Samo volim neke rasprodaje

3,071
pregleda
9
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Jimbeaux
genenco
 • Započeto
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Cloudbet kazino - ekskluzivni bonus za registraciju Samo novi igrači! Non US! Količina: 100 okretaja na 'Fire in the Hole 2' Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i...

  Pročitajte
 • Pozdrav svima, Podižem ovu žalbu protiv hejgo onlajn kazina gde sam uplatio depozit i odbijen je i još uvek je prošlo više od nedelju dana i novac mi nije vraćen

  Pročitajte

  Hejgo: Povrat novca nedostaje

  15 684
  pre 2 meseca
 • Jackpoti Casino - Ekskluzivni bonus za registraciju Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke dobrodošli! Iznos: 150% do 500 € Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski


  So a couple days ago, I ventured into my local food center, intent on buying some..food..(DUH!) and wandered around as I was trying to limit my purchase money (I have rent and land payment due) so getting the old "Most bang for the buck" theory was in play.

  I don't dink milk (Lactose intolerant)  but do have creamer (Int Delight at $2.18 for 32 ounces buy 3)  and eggs and such. But my thrill was walking down the mix aisle (Pancakes! YUM!) and I got the Bisquick brand.

  This nice employee said "Oh you like Pancakes?"

  I replied I did.

  "Have you looked at then end of the aisle? There's a sale on Krusteze"

  I think "Well, I don't have a favorite" so I go and check.

  10 POUNDS of the stuff for only $2 more then what I am paying $4.96 for 3 lbs!!

  Ohhh man! So in celebration I go and get a "Hero sub sandwich" ($3.98) from the deli section and then load up and go home.

  That's why I like my shopping center..(WinCo) and the staff are helpful.

  Yes, I had pancakes today..Well, sort of..Made three and had made such big ones, I have made a lunchtime snack also smiley

  Still celebrating!!


  Pre nekoliko dana sam se upustio u svoj lokalni centar za hranu, nameravajući da kupim nešto..hrane..(DUH!) i lutao sam okolo dok sam pokušavao da ograničim svoj novac za kupovinu (treba mi platiti kiriju i zemljište) tako da sam bila je u igri stara teorija „Najbolje cene“.

  Ne pijem mleko (netolerantno na laktozu), ali imam kremu (Int Delight po ceni od 2,18 dolara za 32 unce kupiti 3) i jaja i slično. Ali moje uzbuđenje je bilo hodanje po miksu (Palačinke! IUM!) i dobio sam brend Biskuick.

  Ovaj simpatični službenik je rekao "O, volite li palačinke?"

  Odgovorio sam da jesam.

  "Jeste li pogledali onda kraj prolaza? Na Krustezeu je rasprodaja"

  Mislim "pa, nemam favorita" pa odem da proverim.

  10 funti stvari za samo 2 dolara više od onoga što plaćam 4,96 dolara za 3 lbs!!

  Ohhh čoveče! Tako da na proslavi odem i uzmem „Sendvič Hero sub“ (3,98 dolara) iz odeljenja delikatesa, a zatim se napunim i idem kući.

  Zato mi se sviđa moj tržni centar..(VinCo) i osoblje je od pomoći.

  Da, danas sam jela palačinke..Pa, nekako..Napravila sam tri i napravila tako velike, napravila sam i užinu za ručak smiley

  Još uvek slavimo!!
 • Original engleski Prevod srpski

  And one thing about pancakes is.. you can put so much in them...
  fruit.. meats.. roll them up with butter, sprinkle sugar..
  Another thing i tried was putting corn in the batter.. corn pancakes..
  it was pretty good!
  Alot of things you can do with pancakes, and can fill you up!

  A jedna stvar u vezi sa palačinkama je... toliko toga možete staviti u njih...
  voće.. meso.. zarolati puterom, posuti šećerom..
  Još jedna stvar koju sam pokušao je da stavim kukuruz u testo.. kukuruzne palačinke..
  bilo je prilično dobro!
  Puno stvari koje možete da uradite sa palačinkama i mogu vas zasititi!

 • Original engleski Prevod srpski

      We have a local Kroger here where I live, and I'll tell you, when they have their 10 for 10 sale I load up on everything from Hotdog Buns, to Salad Dressings.
        I can still get a gallon of Milk there for $1.88 every day too.
  In this day and age it pays to watch sales and not assume the bigger chains like Walmart always have the best prices in town.

  By the way....Pancakes Rule....

                                                                  PMM2008

  Imamo lokalni Kroger ovde gde ja živim, i reći ću vam, kada budu rasprodali 10 za 10, natovarim sve, od Hotdog lepinja, do preliva za salatu.
  I dalje mogu dobiti galon mleka tamo za 1,88 dolara svaki dan.
  U današnje vreme isplati se gledati rasprodaje i ne pretpostavljati da veći lanci kao što je Valmart uvek imaju najbolje cene u gradu.

  Usput....Pravilo palačinki....

  PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gene,


  I think Bisquick is the bomb when it comes to pancakes....sale or not i would have to stick with Bisquick. I just made pancakes the other nite for dinner and it was a nice treat from the typical dinner menu.

  Lips

  Zdravo Gene,


  Mislim da je Biskuick bomba kada su palačinke u pitanju... prodaja ili ne, morao bih da se držim Biskuicka. Upravo sam napravio palačinke drugog večera za večeru i bila je to lepa poslastica sa tipičnog menija za večeru.

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  I do see your point, quality verses quality. But if Bisquick would make somethign as large, then I could see buying it.

  My favorite thing ( I do this about only weekend) is to make 2 pancakes and in between (Besides the butter) is a couple of eggs and salt them and then the other pancake on top.

  Then cut them up and drip syrup all over the mess...The only thing missing is sausage..Mmmmmmmm

  I think this weekend I'll look for blackberries if they are on sale.

  Years ago my younger sister got married to a Pakistani (Nice guy too) and he came to visit. The blackberries were in season (Big time) and I had not gotten out to cut them down. He begged me not till he was done. That guy picked 10+ lbs of blackberries and had blackberry syrup (Made by the Matriarch of course) for the rest of the week.

  Plus he took a gallon of it home with him when they left.

  It kills me cause this type of Syrup is VERY hard to find up here, though we have a lot of blackberries around!

  Vidim tvoju poentu, kvalitetni stihovi kvalitetni. Ali ako bi Biskvik napravio nešto tako veliko, onda bih mogao da ga kupim.

  Moja omiljena stvar (radim ovo samo za vikend) je da napravim 2 palačinke i između (pored putera) je par jaja i posolite ih, a zatim drugu palačinku na vrh.

  Zatim ih iseckajte i nakapajte sirup po celom neredu...Nedostaje samo kobasica..Mmmmmmmmm

  Mislim da ću ovog vikenda potražiti kupine ako budu na sniženju.

  Pre mnogo godina moja mlađa sestra se udala za Pakistanca (takođe fin momak) i on je došao u posetu. Kupine su bile u sezoni (veliko vreme) i nisam izašao da ih posečem. Molio me je ne dok ne završi. Taj tip je ubrao 10+ funti kupina i pio sirup od kupine (napravio ga je Matrijarh, naravno) do kraja nedelje.

  Plus, poneo je galon toga kući sa sobom kada su otišli.

  Ubija me jer je ovu vrstu sirupa VEOMA teško naći ovde gore, iako imamo puno kupina!

 • Original engleski Prevod srpski

  My mouth is actually watering.........should i go in the kitchen and whip up pancakes?
  mmmmmmmmmmmmmmmm


  Lips

  Stvarno mi se suzi na usta.........da li da idem u kuhinju i pečem palačinke?
  mmmmmmmmmmmmmmmm


  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  I am an unrepentant Carnivore.

  I make no excuses for this, top of the food chain is a good place to be.

  That said a local store has this killer meat sale the first week of every month. 10 lb. packages of everyting from chicken to pork ribs to steaks.

  To give an example,
  big 1 1/2" boneless pork ribs for $1.00 a pound.
  Sirloin steaks $1.50 a pound
  Chicken breasts $.79 a pound

  I bought 30 pounds of the ribs, fired up the grill, filled a trash can full of budweiser and ice and started cooking in the courtyard of our apartment complex about three weeks ago. Soon had about 20 neighbors all kicking back, enjoying an impromptu barbecue, kids all playing volleyball, adults shooting the breze and enjoying a lazy summer day. set me back about $65...

  and started a tradition. Every weekend now there is a big barbecue bash in the courtyard, folks are all coming out of the woodwork with their favorites, alcohol flowing free and through the week neighbors taking a couple minutes to shoot the breeze... Quite different from the reclusive little community I moved into 8 months ago.

  Ja sam nepokajani mesožder.

  Ne pravdam se za ovo, vrh lanca ishrane je dobro mesto za to.

  To znači da lokalna prodavnica ima ovu ubitačnu prodaju mesa prve nedelje svakog meseca. Pakovanje od 10 funti svega od piletine preko svinjskih rebara do odreska.

  Da dam primer,
  velika svinjska rebra od 1 1/2" bez kostiju za 1,00 dolara po funti.
  Odresci od pečenica 1,50 dolara po funti
  Pileća prsa, 79 dolara po funti

  Kupio sam 30 funti rebara, zapalio roštilj, napunio kantu za smeće punu budvajzera i leda i počeo da kuvam u dvorištu našeg apartmanskog kompleksa pre otprilike tri nedelje. Uskoro je oko 20 komšija svi uzvraćali, uživali u improvizovanom roštilju, deca su igrala odbojku, odrasli koji su pucali u breze i uživali u lenjem letnjem danu. vrati mi oko 65 dolara...

  i započeo tradiciju. Svakog vikenda u dvorištu se pravi veliki roštilj, svi ljudi izlaze iz woo rade sa svojim najdražima, alkohol teče besplatno i kroz nedelju komšije uzimaju par minuta da se opuste... Sasvim drugačije od povučene male zajednice u koju sam se uselio pre 8 meseci.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hiya Jimbo,

  I love that kind of bbq! It has to be my favorite thing to do in the summer. Great food, great company....and the spirits flow! I'm sure since you moved in the whole complex has a new attitude! On top of being the smartest guy in the WHOLE wide world.....your good hearted too.

  This i should of known by the codes you share with LCB! Let me know when the next bbq is....i bake the pies!!!!!!!!!!!!!!!

  Lips

  Zdravo Džimbo,

  Volim takvu vrstu roštilja! Mora da mi je to omiljena stvar tokom leta. Odlična hrana, odlično društvo....i duhovi teče! Siguran sam da otkako ste se uselili u ceo kompleks ima nov stav! Povrh toga što si najpametniji momak na celom svetu.....i tvoje dobro srce.

  Ovo bi trebalo da znam po kodovima koje delite sa LCB-om! Javi mi kad je sledeći roštilj....pečem pite!!!!!!!!!!!!!!!!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Lips,
  At the risk of bordering on the risque,
  I would love to taste your pies...

  Usne,
  Rizikujući da se graniči sa rizičnim,
  Voleo bih da probam tvoje pite...

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats