Jim

3,437
pregleda
9
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina TAAADAAA
TAAADAAA
 • Započeto
 • TAAADAAA
 • United States Superstar Member 5873
 • Poslednja aktivnost pre 3 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Osećam da će budućnost biti veoma uređena i da će biti teško imati nešto privatno, pa bih radije živeo u prošlosti

  Pročitajte

  nasumično

  4 579
  pre 2 meseca
 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Ekskluzivni $400 Majski Freeroll turnir Za nove i postojeće igrače – OK! Dostupno samo na desktopu! sa Microsoft Edge Garantovani nagradni fond = 400...

  Pročitajte
 • Cloudbet kazino - ekskluzivni bonus za registraciju Samo novi igrači! Non US! Količina: 100 okretaja na 'Fire in the Hole 2' Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I used to have  inetbet, clubusa casino on my computer.  I unstalled in and redownloaded, but this time I don't have its short cut appear on my screen.  Everytime I want to play I either have to do the download again or download and save it, then click on the saved casino file to open it software.  Please tell me what can I do to have it download just one time and have it ready for me by just one click.  I don't have this problem from other RTG casino.

  thanks in advance

  Imao sam inetbet, clubusa kazino na svom računaru. Deinstalirao sam i ponovo preuzeo, ali ovaj put mi se na ekranu ne pojavljuje prečica. Svaki put kada želim da igram moram ponovo da preuzmem ili da je preuzmem i sačuvam, a zatim da kliknem na sačuvanu kazino datoteku da otvorim softver. Molim vas recite mi šta mogu da uradim da ga preuzmem samo jednom i da bude spreman za mene samo jednim klikom. Nemam ovaj problem iz drugog RTG kazina.

  Hvala unapred

  Ocenjen:

  3/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  TAAADAAA.. right click the program and should have an option to
  put "shortcut" to desktop...

  But let's ask the experts.. lol

  Should say "create shortcut" in the right click

  TAAADAAA.. kliknite desnim tasterom miša na program i trebalo bi da imate opciju da
  stavi "prečicu" na radnu površinu...

  Ali hajde da pitamo stručnjake.. lol

  Trebalo bi da kaže „kreiraj prečicu“ desnim klikom

 • Original engleski Prevod srpski

  I did that, but it said, window cannot create shortcut for this program, hmmmm weird

  Uradio sam to, ali je pisalo, prozor ne može da kreira prečicu za ovaj program, hmmmm čudno

 • Original engleski Prevod srpski

  Yup TAAADAAA, you are going to need the expert!

  Da TAAADAAA, trebaće vam stručnjak!

 • Original engleski Prevod srpski

  Sorry for the delay TAAADAAA, just getting back from the DMV.

  Sometimes, and I dont know why but the RTG software fails to create the shortcut. While we could talk all kinds of stuff to get it downloaded again right...

  Far easier to go to
  Start
  My Computer
  Program Files (may be hidden, just click view)
  Folder Inetbet
  look for "Casino shell"
  Right click and choose create shortcut.
  A new casino shell will be created in this folder, one with a small arrow on the icon.

  Now the tricky part. Minimize your screen so your desktop is showing in the background. Put your mouse on the new Icon and click and hold down the left mouse button. Drag the mouse to your visible desktop and let go. the shortcut should have gone along for the ride.

  Do the same for Club USA.

  Izvinite zbog kašnjenja TAAADAAA, upravo se vraćam iz DMV-a.

  Ponekad, i ne znam zašto, ali RTG softver ne uspeva da kreira prečicu. Iako bismo mogli da pričamo o svakojakim stvarima da bismo ga ponovo preuzeli kako treba...

  Daleko je lakše otići
  Početak
  Moj kompjuter
  Programske datoteke (mogu biti skrivene, samo kliknite na prikaz)
  Folder Inetbet
  potražite "kazino školjku"
  Kliknite desnim tasterom miša i izaberite kreiranje prečice.
  Nova kazino školjka će biti kreirana u ovoj fascikli, sa malom strelicom na ikoni.

  Sada težak deo. Smanjite ekran tako da se radna površina prikazuje u pozadini. Stavite miša na novu ikonu i kliknite i držite levi taster miša. Prevucite miša na vidljivu radnu površinu i pustite. prečica je trebalo da ide zajedno za vožnju.

  Uradite isto za Club USA.

 • Original engleski Prevod srpski

  ok, I found inetbet in program file, I double click on it and it gave me a whole list of many files, however I don't see any "casino shell" in there.  I just right clicked on inetbet and click on create short cut, then a message said, window cannot create short cut for this file. 

  ok, pronašao sam inetbet u programskoj datoteci, kliknuo sam dvaput na nju i dao mi je čitavu listu mnogih fajlova, međutim ne vidim nikakvu "kazino školjku" unutra. Samo sam kliknuo desnim tasterom miša na inetbet i kliknuo na kreiranje prečice, a zatim se pojavila poruka, prozor ne može da napravi prečicu za ovu datoteku.

  Ocenjen:

  3/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Should have looked something like this:

  Trebalo je da izgleda otprilike ovako:

 • Original engleski Prevod srpski

  As you can see there is no inetbet icon for the casino shell. on the same note, the only executable Inet Icon I have is for the "install" option.

  try to double click the one you tried to make a shortcut too and see if it opens the casino. if it does not, that is why you get the message.

  If it does... instead of creating a shortcut just grab that icon and try to drag and drop it to the desktop. if it goes without a problem... then double click it to ensure it is working...

  If neither works, you may need to uninstall one more time and reinstall... be sure to use the links from LCB as we know they are working and without anything hidden or corrupt.

  Kao što vidite, ne postoji inetbet ikona za školjku kazina. na istoj napomeni, jedina izvršna Inet ikona koju imam je za opciju "instaliraj".

  pokušajte da dvaput kliknete na onu koju ste pokušali da napravite i prečicu i vidite da li otvara kazino. ako nije, zato dobijate poruku.

  Ako jeste... umesto da kreirate prečicu, samo zgrabite tu ikonu i pokušajte da je prevučete i otpustite na radnu površinu. ako prođe bez problema... onda dvaput kliknite na njega da biste se uverili da radi...

  Ako nijedno ne uspije, možda ćete morati još jednom da deinstalirate i ponovo instalirate... obavezno koristite veze sa LCB-a jer znamo da rade i bez ičega skrivenog ili oštećenog.

 • Original engleski Prevod srpski

  I just deleted the file in program file and redownload the casino software, then it works.  It appears on its shortcut on my screen.  Woowww

  Thanks Jim
  If I leave it as it was before and doesn't matter how many time I redownload, its shortcut is no where to be found.  Hehe.

  Upravo sam obrisao datoteku u programskoj datoteci i ponovo preuzeo kazino softver, onda radi. Pojavljuje se na prečici na mom ekranu. Voovvv

  Hvala Jim
  Ako ga ostavim kao što je bio ranije i nije važno koliko puta ponovo preuzimam, nigde se ne može naći njegova prečica. Hehe.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats