Samo nastavite da dodajete te NAKNADE

4,629
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina drpsyce38
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Justbit Casino - USKRS IGG Promocija važi: 10:00:00 CET 28. mart 2024. - 23:59:00 CET 7. april 2024. Nagradni fond: €46,000 - Ako još uvek nemate nalog samo se prijavite OVDE. Ne postoji...

  Pročitajte

  Justbit Casino turniri

  1 370
  pre 2 meseca
 • hej treba mi pomoć jer v8 od 24. februara radi povlačenja od luckilegend na 1800$ a u međuvremenu su napravili nova pravila tako da moja zemlja više ne može da igra tamo, ali poslednji put sam...

  Pročitajte
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke dobrodošli! 111% do 300 dolara Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was thinking.. i'd really like to own a Fee Company..
  Everything we do has a fee..
  I was wondering what is the most rediculous and or highest and or
  outrageous Fee you ever had to pay to have services done?

  Razmišljao sam.. stvarno bih voleo da posedujem kompaniju za naknade..
  Sve što radimo ima naknadu..
  Pitao sam se šta je najsmešnije i ili najviše i ili
  nečuveno Naknada koju ste ikada morali da platite da biste obavili usluge?

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO..
  Mine was a credit card company..
  Long story about it, but by the time it was all over
  I paid over 275.00 in FEES and 25.00 of it went to pay on my card...
  WTH..

  LMAO..
  Moja je bila kompanija za kreditne kartice..
  Duga priča o tome, ali dok je sve bilo gotovo
  Platio sam preko 275,00 NAKNADA i 25,00 od toga je otišlo na moju karticu...
  VTH..

 • Original engleski Prevod srpski

  This is why I refuse to have a credit card, too many fees associated with them.  I have a debit card, and a wired plastic card, I don't have fees with my debit card, however the wired plastic card has fees on everything almost.  But I need it to gamble online, so I have to pay, to play!

  Zbog toga odbijam da imam kreditnu karticu, previše naknada za njih. Imam debitnu karticu i žičanu plastičnu karticu, nemam naknade sa svojom debitnom karticom, ali žičana plastična kartica ima naknade za skoro sve. Ali mi treba da se kockam na mreži, pa moram da platim, da igram!

 • Original engleski Prevod srpski

  It's gets so bad.. you get a FEE for having a FEE on your account
  and the FEE is for processing the first FEE.. Looolllll

  Theres a FEE for having bill due reminders...

  Oh and don't late... the FEE company gonna come to your house
  and start collecting furniture and appliances.. and tack on another FEE
  for house calls...

  Postaje tako loše.. dobijate NAKNADU za to što imate NAKNADU na svom računu
  a FEE je za obradu prve FEE.. Looolllll

  Postoji NAKNADA za podsetnike za plaćanje računa...

  Oh i nemoj da kasniš... FEE kompanija će doći u tvoju kuću
  i počnite da sakupljate nameštaj i uređaje.. i pričvrstite drugu FEE
  za kućne pozive...

 • Original engleski Prevod srpski

  I walked over to the little smoke shop to buy a pack of cigs,(yes im still on my 5 cigs a day) clerk said that will be 5.30, handed him my debit and as i did he added a 1.00.. i said what is that for.. he said theres a 1.00 fee for using your debit.. WHAT? WHY? WHATS THE FEE FOR?.. paperwork..my a$$

  Seriously, where does the FEE go...

  Just keep adding those FEEEEESSSS!!!   >:(

  Otišao sam do male prodavnice da kupim pakovanje cigareta, (da, još uvek pijem 5 cigareta dnevno) službenik je rekao da će to biti 5.30, dao mu je moj debit i dok sam to uradio on je dodao 1.00.. rekao sam šta da li je to za.. rekao je da postoji naknada od 1,00 za korišćenje vašeg zaduženja.. ŠTA? ZAŠTO? ZA ŠTA JE NAKNADA?.. papirologija..moj a$$

  Ozbiljno, gde ide FEE...

  Samo nastavite da dodajete one FEEEEESSSS!!! >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  How about those terrible credit cards they offer people with poor credit?

  500 limit, but your first statement you are charged $450 in fees on the card, leaving you with $50 bucks available credit.  WOW, now those are some fees.

                                                                      PMM

  Šta kažete na one užasne kreditne kartice koje nude ljudima sa lošim kreditom?

  Ograničenje od 500, ali vaš prvi izvod vam se naplaćuje 450 USD naknade na kartici, ostavljajući vam 50 dolara dostupnog kredita. VOV, sad su to neke naknade.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I did a stupid thing and did a couple of online loans. Automatic draws on bank account. Well, it all went to heck and then they hit my bank, I moved my direct deposit in time and soon I had over $2,000 in FEES.

  I still chuckle about them sitting there thinking I'd pay them for maybe 2 minutes time the computers spent slapping the fees on that account and they wouldn't close it "Only when it was in a positive balance" would they smiley

  Last time I saw a collection notice, it was stopped at $2,789 or so...Hee hee hee...

  Pa, uradio sam glupu stvar i dao nekoliko kredita na mreži. Automatsko izvlačenje na bankovnom računu. Pa, sve je otišlo do đavola i onda su mi udarili u banku, pomerio sam svoj direktni depozit na vreme i ubrzo sam imao preko 2.000 USD NAKNADA.

  I dalje se smejem kako sede tamo misleći da ću im platiti možda 2 minuta vremena koje su računari potrošili uplaćujući naknade na taj račun i ne bi ga zatvorili "Samo kada je u pozitivnom bilansu" smiley

  Poslednji put kada sam video obaveštenje o naplati, bilo je zaustavljeno na 2.789 dolara ili nešto više... Hi hi hi...

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, makes perfect sense doesn't it Gene, you can't pay the original balance, so what do they do?  They slap on 1000 in fees to help the situation. laugh_out_loud

  Credit cards do that too. Your down on your luck, can't pay your minimum payment, so we will up your interest rate to 22% and charge you a late payment fee. Then pretty soon your over your limit due to fees, and they charge you an over the limit fee too. hahahahahah, I'm sorry, it is just funny to me how they think.  Oh my goodness.

                                                              PMM

  Da, ima savršenog smisla, zar ne Gene, ne možete da platite prvobitni iznos, pa šta oni rade? Daju 1000 honorara da pomognu u situaciji. laugh_out_loud

  To rade i kreditne kartice. Nemate sreće, ne možete da platite minimalnu uplatu, pa ćemo vam povećati kamatu na 22% i naplatiti vam naknadu za kašnjenje u plaćanju. Onda ste ubrzo prekoračili svoj limit zbog naknada, a oni vam naplaćuju i naknadu preko limita. hahahahahah, izvini, samo mi je smešno kako oni misle. O moj Bože.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO PMM.. now thats some FEEESSSSS

  Great post!

  Lol Genenco.. bank fees can add up ina milisecond!

  My father got this check in the mail for 7.00, he was like yeaaaa, went to his bank to cash it, the bank teller told him "did you read that back of it?'
  In fine print it read it was 39.50 in fees to cash the check lol
  It was from some cc company, i forget though.

  LMAO PMM.. sad je to neki FEEESSSSS

  Odličan post!

  Lol Genenco.. bankovne naknade se mogu sabrati u milisekundi!

  Moj otac je dobio ovaj ček poštom za 7.00, bio je kao daaaa, otišao je u svoju banku da ga unovči, blagajnik mu je rekao: "Jesi li pročitao to pozadi?"
  U sitnim slovima je pisalo da je naknada od 39,50 za unovčenje čeka lol
  Bilo je iz neke cc kompanije, zaboravio sam.

 • Original engleski Prevod srpski

  Imagine....oh, some of the best scams in the world come from cashing a check you get "in the mail" 

  You cash this check and suddenly you've just changed long distance phone companies,or you've just signed up for internet service (dial up) thru some third party company.  Better yet, you start to get magazine subcriptions, and the bill comes with it.  laugh_out_loud.

  Oh, this post is cracking me up. I know about some fees......

  Been there, done that..........

                                                                  PMM

  Zamislite... oh, neke od najboljih prevara na svetu dolaze od unovčavanja čeka koji dobijete "poštom"

  Unovčite ovaj ček i odjednom ste upravo promenili kompaniju za međugradsku telefoniju ili ste se upravo prijavili za internet uslugu (dial-up) preko neke treće strane. Još bolje, počnete da dobijate pretplate na časopise, a račun dolazi sa tim. laugh_out_loud .

  Oh, ovaj post me razbija. Znam za neke naknade.....

  Bio tamo, uradio to.........

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  I just thought of another one....

  Those Rent to own places.

  You rent the merchandise till they feel you have paid enough for it and then it is yours.

  A dryer, Retail $300....Bought thru a Rent to Own place...You ended up paying $1000 for it.

  Serious fees....

  I did go to one of those places once, but I only rented a large television for the  SuperBowl one year, then I took it back. hahaha.....

                                                                        PMM

  Sjetio sam se još jednog....

  Oni iznajmljuju svoja mesta.

  Iznajmljujete robu dok ne osete da ste platili dovoljno za nju i onda je vaša.

  Sušara, maloprodaja 300$....Kupljeno preko Rent to Ovn place...Na kraju ste platili 1000$ za to.

  Ozbiljne naknade....

  Jednom sam otišao na jedno od tih mesta, ali sam samo jednu godinu iznajmio veliki televizor za Superboul, pa sam ga vratio nazad. hahaha.....

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  So you wanna pay it off.. guess what.. theres a FEE for that lmaoooo

  Yes i did the same thing with a washer and dryer one of those apartment size that hook up to the sink.. when Tay was young, by the time i was done paying for it i paid 1800.00 retail it runs about 650.00..
  FEES FEEES FEEEES for the weekly paperwork of paying the weekly bill smiley

  Znači hoćeš da ga isplatiš.. pogodi šta.. postoji NAKNADA za to lmaoooo

  Da, uradio sam istu stvar sa mašinom za pranje i sušenje veša, jednom od onih veličine stana koji se spajaju na umivaonik.. kada je Tai bio mlad, dok sam završio sa plaćanjem platio sam 1800,00 u maloprodaji, koštala je oko 650,00.
  NAKNADE NAKNADE NAKNADE za nedeljnu papirologiju plaćanja nedeljnog računa smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  This was really sick. Just happened to me the other day. I get a VM from Sears telling me to contact them about my bill. Wondering what in the world for, i go online to make sure i paid it. 

  Sure as hell i paid it on the 22nd of December. I call them and am told that i am late on my bill!! I told her i paid it the 22nd and it was not do til the 29th. Turns out without realizing it i was 1.00 short when i made the payment, not noticing i keyed in the wrong amount.

  Because of that little mishap on my part, they slapped a $35 late fee on me!!! I was FURIOUS! I said you have to be kidding me?? Not only was i mad about the fee, i couldnt believe they would call me to tell me i am late!

  Thank God i owe very little on the card. I told her to cancel my card and i would pay it off right then and there. Now suddenly she has a change of heart and decides to waive the fees since i have never been late in the past.

  Sigh.......the trials and tribulations of Credit Cards.

  Lips
  Ovo je bilo stvarno bolesno. Desilo mi se pre neki dan. Dobio sam VM od Searsa koji mi kaže da ih kontaktiram u vezi sa mojim računom. Pitam se šta za ime sveta, idem na internet da se uverim da sam to platio.

  Naravno da sam ga platio 22. decembra. Zovem ih i kažu mi da kasnim sa mojim računom!! Rekao sam joj da sam to platio 22. i da nije bilo do 29.. Ispostavilo se da mi je nedostajalo 1,00 kada sam izvršio uplatu, a da nisam primetio da sam uneo pogrešan iznos.

  Zbog te male nezgode sa moje strane, naplatili su mi 35 dolara za kašnjenje!!! Bio sam bijesan! Rekao sam da se šališ?? Ne samo da sam bio ljut zbog naknade, nisam mogao da verujem da će me nazvati da mi kažu da kasnim!

  Hvala Bogu da dugujem vrlo malo na kartici. Rekao sam joj da otkaže moju karticu i da ću je odmah otplatiti. Sada se iznenada predomislila i odlučila je da se odrekne taksi jer nikad nisam kasnio u prošlosti.

  Uzdah.......iskušenja i nevolje kreditnih kartica.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Being an Insurance Agent, I have worked plenty of places that charge "Broker Fees"  I remember a coworker of mine about 15 yrs ago charge a client $1,000 Broker Fee for a $450 Auto Insurance Policy!! YIKES!

  Also another coworker charged a $25,000 Broker Fee for a General Liability Policy for a construction company.  The Insurance premium before the fee was about $175,000.  YIKES! 

  Budući da sam agent u osiguranju, radio sam na dosta mesta na kojima se naplaćuju "brokerske naknade" Sećam se da je moj kolega pre 15-ak godina naplaćivao klijentu 1000 dolara brokerske naknade za polisu osiguranja automobila od 450 dolara!! JAO!

  Takođe, drugi kolega je naplatio 25.000 dolara brokerske naknade za polisu opšte odgovornosti za građevinsku kompaniju. Premija osiguranja pre naknade bila je oko 175.000 dolara. JAO!

 • Original engleski Prevod srpski

  Credit cards...YES.
  Rent to own......total thieves.

  I had an American Express Card with $25,000 limit.  And a balance of about $10,000 even.  My credit score was about 780.  All of a sudden, they drop my credit limit to $9900.  Thus, I am suddenly over the limit...I have to pay huge fees, my percentage rate sky rockets, and my credit rating drops. 

  I actuallly have a law suit pending with Amex.  C.C. companies are total thieves!

  Kreditne kartice...DA.
  Rent to ovn......totalni lopovi.

  Imao sam American Ekpress karticu sa ograničenjem od 25.000 dolara. I saldo od oko 10.000 dolara čak. Moj kreditni rezultat je bio oko 780. Odjednom su mi spustili kreditni limit na 9900 dolara. Tako sam iznenada prekoračio limit...Moram da platim ogromne naknade, moj procenat raste do neba, a moj kreditni rejting opada.

  Imam tužbu sa Amek-om. CC kompanije su totalni lopovi!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita