Mirovni sudija i bluz venčanog zvona

4,839
pregleda
15
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 18 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • 24Slots Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €/$200 Bonus na 2. depozit: 50% do €/$250 3. bonus na depozit: 50% do €/$250 Bonus na 4. depozit: 100% do €/$300 Bonus za registraciju -...

  Pročitajte
 • BigVin Casino - Ekskluzivna bonus ponuda za high rollere Samo novi igrači! 165% do ∞ + 60 besplatnih okretaja na Gates of Olimpus , Sveet Bonanza , Legaci of Death, Book Of Dead Kako dobiti bonus:...

  Pročitajte
 • Smokace Casino 50 FS za Telegram pridruži se kodom „TGgift“ Implementacija sa različitim provajderima, npr. Netent, Mascot

  Pročitajte

  Smokace Casino bonus bez depozita

  1 1.14 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Members,

  This is the year 2009….or am I in the wrong century? A Justice of the Peace, Keith Bardwell, in Louisana refused to marry a couple because of their race. Beth Humphrey, 30, and 32-year-old Terence McKay were denied a marriage license based on interacial issues. She is white and he is black.

  Bardwell said he has discussed the topic with blacks and whites, along with witnessing some interracial marriages. He came to the conclusion that most of black society does not readily accept offspring of such relationships, and neither does white society, he said.

  Bardwell claims he has not broken any laws. He simply told the couple he would not marry them…….not that they could not get married.

  We all live in a society to practice anti racism…but behind closed doors is whole other story. Many parents and family members are apalled at the prospect of their son or daughter marrying out of there race…..any race.

  Is Bardwell right? Is interacial marriages not just among blacks and whites but of any interational couple, cause such disruption in raising a family that it should be discouraged?


  Lips
  Zdravo članovi,

  Ovo je 2009. godina... ili sam u pogrešnom veku? Mirovni sudija, Kit Bardvel, u Luizani je odbio da oženi par zbog njihove rase. Bet Hamfri, 30, i 32-godišnjem Terensu Mekeju, odbijena je dozvola za brak zbog međurasnih pitanja. Ona je bela a on crn.

  Bardvel je rekao da je o toj temi razgovarao sa crncima i belima, kao i da je bio svedok nekih međurasnih brakova. Došao je do zaključka da većina crnačkog društva ne prihvata olako potomstvo takvih veza, kao ni belo društvo, rekao je.

  Bardvel tvrdi da nije prekršio nijedan zakon. On je jednostavno rekao paru da ih neće oženiti….. ne da ne mogu da se venčaju.

  Svi živimo u društvu da praktikujemo antirasizam...ali iza zatvorenih vrata je sasvim druga priča. Mnogi roditelji i članovi porodice su zgroženi mogućnošću da se njihov sin ili ćerka oženi iz te rase…..bilo koje rase.

  Da li je Bardvel u pravu? Da li međurasni brakovi ne samo između crnaca i belaca, već i bilo kog međunarodnog para, izazivaju toliki poremećaj u podizanju porodice da bi to trebalo obeshrabriti?


  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I saw that and kind of "WTH??" as it's really NOT up to him to decide about who shouldn't or should marry.

  He was (I'm not sure) nominated or elected into such a position. As such, he MUST follow the law that is in the state constitution and not his personal "Preferences"

  BTW the hardest marriages to survive, are Jewsih and Cathoilic.

  Pa, video sam to i nekako "VTH??" pošto zaista NIJE na njemu da odlučuje o tome ko ne treba ili treba da se oženi.

  Bio je (nisam siguran) nominovan ili izabran na takvu funkciju. Kao takav, on MORA da poštuje zakon koji je u državnom ustavu, a ne njegove lične „Preference“

  BTV najteži brakovi za preživljavanje su jevrejski i katolički.

 • Original engleski Prevod srpski

  Genenco is certainly right here.  He is a Justice of the Peace NOT a cleryperson. 

  Genenco je svakako u pravu. On je mirovni sudija A NE sveštenik.

 • Original engleski Prevod srpski
  Oopps..........maybe i should of mentioned he was a clergyman!!!

  Lips
  Ups..........možda bi trebalo da spomenem da je bio sveštenik!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips, wouldn't change a thing.

  a ships Captain has the privledge to marry anybody on ship. But first and last, he's the Captain.

  Justice of the peace doesn't have to be a clergy, they are an "Office Holder" bound by rules. (Found out they are elected by the town) and so, this IS a offense which he will be removed for his "attitude" shortly.

  Again, first and last, they must be for all people and not just who they think will be good for a "Marriage"

  BTW, here's the "Requirements" of a JOP in LA:

  These are the basic qualifications to run for the office of justice of the peace or constable. For more detailed explanations, please visit the Louisiana Secretary of State's website, www.sos.louisiana.gov.

  n There are five requirements all candidates must meet in order to qualify to serve as a justice of the peace or constable. Please see LA R.S. 13:2582 and LA R.S. 13:2583 for more details.

  n Qualifications:
  • Good Moral Character
  • Qualified Elector - The candidate is qualified to cast a ballot in the election.
  • Qualified Candidate must live in the ward and district from which they seek election.
  • Qualified Candidate must be able to read and write the English language.
  • Qualified Candidate must possess a high school diploma or graduate equivalency degree (GED).
  n A person must be under the age of 70 years on the date of qualification in order to run for the office of justice of the peace or constable. A JP or constable who attains 70 years of age while serving a term of office shall be allowed to complete that term.

  n JPs who have been appointed by the Supreme Court to fill a vacancy, are not qualified to run for election to that office.

  Usne, ne bi promenile ništa.

  Kapetan broda ima privilegiju da oženi bilo koga na brodu. Ali prvi i poslednji, on je kapetan.

  Mirovni sudija ne mora da bude sveštenstvo, oni su "službenici" vezani pravilima. (Saznao se da ih bira grad) i tako, ovo JE prekršaj koji će uskoro biti smenjen zbog svog "stava".

  Opet, prvo i poslednje, oni moraju biti za sve ljude, a ne samo za one za koje misle da će biti dobri za "brak"

  BTV, evo "zahteva" za JOP u LA:

  Ovo su osnovne kvalifikacije da se kandidujete za funkciju mirovnog sudije ili policajca. Za detaljnija objašnjenja posetite veb lokaciju državnog sekretara Luizijane, vvv.sos.louisiana.gov.

  n Postoji pet uslova koje svi kandidati moraju ispuniti da bi se kvalifikovali da služe kao mirovni sudija ili policajac. Molimo pogledajte LA RS 13:2582 i LA RS 13:2583 za više detalja.

  n Kvalifikacije:
  • Dobar moralni karakter
  • Kvalifikovani elektor – kandidat je kvalifikovan da glasa na izborima.
  • Kvalifikovani kandidat mora da živi u odeljenju i okrugu iz kojeg traži izbor.
  • Kvalifikovani kandidat mora biti sposoban da čita i piše engleski jezik.
  • Kvalifikovani kandidat mora imati diplomu srednje škole ili diplomu ekvivalentne diplome (GED).
  n Osoba mora biti mlađa od 70 godina na dan kvalifikacije da bi se kandidovala za funkciju mirovnog sudije ili policajca. JP ili policajac koji navrši 70 godina života dok služi mandat biće dozvoljeno da dovrši taj mandat.

  n JP koje je imenovao Vrhovni sud da popune upražnjeno mesto, nisu kvalifikovani da se kandiduju za izbor na tu funkciju.

 • Original engleski Prevod srpski

  If he was a clergyperson only, then he certainly has the right to refuse to officiate, whether the reason is a good one or not.  Frankly, clergy are the only ones in our society right now who, thank God, can say NO to officiating at an improper marriage.  (I certainly would not consider racial issues "improper.")  However, if he is an elected or appointed government official, then he must perform the ceremony.

  Ako je on bio samo duhovnik, onda svakako ima pravo da odbije da služi, bez obzira da li je razlog dobar ili ne. Iskreno, sveštenstvo je trenutno jedino u našem društvu koje, hvala Bogu, može reći NE služenju nepravilnog braka. (Svakako ne bih smatrao rasna pitanja „neprikladnim“.) Međutim, ako je on izabran ili imenovan državni službenik, onda mora da obavi ceremoniju.

 • Original engleski Prevod srpski

  Drpsyce, this reminds me of about 2-4 years ago. There's a coalition of ministers in the south who when informed that a couple want to marry, they have them go through a few weeks of discussion and personal observations or such to see just how good of a marriage it might be.

  They had many times told prespective couples that "Yes, you can marry, but we won't do it as we feel you're not ready"

  Holy mackeral! Take about honest Pastors/preachers. THAT'S what we really need right now in the USA, ministers who freaking CARE about the commitment to a marriage.

  Drpsice, ovo me podseća na pre 2-4 godine. Postoji koalicija ministara na jugu koji kada ih obaveste da par želi da se venča, oni ih nateraju da prođu kroz nekoliko nedelja diskusija i ličnih zapažanja ili slično da vide koliko bi brak mogao biti dobar.

  Mnogo puta su govorili potencijalnim parovima: „Da, možete se venčati, ali mi to nećemo učiniti jer smatramo da niste spremni“

  Sveta skuša! Uzmite u obzir poštene pastire/propovednike. To je ono što nam je zaista potrebno u SAD-u, ministri kojima je bre stalo do posvećenosti braku.

 • Original engleski Prevod srpski

  I am on the committee that supports my pastor at my church.  Frankly, I hope she talks 50% of couples OUT of getting married.

  Ja sam u odboru koji podržava mog pastora u mojoj crkvi. Iskreno, nadam se da ona odvraća 50% parova od venčanja.

 • Original engleski Prevod srpski
  ABSOLUTELY RIDICULOUS!!!!!!!!
  APSOLUTNO SMEŠNO!!!!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski
  I agree Shell...........aren't we all married to some degree to a different race. Who are we to decide which race is wrong and which race is right.

  Lips
  Slažem se Shell......... zar nismo svi u određenom stepenu u braku sa drugom rasom. Ko smo mi da odlučujemo koja je rasa pogrešna, a koja prava.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Regarding the refusal to marry a opposite race couple, Yahoo posted this, I think it's very true and timely.

  Atlanta – Louisiana justice of the peace Keith Bardwell's refused to marry a white woman and a black man reportedly because he believed that children of an interracial marriage would suffer socially.

  That view was once common in the United States, and might have had some basis decades ago when such marriages were taboo and multiracial families were sometimes ostracized. But today, not only are mixed-race children widely accepted but some research suggests they might even have some social advantages.

  Researchers are finding that multiracial kids can sometimes be better socially adjusted than single-race offspring. And with the high-profile success of multiracial progeny such as Tiger Woods, Halle Berry, and President Obama (who at his first press conference as president described himself as a "mutt"), stereotypes about the split world of the "tragic mulatto" have long fallen by the wayside.

  The American Civil Liberties Union is now threatening a lawsuit if Mr. Bardwell, veteran justice of the peace at Tangipahoa Parish, doesn't step down. The group calls Bardwell's refusal to issue a marriage licence to Beth Humphrey (who is white) and Terence McKay (who is black) both "tragic and illegal."

  "I'm not a racist," Bardwell told a local newspaper. "I do ceremonies for black couples right here in my house. My main concern is for the children."

  The 'tragic mulatto'
  Refusing to issue marriage licenses for reasons of race has been illegal in the US since the Supreme Court in 1967 struck down anti-miscegenation laws in 16 states, mostly in the South.

  Research on mixed-race children once focused on the social and psychological problems that can arise from not feeling like a full member of any racial group. That notion permeated early 20th century American literature through the figure of the "tragic mulatto," who did not fit in with either the black or white world.

  As recently as 1968, the psychologist J.D. Teicher wrote, "Although the burden of the Negro child is recognized as a heavy one, that of the Negro-White child is seen to be even heavier."

  The idea that mixed-race children were biologically inferior to white or black kids was also widespread in the South, and often formed the basis of anti-miscegenation laws during Jim Crow years. (Researchers have found that not only is that not true, but that mixed-race offspring tend to be overall more physically attractive than their peers.)

  Changing views
  But loosening of marriage laws and more-accepting social mores have transformed perceptions of multiracial families. For one thing, there are now 7 million mixed-race kids in the US, up from 500,000 in the 1970s.

  A 2008 study of 182 mixed-race high school kids in California found that these kids didn't focus on exclusionary features like skin color or hair texture when thinking about themselves, but instead, they appeared to feel that their heritage made them "unique."

  The kids are able to "place one foot in the majority and one in the minority group, and in this way might be buffered against the negative consequences of feeling tokenized," the study authors wrote in the Journal of Social Issues. The students surveyed included those with mixed Asian, Hispanic heritage.

  Other studies suggest that while mixed-race kids may no longer feel the burden of discrimination, they still face unique challenges. A 2008 study led by Harvard researchers found that mixed-race adolescents tend to engage in risky behavior outside of school at higher rates than average and also fare "somewhat worse on measures of psychological wellbeing."

  The reality for many mixed-race children probably lies somewhere between liberating and restrictive. On a Yale University blog this year, biracial student Phoebe Hinton wrote: "I am lucky enough to have an excuse flowing in my veins to do whatever … I want: there are some things white people do and … I'll do them. There are some things black people do, and … I'll do them."

  "Pretty much the only thing people won't accept me doing," she adds, "is continuing to identify as neither black nor white, but an amalgam of the two."

  Whether biracial children in rural Louisiana experience the same confidence in their identity – in a region where race arguably still hangs heavier than other parts of the country – is an open question.

  Even if they don't, Bardwell, the justice of the peace, will be hard-pressed to convince anybody – including potentially the US Justice Department – that that's any of his business.

  Što se tiče odbijanja braka sa parom suprotne rase, Iahoo je ovo objavio, mislim da je veoma istinito i blagovremeno.

  Atlanta – Mirovni sudija iz Luizijane Kit Bardvel je odbio da se oženi belom ženom i crncem, navodno zato što je verovao da će deca iz međurasnih brakova socijalno patiti.

  To gledište je nekada bilo uobičajeno u Sjedinjenim Državama, a možda je imalo neku osnovu pre nekoliko decenija kada su takvi brakovi bili tabu, a višerasne porodice ponekad bile izopćene. Ali danas, ne samo da su deca mešovitih rasa široko prihvaćena, već neka istraživanja sugerišu da bi čak mogla imati i neke društvene prednosti.

  Istraživači otkrivaju da deca iz više rasa ponekad mogu biti bolje društveno prilagođena od potomaka jedne rase. I sa visokim uspehom multirasnog potomstva kao što su Tajger Vuds, Hali Beri i predsednik Obama (koji je na svojoj prvoj konferenciji za štampu kao predsednik opisao sebe kao „džukela“), stereotipi o podeljenom svetu „tragičnog mulata“ odavno su pali kraj puta.

  Američka unija za građanske slobode sada preti tužbom ako g. Bardvel, veteran mirovnog suda u župi Tangipahoa, ne podnese ostavku. Grupa naziva Bardvelovo odbijanje da izda dozvolu za brak Bet Hamfri (koja je belac) i Terens Mekej (koji je crnac) i „tragičnim i nezakonitim“.

  „Nisam rasista“, rekao je Bardvel za lokalne novine. "Ja radim ceremonije za crne parove upravo ovde u svojoj kući. Moja glavna briga su deca."

  'tragični mulat'
  Odbijanje izdavanja dozvole za brak iz razloga rase je nezakonito u SAD otkako je Vrhovni sud 1967. godine poništio zakone protiv mešanja u brak u 16 država, uglavnom na jugu.

  Istraživanja o deci mešovitih rasa su se nekada fokusirala na socijalne i psihološke probleme koji mogu nastati zbog toga što se ne osećaju kao punopravni član bilo koje rasne grupe. Taj pojam je prožimao američku književnost ranog 20. veka kroz lik „tragičnog mulata“, koji se nije uklapao ni u crni ni u beli svet.

  Još 1968. psiholog JD Teicher je napisao: „Iako je teret crnačkog deteta priznat kao težak, teret crnačko-belog deteta se smatra još težim“.

  Ideja da su deca mešovitih rasa biološki inferiorna u odnosu na belu ili crnu decu takođe je bila rasprostranjena na jugu i često je bila osnova zakona protiv mešanja u brak tokom godina Džima Kroua. (Istraživači su otkrili da ne samo da to nije tačno, već da su potomci mešovitih rasa uglavnom fizički privlačniji od svojih vršnjaka.)

  Menjanje pogleda
  Ali popuštanje zakona o braku i društveni običaji koji više prihvataju transformisali su percepciju multirasnih porodica. Kao prvo, sada u SAD ima 7 miliona dece mešovitih rasa, u odnosu na 500.000 1970-ih.

  Studija iz 2008. godine na 182 srednjoškolaca mešovitih rasa u Kaliforniji otkrila je da se ova deca nisu fokusirala na isključiva svojstva poput boje kože ili teksture kose kada razmišljaju o sebi, već su umesto toga, činilo se da osećaju da ih je njihovo nasleđe učinilo „jedinstvenim“. "

  Deca su u stanju da „stave jednu nogu u većinu, a drugu u manjinsku grupu, i na taj način mogu biti zaštićena od negativnih posledica osećaja tokenizovanosti“, napisali su autori studije u Journal of Social Issues. Ispitani studenti su uključivali one sa mešovitim azijskim, latinoameričkim nasleđem.

  Druge studije sugerišu da iako deca mešovitih rasa možda više ne osećaju teret diskriminacije, ona se i dalje suočavaju sa jedinstvenim izazovima. Studija iz 2008. koju su vodili istraživači sa Harvarda otkrila je da adolescenti mešovite rase imaju tendenciju da se upuste u rizično ponašanje van škole po većoj stopi od proseka i da su takođe „nešto lošije kada je u pitanju merenje psihološkog blagostanja“.

  Realnost za mnogu decu mešovite rase verovatno leži negde između oslobađajuće i ograničavajuće. Na blogu Univerziteta Jejl ove godine, studentkinja iz biračkih grupa Fibi Hinton napisala je: „Ja sam dovoljno srećna što imam izgovor koji teče u mojim venama da radim šta god... želim: postoje neke stvari koje belci rade i... ja ću ih. su neke stvari koje crnci rade, i ... ja ću ih uraditi."

  „Uglavnom jedina stvar koju ljudi ne prihvataju da radim“, dodaje ona, „je da se i dalje identifikujem ni kao crno ni belo, već kao amalgam to dvoje.

  Otvoreno je pitanje da li deca birača u ruralnoj Luizijani imaju isto poverenje u svoj identitet – u regionu gde je rasa verovatno i dalje teža od drugih delova zemlje.

  Čak i ako to ne urade, Bardvel, mirovni sudija, biće pod teškim pritiskom da ubedi bilo koga – uključujući potencijalno Ministarstvo pravde SAD – da se to njega tiče.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I saw that and kind of "WTH??" as it's really NOT up to him to decide about who shouldn't or should marry.

  He was (I'm not sure) nominated or elected into such a position. As such, he MUST follow the law that is in the state constitution and not his personal "Preferences"

  BTW the hardest marriages to survive, are Jewsih and Cathoilic.


  Oy vey, I gotta take issue w/ that last line sad  At least in my case, anyway.  Bruce & I have been 2gether 5 yrs., lived 2gether for 2, & just got married almost 4 weeks ago.  He is Jewish; he comes from a large family that consists of many nieces & nephews who have married outside of their religion.  Growing up they celebrated both Hannukah & Christmas.  I, on the other hand, grew up Catholic.  We are both older (40's & 50's), & have experienced our share of heartaches in our lives, so when we finally found each other, religion was a minor- if nonexistent- concern.  I have always had a profound interest in the Jewish faith/ traditions, etc, but converting is not an issue.  I have a deep, abiding belief in Jesus, so that pretty much eliminates the possibility of my converting!  Bruce & I respect our differences, as do our families.  In fact, he has 1 sister who practices Catholicism, & one who practices Judaism.  smiley

  Pa, video sam to i nekako "VTH??" pošto zaista NIJE na njemu da odlučuje o tome ko ne treba ili treba da se oženi.

  Bio je (nisam siguran) nominovan ili izabran na takvu funkciju. Kao takav, on MORA da poštuje zakon koji je u državnom ustavu, a ne njegove lične „Preference“

  BTV najteži brakovi za preživljavanje su jevrejski i katolički.


  Oi vei, moram da prihvatim taj poslednji red sad Bar u mom slučaju, u svakom slučaju. Brus i ja smo 2zajedno 5 godina, živeli smo 2zajedno 2, i upravo smo se venčali pre skoro 4 nedelje. On je Jevrejin; dolazi iz velike porodice koja se sastoji od mnogo nećaka i nećaka koji su se venčali van svoje vere. Dok su odrastali, slavili su i Hanuku i Božić. Ja sam, pak, odrastao kao katolik. Oboje smo stariji (40-e i 50-e) i iskusili smo svoj deo srčanih bolova u našim životima, tako da kada smo se konačno našli, religija je bila mala – ako uopšte i nije postojala – briga. Oduvek sam bio duboko zainteresovan za jevrejsku veru/tradiciju, itd, ali preobraćenje nije problem. Imam duboko, trajno verovanje u Isusa, tako da to prilično eliminiše mogućnost mog obraćenja! Brus i ja poštujemo naše razlike, kao i naše porodice. U stvari, on ima jednu sestru koja praktikuje katolicizam i jednu koja praktikuje judaizam. smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Actually, the research shows interfaith marriages survive a better than no-faith marriages.  In other words, a Jew and a Roman Catholic STATISTICALLY have a better shot at making it than two agnostics.  Now, before a couple of LCB agnostics take me to task for what a great marriage they have, remember, I am talking STATISTICALLY.  I will sure two atheists or agnostics have wonderful marriages.

  U stvari, istraživanje pokazuje da međuverski brakovi opstaju bolje od brakova bez vere. Drugim rečima, Jevrejin i rimokatolik STATISTIČKI imaju bolju šansu u tome nego dva agnostika. Sada, pre nego što me par LCB agnostika odvede na zadatak kakav sjajan brak imaju, zapamtite, govorim STATISTIČKI. Siguran sam da dvoje ateista ili agnostika imaju divne brakove.

 • Original engleski Prevod srpski

  A Louisiana justice of the peace who drew criticism for refusing to marry an interracial couple has resigned, the secretary of state's office said Tuesday.

  Keith Bardwell resigned in person at the Louisiana secretary of state's office, said spokesman Jacques Berry. The state Supreme Court will appoint an interim justice of the peace to fill Bardwell's position, Berry said, and a special election will be held next year to fill the position permanently.

  Bardwell, a justice of the peace for Tangipahoa Parish's 8th Ward, refused to perform a marriage ceremony for Beth Humphrey, 30, and her boyfriend Terence McKay, 32, both of Hammond, Louisiana, and sign their marriage license. The two were married by another justice of the peace.

  The couple filed a federal discrimination lawsuit against Bardwell and his wife, Beth Bardwell, on October 20, claiming the two violated the Equal Protection Clause of the 14th Amendment.

  Bardwell, speaking to CNN affiliate WBRZ, said he was advised "that I needed to step down because they was going to take me to court, and I was going to lose."

  "I would probably do the same thing again," he said. "I found out I can't be a justice of the peace and have a conscience."

  Initial reports were that Bardwell refused to issue a marriage license to the couple, but in the lawsuit Humphrey and McKay say they obtained the license from the parish court clerk's office and contacted Bardwell to see if he would perform the ceremony and sign the license to legally validate the marriage.

  Humphrey wound up speaking by telephone with Beth Bardwell, the lawsuit said, and Beth Bardwell asked Humphrey if they were a "mixed couple." When told they were an interracial couple, Beth Bardwell said, according to the lawsuit, "We don't do interracial weddings," and told her the two would have to go outside the parish to marry.

  Bardwell did not return repeated phone calls from CNN in October, but told CNN affiliate WAFB that he had no regrets about the decision. "It's kind of hard to apologize for something that you really and truly feel down in your heart you haven't done wrong," he said.

  I found out I can't be a justice of the peace and have a conscience.

  --Keith Bardwell
  In addition, he told the Hammond Daily Star in an October story that he did not marry the couple because he was concerned for the children that might be born of the relationship and that, in his experience, most interracial marriages don't last.

  "I'm not a racist," he said. "I do ceremonies for black couples right here in my house. My main concern is for the children."

  Humphrey said in October that she wanted Bardwell to resign. "He doesn't believe he's being racist, but it is racist," she said.

  According to the lawsuit, Bardwell estimated he refused to marry at least four other interracial couples in the past 2½ years.

  "Defendant Beth Bardwell ... aided, abetted and conspired with defendant Keith Bardwell to deprive plaintiffs of their constitutionally protected civil rights," according to the suit.

  No response to the suit has been filed, and it was unclear whether the Bardwells had retained an attorney. The lawsuit seeks unspecified damages, claiming that Humphrey and McKay suffered emotional distress as a result of the incident.

  Louisiana Gov. Bobby Jindal has said he believed Bardwell should lose his license, and the National Urban League called for an investigation into the incident by the U.S. Justice Department's Civil Rights Division, saying in a statement that Bardwell's actions were "a huge step backward in social justice."

  According to the Census Bureau, Tangipahoa Parish is about 70 percent white and 30 percent black.

  The U.S. Supreme Court tossed out any racially-based limitations on marriage in the landmark 1967 ruling in the case Loving v. Virginia. In the unanimous decision, the court said that under the Constitution, "the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State."

  Mirovni sudija iz Luizijane koji je naišao na kritike zbog odbijanja da se venča sa međurasnim parom podneo je ostavku, saopštio je u utorak državni sekretar.

  Kit Bardvel je lično podneo ostavku u kancelariji državnog sekretara Luizijane, rekao je portparol Žak Beri. Državni Vrhovni sud će imenovati privremenog mirovnog sudiju da popuni Bardvelovu poziciju, rekao je Beri, a sledeće godine će biti održani specijalni izbori kako bi se to mesto trajno popunilo.

  Bardvel, mirovni sudija 8. odeljenja župe Tangipahoa, odbio je da obavi ceremoniju venčanja za Bet Hamfri (30) i njenog dečka Terensa Mekeja (32), oboje iz Hamonda, Luizijana, i potpiše njihovu bračnu dozvolu. Njih dvoje je venčao drugi mirovni sudija.

  Par je 20. oktobra podneo federalnu tužbu za diskriminaciju protiv Bardvela i njegove supruge Bet Bardvel, tvrdeći da su njih dvoje prekršili klauzulu jednake zaštite 14. amandmana.

  Bardvel je u razgovoru sa CNN-ovom filijalom VBRZ rekao da mu je savetovano „da moram da se povučem jer će me odvesti na sud, a ja ću izgubiti“.

  „Verovatno bih ponovio istu stvar“, rekao je. „Saznao sam da ne mogu da budem mirovni sudija i da imam savest.

  Prvobitni izveštaji su bili da je Bardvel odbio da izda dozvolu za brak paru, ali u tužbi Hamfri i Mekej kažu da su dobili dozvolu od kancelarije službenika parohijskog suda i da su kontaktirali Bardvela da vide da li će on obaviti ceremoniju i potpisati dozvolu da legalno potvrdi brak.

  Hamfri je završio telefonski razgovor sa Bet Bardvel, navodi se u tužbi, a Bet Bardvel je pitala Hamfrija da li su "mešoviti par". Kada joj je rečeno da su međurasni par, Bet Bardvel je rekla, prema tužbi, „Mi ne pravimo međurasna venčanja,“ i rekla joj da će njih dvoje morati da izađu van parohije da bi se venčali.

  Bardvel nije uzvratio na ponovljene telefonske pozive sa CNN-a u oktobru, ali je rekao VAFB-u koji je povezan sa CNN-om da ne žali zbog odluke. „Malo je teško izviniti se za nešto što zaista i zaista osećate u srcu da niste pogrešili“, rekao je on.

  Saznao sam da ne mogu da budem mirovni sudija i da imam savest.

  --Keith Bardvell
  Pored toga, rekao je Hamond Daili Star u oktobarskoj priči da nije oženio par jer je bio zabrinut za decu koja bi se mogla roditi iz te veze i da, prema njegovom iskustvu, većina međurasnih brakova ne traje.

  „Ja nisam rasista“, rekao je. "Ja radim ceremonije za crne parove upravo ovde u svojoj kući. Moja glavna briga su deca."

  Hamfri je u oktobru rekla da želi da Bardvel podnese ostavku. „On ne veruje da je rasista, ali jeste rasistički“, rekla je ona.

  Prema tužbi, Bardvel je procenio da je odbio da se oženi najmanje četiri druga međurasna para u poslednje dve i po godine.

  „Optužena Bet Bardvel... je pomagala, podržavala i udružila se sa okrivljenim Kitom Bardvelom da liši tužioce njihovih ustavom zaštićenih građanskih prava“, navodi se u tužbi.

  Nije podnet nikakav odgovor na tužbu, a nije jasno da li su Bardvelovi zadržali advokata. U tužbi se traži neodređena odšteta, tvrdeći da su Hamfri i Mekej pretrpeli emocionalni stres kao rezultat incidenta.

  Guverner Luizijane Bobi Džindal rekao je da veruje da bi Bardvel trebalo da izgubi licencu, a Nacionalna urbana liga je pozvala na istragu incidenta od strane Odeljenja za građanska prava američkog Ministarstva pravde, navodeći u saopštenju da su Bardvelove akcije „veliki korak unazad u socijalna pravda."

  Prema Birou za popis stanovništva, parohija Tangipahoa je oko 70 posto bela i 30 posto crna.

  Vrhovni sud SAD odbacio je sva ograničenja braka zasnovana na rasi u značajnoj presudi iz 1967. u slučaju Loving protiv Virdžinije. U jednoglasnoj odluci, sud je naveo da prema Ustavu, „sloboda sklapanja braka ili nevenčanja osobe druge rase pripada pojedincu i da je država ne može povrediti“.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hey Gene,

  Thanks for the update. What blows me away was this comment:

  "I would probably do the same thing again," he said. "I found out I can't be a justice of the peace and have a conscience."

  Can't have a conscience?? He has a conscience though to forbid to marry two people because of there race?

  Something is really really wrong with this guy!!!

  Lips
  Hej Gene,

  Hvala za ažuriranje. Ono što me oduševilo je ovaj komentar:

  „Verovatno bih ponovo uradio istu stvar“, rekao je. „Saznao sam da ne mogu da budem mirovni sudija i da imam savest.

  Nemate savesti?? Ali ima savest da zabrani brak dvoje ljudi zbog rase?

  Nešto stvarno nije u redu sa ovim tipom!!!

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘