Fizička ili mentalna privlačnost...šta vas uzbuđuje?

6,294
pregleda
21
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Xander_Crews
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya LCB Family,

  Intially we are judged by our looks. That’s just the way society is. It’s interesting to note the 7/11 evaluation. In the first 7 seconds of meeting a person……..11 characteristics  about that person are made.

  Beyond the physcial attraction lies the mental stimulation. Someone who makes you think. A person who you really relate to or someone you look up to.

  What turn’s you on more…….the physcial side of a person or the mental connection?

  Lips
  Zdravo LCB porodica,

  Na početku se sudi po našem izgledu. Takvo je društvo. Zanimljivo je primetiti procenu 7/11. U prvih 7 sekundi susreta sa osobom……..sastavlja se 11 karakteristika o toj osobi.

  Iza fizičke privlačnosti leži mentalna stimulacija. Neko ko te tera na razmišljanje. Osoba sa kojom ste zaista povezani ili neko na koga se ugledate.

  Šta vas više uzbuđuje…….fizičku stranu osobe ili mentalnu vezu?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Well...now in my 40s, the usual T and A just aren't the immediate attraction they once were.  So I would say EYES, definately the EYES.  Also, when I am in A.C. I have a gal I pay rather handsomely for a massage.  She is highly attractive, but I like the look of her hands.  Truly works of art.

  Pa...sada u mojim 40-im, uobičajeni T i A jednostavno nisu neposredna atrakcija kao nekada. Tako da bih rekao OČI, definitivno OČI. Takođe, kada sam u klimi, imam devojku koju prilično skupo plaćam za masažu. Veoma je privlačna, ali mi se sviđa izgled njenih ruku. Zaista umetnička dela.

 • Original engleski Prevod srpski

  attraction would be a major factor as to what turns me on...and the mental attraction could be the very factor that turns it off...

  but if you are looking for something deeper than merely being turned on and moreso towards a meaningful relationship - it would start with attraction which is the first of the five stages of a relationship. The five stages are as follows;

  Stage 1 – The Romance, Honeymoon, Attraction, Infatuation Stage
  Stage 2 - The Disillusionment, Reality, Unmasking Stage
  Stage 3 - The Power Struggle, Friction, Disappointment Stage
  Stage 4 - The Stability, Friendship, Reconciliation Stage
  Stage 5 - The Commitment, Acceptance, Transformation, Real Love Stage  privlačnost bi bila glavni faktor u pogledu onoga što me uzbuđuje...a mentalna privlačnost bi mogla biti faktor koji je isključuje...

  ali ako tražite nešto dublje od pukog uključivanja i još više ka smislenoj vezi - to bi počelo sa privlačnošću koja je prva od pet faza veze. Pet faza su sledeći;

  Faza 1 – Faza romantike, medenog meseca, privlačnosti, zaljubljenosti
  Faza 2 - Razočarenje, stvarnost, faza razotkrivanja
  Faza 3 - Faza borbe za moć, trenja, razočaranja
  Faza 4 - Faza stabilnosti, prijateljstva, pomirenja
  Faza 5 - Faza posvećenosti, prihvatanja, transformacije, stvarne ljubavi • Original engleski Prevod srpski

  YING and YANG i think apply here(depends on how YOU see it)due to the fact i can sit at a game of cribbage with an opponent who could win "hideous of the year" and just be so attracted to his his his(see typin mesmerizes)whit, skill, just wonderin what makes him tick,always givin me a piece of new knowledge mental activity(there i go again)i found myself always wanting to be with this man.Then there is still the love of my life always will(dunno why)but he hurt me and hurt me more than you know(only 1 i ever "went back" to EVER)but even knowing what the outcome was i was so attracted to his beautiful body amazing curved smooth definition and as the color of steel intense eyes...he was not to be trusted...AWWW ANYHOW they both can be overwhelming and absent each other so if you find  w/both dont let it get away BOOIE

  IING i IANG mislim da se ovde primenjuju (zavisi kako VI to vidite) zbog činjenice da mogu da sedim na utakmici kribidža sa protivnikom koji bi mogao da pobedi „odvratno godine“ i da me samo toliko privuče njegova njegova (vidi tipin hipnotiše)vhit, veština, samo se pitam šta ga pokreće, uvek mi daje deo novog znanja mentalne aktivnosti (evo idem ponovo) otkrio sam da uvek želim da budem sa ovim čovekom. Onda još uvek postoji ljubav mog života uvek hoće (ne znam zašto) ali on me je povredio i povredio više nego što znaš (samo 1 sam se ikada „vratio“ u IKAD), ali čak i znajući kakav je ishod bio sam toliko privučen njegovom lepom telom neverovatno zakrivljene glatke definicije i kao boje čeličnih intenzivnih očiju...nije mu se verovati...AVVV BILO KAKO, oboje mogu biti neodoljivi i odsutni jedno drugo, pa ako nađete oboje, ne dozvolite da se izvuče BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  I have always been attracted to someone based on their personality and whats inside.I agree with Tony 100%

  Uvek me je neko privlačio na osnovu njegove ličnosti i onoga što je unutra. Slažem se sa Tonijem 100%

 • Original engleski Prevod srpski

  that may be true for you, but in my case it is not. Just because someone is attractive doesn't mean I'm gonna walk across the room and start talking to them. I may look at them but something else has to spark my interest.

  to može biti tačno za vas, ali u mom slučaju nije. Samo zato što je neko privlačan ne znači da ću preći preko sobe i početi da pričam sa njim. Možda ću ih pogledati, ali nešto drugo mora da izazove moje interesovanje.

 • Original engleski Prevod srpski

  that may be true for you, but in my case it is not. Just because someone is attractive doesn't mean I'm gonna walk across the room and start talking to them. I may look at them but something else has to spark my interest.
  ahhh...u mean to say u need that vibe or electricity that surges through your body...that sensation that overwhelms you with uncontrollable desire and lust..in which the more you try to contain it, the stronger it gets...until u can't take it anymore...and then u realize....u gotta pee.

  LOL!

  to može biti tačno za vas, ali u mom slučaju nije. Samo zato što je neko privlačan ne znači da ću preći preko sobe i početi da pričam sa njim. Možda ću ih pogledati, ali nešto drugo mora da izazove moje interesovanje.
  ahhh...hoćeš reći da ti treba ta vibracija ili elektricitet koji kruži kroz tvoje telo...taj osećaj koji te preplavljuje nekontrolisanom željom i požudom...u kojem što više pokušavaš da ga obuzdaš, to postaje sve jači.. .dok više ne možeš da izdržiš...i onda shvatiš...moraš da piškiš.

  LOL!
 • Original engleski Prevod srpski

  It's a combination of both 4 me.  Now, Bruce (husband) & I met on-line; we talked every single nite on-line, minimum of 5 hrs.  We had no clue what the other looked like; by the time we met in-person (2 mos. later) I could have cared less what he looked like.  I was already in love with him; 'course, I'm not gonna lie..... the fact that he's absolutely GORGEOUS (2 me anyway) certainly helped things wink  It's been 5 years & we r very happily married wink

  To je kombinacija oba ja. Sada smo se Bruce (muž) i ja upoznali na mreži; razgovarali smo svake večeri on-line, najmanje 5 sati. Nismo imali pojma kako drugi izgleda; do trenutka kada smo se lično sreli (2 meseca kasnije) mogao sam manje da brinem kako on izgleda. već sam bila zaljubljena u njega; naravno, neću da lažem..... činjenica da je on apsolutno PREDIVAN (u svakom slučaju 2 mene) je sigurno pomogla stvarima wink Prošlo je 5 godina i veoma smo srećni u braku wink

 • Original engleski Prevod srpski

  neither i go with personality and character and values

  ne idem sa ličnošću i karakterom i vrednostima

 • Original engleski Prevod srpski

  I feel so darn shallow...but, I am staying with "eyes!"

  Osećam se tako prokleto plitko...ali, ostajem sa "očima!"

 • Original engleski Prevod srpski

  Tony......well said.  Yeah, we guys **eventually** go for the good conversation, brains, depth, etc.  But, hey, we need a shallow, enticing "hook" to bring us in!

  Toni......dobro rečeno. Da, mi momci **na kraju** idemo na dobar razgovor, pamet, dubinu, itd. Ali, hej, potrebna nam je plitka, primamljiva "kuka" da nas dovede!

 • Original engleski Prevod srpski
  I don't think real attraction is based on looks. Sure someone may catch our eye based soully on looks. But i don't think that is what sparks chemistry or longevity in a relationship.

  I might see some gorgeous man that may catch my eye. But is he egotistical...major turn off. If i sense that i won't give him a second look.

  I think real attraction is the way a man carries himself. His intelligence.....his sense of humor.....his inner strength......and his good instincts will spark the flame for me.

  Lips
  Mislim da prava privlačnost nije zasnovana na izgledu. Sigurno će nam neko zapasti za oko na osnovu izgleda. Ali ne mislim da je to ono što izaziva hemiju ili dugovečnost u vezi.

  Možda ću videti nekog divnog muškarca koji bi mi mogao zapasti za oko. Ali da li je on egoističan...veće isključenje. Ako osetim da ga neću ponovo pogledati.

  Mislim da je prava privlačnost način na koji se muškarac nosi. Njegova inteligencija.....njegov smisao za humor.....njegova unutrašnja snaga......i njegovi dobri instinkti će zapaliti plamen za mene.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips.....I am going to play devils advocate here.  I agree 100% with what you say.  However, I don't see many, if any, very attractive women with short, fat, balding, wooden legged, bulbous nosed men who have "inner strength."  laugh_out_loud

  Usne.....Ja ću ovde da igram advokata đavola. Slažem se 100% sa onim što kažeš. Međutim, ne vidim mnogo, ako ih ima, veoma privlačnih žena sa niskim, debelim, ćelavim, woo den noge, gomoljasti nos ljudi koji imaju "unutrašnju snagu". laugh_out_loud

 • Original engleski Prevod srpski
  Doc,

  Maybe i am the odd duck. I will tell you a story when i used to work in a shoe department some time back.

  My supervisor was far from handsome. If the truth be told he was not attractive at all to most. He looked a bit like a young Woody Allen. But, i will tell you i had a MAJOR crush on this guy.

  I told a couple of my co-workers and they thought i had lost my mind!! There was just something about him i could not explain. I got up the courage to tell him. He turned 7 shades of red and said....there is no way you have a crush on ME.

  This made me feel really bad. Why is it i wouldn't have a crush on him? It was a temporary job i took at the holidays. After that i never saw him again. Needless to say i was the one who didn't have a chance with him. He just couldn't accept it.

  He may not have been handsome.....but he had a personality that rocked me. There was not a day that i worked with him that i didn't laugh til i cried.

  Without trying to sound cliche.....beauty really is only skin deep. What we grow to love in a person is not what we are seeing in them......rather what we are sensing about them.

  Lips
  Doc,

  Možda sam ja čudna patka. Ispričaću vam priču kada sam neko vreme radio u odeljenju za obuću.

  Moj nadzornik nije bio zgodan. Istinu govoreći, većini nije bio privlačan. Pomalo je ličio na mladog Vudija Alena. Ali, reći ću vam da sam bio GLAVNO zaljubljen u ovog tipa.

  Rekao sam par mojih saradnika i oni su mislili da sam poludeo!! Bilo je nešto u vezi sa njim što nisam mogao da objasnim. Skupila sam hrabrost da mu kažem. Okrenuo je 7 nijansi crvene i rekao....nema šanse da se zaljubiš u MENE.

  Zbog ovoga sam se osećao jako loše. Zašto se ne bih zaljubila u njega? Bio je to privremeni posao koji sam prihvatio za vreme praznika. Posle toga više ga nisam video. Nepotrebno je reći da sam ja bio taj koji nije imao šanse sa njim. On to jednostavno nije mogao da prihvati.

  Možda nije bio zgodan...ali imao je ličnost koja me je potresla. Nije bilo dana kada sam radila sa njim a da se nisam smejala dok nisam plakala.

  Bez pokušaja da zvučim kao kliše..... lepota je zaista samo duboka. Ono što volimo u osobi nije ono što vidimo u njoj......već ono što osećamo o njoj.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  what REALLY turns me on...is if they do the dishes!!!!!!!!!!!

  hahahahahahahaha!!!!!!!!  grin grin grin grin grin grin grin grin


  don't care WHAT they look like then  grin

  ono što me ZAISTA pali...je da peru sudove!!!!!!!!!!!

  hahahahahahaha!!!!!!!! gringringringringringringringrin


  nije briga KAKO će tada izgledati grin

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL tongue grin tongue grin tongue grin!!!!!!    ya..... but do they get clean cheesy
  BOOIE

  lol tonguegrintonguegrintonguegrin !!!!!! ja..... ali da li se čiste cheesy
  BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  funny...that's why i usually do the dishes, the shopping, etc, etc...

  want something done right? right grin grin grin

  smešno...zato obično perem sudove, kupujem, itd, itd...

  želite da se nešto uradi kako treba? jel tako gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow soda69 I think that's the best analysis I've ever read on the subject.

  Vau soda69 Mislim da je to najbolja analiza koju sam ikada pročitao na tu temu.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita