SAM, Reeeealllli Freaken to sada misli!!!!!!
  Sutra idem na Nezaposlenost, i pričam im o ovome, i vidim njihovo mišljenje o tome.
 • Original engleski Prevod srpski

  Sweetie, when the time is right you will get a GREAT JOB!! Always have faith--that job was not for you! But really pissed me off too that you were treated like that.


  Thanks moon..and Welcome to our Forum!!  I know that wasn't the right job..It just got me so MAD!!!
  Not just for me, But for ANYONE who applies!!!!  This is just not acceptable.


  Dušo, kada dođe pravo vreme dobićeš ODLIČAN POSAO!! Uvek verujte - taj posao nije bio za vas! Ali i mene je stvarno iznerviralo što su te tako tretirali.


  Hvala moon..i dobrodošli na naš forum!! Znam da to nije bio pravi posao.. Baš me je naljutilo!!!
  Ne samo za mene, već i za SVAKOGA ko se prijavi!!!! Ovo jednostavno nije prihvatljivo.

 • Original engleski Prevod srpski

  I would be p****d off too.  I don't see the relevance of it.  It sounds like discrimination to me.  Are you able to fill it in again with a "no" in the appropriate box and see what happens?

  blue


  I don't think so blue...it was like a government form within the application process.  As soon as I filled it out, it said I wasn't qualified for any jobs, when indeed I am so overly qualified, but they wouldn't even know that because they wouldn't even let me submit my resume.

  I would not want to work there anyway now after that blue...I just had to vent..I have never seen such blatant discrimination.

  I wanted to see what you guys thought too before I went to go complain about it tomorrow.
  thanks

  I ja bih bio odbačen. Ne vidim relevantnost toga. Zvuči mi kao diskriminacija. Da li možete ponovo da ga popunite sa "ne" u odgovarajućem polju i vidite šta se dešava?

  Plavi


  Mislim da nije tako plavo...bilo je kao obrazac vlade u procesu prijave. Čim sam ga popunio, pisalo je da nisam kvalifikovan ni za jedan posao, kada sam zaista prekvalifikovan, ali to ne bi ni znali jer mi nisu dali ni da predam svoju biografiju.

  Ionako sada ne bih želeo da radim tamo posle tog plavetnila...Morao sam samo da dam oduška..Nikada nisam video tako očiglednu diskriminaciju.

  Hteo sam da vidim šta i vi mislite pre nego što odem da se žalim na to sutra.
  Hvala
 • Original engleski Prevod srpski

  I hope you do complain.  I think its disgraceful that they can dismiss people like that for that reason. 

  Let us know how you get on.

  blue

  Nadam se da se žališ. Mislim da je sramota da iz tog razloga mogu tako otpuštati ljude.

  Javite nam kako napredujete.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  hey nal.......just about every application i have filled out {about 200 in the last 5 months} has asked me the same question about recieveing any government benefits. I really doubt that they wouldn't hire you because you put down yes.....as a matter of fact, you saying yes actually helps them.....the last time i filled out an app. and was asked those questions, i asked during my interview why i was being ask...{bty, i did get the job} and turns out they will recieve an extra tax cut for hiring someone who has claimed those benefits!! Regardless of the reason, i'm really sorry to hear your having a hard time trying to find work right now, but hang in there...it'll happen in time....oh and some unwanted advice i'm sure, don't spend what you do have on casino's trying to make it big.....it might work, but it usually never does and then your left hurting for money even more....i only say that because i did it myself....was down and out trying to find work and i only recieved $80.00 every 2 weeks...i would sit there and put my $80.00 on the casino's everytime i got it and try to win a little and cashout, but just ended up losing and being flat busted broke............... :'(

  hej na kraju....... baš svaka prijava koju sam popunio {oko 200 u poslednjih 5 meseci} mi je postavljala isto pitanje o primanju bilo kakvih državnih beneficija. Zaista sumnjam da vas ne bi zaposlili jer ste rekli da.....u stvari, rekli ste da im zapravo pomaže.....poslednji put kada sam popunio aplikaciju. i postavljena su mi ta pitanja, pitao sam tokom intervjua zašto me pitaju...{bti, dobio sam posao} i ispostavilo se da će dobiti dodatni porez za zapošljavanje nekoga ko je tražio te beneficije!! Bez obzira na razlog, zaista mi je žao što čujem da vam je trenutno teško da nađete posao, ali izdržite... to će se dogoditi vremenom... oh i neki neželjeni saveti siguran sam , nemoj da trošiš ono što imaš na kazino pokušavajući da ga uvećaš.....možda uspe, ali obično nikad ne uspe i onda te boli leva još više zbog novca....to kažem samo zato što jesam to sam....bio sam dole pokušavajući da nađem posao i dobijao sam samo 80,00$ svake 2 nedelje...sedeo bih tamo i stavio svojih 80,00$ na kazino svaki put kada bih ga dobio i pokušao da osvojim malo i da isplatim, ali upravo sam na kraju izgubio i bio razbijen...... :'(

 • Original engleski Prevod srpski

  All I can say is ALL MY GOD, you have got to be kidding me...unreal, the nerve people, whomever have to ask such a thing and not give you a job because at one point you needed help....I see it this way, I have worked all my life and if for some reason I don't work and need help by god you bess believe I'm getting it....I can't say no more because I am so pissed, I am so sorry this happened to you, ignorant people!!!! mrgmomma67....

  Sve što mogu da kažem je SVE MOJ BOŽE, mora da me zezaš...nestvarno, nervni ljudi, ko mora tako nešto da pita a da ti ne da posao jer ti je u jednom trenutku trebala pomoć.... gledaj to ovako, radio sam ceo život i ako iz nekog razloga ne radim i treba mi bogami pomoć, bogami veruj da dobijam....ne mogu više da kažem jer sam tako ljut , žao mi je što vam se ovo desilo neznalice!!!! mrgmomma67....

 • Original engleski Prevod srpski

  hey nal.......just about every application i have filled out {about 200 in the last 5 months} has asked me the same question about recieveing any government benefits. I really doubt that they wouldn't hire you because you put down yes.....as a matter of fact, you saying yes actually helps them.....the last time i filled out an app. and was asked those questions, i asked during my interview why i was being ask...{bty, i did get the job} and turns out they will recieve an extra tax cut for hiring someone who has claimed those benefits!! Regardless of the reason, i'm really sorry to hear your having a hard time trying to find work right now, but hang in there...it'll happen in time....oh and some unwanted advice i'm sure, don't spend what you do have on casino's trying to make it big.....it might work, but it usually never does and then your left hurting for money even more....i only say that because i did it myself....was down and out trying to find work and i only recieved $80.00 every 2 weeks...i would sit there and put my $80.00 on the casino's everytime i got it and try to win a little and cashout, but just ended up losing and being flat busted broke............... :'(

  ya, they may have gotten their tax credit, because that is what the form looked like.
  but, as soon as i signed it, it said i was not qualified for any positions, and they didn't even let me submit my resume, which would have shown them i was extremely qualified.
  it doesn't matter.  i don't want to work at that sucky place.  i am just appalled at the whole thing.

  i have worked at military/governent/nasa jobs for the last 27 years, and all my applications that i have filled out in the last 7 months, for these people..not one of them asked me these questions.


  hej na kraju.......svaka aplikacija koju sam popunio (oko 200 u poslednjih 5 meseci) mi je postavljala isto pitanje o primanju bilo kakvih državnih beneficija. Zaista sumnjam da vas ne bi zaposlili jer ste rekli da.....u stvari, rekli ste da im zapravo pomaže.....poslednji put kada sam popunio aplikaciju. i postavljena su mi ta pitanja, pitao sam tokom intervjua zašto me pitaju...{bti, dobio sam posao} i ispostavilo se da će dobiti dodatni porez za zapošljavanje nekoga ko je tražio te beneficije!! Bez obzira na razlog, zaista mi je žao što čujem da vam je trenutno teško da nađete posao, ali izdržite... to će se desiti vremenom... oh i neki neželjeni saveti siguran sam , nemoj da trošiš ono što imaš na kazino pokušavajući da ga uvećaš.....možda uspe, ali obično nikad ne uspe i onda te boli leva još više zbog novca....to kažem samo zato što jesam to sam....bio sam dole pokušavajući da nađem posao i dobijao sam samo 80,00$ svake 2 nedelje...sedeo bih tamo i stavio svojih 80,00$ na kazino svaki put kada bih ga dobio i pokušao da osvojim malo i da isplatim, ali upravo sam na kraju izgubio i bio razbijen...... :'(

  da, možda su dobili poreski kredit, jer je obrazac tako izgledao.
  ali, čim sam ga potpisao, pisalo je da nisam kvalifikovan ni za jednu poziciju, a nisu mi čak ni dozvolili da predam svoju biografiju, što bi im pokazalo da sam izuzetno kvalifikovano.
  nema veze. Ne želim da radim na tom groznom mestu. samo sam zgrožen čitavom stvari.

  Radio sam na poslovima u vojsci/vladi/nasi poslednjih 27 godina, i sve moje prijave koje sam popunio u poslednjih 7 meseci, za ove ljude..ni jedan od njih mi nije postavio ova pitanja.

 • Original engleski Prevod srpski

  [quote author=satansmuff link=topic=5227.msg30006 Regardless of the reason, i'm really sorry to hear your having a hard time trying to find work right now, but hang in there...it'll happen in time....oh and some unwanted advice i'm sure, don't spend what you do have on casino's trying to make it big.....it might work, but it usually never does and then your left hurting for money even more....i only say that because i did it myself....was down and out trying to find work and i only recieved $80.00 every 2 weeks...i would sit there and put my $80.00 on the casino's everytime i got it and try to win a little and cashout, but just ended up losing and being flat busted broke............... :'(
  [/quote]

  thanks..i am trying to hang in there.  and i do spend my money still on the casino, but i make a decent check from unemployment.  i collect almost 600. every week, and i can't even find a job that pays that well right now.
  my job if i can find one..the pay is cut almost in half.  i am looking for any crap now, i only have 3 weeks of unemployment left then i will be up a creek.  still keeping my fingers crossed tho!

  [kuote author=satansmuff link=topic=5227.msg30006 Bez obzira na razlog, zaista mi je žao što čujem da vam je trenutno teško da nađete posao, ali držite se... desiće se vremenom. ...oh i neki neželjeni savet siguran sam, nemoj da trošiš ono što imaš na kazino pokušavajući da ga uvećaš.....možda uspe, ali obično nikad ne uspe, a onda te boli leva čak i za novac više....kažem to samo zato što sam to sam uradio....bio sam dole pokušavajući da nađem posao i primao sam samo 80,00$ svake 2 nedelje...sedeo bih tamo i stavio svojih 80,00$ na kazino svaki put kada bih dobio sam ga i pokušao da dobijem malo i da izvučem novac, ali sam na kraju izgubio i bio razbijen............. :'(
  [/citat]

  hvala..pokušavam da ostanem tamo. i još uvek trošim svoj novac na kazino, ali imam pristojan ček od nezaposlenosti. prikupim skoro 600. svake nedelje, a trenutno ne mogu ni da nađem posao koji je dobro plaćen.
  moj posao ako ga nađem..plata je skoro prepolovljena. Sada tražim bilo kakvo sranje, preostalo mi je još samo 3 nedelje nezaposlenosti, a onda ću biti gore. još uvek držim palčeve!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘