Ona je puma.....Traži neke vruće stvari

5,431
pregleda
19
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 18 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo ljudi, kada mogu da očekujem da moje isplate budu poslate na moj cashapp račun. Pogledao sam stranicu za isplate u svojoj aplikaciji i neko je uklonio 2 zadatka koja sam završio....

  Pročitajte
 • Želeo bih da vas odmah obavestim da su sajtovi kladionica 1redragon.org, zone-bet.live i vpluse.bet prevaranti, u nastavku ću dati samu priču sa dokazima i celu šemu. Pre nekoliko dana sam...

  Pročitajte
 • Anarchi Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €1000 Bonus za ponovno učitavanje: 200 besplatnih okretaja Cashback Bonus: 15% Ponuda ističe: Za ove informacije kontaktirajte korisničku...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Guys and Dolls,

  When it comes to men.....we have always gave acceptance to dating a hot young chick half his age. Yeah we may snicker off on the side lines as he drives away in his vet...Grecian formula in his hair...and hot young babe in the passengers seat. Women seethe as the men secretly envy him.

  Move over men.......cause the Cougar is about to embark on some hot stuff half her age!! And i say.....why not? Whats good for the goose is good for the gander.

  Lets face it....women today really take better care of themselves from yesteryear. What younger guy wouldn't want some well seasoned women to teach them a few tricks or two.

  As for the gentleman their age..........take Viagra.......its staying power your women wants!!!!!!!

  What do ya think?

  Lips
  Zdravo momci i lutke,

  Kada su muškarci u pitanju.....uvek smo prihvatali zabavljanje sa zgodnom mladom devojkom upola mlađom. Da, mogli bismo da se podsmehnemo bočnim linijama dok se vozi u svom veterinaru... grčka formula u kosi... i zgodna mlada beba na suvozačevom sedištu. Žene kipte dok mu muškarci potajno zavide.

  Pomerite se preko muškaraca.......jer Puma se sprema da se upusti u neke vruće stvari upola mlađe od nje!! A ja kažem.....zašto ne? Ono što je dobro za gusku, dobro je i za gusa.

  Da se razumemo....žene danas zaista bolje brinu o sebi od ranije. Koji mlađi momak ne bi želeo da ih neke iskusne žene nauče nekoliko trikova.

  Što se tiče gospodina njihovih godina..........uzmite Viagru.......njenu izdržljivost koju vaše žene žele!!!!!!!

  Šta ti misliš?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Ask me that question when I'm old...lol, as of right now I preffer to date older men....not old men, but just a few years older than me.....I can't stand men my age or younger, they always seem so ignorant to me!

  Postavi mi to pitanje kad budem star... lol, od sada više volim da izlazim sa starijim muškarcima.... ne sa starcima, već samo nekoliko godina starijim od mene... ne mogu da podnesem muškarci mojih godina ili mlađi, uvek mi izgledaju tako neznalice!

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes....for years older guy/ younger female was a great combo!  Well...still is!  Anyway.....The whole Cougar thing is just fair.  The time has come!  When I was 19 I was blessed by a very, very nice Cougar.  Ahhhhh...memories!

  Da.... godinama stariji momak/mlađa žena je bila odlična kombinacija! Pa...i dalje jeste! U svakom slučaju.....Cela stvar s Cougarom je poštena. Došlo je vreme! Kada sam imao 19 godina, blagoslovio me je veoma, veoma simpatičan Cougar. Ahhhhh...sećanja!

 • Original engleski Prevod srpski
  Doc don't stop there.........lay on the couch....i'll pull up a chair....and reminisce!!!!!!!

  Lips
  Doktore nemoj tu stati.........lezi na kauč....povući ću stolicu....i setiti se!!!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Oh....it's been dullsville for me lately.  A little trip down memory lane makes me smile....a long trip makes me depressed!

  Oh....u poslednje vreme mi je dullsville. Malo putovanje niz uspomenu tera me na osmeh.... dugo putovanje me čini depresivnim!

 • Original engleski Prevod srpski

  my 50 year old brother is going out with a 25 year old chick right now..  moj 50-godišnji brat trenutno izlazi sa 25-godišnjom devojkom.. • Original engleski Prevod srpski

  You have a smart brother.

  Imaš pametnog brata.

 • Original engleski Prevod srpski

  we have good genes in my family..  you'd never know he was 50

  imamo dobre gene u mojoj porodici.. nikad ne biste znali da je imao 50 godina

 • Original engleski Prevod srpski

  The problem when you are your brother's age, male OR female, the baggage level gets too high with the potential pool of eligible dates.  Take me for example, if I entered the dating life in my early 40s with four kids......well....lots of women would run like Hell!  Also, if I go dating I sure don't want listen to stories about ex husbands and boyfriends, your kid's ADD, etc.  The good thing about dating someone of a different age is a lot of baggage, not ALL, gets taken off the table.  If the goal is FUN, then it sure is a good idea I believe. 

  Problem kada ste godina svog brata, muško ILI žensko, nivo prtljaga postaje previsok sa potencijalnim skupom kvalifikovanih datuma. Uzmite mene na primer, da sam ušao u zabavljanje u ranim 40-im sa četvoro dece......pa....mnoge žene bi trčale kao pakao! Takođe, ako idem na zabavljanje, sigurno ne želim da slušam priče o bivšim muževima i dečkima, ADD vašeg deteta, itd. Dobra stvar u vezi sa zabavljanjem sa nekim drugim godinama je da se mnogo prtljaga, a ne SVE, skine sa sto. Ako je cilj ZABAVA, onda je to sigurno dobra ideja, verujem.

 • Original engleski Prevod srpski

  Sorry Doc, but I have to disagree with that one, I personally don't think that people should date so far out of their own age range....I can't speak for everyone, but in most cases when you see a much older man with a much younger girl or vice versa SOMEONE is being used and I think that is wrong, as for your comment I think there would be less baggage because for one, a person in there 40's or 50's with 4 kids usually have 4 adult kids, which wouldn't cause a problem in a realtionship, as to a 20 something with 4 kids who needs help raising them...Plus an older person would know how to handle themselves around a younger or any in general, you already know what to expect, what you should or shouldn't talk about and how to handle certain situations..........

  Izvini doktore, ali moram da se ne složim sa tim, ja lično ne smatram da ljudi treba da izlaze tako daleko od svog uzrasta.... Ne mogu da govorim u ime svakog, ali u većini slučajeva kada vidite mnogo stariji muškarac sa mnogo mlađom devojkom ili obrnuto NEKO se koristi i mislim da je to pogrešno, što se tiče tvog komentara mislim da bi bilo manje prtljaga jer za jednog, osoba tamo od 40 ili 50 godina sa 4 dece obično ima 4 dece odrasla deca, što ne bi predstavljalo problem u vezi, što se tiče 20 nečega sa 4 dece kojoj je potrebna pomoć da ih odgaja... Plus, starija osoba bi znala kako da se nosi sa mlađim ili bilo kojim drugim, već znati šta da očekujete, o čemu treba ili ne treba da razgovarate i kako da se nosite u određenim situacijama.........

 • Original engleski Prevod srpski

  I don't think age is an issue. Unless of course someone is 20 and the person they are dating is 80. That is a bit off kilter. Older men in my opinion are obviously more mature. The games are not as prevalent.

  I think this is one of the biggest reasons people seek older. It's definitely the maturity factor. It's a fact that females mature much quicker than our male counterparts. Maybe this explains why there is much more younger woman with older men than the reverse.

  I think the most stimulating factor in a relationship is mental. With age comes wisdom....with wisdom comes enchantment.......with enchantment comes stimulation.

  Lips

  Mislim da godine nisu problem. Osim, naravno, ako neko ima 20 godina, a osoba sa kojom se zabavljaju ima 80 godina. To je malo čudno. Stariji muškarci su po mom mišljenju očigledno zreliji. Igre nisu toliko rasprostranjene.

  Mislim da je ovo jedan od najvećih razloga zašto ljudi traže starije. To je definitivno faktor zrelosti. Činjenica je da ženke sazrevaju mnogo brže od naših muških kolega. Možda ovo objašnjava zašto je mnogo više mlađe žene sa starijim muškarcima nego obrnuto.

  Mislim da je najstimulativniji faktor u vezi mentalni. Sa godinama dolazi mudrost....sa mudrošću dolazi i očaravanje.......sa očaravanjem dolazi i stimulacija.

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski
  I think the direction of this topic say's alot. The question posed is older women with younger men. We still live in a society that older men wth younger woman is still more acceptable.....and this has been the jist of the discussion.

  Don't ya think?

  Lips
  Mislim da pravac ove teme mnogo govori. Pitanje koje se postavlja su starije žene sa mlađim muškarcima. Još uvek živimo u društvu da su stariji muškarci i mlađa žena ipak prihvatljiviji.....i ovo je bila suština rasprave.

  Zar ne misliš?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski
  Tonster,

  Then what you are saying is.....you relate to her mentally. I don't think that has relevance whether or not she is a "cougar".

  It's not the age when it really boils down to it.....it's relating.

  p.s. you know i'm so happy for you......alas your love has come along......your lonely days are over.....and life is like a song.......wink!

  Lips
  Tonster,

  Onda ono što govoriš je... da se mentalno odnosiš prema njoj. Mislim da to nema veze bez obzira da li je ona "puma".

  Nije doba kada se stvarno svodi na to...to je povezano.

  ps znaš da sam tako srećan zbog tebe......avaj tvoja ljubav je došla......tvoji usamljeni dani su prošli.....a život je kao pesma...... .vink!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Satan...I agree....all "usery" should been seen as a pox.

  Satana...slažem se....sve "koriste" treba posmatrati kao boginje.

 • Original engleski Prevod srpski
  But........isn't the older guy using the young chicky for her youth and good looks? Isn't he using her to have a trophy on his arm?

  I think using is a two way street. I'm not suggesting all May/December romances are like this. But i don't really believe that neither is unaware of there intentions....therefore they are both using one another.

  Lips
  Ali........ zar stariji momak ne koristi mladu curu za njenu mladost i lep izgled? Zar je ne koristi da bi imao trofej na ruci?

  Mislim da je korišćenje dvosmerna ulica. Ne sugerišem da su sve romanse u maju/decembru ovakve. Ali zaista ne verujem da nijedno nije nesvesno namera.... dakle, oboje koriste jedno drugo.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  are you causing trouble again  grin

  opet praviš nevolje grin

 • Original engleski Prevod srpski
  OK..... Lips, finally I will say something!!! hehe

  Lets see when I was 34 I actually dated a 21 yr old and a VERY MATURE 19 yr old (YIKES, he was in the Navy I had met him online and didn't know his real age until he flew out to visit)  The funny thing was is the 19 yr old was more mature than most 30 yr olds I new at the time.  Unfortunatly he lived in Florida AND couldn't even buy me a drink!  laugh_out_loud 

  In my opinion age is nothing but a number!! UNLESS a 30 yr old woman tries to date my son!! hehe
  OK..... Usne, konečno ću nešto reći!!! hehe

  Da vidimo kada sam imao 34 godine, zapravo sam izlazio sa 21-godišnjom i VRLO ZRELOM od 19 godina (JIK, bio je u mornarici, upoznao sam ga preko interneta i nisam znao koliko mu je pravi godina dok nije odleteo u posetu) Smešno Stvar je bila u tome što je 19-godišnjak bio zreliji od većine 30-godišnjaka koje sam tada bio novi. Nažalost, živeo je na Floridi I nije mogao ni da me časti pićem! laugh_out_loud

  Po mom mišljenju godine nisu ništa drugo do broj!! OSIM AKO 30-godišnja žena ne pokuša da izlazi sa mojim sinom!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski
  There is always exceptions where kids are involved.....the ole don't do as i do.......do as i say!! You go girl.....nothing wrong with a little hot stuff now and again.....wink!!!

  Lips
  Uvek postoje izuzeci gde su deca umešana.....ole ne radi kako ja radim.......radi kako ja kažem!! Ideš devojko..... ništa loše sa malo vrućih stvari s vremena na vreme.....namigni!!!

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘