Živim u Vegasu

4,301
pregleda
13
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Nopeampi kazino - Padovi i pobede Promocija važi: 06. mart 2024. - 05. mart 2025. Nagradni fond: 2.000.000 € Igre koje ispunjavaju uslove: Pragmatična igra Kako to funkcioniše? - Ako još uvek...

  Pročitajte

  Brži kazino turniri

  1 314
  pre 2 meseca
 • Ekskluzivni Thor Casino – Bonus na prvi depozit Samo za nove igrače - Non US! 130% do 200 € Kako preuzeti bonus : Igrači treba da se registruju sa naše veze , verifikuju svoju e-poštu, odu u...

  Pročitajte
 • Tražite online slot igre od Popiplai ? Svaki put kada se pojavi nova igra od Popiplai-a, ažuriraćemo ovu temu na forumu. Popiplai je renomirani brend za igre na sreću poznat po izradi vrhunskih...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Living in Vegas, and spending not only hours.. but days in casinos (non stop)..
  It crazy, but i never feel it, days have past and i didn't even know it.. especially if you are winning, only feels like hours, you can enter in night, come out and it's the NEXT night but you think its still the same night you entered.. lol
  Becoming lost in time is what happens to me, the twilight gambling zone..
  I won't leave until, 1. i've either lost it all, or 2. won it big.. i'm never in between, i never go home even steven on the money.. my experiences have been very lucky..

  When i win, i tip everyone security guards, cocktail waitresses, floor persons, cage people, the change person who gave me the lucky money, and the people sitting next to me.. i have to do this, i always feel wealth and luck won't come my way unless i share it, also it brightens everyones day..

  Theres one tip i know of along with many many i do know, after all these years of being here the best months to visit is March, April and May.. the reason is Tax Time, alot of people get their refunds and head to Vegas, they load up but also have to show payouts.. and thats when i have always won my biggies!!
  My last big hit was 25,000 in May on a $5 poker machine (boy did i party hardy), but before this hit i loaded up with $1,000's here and there in March and April, now i've noticed these winnings for me when i do my taxes, and it's always been these months where i have won the biggies for the past 10 years.. seeming that the winnings slow down in the summer time, picking back up slightly towards the end of the year.

  Now this could just be for me, but after 10 years of showing this to me.. somethin's up.. i just wanted to share this with everyone..

  So if anyone out there is planning a trip within these months, i'd like to know how you did, who are maybe regular snowbirds of Vegas, its a very exciting city

  And if visiting the first time.. GoodLuck to you!

  If there are more members with any Vegas experiences, leave a reply and tell!!!

  Živeti u Vegasu i provoditi ne samo sate.. već dane u kockarnicama (non-stop)..
  Ludo je, ali ja to nikada ne osećam, dani su prošli a ja to nisam ni znao.. posebno ako pobeđuješ, osećam se samo kao sati, možeš da uđeš u noć, izađeš i da je SLEDEĆA noć, ali misliš da je još iste noći kada ste ušli.. lol
  Izgubiti se u vremenu je ono što mi se dešava, zona kockanja u sumrak..
  Neću otići dok, 1. ili sam sve izgubio, ili 2. osvojio sve.. nikad nisam između, nikad ne idem kući čak ni Steven sa novcem.. moja iskustva su bila veoma srećna. .

  Kada pobedim, dajem bakšiš svima čuvarima, koktel konobaricama, ljudima na spratu, ljudima u kavezima, menjaču koji mi je dao srećni novac i ljudima koji sede pored mene.. moram da uradim ovo, uvek osećam bogatstvo i sreću neće doći do mene ako to ne podelim, takođe svima ulepšava dan..

  Postoji jedan savet za koji znam zajedno sa mnogima koje znam, nakon svih ovih godina boravka ovde, najbolji meseci za posetu su mart, april i maj.. razlog je vreme za porez, mnogi ljudi dobijaju povraćaj novca i odlaze u Vegas , oni se učitavaju, ali takođe moraju da pokažu isplate.. i tada sam uvek osvajao svoje velike nagrade!!
  Moj poslednji veliki pogodak je bio 25.000 u maju na poker mašini od 5 dolara (dečko jesam li žurki izdržljiv), ali pre ovog pogotka sam tu i tamo napunio 1,000 dolara u martu i aprilu, sada sam primetio ove dobitke za mene kada plaćam svoje poreze, i uvek je bilo ovih meseci u kojima sam osvajao velike nagrade u poslednjih 10 godina.. čini se da se dobici usporavaju u letnjem periodu, lagano se vraćajući krajem godine.

  Sada bi ovo moglo biti samo za mene, ali nakon 10 godina pokazivanja mi.. nešto se dešava.. samo sam želeo da ovo podelim sa svima..

  Dakle, ako neko planira putovanje u toku ovih meseci, voleo bih da znam kako ste prošli, ko su možda obične snežne ptice Vegasa, to je veoma uzbudljiv grad

  A ako dolazite prvi put.. Srećno!

  Ako ima više članova sa iskustvom u Vegasu, ostavite odgovor i recite!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  This is a good thing to know I have notice this same thing at these Indian casinos here in California.  summer time is horrible but in spring it is great.  I have not been in vegas for over 10 years dont want to drive for 4 hours to get my fix in gambling when I can drive 1 hour.  Its all the same if you are going for gambling.

  Dobro je znati da sam primetio istu stvar u ovim indijskim kockarnicama ovde u Kaliforniji. letnje vreme je užasno, ali u proleće je odlično. Nisam bio u Vegasu više od 10 godina, ne želim da vozim 4 sata da bih se popravio u kockanju kada mogu da vozim 1 sat. Sve je isto ako idete na kockanje.

 • Original engleski Prevod srpski

  I have yet to go to Vegas, but I go to Atlantic City about every other month, and I know there that there are no clocks in the casinos!!
  Same thing for me...it seems like only 2 hrs, then I realize I've been there 8 hrs already!
  They are some smart cookies those casino owners! tongue

  Još uvek moram da idem u Vegas, ali idem u Atlantik Siti otprilike svaki drugi mesec, i tamo znam da u kockarnicama nema satova!!
  Ista stvar za mene...čini mi se samo 2 sata, a onda shvatim da sam već 8 sati tamo!
  Oni su neki pametni kolačići ti vlasnici kazina! tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes they are and they do something with the air that we breath in the casinos.  Have you notice you don't get sleepy.  lol

  Da jesu i rade nešto sa vazduhom koji udišemo u kockarnicama. Da li ste primetili da vam se ne spava. lol

 • Original engleski Prevod srpski

  I lived in Vegas briefly. I loved getting all the wonderful club member comps.
  The terribles group and the Hilton group had amazing perks for locals.
  Oh and I got to see some great concerts in Primm for free: Don Henley, Hootie and the Blowfish, Leanne Rhimes, Chicago, etc...
  My mom still lives there part time.
  I plan to visit her in the spring.
  I can't wait!!!

  I am also firmiliar with the indian/desert casinos Hyes. The Spa, Agua Caliente, Morongo (or what we call "where the morons go". Anyway, moved to the midwest about a year ago and I soooo miss my casino jaunts.

  Kratko sam živeo u Vegasu. Voleo sam da dobijam sve divne nagrade za članove kluba.
  Užasna grupa i Hilton grupa imale su neverovatne pogodnosti za lokalno stanovništvo.
  Oh i moram da vidim neke sjajne koncerte u Primm-u besplatno: Don Henlei, Hootie and the Blovfish, Leanne Rhimes, Chicago, itd...
  Moja mama i dalje živi tamo sa pola radnog vremena.
  Planiram da je posetim na proleće.
  Jedva čekam!!!

  Takođe se slažem sa indijskim/pustinjskim kazinom Hies. Spa, Agua Caliente, Morongo (ili ono što mi zovemo "gde moroni idu". U svakom slučaju, preselio sam se na srednji zapad pre otprilike godinu dana i jako mi nedostaju moje šetnje u kazinu.

 • Original engleski Prevod srpski

  oh so we live near each other or not where did you move?

  oh, pa živimo blizu jedno drugom ili ne gde si se preselio?

 • Original engleski Prevod srpski

  I used to live in L.A. post Vegas. Moved to Ohio about a year ago...ugh.

  Živeo sam u LA post Vegasu. Preselio se u Ohajo pre godinu dana... uf.

 • Original engleski Prevod srpski

  tyesmommy, i live on sunrise mountain, what area did you live and what area is your mom in?
  I'm high up and my view is spectacular i can see downtown and the strip, at night its amazing!

  tiesmommi, ja živim na planini izlaska sunca, u kojoj oblasti si živeo i u kom je području tvoja mama?
  Visoko sam i moj pogled je spektakularan, mogu da vidim centar grada i traku, noću je neverovatno!

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I have hit Vegas on two occasions. Once we drove in at about 10 pm. I kind of had a bit of trouble distinguishing the stop lights from the casinos! cheesy

  Nice room and cheap, but in the morning (Oh this was in 1986) I got up, looked out and saw that by day, the town was pretty dirty in ways..Trash blowing around and such. Believe it or not, didn't gamble hardly as I was driver and one time I drove 16-17 hours to see cousins in Arkansas...That was the worst part! shocked shocked shocked

  The next time, My older sister had promised if her oldest son really worked on his schooling, he could come with us to New Mexico. Well, he failed miserably  :'( and so his sister was permitted. Her task was to journal each day though.

  Man we hit Vegas and she just got so excited by the bells and such,  We hit the "Kids area" and she had fun, but more so watching the machines while people gambled. She loved the trip and the funny thing was when we got there, the room was a 3 bed affair (Circus Circus For $20 for the night!) so this little girl about 7 gets a queen sized bed for herself. I did take pics and she included them in her report.

  Teacher gave her an A+ for this. The kids for DAYS asked her about little things and such. I think that girl will remember that trip till she dies. grin

  Pa, udario sam u Vegas u dva navrata. Jednom smo se vozili oko 22 sata. Malo sam imao problema da razlikujem stop svetla od kazina! cheesy

  Lepa soba i jeftina, ali ujutru (Oh, to je bilo 1986.) sam ustao, pogledao i video da je danju grad prilično prljav na neki način.. Otpad koji se raznosi i slično. Verovali ili ne, nisam se malo kockao jer sam bio vozač i jednom sam se vozio 16-17 sati da vidim rođake u Arkanzasu... To je bio najgori deo! shockedshockedshocked

  Sledeći put, moja starija sestra je obećala, ako njen najstariji sin zaista radi na školovanju, da može da pođe sa nama u Novi Meksiko. Pa, očajnički je propao :'( i tako je njegovoj sestri bilo dozvoljeno. Ipak, njen zadatak je bio da vodi dnevnik.

  Čoveče, udarili smo u Vegas, a ona se toliko uzbudila zbog zvona i sličnog, Upali smo u "Dečiji prostor" i ona se zabavljala, ali više gledajući mašine dok se ljudi kockaju. Volela je putovanje i smešna stvar je bila kada smo stigli tamo, soba je bila trokrevetna (Cirkus cirkus za 20 dolara za noć!) tako da je ova devojčica od 7 godina dobila bračni krevet za sebe. Slikao sam i ona ih je uključila u svoj izveštaj.

  Učitelj joj je dao A+ za ovo. Deca su je DANIMA pitala o sitnicama i slično. Mislim da će ta devojka pamtiti to putovanje dok ne umre. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah it's clean up alot, so had downtown, looks alot nicer then what it was i've been amazied at the job they are doing..
  Yes it does get cluttered with those "escort service, free shows and free drink" coupons being handed out on the strip.
  Hotels can be cheap, NOT ALL because they want your money in the casino, thats why alot can comp the free meals and free food.
  I remember when i was young my favorite was going to the circus circus, the upper floor, playing all those games and winning the stuffed animals, watching the circus acts! I not to long ago took my daughter and hers to circus circus, got pictures of us playing the games, and unfortunately only a short video of the circus acts sad.. battery went dead

  Da, dosta je očišćeno, tako da je centar grada, izgleda mnogo lepše od onoga što je bilo. Bio sam zadivljen poslom koji rade..
  Da, postaje pretrpano onim „uslugama pratnje, besplatnim emisijama i besplatnim pićem“ koji se dele na traci.
  Hoteli mogu biti jeftini, NE SVI zato što žele vaš novac u kazinu, zato mnogi mogu da uporede besplatne obroke i besplatnu hranu.
  Sećam se kada sam bio mlad moj favorit je išao u cirkuski cirkus, na gornji sprat, igrao sve te igrice i pobeđivao u plišanim životinjama, gledao cirkuske predstave! Nedavno sam svoju ćerku i njenu vodio u cirkuski cirkus, slikao nas kako igramo igrice, i nažalost samo kratak video sa cirkuskih točaka sad .. baterija se ispraznila

 • Original engleski Prevod srpski

  tyesmommy, i live on sunrise mountain, what area did you live and what area is your mom in?
  I'm high up and my view is spectacular i can see downtown and the strip, at night its amazing!

  Oh wow, yeah I love the views. I miss hikes at Red Rock. Mom is at the Turnberry on Paradise (just accross from the Hilton) and I was around the corner at the LVCC (behind the Hilton). And I agree Downtown has cleaned up ever since Oscar became mayor.

  tiesmommi, ja živim na planini izlaska sunca, u kojoj oblasti si živeo i u kom je području tvoja mama?
  Visoko sam i moj pogled je spektakularan, mogu da vidim centar grada i traku, noću je neverovatno!

  Oh vov, da, volim poglede. Nedostaju mi šetnje na Red Rock. Mama je u Turnberri on Paradise (baš preko puta Hiltona), a ja sam bio iza ugla u LVCC-u (iza Hiltona). I slažem se da se centar grada počistio otkako je Oskar postao gradonačelnik.
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Imagin.  boy do I envy u!  I LOVE Vegas smiley  My husband & I actually stay @ Sam's Town....... have stayed @ Golden Nugget & the Orleans, but we prefer Sam's smiley  People there are GR8, rooms r gorgeous (not that we spend alot of time in the room...Lol!), food good........ only thing is, I'm such an addictive personality, I KNOW if I lived in Vegas I'd spend ALL my free time @ the casino sad

  Hej Imagin. dečko da li ti zavidim! VOLIM Vegas smiley Moj muž i ja zapravo ostajemo u Sam's Tovn-u....... ostali smo u Golden Nugget-u i Orleansu, ali mi više volimo Sam's smiley Ljudi tamo su GR8, sobe su prelepe (nije da provodimo puno vremena u sobi... Lol!), hrana je dobra........ jedina stvar je, ja sam tako zavisna ličnost, ZNAM da živim u Vegasu, SVE svoje slobodno vreme bih provodio u kazinu sad

 • Original engleski Prevod srpski

  Tinmanfan, i USED to do that.. thats where i always was... goto work, goto casino lmao...(this was when my daughter was older, while she was young i was limited, chances i had i did go but really id at that time rather be with her) though... there does come a time.. when... you just can't do that anymore.. stopped going to them so much.. lol

  My daughters father worked for Sams Town, Executive Seus Chef, he passed away,a well loved employee of sams town.
  Sam's Town is one of my favorites, everything as you said is great, from the hotel, the machines, to the food right down to the music.
  No Bad words for Sams Town, always had a very good time there.

  RedRock is the Direct opposite of where i am, very nice there, i'm near the Big Mormon Temple, on Sunrise Mountain.

  Tinmanfan, radio sam to.. tamo sam uvek bio... idem na posao, idem u kazino lmao... (to je bilo kada je moja ćerka bila starija, dok je bila mlada, bio sam ograničen, šanse koje sam imao da odem, ali stvarno id u to vreme radije budi sa njom) mada... dođe vreme... kada... jednostavno ne možeš to više.. prestao sam da idem kod njih toliko.. lol

  Otac moje ćerke je radio za Sams Tovn, izvršni Seus Chef, preminuo je, voljeni radnik Sams Tovn-a.
  Sam's Tovn je jedan od mojih omiljenih, sve kako ste rekli je odlično, od hotela, mašina, preko hrane do muzike.
  Bez loših reči za Sams Tovn, uvek se tamo dobro provodio.

  RedRock je direktna suprotnost od mog mesta, veoma mi je lepo, blizu sam hrama Velikog mormona, na planini Sunrise.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita