U potrazi za poslom danas

4,126
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina PMM2008
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Pregled kazina TombRiches Bonus za registraciju: 100% do 500 € + 100 besplatnih okretaja Bonus na 2. depozit: 50% do 500 € Bonus na 3. depozit: 25% do 500 € Bonus na 4. depozit: 25% do 500 €...

  Pročitajte
 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni martovski LCB turnir od 200 dolara DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB mart 2024 Freeroll Igra : Khrisos Gold Lozinka: 01MARCHLCB24...

  Pročitajte
 • RedCherri Casino 100% do $250 Bonus kod: RCVOMEN100 Min. depozit: $20 VR: 25k d+b Ponuda se može iskoristiti jednom dnevno do ukupno 3 puta. Važi do: 15. marta 2024.

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

        Remember the good old days when you would walk in, ask for an application fill it out and return it. Then you would stop by periodically to check in or call to see if they were still hiring?
                Those days are gone my friend.

          Today you go online and maybe you submit a resume or maybe you fill out an online application. Then do not even think about stopping by or calling them. Your lucky if you actually applied with the company you want the job from because now most large employers use a recruiting company. Recruiting companies definitely do not want to hear from you. :-\

        I've been in the process of looking for a part time job now for several months.  It is time consuming, and very stressful. Does anyone else feel this way?

  There is the Resume you must have. A cover letter if your applying by mail.  The actual application. Then, hopefully it all leads to a interview.  Oh, Lets not forget that alot of companies now require you to take a "personality test."  Anyone ever take one of those? 
        These are the tests that repeat themselves over and over and ask questions like

  Do you anger easily?  True or False

    Now I am sorry but who in their right mind is going to answer honestly to that. cheesy

        Looking for a job is is a job in itself.  Anyone else in the job market and having fun with all the things I have listed?

                                                              PMM2008


     
       

     

       

  Setite se dobrih starih vremena kada ste ušli, tražili da popunite prijavu i vratili je. Onda biste povremeno svraćali da se prijavite ili nazvali da vidite da li još uvek zapošljavaju?
  Prošli su ti dani prijatelju.

  Danas idete na internet i možda pošaljete biografiju ili možda popunite onlajn prijavu. Onda nemojte ni pomišljati da svratite ili da ih pozovete. Imali ste sreće ako ste se zaista prijavili u kompaniju u kojoj želite posao jer sada većina velikih poslodavaca koristi kompaniju za zapošljavanje. Kompanije za zapošljavanje definitivno ne žele da čuju od vas. :-\

  Već nekoliko meseci sam u procesu traženja posla sa skraćenim radnim vremenom. To je dugotrajno i veoma stresno. Da li se još neko oseća ovako?

  Tu je životopis koji morate imati. Propratno pismo ako se prijavljujete poštom. Stvarna aplikacija. Onda, nadamo se da će sve to dovesti do intervjua. Oh, da ne zaboravimo da mnoge kompanije sada zahtevaju da uradite „test ličnosti“. Da li je neko ikada uzeo jedan od njih?
  Ovo su testovi koji se ponavljaju iznova i iznova i postavljaju pitanja poput

  Da li se lako ljutite? Tačno ili Netačno

  Sad mi je žao, ali ko će pri zdravoj pameti na to iskreno odgovoriti. cheesy

  Traženje posla je posao samo po sebi. Da li je još neko na tržištu rada i zabavlja se sa svim stvarima koje sam naveo?

  PMM2008
 • Original engleski Prevod srpski

  Well...I used to administer a lot of those tests.  You look out for the ones who ACTUALLY DO check "yes" to angering easily!  These are the nut cases you never want in your business.

  Pa...davao sam mnogo tih testova. Pazite na one koji ZAPRAVO proveravaju „da“ da se lako naljute! Ovo su futrole koje nikada ne želite u svom poslu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I am not stressed..But I am a tad upset.

  No car? Not employable (What is wrong with the bus?)
  No drivers license ? Not employable (Bus and yes I have one though no car)
  No Permanent Address? Not employable (How are the homeless to get away from that?)
  No DPSST card (For security people) Not employable..($90 for one, I can get but no car sort of catch-22 there)
  Not Bilingual? Not employable (Gee, when did America replace English with any other language?)
  No "Job Fit Assessment"? Not employable (This is a WA State "Job Match" tool, in which you MUST score at least 75% to the job match or forget it)

  God knows I could go on. I am NOT racist, I have had many foreign people become friends with and I have even met and spoken with a man who used to be one of those who would work for Israelis as a laborer and he LOVED the USA for the worker treatment.

  But when I come into a job, the "Common land" is the USA and we speak English. Not French, Russian or any other countries language. THEY who come SHOULD learn English or not bother till they do.

  Whew..End rant I guess..

  Oh and yes I have filled out the section which said "Yes" to the question of "Do you anger easily"?

  Why? Because I didn't want the job, the state demanded I apply for it and so I did what it took (Legally) to screw it up. I am not about to work for less then what I get on unemployment just to make the employer happy and the state. This is a choice and should always be. But noooooo...You HAVE to apply for the jobs the state says to. So I do. (Chuckle)

  In the other times  I have done so, I always marked "No" as I don't...Unless someone is saying "Well, that's not my job" I then get an itching to belt some lazy turd for that...

  OK, I'd better get off my soapbox before it collapses!

  Pa, nisam pod stresom.. Ali sam malo uznemiren.

  Nema kola? Ne može se zaposliti (Šta nije u redu sa autobusom?)
  Nemate vozačku dozvolu? Nije zapošljiv (autobus i da, imam ga iako nemam auto)
  Nemate stalnu adresu? Nije zapošljiv (Kako beskućnici da pobegnu od toga?)
  Nema DPSST kartice (za ljude iz obezbeđenja) Ne može se zaposliti.. (90 dolara za jednu, mogu da dobijem, ali nema auto-22)
  Nije dvojezično? Nije zapošljivo (Bože, kada je Amerika zamenila engleski bilo kojim drugim jezikom?)
  Nema "Procene podobnosti za posao"? Ne može se zaposliti (ovo je alatka za „podudaranje posla“ u državi VA, u kojoj MORATE postići najmanje 75% za posao ili ga zaboravite)

  Bog zna da mogu da nastavim. Ja NISAM rasista, imao sam mnogo stranih ljudi sa kojima su se sprijateljili i čak sam sreo i razgovarao sa čovekom koji je nekada bio jedan od onih koji bi radili za Izraelce kao radnik i voleo je SAD zbog tretmana radnika.

  Ali kada dođem na posao, „zajednička zemlja“ su SAD i mi govorimo engleski. Ne francuski, ruski ili jezik bilo koje druge zemlje. ONI koji dođu TREBA da nauče engleski ili da se ne trude dok to ne učine.

  Vau..Kraj zezanja valjda..

  Oh, i da, popunio sam odeljak koji je rekao „Da“ na pitanje „Da li se lako ljutiš“?

  Zašto? Pošto nisam želeo posao, država je tražila da se prijavim za njega i tako sam uradio šta je trebalo (pravno) da ga zeznem. Neću da radim za manje od onoga što dobijem od nezaposlenosti samo da usrećim poslodavca i državu. Ovo je izbor i uvek treba da bude. Ali neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...Morate se prijaviti za poslove koje vam država kaže. Tako i ja. (smeh)

  U drugim slučajevima kada sam to činio, uvek sam označavao "Ne" kao ne... Osim ako neko ne kaže "Pa, to nije moj posao", onda me svrbi da opasem nekog lenjog govana za to...

  OK, bolje da siđem sa sapunice pre nego što se sruši!

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh man! Was shopping today and met a employee of costco. So I have just applied there...I already had one for this week, now 2 employer apps and am saving one for this Thurs and so another week of "Looking" is done.

  But in this scene, I'd sure like to be working for Costco, they are better in their treatment of employees I have heard, seen and listened to from long timers there.

  Only drawback was the dreaded 15 "What would you do?" questionnaire..I hate/like them as I am honest about "Yes I think the customer is a jerk, bit I won't say that to them" sort of thing.

  But criminy...All this just for a job..Hoops..More Hoops..My legs are TIRED!!!

  O, čoveče! Kupovao sam danas i sreo zaposlenog u costco-u. Upravo sam se prijavio tamo... Već sam imao jednu za ovu nedelju, sada 2 aplikacije za poslodavce i čuvam jednu za ovaj četvrtak i tako je završena još jedna nedelja „Traženja“.

  Ali u ovoj sceni, sigurno bih voleo da radim za Costco, oni su bolji u ophođenju prema zaposlenima koje sam čuo, video i slušao od dugotrajnih ljudi.

  Jedina mana je bila strašna 15 "Šta bi ti uradio?" upitnik..mrzim/sviđam ih jer sam iskren u vezi sa stvarima "Da, mislim da je mušterija kreten, neću im to reći".

  Ali kriminal...Sve ovo samo za posao..Hoops..Još Hoops..Noge su mi UMORNE!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Here in vegas..you need..

  Tam card (alcohol awareness, about a 2 to 4 hour class)
  Sheriffs card (get fingerprined at the sherrifs station)
  Health Card (goto health office get a TB test)
  Drug Test (mandatory, hair and/or urine)
  Background Check (criminal)
  and sometimes
  Credit Check (some figure you don't pay bills you are irresponible)

  The total cost for these are around 200.00, although most potential
  employers will pay part.  Ovde u Vegasu..treba vam..

  Tam kartica (svest o alkoholu, čas od 2 do 4 sata)
  Kartica šerifa (uzmite otiske prstiju na šerifskoj stanici)
  Zdravstvena kartica (idite u zdravstvenu kancelariju i uradite test na TB)
  Test na drogu (obavezno, kosa i/ili urin)
  Provera prošlosti (kriminalno)
  i ponekad
  Kreditni ček (neka cifra da ne plaćate račune da ste neodgovorni)

  Ukupni troškovi za njih su oko 200,00, iako su najveći potencijal
  poslodavci će platiti deo. • Original engleski Prevod srpski

  I know i8t's just silly. Yes I have terrible credit, but that was due to layoff and my own foolishness, coupled with no job is the cause. Heck, if I was working (I need at least $12 an hour to do this) and had the "Original Creditors" I'd try and work something out.

  But our wonderful land permits some dick to buy a $12,000 debt for $240 and legally be allowed to try and collect the full amount though the "Original Creditor" no longer wants the debt...

  And for the record, stealing from family or company is not my version of decency. Once word gets around you got fired for stealing, you might as well try being a professional bum as few employers will touch you.

  Oh, BTW (Security)

  DPSST Card ($90)
  This includes fingerprints.
  Port Authority Card $120
  This is a card which shows you are a "Safe person" and allows you on Port property and yes, though you ARE security, you still have to GET one too!.
  Background check also besides credit (Maybe)
  They're now wanting "Previous Military" experience.
  I know a couple former Desert Storm soldiers who'd laugh at these security guard company offers. They could make in 1 month (Blackwater) what they could make in the public in 6.

  And so, the stupidity of Security Guard companies goes on.

  I know that inside a casino, the guards usually carry firearms. Sad that it is common now..I remember years ago they wouldn't as it tended to "Frighten" the gamblers.

  Znam da je to samo glupo. Da, imam strašnu zaslugu, ali to je bilo zbog otpuštanja i moje sopstvene gluposti, uz to što nemam posao. Do đavola, da radim (treba mi najmanje 12 dolara na sat da to uradim) i da imam „prvobitne kreditore“ pokušao bih nešto da smislim.

  Ali naša divna zemlja dozvoljava nekom kurcu da kupi dug od 12.000 dolara za 240 dolara i legalno mu je dozvoljeno da pokuša da naplati pun iznos iako „prvobitni poverilac“ više ne želi dug...

  I da se zna, krađa od porodice ili kompanije nije moja verzija pristojnosti. Kada se pročuje da ste otpušteni zbog krađe, možete pokušati da budete profesionalni propalica jer će vas malo poslodavaca dodirnuti.

  Oh, BTV (bezbednost)

  DPSST kartica (90 USD)
  Ovo uključuje otiske prstiju.
  Kartica lučke uprave $120
  Ovo je kartica koja pokazuje da ste „Sigurna osoba“ i omogućava vam da koristite vlasništvo Luke i da, iako STE obezbeđenje, i dalje morate da je DOBIJETE!.
  Provera prošlosti takođe pored kredita (Možda)
  Oni sada žele iskustvo "prethodne vojske".
  Znam nekoliko bivših vojnika Pustinjske oluje koji bi se smejali ovim ponudama obezbeđenja. Mogli su da naprave za 1 mesec (Blekvoter) ono što su mogli da naprave u javnosti za 6.

  I tako, glupost kompanija obezbeđenja ide dalje.

  Znam da u kazinu, čuvari obično nose vatreno oružje. Žalosno što je to sada uobičajeno..Sećam se pre mnogo godina da nisu, jer je to imalo tendenciju da "plaši" kockare.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Guys,

  I think the most ludicrous thing an employer will do is run a credit check on a potential employee. I think that should be against the law. I had a friend who applied for a job....her credit was not good. She had been out of work for quite some time.

  She did excellent in the interview....she was certain she had it in the bag. She received a letter in the mail.....sorry but due to your recent credit score we can not accept you at this time.

  Wow.......i could not believe it. I think this is taking it just a step too far. Maybe the whole reason her credit is bad is she can't find a job to pay her bills.

  Lips

  Zdravo momci,

  Mislim da je najsmešnija stvar koju će poslodavac uraditi je da proveri kreditnu sposobnost potencijalnog zaposlenog. Mislim da bi to trebalo da bude protivzakonito. Imao sam prijatelja koji se prijavio za posao.... njen kredit nije bio dobar. Već neko vreme je bila bez posla.

  Intervju je prošla odlično....bila je sigurna da ga ima u torbi. Dobila je pismo poštom.....izvinite, ali zbog vašeg nedavnog kreditnog rezultata trenutno vas ne možemo prihvatiti.

  Vau....... nisam mogao da verujem. Mislim da je ovo samo korak predaleko. Možda je razlog zašto je njena kreditna sposobnost loša to što ne može da nađe posao da plati svoje račune.

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski
  Hey Pammmy, I know exactly what u mean hun, I had to put my "salary requirement" the other day, I REQUIRE A MILLION DOLLARS is what I wanted to put.  it was sooo hard, didn't want to sound too expensive or too cheap.  I feel bad for my son and all his friends too.  All summer they were searching for jobs before they all start college, not one of them found a job.  I remember a month prior to my 16th b-day putting in applications at the mall.  I think I had at least 3 interviews b4 my b-day.  Started working the day I turned 16.  Now there are 30 yr olds with degrees doing the jobs that teens use to do.

  GOOD LUCK HUN!
  Hej Pemi, znam tačno na šta misliš hun, morao sam da stavim svoj "zahtev za platu" pre neki dan, ZAHTEVAM MILION DOLARA je ono što sam želeo da stavim. bilo je tako teško, nisam želeo da zvuči preskupo ili previše jeftino. Žao mi je i mog sina i svih njegovih prijatelja. Celo leto su tražili posao pre nego što su svi krenuli na fakultet, niko od njih nije našao posao. Sećam se mesec dana pre mog 16. porođajnog dana podnošenja aplikacija u tržni centar. Mislim da sam imao najmanje 3 intervjua b4 mog dana rođenja. Počeo sam da radim onog dana kada sam napunio 16 godina. Sada postoje 30-godišnjaci sa diplomama koji rade poslove koje rade tinejdžeri.

  SREĆNO HUN!
 • Original engleski Prevod srpski

  Well.. there's always the Thong Trick  cheesy  grin  :-\

  Pa.. uvek postoji trik sa tangicama cheesygrin :-\

 • Original engleski Prevod srpski

  How about interviews?
        You go in all nervous, that your not going to do well, and you end up being more qualified than the person interviweing you. 
        The last guy I spoke to I never got to the interview process. This guy was just to wierd. Told me he wore an "Alternative" to pants and went barefoot.  The office was out of his house, and told me to stop by and wake him up if I wanted to talk to him. Hmmmmm, Thanks you but no thank you.  lips_sealed
      Just a bit to unprofessional for me.  I had nightmares about what this job would be like.

  Šta kažeš na intervjue?
  Vi ste potpuno nervozni, jer nećete dobro proći, i na kraju ste kvalifikovaniji od osobe koja vas intervjuiše.
  Poslednji momak sa kojim sam razgovarao nikad nisam stigao na razgovor. Ovaj tip je bio čudan. Rekao mi je da je nosio "Alternative" uz pantalone i da je išao bos. Kancelarija je bila van njegove kuće i rekli su mi da svratim i probudim ga ako želim da razgovaram s njim. Hmmmmm, hvala, ali ne hvala. lips_sealed
  Samo malo neprofesionalno za mene. Imao sam noćne more kako bi izgledao ovaj posao.

 • Original engleski Prevod srpski

  A guy who talks about his pants at an interview?  Out of his house?  References himself in bed?  An invitation to wake him sleeping?  In a word: CREEPY!

  Momak koji priča o svojim pantalonama na intervjuu? Iz njegove kuće? Pominje sebe u krevetu? Poziv da ga probudim da spava? Jednom rečju: JEZIVO!

 • Original engleski Prevod srpski

  HAHAHAHAHAHA DOC!!!
                  That is exactly what I thought.  He was just to wierd.
  I need a job bad, but not that bad.  lips_sealed
            Follow your intuition!!! wink

  HAHAHAHAHAHA DOC!!!
  Upravo to sam i mislio. Bio je samo čudan.
  Potreban mi je posao loš, ali ne tako loš. lips_sealed
  Pratite svoju intuiciju!!! wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘