Pušači i kockanje idu zajedno?

5,445
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina genenco
trotter
 • Započeto
 • trotter
 • United States Jr. Member 86
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Celsius Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do 300 € Bonus na 2. depozit: 200% do 200 € Ponuda ističe: Za ove informacije kontaktirajte korisničku podršku. Samo novi kupci. T&C se...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Ako zaista postoji želja države i kompanija za igre na sreću da zaštite igrače, onda rešenje nije komplikovano. Pre svega, trebalo bi predvideti izdavanje debitne kartice („kartica...

  Pročitajte
 • Pa sam mislio da sam već prošao kroz promenu kada sam imao delimičnu histertoniju sa 26 godina. Pa, pre nekoliko nedelja sam razgovarao sa svojom usvojenom ćerkom i imali smo žestok razgovor o...

  Pročitajte

  Agonija menopauze

  6 703
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi all,

  This past week i was in a local casino that is split right down the middle, one half is a smoking section and the other is non smoking. The smoking half  always has many more players. Also, at the track, most people are smokers... do the two go hand in hand... gambling and smoking? I often wonder
  How many members here at LCB are smokers? If you are... do you smoke three times as much when gambling?

  Trotter

  Zdravo svima,

  Prošle nedelje sam bio u lokalnom kazinu koji je podeljen tačno po sredini, jedna polovina je deo za pušače, a druga je za nepušače. Pušačka polovina uvek ima mnogo više igrača. Takođe, na stazi, većina ljudi su pušači... da li to dvoje idu ruku pod ruku... kockanje i pušenje? Često se pitam
  Koliko članova u LCB-u su pušači? Ako ste... da li pušite tri puta više kada se kockate?

  Trotter

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Trotter.
  Unfortunately I am one of them smoking 10times more when gambling... I smoke 2-3 cigarettes all the day and when I am in front of a slot I smoke 20.. These two go together fr me.. Sometimes I am thinking to stop both of them!

  Zdravo Trotter.
  Nažalost, ja sam jedan od njih koji puši 10 puta više kada se kocka... Pušim 2-3 cigarete ceo dan i kada sam ispred slota popušim 20.. Ovo dvoje idu zajedno od mene.. Ponekad razmišljam da zaustavi obojicu!

 • Original engleski Prevod srpski

  Tony,
  I'll bet when the race is at the post, your reaching in your back pocket for the pack of smokes... thinking, have to have a smoke while the race is going off... it's good luck, right?

  Mrmpou, i think alot of people are just like you, seems to me that the two go hand in hand for most, and when losing, forget about it, one after the other right?

  Trotter

  Toni,
  Kladim se kada je trka na kraju, kada posežete u zadnji džep za paketom dima... razmišljate, morate da popušite dok trka traje... sreća je, zar ne?

  Mrmpou, mislim da je dosta ljudi isto kao i ti, čini mi se da to dvoje idu ruku pod ruku većini, a kada izgubiš, zaboravi na to, jedan za drugim, zar ne?

  Trotter

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Trotter,

  Smokers and Gamblers go hand and hand! Throw in a few cocktails and your living the high life! Why is it everything that is fun...is soooo bad!

  I love being bad....wink!


  Lips

  Zdravo Trotter,

  Pušači i kockari idu ruku i ruku! Ubacite nekoliko koktela i živite u životu! Zašto je sve što je zabavno... je tako loše!

  Volim da sam loš...namigni!


  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Lips, your a smoker? Would never have guessed! I kinda thought Tony was, by some of our conversations lol  but i just didn't think you were. Am i a smoker? lol

  Lips, jesi pušač? Nikada ne bih pogodio! Nekako sam mislio da je Toni, po nekim našim razgovorima, lol, ali jednostavno nisam mislio da jesi. Da li sam pušač? lol

 • Original engleski Prevod srpski

  I am compulsive in what ever I do...I drank to much, smoked a lot of weed, etc.

  Smoked 3 packs of cigs a day, drank a LOT grin..then one day I quit everything all at the same time..it was 1996. 

  I switched it all to GAMBLING!!!!!  I haven't been the same grin grin grin

  Kompulsivan sam u svemu što radim... Previše sam pio, pušio mnogo trave, itd.

  Pušio sam 3 paklice cigareta dnevno, puno pio grin ..onda sam jednog dana ostavio sve u isto vreme..bila je 1996.

  Sve sam prebacio na KOCKANJE!!!!! Nisam bio isti gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  Nalgenie,

  Funny you say that, because i have OCD big time, always have to have things in order, big time clean freak, compulsive gambler, not much into the drinking, but my 420 is what keeps me sane!
  How did your body handle the shock when you stopped everything at once?
  I don't thing my body could handle the shock if i quit all my vices all at once.

  Nalgenie,

  Smešno što to kažete, jer imam opsesivno-kompulzivni poremećaj, uvek moram da budem u redu, velika čista nakaza, kompulzivni kockar, ne volim mnogo da pijem, ali moj 420 je ono što me drži zdravim!
  Kako je vaše telo podnelo šok kada ste sve zaustavili odjednom?
  Ne verujem da bi moje telo moglo da izdrži šok ako napustim sve svoje poroke odjednom.

 • Original engleski Prevod srpski

  Smoking, drinking and GAMBLING!!!!!!  What a life!!! wooooo hooooo!!

  Pušenje, piće i kockanje!!!!!! Kakav život!!! woo ooo hooooo!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Nalgenie,

  Funny you say that, because i have OCD big time, always have to have things in order, big time clean freak, compulsive gambler, not much into the drinking, but my 420 is what keeps me sane!
  How did your body handle the shock when you stopped everything at once?
  I don't thing my body could handle the shock if i quit all my vices all at once.


  Ya, It was bad..I was doing a heavy duty detox, and I forgot to mention I decided to go on a diet at the same time.  I figured I might as well, because the smoking might make me gain weight, and I should probably just drink a lot of fluids anyway.  Didn't think I was going to come out of it alive..then about a month later, I felt great.  But I needed somewhere to put all my compulsive behavior, and that's when my gambling started. 

  Nalgenie,

  Smešno što to kažete, jer imam opsesivno-kompulzivni poremećaj, uvek moram da budem u redu, velika čista nakaza, kompulzivni kockar, ne volim mnogo da pijem, ali moj 420 je ono što me drži zdravim!
  Kako je vaše telo podnelo šok kada ste sve zaustavili odjednom?
  Ne verujem da bi moje telo moglo da izdrži šok ako napustim sve svoje poroke odjednom.


  Da, bilo je loše.. Radila sam tešku detoksikaciju, i zaboravila sam da pomenem da sam odlučila da idem na dijetu u isto vreme. Mislio sam da bih mogao, jer bi pušenje moglo da me ugoji, a verovatno bih ipak trebalo da pijem mnogo tečnosti. Nisam mislio da ću se izvući živ.. a onda sam se otprilike mesec dana kasnije osećao odlično. Ali trebalo mi je negde da stavim sve svoje kompulzivno ponašanje, i tada je počelo moje kockanje.
 • Original engleski Prevod srpski

  these two go together for me.  I smoke more when I'm in a losing mode.  Especially when I play BJ.  It helps me focus (just my thought).  I smoke more when I'm winning also.  I smoke even more if I am in land based casino, especially if I have to stay there overnight, smoking keeps me awake.  In a race track, they sell 1 pack of Marlboro for $8 when regular stores sell it for $4.50 before.  With $5.95 for 1 pack of Marlboro nowaday at regular store, I think it might be $10/pack at the race track.

  ovo dvoje idu zajedno za mene. Pušim više kada sam u gubitku. Pogotovo kada igram BJ. Pomaže mi da se fokusiram (samo moja misao). Pušim više i kada pobeđujem. Pušim još više ako sam u kazinu na zemlji, posebno ako moram da ostanem tamo preko noći, pušenje me drži budnim. Na trkačkoj stazi prodaju 1 pakovanje Marlbora za 8 dolara, dok su ga u redovnim prodavnicama ranije prodavale za 4,50 dolara. Sa 5,95 dolara za 1 pakovanje Marlbora danas u redovnoj prodavnici, mislim da bi to moglo biti 10 dolara po pakovanju na trkačkoj stazi.

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm a smoker also, and yes......i smoke 10 times as much when i'm gambling, but i really think it has to do with nerves more than anything...i know that when i'm stressed or anxious in general i tend to smoke more, and when your gambling your almost always anxious for an outcome so you just keep lighting up.....not to mention there's really nothing else to do with your hands...............

  I ja sam pušač, i da...... pušim 10 puta više kada se kockam, ali stvarno mislim da to ima veze sa živcima više od svega... znam to kada sam pod stresom ili uznemiren generalno, ja više pušim, a kada se kockaš, ti si skoro uvek nestrpljiv za ishod tako da samo nastavi da pališ.....da ne spominjem da stvarno nemaš šta da radiš sa rukama..... ..........

 • Original engleski Prevod srpski

  OMG Last time I was in Vegas playing black jack and ran outta smokes!  I about died!!!  But I sure didn't hesitate to pay $15 bucks for a pack!!! sighhhh

  OMG Poslednji put kada sam bio u Vegasu igrajući blek džek i ostao sam bez cigareta! Skoro sam umro!!! Ali sigurno nisam oklevao da platim 15 dolara za pakovanje!!! sighhhh

 • Original engleski Prevod srpski

  oh yes smoking and gambling go hand in hand cheesy

  o, da pušenje i kockanje idu ruku pod ruku cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  I still hit the VLT's (I'm in the USA BTW) and they are in a neighboring state. They just passed (This year) that smoking was banned in taverns, restaurants and such...Now I wouldn't smoke all that much, but it does tend to be a pain to want a smoke, and you have to cash out your machine (Theft here is not uncommon) and then step out for a smoke.

  Of course, the places are a bit cleaner, and smell better..I don't mind the restaurants banning, but sheesh..The bars ARE supposed to be dirty stinky places that real men only hit right?  Još uvek sam pogodio VLT-e (u SAD sam BTV) i oni su u susednoj državi. Upravo su prošli (ove godine) da je pušenje zabranjeno u kafanama, restoranima i slično...Sada ne bih pušio toliko, ali obično je muka želeti pušiti, a morate da unovčite svoj mašinu (Krađa ovde nije neuobičajena), a zatim izađite da popušite.

  Naravno, lokali su malo čistiji i bolje mirišu..Ne smeta mi što restorani zabranjuju, ali jebem..Barovi bi trebalo da budu prljava smrdljiva mesta na koja samo pravi muškarci pogađaju, zar ne?Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita