Smokers!!!

6,883
pregleda
26
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 godina chillymellow
MommyMachine
 • Započeto
 • MommyMachine
 • United States Mighty! Member 3746
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo, kako da zatražim od nekoga da mi pomogne da završim verifikaciju i sa Pacificspins-om? Prošlo je 13 radnih dana od kada sam ga predao i još uvek nisam imao sreće... (Sve sam poslao 2....

  Pročitajte
 • Zdravo, Video sam nečije postove u Ninevim kazinu. Imam problema sa povlačenjem mojih dobitaka. Već su preneli neke dobitke direktno u moju banku. Sada traže verifikaciju. Otpremio sam svoje...

  Pročitajte

  REŠENO: Ninevin Casino

  8 897
  pre 2 meseca
 • Cobra Casino - Ekskluzivni bonus za registraciju Samo novi igrači - nema nas! 150% do 1000 € Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i naprave svoj depozit. VR:...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Who here smokes? I do, about a half a pack a day I have been smoking for 15 years, and Im only 29 years old.  lips_sealed
  I'd like to quit, but wouldn't know where to start! All of my family smokes. We have more smokers than non-smokers.

  My husband hates it! He thinks its disgusting, he gags if he smells it. I always tease him, because he met me with cigarette in hand.

  I smoke outside only, and I make my own cigarettes to save some money. I have a little machine, tobacco, and some papers with filters attached. For about $30 I support my habit all month.

  Im a little worried, because my moms mom died of lung cancer when she was 40. All the diseases you can get just from smoking is horrifying.

  So do you smoke? Did you used to? How did you quit?

  kiss

  Ko ovde puši? Da, oko pola paklice dnevno pušim već 15 godina, a imam samo 29 godina. lips_sealed
  Hteo bih da dam otkaz, ali ne znam odakle da počnem! Sva moja porodica puši. Imamo više pušača nego nepušača.

  Moj muž to mrzi! Misli da je odvratno, zapuši se ako ga pomiriše. Uvek ga zezam, jer me je dočekao sa cigaretom u ruci.

  Pušim samo napolju i sama pravim cigarete da bih uštedela. Imam malu mašinu, duvan i neke papire sa priloženim filterima. Za oko 30 dolara podržavam svoju naviku ceo mesec.

  Malo sam zabrinuta, jer je mama moje mame umrla od raka pluća kada je imala 40 godina. Sve bolesti koje možete dobiti samo od pušenja su užasavajuće.

  Pa da li pušite? Jesi li nekad? Kako ste dali otkaz?

  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  I smoked for years.  I quit back in January using Chantix.  smiley smiley smiley


                                                                PMM

  Pušio sam godinama. Odustao sam još u januaru koristeći Chantik. smileysmileysmiley


  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  I have been smoking since I was 13yrs. old. I did actually quit once 4 about a yr. & ahalf. What made me quit was getting pregnant. laugh_out_loud  Smoking made me nautious, so I quit easily. I don't suggest gettin' knocked up as a solution though. lol

  GOOD LUCK!

  Pušim od svoje 13. godine. stari. Zapravo sam dao otkaz jednom 4 otprilike godinu dana. & pola. Ono što me je nateralo da odustanem je trudnoća. laugh_out_loud Pušenje me je učinilo naivnim, pa sam lako prestao. Ipak, ne predlažem da se bacite kao rešenje. lol

  SREĆNO!

 • Original engleski Prevod srpski

  I dunno Mommy just miht have another to quit she got 5 already what's one more lol

  I smoke, have smoked since i was about 13, regularly started smoking at about 18 or 19, have tried to quit my daughters father made me start up again when he went on vacation being home he smoked up the house.. he was a 3 pack a day smoker.. droves me nuts and i smoked..

  Right now i have cut to about 3 or 4 a day my tops being 5 and it is true i do it when i'm stressed, no stress i smoke less... i do also smoke outside i won't smoke in the house.. i know i will quit.. but when and how i don't know.. it is not easy.. i know i was without some cigs just recently about a month ago, i'd close my eyes and see me smoking and want to walk outside.. and i'm like wth.. i dont even have a cig... so when i do quit i'm in for some real.. yeah...

  Ne znam mama samo treba da odustane, već ima 5 šta je još lol

  Pušim, pušim od svoje 13. godine, redovno sam počeo da pušim sa 18 ili 19 godina, pokušao sam da prestanem sa ćerkom, otac me je naterao da ponovo počnem kada je otišao na odmor i bio je kod kuće, pušio je u kući.. imao je 3 godine pušač dnevno.. izluđuje me i pušim..

  Trenutno sam smanjio na 3 ili 4 dnevno, moj vrh je 5 i istina je da to radim kada sam pod stresom, bez stresa, pušim manje... takođe pušim napolju, neću pušiti u kući .. znam da ću prestati .. ali kada i kako ne znam .. nije lako .. znam da sam bio bez cigareta skoro pre mesec dana, zatvorio bih oči i video kako pušim i želim da prošetam napolju.. i ja sam kao što.. nemam čak ni cigaretu... pa kad odustanem, stvarno sam za nešto.. da...

 • Original engleski Prevod srpski

  I tried to quit, it lasted about 45 min. laugh_out_loud

  I get stressed, and Im outside smoking. Ive heard about chantix, I might have to try that. I hear it is very expensive though huh '

  Luvkitty- don't have to worry bout me getting knocked up anytime soon laugh_out_loud..Id die on the spot, wouldnt have to worry about smoking then. HAHA.

  Imag. I wish I could smoke only 5 cigs a day tops... wish you the best when you do quit!

  kiss

  Pokušao sam da prestanem, trajalo je oko 45 minuta. laugh_out_loud

  Pod stresom sam, a pušim napolju. Čuo sam za chantik, možda ću to morati da probam. Čujem da je veoma skupo huh '

  Luvkitti- nemoj da brineš da ću uskoro biti slomljen laugh_out_loud ..Umro bih na licu mesta, onda ne bih morao da brinem o pušenju. HAHA.

  Imag. Voleo bih da mogu da pušim najviše 5 cigareta dnevno... želim ti sve najbolje kada prestaneš!

  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm a smoker.  I smoked for about 17 yrs.  I tried to quit one time for 7 days, smoked again and never thought of quiting anytime soon, lol.  I drank quit smoking medicine (forgot what its called) and it made me feel horrible.  My dad was a smoker, most of my friends are smokers, so it's hard to quit.  I smoke when I'm happy, sad, stressed, I smoke after a meal, I smoke when I first wake up in the morning, recently I develop a  habbit of smoking while spinning on slots, lmao. 

  Ja sam pušač. Pušio sam oko 17 godina. Pokušao sam da prestanem jednom 7 dana, ponovo sam pušio i nikad nisam pomislio da prestanem uskoro, lol. Pio sam lek za prestanak pušenja (zaboravio sam kako se zove) i osećao sam se užasno. Moj tata je bio pušač, većina mojih prijatelja su pušači, tako da je teško prestati. Pušim kada sam srećan, tužan, pod stresom, pušim posle jela, pušim kada se prvi put probudim ujutru, odnedavno imam naviku da pušim dok se vrtim po slotovima, lmao.

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm only 22 and i smoke a pack a day! Marlboro menthols exclamation!! I want to stop... wait i NEED to stop but i just can't find the strength. Mind over matter! 

  Imam samo 22 godine i pušim kutiju dnevno! Marlboro mentoli exclamation !! Želim da prestanem... čekaj, TREBA da stanem, ali jednostavno ne mogu da nađem snagu. Um nad materijom!

 • Original engleski Prevod srpski

  I Have been smoking for about 15 yrs.. oh wait you mean cigarettes

  Pušim oko 15 godina.. oh čekaj, misliš na cigarete

 • Original engleski Prevod srpski

  accualy I smoke cigarettes, the really funny thing is that I have not  smoked pot since right before it was made legal with a doctors note here in california..  maybe if decriminalization passes in november

  zapravo, pušim cigarete, stvarno smešno je da nisam pušio travu od pre nego što je to legalizovano sa napomenom lekara ovde u Kaliforniji.. možda ako dekriminalizacija prođe u novembru

 • Original engleski Prevod srpski

  I too smoke, I fluctuate between store bought and self-made. Sometimes I roll or use the tubes. Those packing amchines don't always work great though.

  I'm so stressed now with the school (Only 2 nd day so far) and can see that I'd be worse off (I'm guessing) if I was to quit now. Though I might try to, I am not too sure I can.

  I ja pušim, kolebam se između kupljenog u prodavnici i sopstvenog pravljenja. Ponekad motam ili koristim cevi. Međutim, te mašine za pakovanje ne rade uvek dobro.

  Sada sam toliko pod stresom zbog škole (tek 2. dan do sada) i vidim da bi mi bilo gore (pretpostavljam) ako bih sada dao otkaz. Iako bih možda pokušao, nisam previše siguran da mogu.

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL I make mine. I have my own little cigarette factory lol, I can make a half a pack in just a couple of minutes, but every once in a while I will buy a pack. Out here in AZ the "cheap" cigarettes are still $6 shocked

  I feel like Id probably be worse off too geneco if I quit. Its the one thing that keeps me "sane" with all these little monsters running around grin

  I've overcome the most evil, nasty of addictions, but cigarettes I just cant do it.

  kiss

  LOL Ja pravim svoje. Imam svoju malu fabriku cigareta lol, mogu da napravim pola paklice za samo par minuta, ali s vremena na vreme kupim kutiju. Ovde u AZ "jeftine" cigarete su i dalje 6 dolara shocked

  Osećam da će mi verovatno biti gore ako odustanem. To je jedina stvar koja me drži "razumnim" sa svim ovim malim čudovištima koja trče okolo grin

  Pobedio sam najzle, najgore zavisnosti, ali cigarete jednostavno ne mogu.

  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Sisters and brothers,

  I am all with you!

  Here in Germany these "health" big brother guys are also all over us.

  A pack of cigs comes now for 4,25 euros (about 8 usd) and I switched to "building" them myself (about 2 usd per pack).

  And do you now what: they even taste better!

  I started smoking back in the seventies with Lucky Strike without filters. Then these cigarettes had about 2 mg of nicotine and tons of tar. You actually got yellow fingers from them:-)

  Today in Europe (European legislation) all factory cigarettes are not allowed by law to have more than about 0.8 mg of nicotine and soandso tar.

  So all the legal, "standard" cigarettes are nothing but a scam version of those scam "light cigarettes". A scam of a scam, think about it and enjoy!

  Spent hundreds on "internet cigarette purchasing" without ever getting a single cigarette. Even had to pay taxes on this. GRR!

  Then I discovered diy and I love it. Better value for your money and you can make them as strong as you like. You can actually control it by reducing the amount of tobacco that you put in the stuffing machine.

  And - at least in Germany - the tobacco is still natural. Processed tobacco for factory cigarettes is full of artificial ingredients to make it "tasty" in spite of all the regulations.

  Keep on rolling, stuffing. Your diy-cigs do not only taste better, they are even healthier to you and your budget!

  sestre i braćo,

  Sav sam sa tobom!

  Ovde u Nemačkoj ovi "zdravstveni" momci od velikog brata su takođe svuda po nama.

  Pakovanje cigareta sada dolazi za 4,25 evra (oko 8 usd) i prešao sam da ih sam "gradim" (oko 2 usd po paklici).

  I da li sada šta: čak su i boljeg ukusa!

  Počeo sam da pušim sedamdesetih sa Lucki Strikeom bez filtera. Tada su ove cigarete imale oko 2 mg nikotina i tone katrana. U stvari imaš žute prste od njih :-)

  Danas u Evropi (evropsko zakonodavstvo) zakonom nije dozvoljeno da sve fabričke cigarete sadrže više od oko 0,8 mg nikotina i katrana.

  Dakle, sve legalne, „standardne“ cigarete nisu ništa drugo do prevara verzija tih „lakih cigareta“. Prevara od prevare, razmislite o tome i uživajte!

  Potrošio stotine na "kupovinu cigareta na Internetu", a da nikada nije dobio ni jednu cigaretu. Čak je morao da plati porez na ovo. GRR!

  Onda sam otkrio dii i sviđa mi se. Bolja vrednost za vaš novac i možete ih učiniti jakim koliko želite. To zapravo možete kontrolisati smanjenjem količine duvana koju stavljate u mašinu za punjenje.

  I - barem u Nemačkoj - duvan je i dalje prirodan. Prerađeni duvan za fabričke cigarete pun je veštačkih sastojaka da bi uprkos svim propisima bio "ukusan".

  Nastavite sa valjanjem, punjenjem. Vaše dii-cigarete ne samo da imaju bolji ukus, već su i zdravije za vas i vaš budžet!

 • Original engleski Prevod srpski

  I don't smoke, never have because I was raised by people who did and it was gross.  The doc told me when I was a kid that i had more tar on my lungs than an adult, they weren't careful about it at ll so to speak.  So I hate em.  But my dh smokes.  He said he is going to quit, but he doesn't.  When my mom died 2 years ago of lung cancer, he said he would quit.  He didn't.  When I got cancer last year lol, he said he would quit.  He still hasn't.  I give up on nagging, I don't even say anything as long as it's outside and not around my kids at all.  The doctor is on him now to quit, so I leave it to her to nag.  I think it's great that you are even considering it smiley 

  Ne pušim, nikad nisam jer su me odgajali ljudi koji jesu i to je bilo odvratno. Dok sam bio klinac, doktor mi je rekao da imam više katrana na plućima nego odrasla osoba, da takoreći uopšte nisu pazili na to. Tako da ih mrzim. Ali moj dh puši. Rekao je da će odustati, ali nije. Kada je moja mama umrla pre 2 godine od raka pluća, rekao je da će prestati. Nije. Kada sam prošle godine dobio rak, rekao je da će prestati. Još uvek nije. Odustajem od prigovaranja, čak ni ne govorim ništa sve dok je napolju i uopšte nema oko moje dece. Doktor mu je sada da odustane, pa ostavljam njoj da prigovara. Mislim da je sjajno što uopšte razmišljate o tome smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Ok I can finally say I'm a "non-smoker" after over 20 years of smoking Virginia Slims Menthols.My Dr. put me on Wellbutrin about a month ago,and I have not smoked for 3 weeks,the only side effects have been sleeping less which actually is a good thing for me,before I was on Zoloft for 10 years and it made me sleep really late,and I felt like I was going thru the motions in life,now I feel more alive and have joined a health club,have been dating a man who I am absolutely crazy about and look forward to what is yet to come,to be honest I still have cravings but I ordered an electronic cigarette which I will post the results soon.FYI I opted to order a "disposable" e-cigarette which is less than 20 bucks,as opposed to a permanent one which can cost anywhere from 50 to 100 bucks.If anyone is interested here is the link......
  http://www.e-cigarettedirect.com/categories/CLEARANCE/

  Ok, konačno mogu da kažem da sam "nepušač" nakon više od 20 godina pušenja Virginia Slims Mentola. Moj dr me je stavio na Vellbutrin pre otprilike mesec dana, a ja ne pušim 3 nedelje, jedine nuspojave imaju spavao sam manje, što je zapravo dobra stvar za mene, pre nego što sam bio na Zoloftu 10 godina i zbog toga sam spavao veoma kasno, i osećao sam se kao da prolazim kroz živote, sada se osećam življim i pridružio sam se Zdravstveni klub, izlazim sa muškarcem za kojim sam potpuno luda i radujem se onome što tek treba da dođe, da budem iskren, još uvek imam žudnju, ali naručio sam elektronsku cigaretu koju ću uskoro objaviti. FII odlučio sam da naručim "jednokratnu" elektronsku cigaretu koja je manja od 20 dolara, za razliku od trajne koja može da košta od 50 do 100 dolara. Ako je neko zainteresovan evo linka.....
  http://vvv.e-cigarettedirect.com/categories/CLEARANCE/

 • Original engleski Prevod srpski

  I still smoke but some of my friends stopped smoking from one day to the other and now i am thinking about what to do...

  In germany you can get a special one time injection (75,- €) at a certain doctor. It's totally homeopathic (natural, nothing chemical), stops the impulse and the addiction to smoke instantly and I was more than sceptic but my friends really don't smoke anymore (one of them was a heavy smoker for more than 30 years) !?! really

  I mean they save a lot of money and no question it's better for the health but damn, I like to smoke really...

  What would you do?

  If you're interested you can take a look at www.neurasan.de but as far as I know it's only in german...

  Još uvek pušim, ali neki moji prijatelji su prestali da puše iz dana u dan i sad razmišljam šta da radim...

  U Nemačkoj možete dobiti posebnu jednokratnu injekciju (75,- €) kod određenog lekara. Potpuno je homeopatski (prirodan, ništa hemijski), trenutno zaustavlja impuls i zavisnost od pušenja i bio sam više nego skeptičan, ali moji prijatelji zaista više ne puše (jedan od njih je bio veliki pušač više od 30 godina)!? ! zaista

  Mislim da štede mnogo novca i nema sumnje da je to bolje za zdravlje, ali dođavola, ja stvarno volim da pušim...

  Šta bi ti uradio?

  Ako ste zainteresovani, možete pogledati vvv.neurasan.de ali koliko ja znam to je samo na nemačkom...

 • Original engleski Prevod srpski

  Update: Ok well I ordered and recieved the electronic cigarette and as promised I am reporting back, I ordered a Veppo disposable cigarette, it is a lot cheaper than a permanent type and if it is a close representation of a permanent model,I would advise you to beg off, heres why....
  1. The weight is really weird, it feels heavy and unbalanced due to the battery at the tip.
  2. You need to drag very hard to get the effect your used to from a real cigarette.
  3.It doesn't taste as good as a real cigarette to me.
  Now it will help at times when you have to satisfy that "oral fixation" (get yer mind outta the gutter!!!)
  I don't have serious cravings like before thanks to the Wellbutrin,but any habit is hard to overcome so I guess from time to time until I am completely over it, I will use it to "settle" down.
  But it does look like a real cigarette and the tip glows orange when you inhale,and you will be able to inhale and exhale "smoke", (its really vapor)

  P.S. You are able to order different strengths from light to very strong and regular or menthol.

  Ažuriranje: Dobro, naručio sam i dobio elektronsku cigaretu i kao što sam obećao, javljam se, naručio sam Veppo cigaretu za jednokratnu upotrebu, mnogo je jeftinija od trajne cigarete i ako je bliska reprezentacija trajnog modela, savetovao bih da preklinjem, evo zašto....
  1. Težina je zaista čudna, oseća se teško i neuravnoteženo zbog baterije na vrhu.
  2. Morate jako da vučete da biste dobili efekat na koji ste navikli od prave cigarete.
  3. Meni nije tako dobar kao prava cigareta.
  Sada će vam pomoći u trenucima kada morate da zadovoljite tu "oralnu fiksaciju" (izvucite svoj um iz oluka!!!)
  Nemam ozbiljne žudnje kao ranije zahvaljujući Vellbutrinu, ali svaku naviku je teško prevazići, pa pretpostavljam da ću je s vremena na vreme, dok je potpuno ne savladam, iskoristiti da se "smirim".
  Ali izgleda kao prava cigareta i vrh svetli narandžasto kada udišete, i moći ćete da udišete i izdahnete „dim“, (stvarno paru)

  PS Možete naručiti različite jačine od lagane do veoma jake i obične ili mentolne.

 • Original engleski Prevod srpski

  Let me dig back into my psychology text book......Fact:  Gamblers smoke at higher rates than non-gamblers.  Smoking is a killer....

  But......what credibility do I have?  I gamble and drink.  Ha!

  Dozvolite mi da se vratim na moj udžbenik psihologije...... Činjenica: Kockari puše više od onih koji nisu kockari. Pušenje je ubica...

  Ali......kakav kredibilitet ja imam? Kockam se i pijem. Ha!

 • Original engleski Prevod srpski

  I've been smoking for 27 years started in High school. I quit once for 1 month on a bet. That night my friend paid me and i started again stupid. The funny thing is when my girlfriends would tell me to quit i couldn't but i could do it on a bet. Now days its hard to quit. I just had my gums done and the dentist told me i needed to quit otherwise all that money i spent (1500) will be for nothing. When i'm at work i would only smoke about 4 cig and when i get home i would finish the pack. Here where i live it cost $5 to $9. More than food. I had a friend who would roll his own and the cost was 1/10 of what i pay. Since 2007 the tax is more the the pack. I think its like $3-$5 just for tax. I think it might be time to quit.

  Pušim 27 godina počevši u srednjoj školi. Odustao sam jednom na mesec dana na opkladu. Te noći mi je prijatelj platio i opet sam počeo glupo. Smešno je kada bi mi devojke rekle da dam otkaz, nisam mogao, ali mogao sam to da uradim na opkladu. Sada je teško odustati. Upravo sam uradio desni i zubar mi je rekao da moram da prekinem, inače sve to money potrošio sam (1500) biće za ništa. Kada sam na poslu popušio bih samo oko 4 cigarete, a kad dođem kući, popušio bih pakovanje. Ovde gde ja živim košta od 5 do 9 dolara. Više od hrane. Imao sam prijatelja koji bi napravio svoj i cena je bila 1/10 onoga što ja plaćam. Od 2007. porez je sve veći. Mislim da je 3-5 dolara samo za porez. Mislim da je vreme da odustanem.

 • Original engleski Prevod srpski

  Seriously consider asking your Doctors about taking either Chantix or Wellbutrin,they actually curb /stop your cravings and will save you a sh*tload of money,I was smoking about 2 packs a week on average, and they are about 9 bucks a pack here,so lets do the math 18 bucks a week x 4= 72 dollars a month......72 dollars!!!!!! Thats a utility bill,and 2 Packs a week is not a lot actually, a pack a day smoker OMG the math would be 9 bucks x 7= 63.00 x 4 weeks = 252.00 a month,( a car note) you might save some by buying carton but still........I'm just saying

  Ozbiljno razmislite o tome da pitate svoje doktore o uzimanju Chantika ili Vellbutrina, oni zapravo obuzdavaju / zaustavljaju vašu žudnju i uštedeće vam gomilu novca, u proseku sam pušio oko 2 paklice nedeljno, a oni ovde koštaju oko 9 dolara po kutiji ,pa hajde da izračunamo 18 dolara nedeljno k 4= 72 dolara mesečno......72 dolara!!!!!! To je račun za komunalije, a 2 pakovanja nedeljno zapravo nije mnogo, pakovanje dnevno pušač OMG matematika bi bila 9 dolara k 7= 63,00 k 4 nedelje = 252,00 mesečno, (napomena o automobilu) možete uštedeti kupujem karton ali ipak........samo kažem

 • Original engleski Prevod srpski

  What i have been thinking about trying is the electric cigarette.  It still lets you smoke, without the ash and associated mess.  I think the smoke is water vapor, not sure if it has nicotine in it though

  Ono o čemu sam razmišljao je električna cigareta. I dalje vam omogućava da pušite, bez pepela i povezanog nereda. Mislim da je dim vodena para, ali nisam siguran da li ima nikotina u sebi

 • Original engleski Prevod srpski

  What i have been thinking about trying is the electric cigarette.  It still lets you smoke, without the ash and associated mess.  I think the smoke is water vapor, not sure if it has nicotine in it though


  Yes it does have nicotine in it jakoman - a few puffs on that and your craving goes away.  They are quite realistic too.  Definitely worth a try if you are wanting to give it up.

  blue

  Ono o čemu sam razmišljao je električna cigareta. I dalje vam omogućava da pušite, bez pepela i povezanog nereda. Mislim da je dim vodena para, ali nisam siguran da li ima nikotina u sebi


  Da, ima nikotina u sebi jakoman - nekoliko udisaja i vaša žudnja nestaje. I oni su prilično realni. Definitivno vredi pokušati ako želite da ga odustanete.

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  >:( I DONT WANT TO QUIT!!!  shocked

  lips_sealed i just am not an idiot  :'(

  >:( NE ŽELIM ODUSTATI!!! shocked

  lips_sealed jednostavno nisam idiot :'(

 • Original engleski Prevod srpski

  I quit smoking twice.. 4 months and 3 months, took a nicotine gum once when I didnt smoke for a few days, right after I searched my whole house including the garbage can for smokes, so only started the nicotine craving up again.
  Will try again soon, best thing to do imo is drink alot of water, it flushes the nicotine out of your system..

  Prestao sam da pušim dva puta.. 4 meseca i 3 meseca, uzeo sam nikotinsku žvaku jednom kada nisam pušio nekoliko dana, odmah nakon što sam pretražio celu svoju kuću uključujući i kantu za smeće u potrazi za dimama, pa je tek ponovo počela žudnja za nikotinom.
  Uskoro ću pokušati ponovo, najbolje je da pijete puno vode, ona izbacuje nikotin iz vašeg sistema.

 • Original engleski Prevod srpski

  I quit smoking twice.. 4 months and 3 months, took a nicotine gum once when I didnt smoke for a few days, right after I searched my whole house including the garbage can for smokes, so only started the nicotine craving up again.
  Will try again soon, best thing to do imo is drink alot of water, it flushes the nicotine out of your system..


  When I've run out of ciggys, I've done the garbage too...just hoping they're not soaked from a wet tea bag!  shocked

  blue

  Prestao sam da pušim dva puta.. 4 meseca i 3 meseca, uzeo sam nikotinsku žvaku jednom kada nisam pušio nekoliko dana, odmah nakon što sam pretražio celu svoju kuću uključujući i kantu za smeće u potrazi za dimama, pa je tek ponovo počela žudnja za nikotinom.
  Uskoro ću pokušati ponovo, najbolje je da pijete puno vode, ona izbacuje nikotin iz vašeg sistema.


  Kad mi ponestane cigareta, odneo sam i smeće...samo se nadam da nisu natopljene mokrom kesom čaja! shocked

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  i got one for u. my friend is a taxi driver. He got a call from dispatch for a pick up. He went to the address and a girl came out she said to take her to the nearest store. This was about 2:00am. He drove to the nearest store which was a 7-11. she went into the store bought a pack a ciggs and came out and that all she got. well we all know 7-11 is not a good place to buy because of the price. Well lets just say that pack cost her $22. $8.50 for the pack and $14 for the ride with tip.  what people would pay for that drug.

  imam jedan za tebe. moj prijatelj je taksista. Dobio je poziv od dispečera da preuzme. Otišao je na adresu i izašla je devojka za koju je rekla da je odvede do najbliže prodavnice. Ovo je bilo oko 2:00 ujutru. Odvezao se do najbliže prodavnice koja je bila 7-11. ušla je u prodavnicu kupila pakovanje cigareta i izašla i to je sve što je dobila. pa svi znamo da 7-11 nije dobro mesto za kupovinu zbog cene. Pa recimo da ju je taj paket koštao 22 dolara. 8,50 dolara za paket i 14 dolara za vožnju sa bakšišom. šta bi ljudi platili za tu drogu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Y'all know about Jake, my "husband".  Smoker.  Now, I could stand the smell and mess, maybe, but the fact that he comes out here, knowing I only have a very limited and almost exhausted income, then bitches and throws fits if I don't finance his pack of smokes.  The last two times he's been  here, I've refused, and he's left.  Before that, he'd take my bank card, or any cash on hand and come back with cigarettes, and drunk.  He always starts out so sweet-oh, let me walk to town and  buy you some groceries.  Yeah, groceries.  $10 of groceries for me, $20 of cigs and beer or vodka for him.  That got old real quick.  Thank goodness you can't buy either with the foodstamp card.  He'll call me now from San Antonio, say he's working, has $30 only, but is coming out here.  By the time he buys his bus ticket, smokes, and booze, he's got almost enough for the bus ride back to SA.  The rest he bullies out of my silver dime collection.  Cigarettes.  At least when I used to smoke I paid for my own.

  Svi znate za Jakea, mog "muža". Pušač. Mogao bih da podnesem smrad i nered, možda, ali to što on dolazi ovde, znajući da imam samo veoma ograničena i skoro iscrpljena primanja, onda kurve i nabacane napade ako ne finansiram njegov paket dima. Poslednja dva puta kada je bio ovde, odbio sam, i on je otišao. Pre toga, uzeo bi moju bankovnu karticu, ili bilo koju gotovinu pri ruci i vratio se sa cigaretama, i to pijan. Uvek počinje tako slatko-oh, pusti me da prošetam do grada da ti kupim namirnice. Da, namirnice. 10 dolara namirnica za mene, 20 dolara cigareta i piva ili votke za njega. To je brzo ostarilo. Hvala Bogu, ne možete kupiti ni sa karticom za hranu. Pozvaće me sada iz San Antonija, reći da radi, da ima samo 30 dolara, ali dolazi ovde. Dok kupi kartu za autobus, popuši i popije piće, ima skoro dovoljno za vožnju autobusom do SA. Ostalo on maltretira iz moje kolekcije srebrnih novčića. Cigarete. Barem kad sam pušio, platio sam svoje.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita