Sneo sam jaje!

4,283
pregleda
15
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina dirkemans
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo LCB'ers, Ranije ove godine poslali smo našeg testera da istraži Kanuuna kazino - onlajn centar za finske i estonske igrače. Pogledajte naš kompletan izveštaj za više detalja. Tester...

  Pročitajte
 • Mond kazino Za nove igrače Bonus kod: LBO20 Iznos: 20 besplatnih okretaja Slot: Viking Voiages Nema opklade Maksimalni iznos gotovine: €/$50 Ograničene zemlje: Kipar, Holandija, Curacao,...

  Pročitajte

  Mond kazino bez depozita

  1 1.31 K
  pre 2 meseca
 • Našao sam svoj srećni slot. Da li je još neko igrao Gold Gold Gold od Booming Games. Vov!! To je vrlo jednostavan slot, ali sam imao neverovatnu sreću sa njim. Zavrtite... Vidite kako vam ide

  Pročitajte

  Zlato Zlato Zlato

  2 555
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Something funny..

  When my daughter was about 4, i lived in this small one bedroom, worked 6 days a week, and on my day off i was asked to babysit these 3 other children..
  Ahhh, i thought what a day for me.. I'd rather be gambling (just kidding)

  Anyways of course i did accept to babysit for the couple.. well these kids are not
  the sit down watch TV type kids, they wanna run around rumbumxiously..
  So i thought of a plan, these children were that right age you can get them to beleive anything, they were going to be there til the late night so they all had little sleeping bags, i told them.. if they rolled up their sleeping bags making it like a nest and sit on it
  don't move, don't make a sound, you can lay an egg! They said.. what? really? i said yes, try it... so all 4 kids made nests, and by golly they sat there so quiet, didn't move
  and watched a show called "Little bear".. on the commercials i said.. okay check your nests, they'd all go.. "Nope not yet no egg here, you got one, naaah, let's keep trying"
  As they were watching the show, i sneaked to the fridge and pulled out an egg, and waited for the perfect time to slip the egg under my daughter, right after i said.. "okay check your nests everyone!" They all check, my eye on my daughter.. her eyes were like this  shocked.. she grabbed the egg, raised it high in the air.. and yelled
  "I LAID AN EGG!!!!".. just at that moment her cousin "J" walked in the apartment him being around maybe 11 years old, he's looking at my daughter like  shocked .. turned around
  and yelled outside... "HEY EVERYONE COME HERE MY COUSINS LAYIN' EGGS".. tons of kids cam running, all gathered at my door, and they were just talkin about the egg and how she did it, admiring the egg my daughter laid..  grin These children in their amazement...  The last child the oldest of the bunch, gathered the children by the door and so calmly and motherly said, "Okay everyone let's go, let her lay her eggs"

  I was in tears with laughter, i never worked so hard in my life trying to keep my composure, and not break down in hysterics.. kids are wonderful
  Nešto ti je smešno..

  Kada je moja ćerka imala oko 4 godine, živela sam u ovoj maloj spavaćoj sobi, radila 6 dana u nedelji, a na slobodan dan su me zamolili da čuvam ovo troje druge dece.
  Ahhh, mislio sam kakav je dan za mene.. Radije bih se kockao (šalim se)

  U svakom slučaju, naravno da sam prihvatio da čuvam par.. pa ova deca nisu
  sednu i gledaju TV tipa klinci, oni žele da trčkaraju unaokolo.
  Pa sam smislio plan, ova deca su bila tog pravog uzrasta da ih možete naterati da poveruju u bilo šta, oni će biti tu do kasno u noć, tako da su svi imali male vreće za spavanje, rekao sam im.. ako smotaju svoje spavanje torbe praveći ga kao gnezdo i sedeti na njemu
  ne mrdaj, ne ispuštaj zvuk, možeš da sneseš jaje! Rekli su.. šta? stvarno? Rekao sam da, probaj... tako da su sva 4 klinaca napravila gnezda, i bogami su sedeli tako tiho, nisu se pomerali
  i gledao emisiju pod nazivom "Mali medved".. na reklamama sam rekao.. u redu proveri svoja gnezda, svi bi otišli.. "Ne, ne još nema jaja, imaš jedno, naaah, hajde da nastavimo da pokušavamo"
  Dok su gledali emisiju, šunjao sam se do frižidera i izvukao jaje, i čekao savršeno vreme da stavim jaje ispod svoje ćerke, odmah nakon što sam rekao .. "u redu proverite svoja gnezda svi!" Svi proveravaju, moje oko na moju ćerku.. njene oči su bile ovakve shocked .. zgrabila je jaje, podigla ga visoko u vazduh.. i vikala
  "SNESAO SAM JAJE!!!!".. baš u tom trenutku njen rođak "J" je ušetao po stanu, ima nekih 11 godina, gleda moju ćerku kao shocked .. okrenuo
  i vikala napolju... "HEJ SVI DOĐITE OVDE MOJI ROĐCI LESU JAJA".. tone klinaca trče, svi su se okupili na mojim vratima, i samo su pričali o jajetu i kako je ona to uradila, diveći se jajetu moja ćerka položio.. grin Ova deca u čudu... Poslednje dete, najstarije iz gomile, okupilo je decu kraj vrata i tako mirno i majčinski reklo: "Dobro svi idemo, neka snese jaja"

  Bio sam u suzama od smeha, nikada u životu nisam toliko radio pokušavajući da zadržim prisebnost, a ne da se slomim u histeriji.. deca su divna
 • Original engleski Prevod srpski

  And here I thought I was a good Practical joker...

  (Removes crown and passes it to Imagi.nation)

  I ovde sam mislio da sam dobar šaljivdžija...

  (Uklanja krunu i prosleđuje je Imagi.nation)

 • Original engleski Prevod srpski

  Woman...now I see why your names imagination..you hot sh*t!!  I don't know how you could hold it in, the tears were rolling out of my eyes over here! grin
  Now if you could get them to cook them up for you and serve you, you'll be all set.

  Ženo...sad vidim zašto se zoveš mašta..vruće sranje!! Ne znam kako si izdržao, suze su mi tekle iz očiju ovde! grin
  Sada ako biste mogli da ih naterate da vam ih skuvaju i služe, bićete spremni.

 • Original engleski Prevod srpski

  Speaking of eggs...i at times have a tendency to do things at the wrong time!

  A couple of years ago i was in church for Easter Sunday. My friend's son was in the choir and a bunch of us attended. I become fasinated by a little girl about 5 yrs old sitting in the pew in front of us. She had a little Easter basket filled with 5 eggs.

  She proudly would count each egg...taking them out of the basket and putting them back in. When it came time to stand in church she layed the basket behind her. Well this was just all to tempting. I take one of the eggs out of the basket! My friend sitting next to me gets hysterical laughing....we both do! I whisper to her do you think she will notice........intending to put it back the next time we had to stand up!

  Now the little girl reaches behind to grab her little easter basket.........and she is in sheer horror! Immediately she starts screaming "MOM MOM SOMEONE STOLE ONE OF MY EGGS! Half the congregation could hear her. My friend is hysterical in laughter and now i am in a bind as i begin to think.......why did i do that!!!!! Trying to think fast...i lean over the pew and hand her the egg saying....."oh you dropped this"!!

  This little girl KNEW her eggs...she looked at me like NO WAY...did i drop that egg! I smiled at her sweetly and just began to sing out of the hymn book! Hardly able to keep our composure we were in tears thru most of the ceremony! Her mom heard us and gave me stern look.............she knew what i had done!

  What can i say.........the devil made me do it!

  Lips

  Govoreći o jajima... ponekad imam tendenciju da radim stvari u pogrešno vreme!

  Pre nekoliko godina bio sam u crkvi za Vaskršnju nedelju. Sin mog prijatelja je bio u horu i gomila nas je prisustvovala. Oduševila me devojčica stara oko 5 godina koja sedi u klupi ispred nas. Imala je malu uskršnju korpu sa 5 jaja.

  Ponosno bi prebrojala svako jaje...vadeći ih iz korpe i vraćajući ih nazad. Kada je došlo vreme da stane u crkvu, položila je korpu iza sebe. Pa, ovo je bilo samo primamljivo. Vadim jedno jaje iz korpe! Moj prijatelj koji sedi pored mene histerično se smeje....obojica se smejemo! Šapućem joj da li misliš da će primetiti........u nameri da ga vratimo kada sledeći put budemo morali da ustanemo!

  Sada devojčica poseže pozadi da zgrabi svoju malu uskršnju korpu.........i ona je u čistom užasu! Odmah je počela da vrišti „MAMA MAMA NEKO MI JE UKRAO JEDNO JAJE! Pola zajednice je moglo da je čuje. Moja drugarica je histerična od smeha i sada sam u škripcu dok počinjem da razmišljam.......zašto sam to uradio to!!!!! Pokušavam da brzo razmišljam...nagnem se preko klupe i pružim joj jaje govoreći..."o, ispustio si ovo"!!

  Ova devojčica je ZNALA svoja jaja...gledala me kao NIKAKO...da li sam ispustila to jaje! Nasmejao sam joj se slatko i samo počeo da pevam iz himne! Jedva da zadržimo prisebnost, bili smo u suzama tokom većeg dela ceremonije! Njena mama nas je čula i oštro me pogledala.............znala je šta sam uradio!

  Šta da kažem.........đavo me je naterao!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh that was so funny..nothing better than a good laugh!! cheesy cheesy cheesy

  I was thinking..in church..what a devil, then you said it at the end of the story wink

  I love causing trouble...so fun! grin

  Oh, to je bilo tako smešno.. ništa bolje od dobrog smeha!! cheesycheesycheesy

  Razmišljao sam..u crkvi..koji đavo, a onda si to rekao na kraju priče wink

  Volim da pravim nevolje...tako zabavno! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah...I really wonder how that relates to employment.  I mean, I can understand looking at a credit report for certain jobs, but people go through hard times often.  America is supposed to be about people who emerge from food stamps to success.  What an odd company that must be!  Sadly, unless you work in one of the few right-to-work states you may have no recourse, but I would give an attorney a call just to be sure.  My prayers are with you.

  Da...zaista se pitam kako je to povezano sa zapošljavanjem. Mislim, mogu da razumem gledanje kreditnog izveštaja za određene poslove, ali ljudi često prolaze kroz teške trenutke. Amerika bi trebalo da se bavi ljudima koji od bonova za hranu izlaze do uspeha. Kakvo čudno društvo mora da je! Nažalost, osim ako ne radite u jednoj od retkih država sa pravom na rad, možda nećete imati pravo na pomoć, ali bih pozvao advokata samo da budem siguran. Moje molitve su sa vama.

 • Original engleski Prevod srpski

  Sorry...I meant that last post for another topic. 

  Izvini...mislio sam na poslednji post za drugu temu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Imagin.ation::
      Lips::
                  Those are two terrific stories. Made me laugh out loud.  And what a talent for telling them you both have.  cheesy cheesy cheesy
                        I enjoyed them....              PMM2008

  Imagin.ation::
  Usne::
  To su dve sjajne priče. Nasmejao me naglas. I kakav talenat da im kažeš da oboje imate. cheesycheesycheesy
  Uživao sam u njima.... PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  Sorry...I meant that last post for another topic. 

  that's ok doc..i just read it
  thanks..nal

  Izvini...mislio sam na poslednji post za drugu temu.

  u redu je doktore..upravo sam pročitao
  hvala..nal
 • Original engleski Prevod srpski

  lips!!!.. LOOOOOOL thats so funny...
  and so perfectly said.. "the devil made me do it"
  That is a great story..!!

  usne!!!.. LOOOOOL to je tako smešno...
  i tako savršeno rečeno.. "đavo me je naterao da to uradim"
  To je sjajna priča..!!

 • Original engleski Prevod srpski

  wow....that's a great one imagination!!!!! i'll have to remember that one if i'm ever in a room full of rowdy little kids.............lol, they can be quite gullable!

  vau....to je odlična mašta!!!!! Moraću da se setim toga ako ikada budem u sobi punoj dečjeg dečaka.............lol, mogu biti prilično lakoverni!

 • Original engleski Prevod srpski

  I wanted to bring this post back up for Mommy to read this... i used to do some crazy things with my daughter and i also had alot of kids in my house.. it was constant, the neighborhood kids were always there too, they loved our household.. these little things i did which there are alot more i have posted here on LCB kept "my" (their) little ones out of trouble.. and i had a great time with alot of special memories.. a secret i'll tell is... i hated babysitting, i couldn't stand it.. i'd say "calgon take me away" all the time, let me be alone... but i'll tell you now.. i wouldn't want to change anything that happened and am so glad i did have all these kids around!!!

  Hteo sam da vratim ovaj post da mama ovo pročita... Radio sam neke lude stvari sa svojom ćerkom, a takođe sam imao mnogo dece u svojoj kući.. bilo je stalno, deca iz komšiluka su uvek bila tu, voleli su naše domaćinstvo.. ove male stvari koje sam uradio, a ima ih mnogo više koje sam objavio ovde na LCB-u, sačuvale su "moje" (njihove) mališane od nevolja.. i odlično sam se proveo sa mnogo posebnih uspomena.. a Tajna koju ću reći je... mrzeo sam čuvanje dece, nisam mogao da podnesem.. stalno bih govorio "odvedi me kalgon", pusti me da budem sam... ali reći ću ti sada. Ne bih želeo da menjam ništa što se desilo i tako mi je drago što sam imao svu ovu decu u blizini!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL that was pretty funny, BRB Im gonna have my kids lay some eggs..lmao

  LOL to je bilo prilično smešno, BRB Ja ću reći svojoj deci da snesu jaja..lmao

 • Original engleski Prevod srpski

  I truely admire your strength Mommy.. it takes a hell of ALOT to do what you are doing... Cheers to You!!

  Iskreno se divim tvojoj snazi, mama.. potrebno je pakleno PUNO da bi uradio to što radiš... Živjeli za tebe!!

 • Original engleski Prevod srpski

  im really glad you bumped this too smiley
  cute!
  and lolled pretty hard ^^

  zaista mi je drago da si i ti naleteo na ovo smiley
  cute!
  i lolled prilično teško ^^

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘