Vratiti pošiljaocu

2,227
pregleda
9
odgovora
Poslednja objava postavila pre 12 godina blueday
blueday
 • Započeto
 • blueday
 • United Kingdom Almighty Member 38014
 • Poslednja aktivnost pre 2 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Mak Vegas Casino - Ekskluzivni besplatni okreti Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli! 28 besplatnih okretaja za April Furi i Chamber of Scarabs Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju...

  Pročitajte
 • Slots777.Casino – Ekskluzivni besplatni okreti Samo za nove igrače! - NE NAS 20 besplatnih okretaja na Fruletti Kako preuzeti bonus : Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA , otvoriti...

  Pročitajte
 • Dakle, betonline ima ovaj VIP program i 10% od toga da budem dijamantski član trošim hiljade nedeljno ovde na program vio, on pokazuje listu stvari za koje se kvalifikujem za taj nivo.. ali kada...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  For the last few months, I've been getting these letters addressed to a man (unknown to me) with my correct address and post code (zip code) and I keep writing on the envelope "RTS Not known at this address" and sending back through the mail.

  Yesterday 2 more letters arrived and I decided to do something about it so I opened one of them.  It was from a firm of solicitors demanding £1600+ from this unknown man.  I telephoned the solicitors and a woman answered.  I quoted the reference on the letter and said that I was the resident of the address on the letter and that I was fed up with receiving all this correspondence and would they please update their records.

  She said "we have to send this letter by law, to the last known address of this person".  So I told her I'd been living in the same address for more than 20 years and I'd never heard of this person and they definitely have never lived here.

  I'm hoping this will resolve the problem but I'm concerned that they might send the bailiffs round if they don't take any notice of my phone call.

  Has this ever happened to anyone?  Have you ever received mail, particularly mail asking for money, addressed to somebody else?

  blue

  Poslednjih nekoliko meseci dobijam ova pisma upućena čoveku (meni nepoznat) sa mojom tačnom adresom i poštanskim brojem (poštanskim brojem) i stalno pišem na koverti „RTS nije poznato na ovoj adresi“ i šaljem nazad preko pošte.

  Juče su stigla još 2 pisma i odlučio sam da uradim nešto po tom pitanju pa sam otvorio jedno od njih. Bilo je to od advokatske firme koja je od ovog nepoznatog čoveka tražila više od 1600 funti. Telefonirao sam advokatima i javila se žena. Citirao sam referencu u pismu i rekao da sam stanovnik adrese u pismu i da mi je dosta primanja sve ove prepiske i da li bi oni mogli da ažuriraju svoju evidenciju.

  Ona je rekla da "po zakonu ovo pismo moramo poslati na poslednju poznatu adresu ove osobe". Tako da sam joj rekao da živim na istoj adresi više od 20 godina i da nikada nisam čuo za ovu osobu i definitivno nikada nisu živeli ovde.

  Nadam se da će ovo rešiti problem, ali sam zabrinut da bi oni mogli da pošalju sudske izvršitelje ako ne primete bilo šta na moj telefonski poziv.

  Da li se ovo ikada nekome desilo? Da li ste ikada primili poštu, posebno poštu u kojoj se traži novac, upućenu nekom drugom?

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  I have lived in my house 24 years this month.  I got my final divorce papers in January 1995.  Every now and then I get medical insurance information and applications in the mail still for my dead ex wife.  U think I just throw them out??  No way.  I call the customer service phone nunber and tell the person I have a problem with entering an age.  The person always asks what the problem is.  I tell them I am filling out the application for my ex wife but she is dead so what do I enter under age.  The person either laughs, dead silence or I get hung up on.  I wonder sometimes what the mail delivery people think of me.  I get mail for the dead ex wife, 2 ex girl friends and the University of Cincinnati where I graduated college thinks I am married to a Cheryl Jacobs who also graduated from there.  I swear on the bible I quit being a slut in 2003.

  Živeo sam u svojoj kući 24 godine ovog meseca. Dobio sam svoje poslednje papire za razvod u januaru 1995. S vremena na vreme dobijam poštom informacije o zdravstvenom osiguranju i molbe za moju mrtvu bivšu ženu. Misliš da ću ih samo izbaciti?? Ne dolazi u obzir. Zovem korisničku službu i kažem osobi da imam problem sa upisivanjem godina. Osoba uvek pita u čemu je problem. Kažem im da popunjavam prijavu za bivšu ženu ali ona je mrtva pa šta da upisujem maloletna. Osoba se ili smeje, mrtva tišina ili se ja zakačim. Ponekad se pitam šta ljudi koji dostavljaju poštu misle o meni. Dobijam poštu za mrtvu bivšu ženu, 2 bivše prijateljice, a Univerzitet u Sinsinatiju gde sam završio koledž misli da sam oženjen Šeril Džejkobs koja je takođe diplomirala. Kunem se u bibliju da sam prestala da budem drolja 2003.

 • Original engleski Prevod srpski

  Gunnylab you are in a bad way for sure...  8'| let me see... you get mail for a dead person and not only do you receive it, you respond to it?!  surprise Not to mention getting mail for 2 missing ex-girlfriends also.  And you can't even remember marrying Cheryl Jacobs when you were slutting around!  Probably good you gave up being a slut 8 years ago!  woo

  Blueday, I don't so much get mail for people (other than junk mail) but I get collections phone calls for a lot of people... different people, so I gotta think my phone number has belonged to lots of non bill paying people... or it was a common phone number in a boarding house or something.

  The weird part about it is that the first number they gave us when we moved in here was worse than this one... so much so that we had to get a new number which is the one we have now and we were told by the phone company that it had been in a pool of unused phone numbers for over 5 years when they gave it to us. Perhaps it is alternate world people??

  katt

  Gunnilab ti si sigurno u lošem stanju... 8'| da vidim... dobiješ poštu za umrlu osobu i ne samo da je primaš, nego i odgovaraš na nju?! surprise Da ne spominjem dobijanje pošte za 2 nestale bivše devojke takođe. I ne možete se setiti ni da ste se oženili Cheril Jacobs dok ste se kurili! Verovatno je dobro što si odustao od toga da budeš drolja pre 8 godina! woo

  Bluedai, ne dobijam toliko poštu za ljude (osim neželjene pošte), ali dobijam skupljene telefonske pozive za mnogo ljudi... različitih ljudi, pa moram da mislim da je moj broj telefona pripadao mnogima koji ne plaćaju račune ljudi... ili je to bio običan telefonski broj u pansionu ili tako nešto.

  Ono što je čudno u vezi s tim je da je prvi broj koji su nam dali kada smo se uselili bio gori od ovog... toliko da smo morali da dobijemo novi broj koji je ovaj koji sada imamo i rečeno nam je od strane telefonska kompanija da je bila u grupi nekorišćenih telefonskih brojeva više od 5 godina kada su nam ga dali. Možda su to ljudi iz alternativnog sveta??

  katt

 • Original engleski Prevod srpski

  I used to move from one rented apartment to another for a few years and that's when I used to get lots of bills and mail for former tenants but that has stopped now as I have a steady residence.

  Selio sam se iz jednog iznajmljenog stana u drugi na nekoliko godina i tada sam dobijao mnogo računa i pošte za bivše stanare, ali to je sada prestalo jer imam stalan boravak.

 • Original engleski Prevod srpski

  That must have been upsetting gunnylab and amazing you still get them after so long.  I like the way you dealt with them.

  I certainly understand the frustration with the phone number Katt. Glad you got it sorted.

  You found some roots without any problems Johnny.  Good to hear.

  blue

  To mora da je uznemirilo Gunnilab i neverovatno da ih i dalje dobijate posle toliko vremena. Sviđa mi se način na koji si postupao sa njima.

  Svakako razumem frustraciju sa brojem telefona Katt. Drago mi je da si to sredio.

  Pronašao si neke korene bez ikakvih problema Džoni. Dobro je čuti.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Blue, I dont get upset, I find it amusing.  The best piece of mail I received was 3 months ago for Sandy.  She was an ex girl friend from 2000.  I got rid of her in 2001 because I got sick and tired of her only wanting me to take her to the casino and she rated so bad in the bedroom.  It wasnt worth the aggravation.  From 2004 thru 2006 Sandy stayed at my house off and on when she was homeless.  She still calls me a few times a year to see how things are.  She loved my retarded beagle CJ.  She last called in June and I had to tell her CJ was put to sleep in May.  A month after she called I received a letter from the Indiana Gaming Commision's office.  Even though I live in Ohio the casino closest to me is in Indiana, 1/2 hour away.  The letter stated Sandy self banned herself from Indiana casinos in 2007.  I couldnt believe it.  She lives at this casino when she is staying with someone in Cincinnati.  The letter went on to say the casino caught her in their casino in Oct 2010.  They kicked her out and took her slot voucher with $35 on it.  Lastly the letter stated she had 1 month to appeal the decision on the voucher.  Last I heard she was moving back to Florida to live with her crazy daughter. 

  Plava, ne nerviram se, smatram da je zabavno. Najbolja pošta koju sam dobio bila je pre 3 meseca za Sandi. Bila je bivša drugarica iz 2000. Otarasio sam je se 2001. jer mi je dosadilo da je samo želela da je odvedem u kazino, a ona je tako loše ocenila u spavaćoj sobi. Nije bilo vredno pogoršanja. Od 2004. do 2006. Sandi je stalno ostajala u mojoj kući kada je bila beskućnica. I dalje me zove nekoliko puta godišnje da vidi kako stoje stvari. Volela je mog retardiranog bigla CJ. Poslednji put je zvala u junu i morao sam da joj kažem da je CJ uspavan u maju. Mesec dana nakon što je nazvala dobio sam pismo iz kancelarije Komisije za igre na sreću Indijane. Iako živim u Ohaju, meni najbliži kazino je u Indijani, 1/2 sata udaljen. U pismu se navodi da je Sandi sama sebi zabranila ulazak u kazina u Indijani 2007. Nisam mogao da verujem. Živi u ovom kazinu kada je kod nekoga u Sinsinatiju. U pismu se dalje navodi da ju je kazino uhvatio u svom kazinu u oktobru 2010. Izbacili su je i uzeli joj vaučer za slot sa 35 dolara. Na kraju je u pismu navedeno da ima mesec dana da se žali na odluku o vaučeru. Poslednje što sam čuo da se vraća na Floridu da živi sa svojom ludom ćerkom.

 • Original engleski Prevod srpski

  I assume that your address was the last known address for her.  Do you reckon she has gone off to Vegas to gamble there instead now?

  blue

  Pretpostavljam da je vaša adresa bila poslednja poznata adresa za nju. Mislite li da je sada otišla u Vegas da se tamo kocka?

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski
  As frustrating as it is blue i wouldn't worry that they will come after you. I am sure the local authorities can prove your name and not that of the man on the address.

  The fact they have not heeded the returned mail does make me wonder. I did have a similar situation and the collection agency quickly removed my address from their list. This could be a scam and scare tactics to harass innocent parties in hopes they will do anything to get it stop.

  Is there some agency against this type of collections for harassment you can contact? I know here in the US they have some pretty strict laws on repeated harassment.

  Lips
  Koliko god da je plavo frustrirajuće, ne bih se brinuo da će doći na tebe. Siguran sam da lokalne vlasti mogu dokazati vaše ime, a ne ime čoveka na adresi.

  Zapita me činjenica da nisu obratili pažnju na vraćenu poštu. Imao sam sličnu situaciju i agencija za naplatu je brzo uklonila moju adresu sa svoje liste. Ovo bi mogla biti prevara i taktika zastrašivanja da se uznemiravaju nevine stranke u nadi da će učiniti sve da se to zaustavi.

  Postoji li neka agencija protiv ove vrste kolekcija za uznemiravanje kojoj možete kontaktirati? Znam da ovde u SAD imaju prilično stroge zakone o ponovljenom uznemiravanju.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I guess there must be something Lips.  I will wait and see if this goes any further and take it from there.  I hope it doesn't go any further though but I have seen cases on TV where people have ended up in Court and they totally have the wrong person.


  The fact they have not heeded the returned mail does make me wonder. I did have a similar situation and the collection agency quickly removed my address from their list. This could be a scam and scare tactics to harass innocent parties in hopes they will do anything to get it stop.
  Lips  Glad you sorted that out.  It is very worrying though.

  blue

  Pretpostavljam da mora biti nešto Lips. Sačekaću da vidim da li ovo ide dalje i da odatle povučem. Nadam se da neće ići dalje, ali video sam slučajeve na TV-u gde su ljudi završili na sudu i imali su potpuno pogrešnu osobu.


  Zapita me činjenica da nisu obratili pažnju na vraćenu poštu. Imao sam sličnu situaciju i agencija za naplatu je brzo uklonila moju adresu sa svoje liste. Ovo bi mogla biti prevara i taktika zastrašivanja da se uznemiravaju nevine stranke u nadi da će učiniti sve da se to zaustavi.
  Usne  Drago mi je da si to sredio. Ipak je to veoma zabrinjavajuće.

  Plavi

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita