Moj prvi put kockanje...

2,578
pregleda
4
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Shelli
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Vegas Casino Online - Ekskluzivni Freeroll turnir za pljačku muzeja bandita u gotovini od 500 dolara Za nove i postojeće igrače - US OK! Garantovani nagradni fond: $500 Naziv turnira: Cash...

  Pročitajte
 • Uptovn Pokies - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači Iznos: $20 Kako da dobijem bonus: Igrači moraju da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod prilikom plaćanja. Bonus kod:...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Nema sumnje da je pandemija donela i promenu igračkih navika Italijana. Ovaj period koji je upravo prošao doveo je do toga da onlajn igre prestignu fizičke igre. Sa stanovišta prometa...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:
      I was sitting here last night remembering my very first encounter with a slot machine.
        There had been alot of talk about casinos going up and this one was just a hole in the wall in Upper Michigan.  The town of St. Ignace. Sad to say I don't actually remember the name of the casino itself. It was nothing on a scale of what I go to now, or what you would find in Vegas, but a casino, none the less.  I was around 25 years of age, and how that little side trip I took out of boredom changed my life. I walked in, and stood before this flashy, noisy machine. I had exchanged my $10 bill for quarters, as I watched everyone else do in order to play these things. I put in one quarter, and pulled the handle. Round and round the reels went. I didn't know what I was playing. Didn't know what I was hoping to get, didn't know what symbols I needed to match.  All I know is the thing spit out $10 in quarters back to me. cheesy

    I counted them as soon as they came out.  Oh, the noise of the quarters hitting that hopper.  The bells that went off, if only for a moment.  I was absolutley spell bound. My brain is reeling...I put in one quarter and got out 40. This was incredible to me.
  Remembering this all still makes me smile. I played that machine for a long time. I did very well. One time the hopper had to be refilled.( I was suspicious of the attendant when they opened my machine, it was the first time I had seen that done.)
       I am 41 now, and I have played many many slot machines since. Been to many many casinos, and even Vegas once.  Yet, that first time I ever gambled, was for sure, one of the best times I ever had.
               Please share your very first time gaming with us. You know, the time that it HOOKED you. Your first BET, your first time at a Blackjack table, your first time at a slot machine, your first poker game  in a real casino etc etc   I bet there are some awesome stories out there. I so look forward to reading them.

                          Thanks for reading...PMM2008

  Zdravo bando:
  Sinoć sam sedeo ovde i sećao se svog prvog susreta sa slot mašinom.
  Mnogo se pričalo o podizanju kazina, a ovaj je bio samo rupa u zidu u Gornjem Mičigenu. Grad Sent Ignace. Nažalost, ne sećam se imena samog kazina. Nije to bilo ništa na skali u šta sada idem, ili šta biste našli u Vegasu, ali ipak kazino. Imao sam oko 25 godina i kako mi je taj mali izlet koji sam krenuo iz dosade promenio život. Ušao sam i stao ispred ove blistave, bučne mašine. Zamenio sam svoju novčanicu od 10 dolara za četvrtine, kao što sam gledao sve ostale kako bi igrali ove stvari. Stavio sam jednu četvrtinu i povukao ručku. Kolutovi su išli u krug. Nisam znao šta igram. Nisam znao šta se nadao da ću dobiti, nisam znao koje simbole treba da uskladim. Sve što znam je da mi je ispljunula 10 dolara u četvrtinama. cheesy

  Prebrojao sam ih čim su izašli. Oh, buka kvartova koja udara u rezervoar. Zvona koja su se oglasila, makar na trenutak. Bio sam apsolutno vezan. Mozak mi se vrti...Ubacio sam jednu četvrtinu i dobio 40. Ovo mi je bilo neverovatno.
  Sećanje na sve ovo i dalje me tera na osmeh. Igrao sam tu mašinu dugo vremena. Prošao sam jako dobro. Jednom je rezervoar morao da se napuni. (Bio sam sumnjičav prema poslušniku kada su mi otvorili mašinu, to je bio prvi put da sam to video.)
  Sada imam 41 godinu i od tada sam igrao mnoge slot mašine. Bio sam u mnogim kockarnicama, pa čak i u Vegasu jednom. Ipak, taj prvi put kada sam se kockao, sigurno je bilo jedno od najboljih trenutaka koje sam ikada imao.
  Molimo vas da podelite sa nama svoje prve igre. Znate, vreme kada vas je to ZAKLJUČILO. Vaša prva OKLADNJA, vaš prvi put za Blackjack stolom, vaš prvi put za slot mašinom, vaša prva igra pokera u pravom kazinu itd., itd. Kladim se da postoje neke sjajne priče. Tako se radujem čitanju.

  Hvala na čitanju...PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi PMM,

  Ahhhh yes the first time at a casino.The first casino i ever went to was a Riverboat casino. I was 21 and didnt have a clue as to what i needed on those reels to catch a jackpot. Needless to say i brought with me $80 and by the end of the day i was broke.

  I went with my mother...she was on a roll. After trying to track her down for an hour i finally find her. She had just won over $800. She flipped me a few bucks and told me to go play. Roaming the casino i find a slot machine. Double Diamonds...these reels had diamond symbols through the bars....and they would flip when the reel stopped. I was mesmerized by the flippin diamonds!!

  All of a sudden my machine LOCKED! As i look at the machine i'm wondering why it is frozen. There is 2 symbols and a triple bar. All the while i am thinkin..well this isnt a winner. I need to have 3 of the same on a line.

  Aggravated that it locked...i start to hit the buttons...nothing. I pull the handle still nothing...with just a few credits in the machine, i decide to just walk away. The darn machine is broken and its just not my luck day.

  As i walk away a women standing next to me says....why are you leaving? I tell her that my machine is broke. She replies.......your machine she is not broke..you just hit a big one on the machine and it locked because its a hand pay!! Omgggg .........i ask her how much i won...$1600.

  From that day forward i became a casino girl! Just to think back how innocent i was cracks me up!!! I don't think i ever had a more excited win............i guess there is some truth to "once u win ...ur hooked"!!!

  Lips

  Zdravo PMM,

  Ahhhh da prvi put u kazinu. Prvi kazino u koji sam išla bio je kazino Riverboat. Imao sam 21 godinu i nisam imao pojma šta mi je potrebno na tim kolutima da bih uhvatio džekpot. Nepotrebno je reći da sam poneo sa sobom 80 dolara i do kraja dana sam bio švorc.

  Išla sam sa majkom... bila je na klupi. Nakon što sam sat vremena pokušavao da je pronađem, konačno sam je pronašao. Upravo je osvojila preko 800 dolara. Dala mi je nekoliko dolara i rekla mi da se igram. Lutajući kazinom, pronalazim slot mašinu. Dvostruki dijamanti...ovi koluti su imali dijamantske simbole kroz šipke....i oni bi se okrenuli kada bi se kolut zaustavio. Bio sam hipnotiziran flippin dijamantima!!

  Odjednom mi se mašina ZAKLJUČALA! Dok gledam mašinu, pitam se zašto je zamrznuta. Postoje 2 simbola i trostruka traka. Sve vreme razmišljam.. pa ovo nije pobednik. Moram da imam 3 iste na liniji.

  Otežano što se zaključalo...počinjem da pritiskam dugmad...ništa. Povlačim ručicu i dalje ništa...sa samo nekoliko kredita u mašini, odlučujem da jednostavno odem. Prokleta mašina je pokvarena i jednostavno nije moj dan za sreću.

  Dok odlazim žena koja stoji pored mene kaže....zašto odlaziš? Kažem joj da mi je mašina pokvarena. Ona odgovara.......vaša mašina nije pokvarena..upravo si udario veliku na mašinu i ona se zaključala jer je ručna plaća!! Omgggg .........pitam je koliko sam osvojio...1600$.

  Od tog dana pa nadalje postala sam kazino devojka! Samo da se setim koliko sam bio nevin, razbesne me!!! Mislim da nikad nisam imao uzbuđeniju pobedu............. Pretpostavljam da ima istine u tome "jednom kada pobediš ...ukačen si"!!!

  Usne

  Ocenjen:

  2/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Hmmm, My first time gambling also started out with a win. It was at the Dogtrack and I was probably about 16. I had been doing a summer job for a guy and he took me to the track one afternoon. It was his passion and he eagerly was explaining handicapping, trifectas, quintellas etc. It all went in one ear and out the other.

  I had $20 (a days wage) in my pocket and we got there before the first race. He had me pick a dog and bet 2 dollars for me. I won... a big 12 dollars for choosing the lead dog. Next race I looked over the forums and went with the favorite and won again, this time 6 bucks...

  He had not explained the Daily Double... ut did as he handed Me my 18 dollars for the two wins... then 168 more for the Double.

  We stayed the rest of the day betting the dogs and I walked out up 200 bucks.

  Years later Video Poker became legal in the state I lived in (Louisiana) and I began playing in the local bars. Max payout for a single hand was $500 and for months I was finding myself with an extra 3-600 a week just from playing Poker while drinking my afterwork beer.

  Ahhh, then Lake Charles got a pair of riverboat casinos... Pure addiction.

  Hmmm, moje prvo kockanje je takođe počelo pobedom. Bilo je to na Dogtrack-u i verovatno sam imao oko 16 godina. Radio sam letnji posao za jednog momka i on me je jednog popodneva odveo na stazu. To je bila njegova strast i on je nestrpljivo objašnjavao hendikepe, trifekte, kvintele itd.

  Imao sam 20 dolara (dnevna plata) u džepu i stigli smo tamo pre prve trke. Naterao me je da izaberem psa i kladim se na 2 dolara za mene. Osvojio sam... velikih 12 dolara za odabir vodećeg psa. Sledeće trke sam pogledao po forumima i otišao sa favoritom i ponovo pobedio, ovog puta 6 dolara...

  Nije objasnio dnevni duplikat... ali je uradio kao što mi je dao mojih 18 dolara za dve pobede... zatim još 168 za dubl.

  Ostali smo ostatak dana kladeći se na pse i ja sam zaradio 200 dolara.

  Godinama kasnije Video Poker je postao legalan u državi u kojoj sam živeo (Luizijana) i počeo sam da igram u lokalnim barovima. Maksimalna isplata za jednu ruku bila je 500 dolara i mesecima sam dobijao dodatnih 3-600 nedeljno samo od igranja pokera dok sam pio pivo posle posla.

  Ahhh, onda je Lejk Čarls dobio par rečnih kazina... Čista zavisnost.

 • Original engleski Prevod srpski
  Dang, u all were richer than I was.  Back then there were NO casinos in California, the closest we had to where I lived was Reno or Lake Tahoe.  It was a 3 hour drive and you had to be 21 to gamble.  So my friend Kim and I and our fake ID's took a road trip! (to see some guy she met who lived in Reno)  We got to the strip and talk about LIGHTS!!! Reno really is the BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD!!  I took my 10 bucks and my five rolls of nickels.  Cha-ching!!!! what a great noise.  I think I was there for about 4 hours playing, that trip I don't think I ever played the MAX bet!! (Looking back now, I laugh at that)  Didn't win anything big, just enough to keep playing.  That was the begginning of the end for me!!!  wink
  Jebote, svi ste bili bogatiji od mene. Tada u Kaliforniji nije bilo kazina, najbliže mestu gde sam živeo bio je Reno ili jezero Tahoe. Bilo je 3 sata vožnje i morali ste imati 21 godinu da biste se kockali. Dakle, moja prijateljica Kim i ja i naše lažne lične karte smo krenuli na put! (da vidi nekog tipa kojeg je upoznala koji je živeo u Renu) Stigli smo do trake i pričali o SVETLIMA!!! Reno je zaista NAJVEĆI MALI GRAD NA SVETU!! Uzeo sam svojih 10 dolara i svojih pet rolni novčića. Cha-ching!!!! kakva velika buka. Mislim da sam bio tamo oko 4 sata igrajući, na tom putu mislim da nikad nisam igrao na MAKS opkladu!! (Gledajući sada, smejem se tome) Nisam osvojio ništa veliko, samo dovoljno da nastavim da igram. To je za mene bio početak kraja!!! wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘