sneg i ljudi koji ne znaju da voze po njemu

6,574
pregleda
26
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Shelli
spazz03
 • Započeto
 • spazz03
 • United States Sr. Member 391
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Da li je neko igrao na ovom sajtu? Ili neka iskustva? Nisam našao nijednog predstavnika ovde. Imam isplatu zaglavljena tamo više od mesec dana. Mislim da je to čista prevara i da oni uopšte ne...

  Pročitajte

  ZATVORENO: Nitrospins.com

  3 638
  pre 2 meseca
 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Ekskluzivni $400 Majski Freeroll turnir Za nove i postojeće igrače – OK! Dostupno samo na desktopu! sa Microsoft Edge Garantovani nagradni fond = 400...

  Pročitajte
 • Već sam čekao koliko sam mogao, sve rokove koje je tražila i procenila RABONA. Umoran sam od čekanja. Moj jedini izbor je bio da ovde pribegnem spoljnoj žalbi. Moj nalog je 100% verifikovan...

  Pročitajte

  REŠENO: Rabona povlačenje

  17 1.09 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  where i live we have lots of colleges and lots of people who have never driven in snow needless to say they drive to fast and those of us who have driven in it all our lives deal with it.  then theres the lookeyloos we call them.  those are the one who see an accident in the snow and all though the roads are already slipperey gotta slow down to see whats going on and great another accident.  I think people who dont drive in snow should have to take a class so its safer on the roads in the winter.

  gde ja živim imamo mnogo koledža i mnogo ljudi koji nikada nisu vozili po snegu, nema potrebe da kažem da voze brzo i oni od nas koji smo se vozili u njemu ceo život se bave time. onda su tu lookeiloos-i koje ih zovemo. to su oni koji vide nesreću u snegu i svi iako su putevi već klizavi moraju da uspore da vide šta se dešava i velika još jedna nesreća. Mislim da bi ljudi koji ne voze po snegu trebalo da pohađaju kurs kako bi zimi bili bezbedniji na putevima.

 • Original engleski Prevod srpski

  I remember driving in Feb to Iowa and hitting Idaho and the roads were kind of iffy, the speed limit was 75 and people were just zipping along as though it was June!!

  More then once I'd see cars and even trucks un the middle median stuck there...When I was 15 miles from destination (In Iowa) saw two cars slide off highway onto median and began flipping.

  One had a single passenger wearing no seatbelt as he was thrown from vehicle.

  second was family of 4 but tightly buckled in. All survived, but damn! 55mph and 3-5" of snow on highway and STILL booking?? Stupid people abound..

  I just try and stay safe...

  Sećam se da sam vozio u februaru do Ajove i udario u Ajdaho i putevi su bili nekako neuredni, ograničenje brzine je bilo 75 i ljudi su samo jurili kao da je jun!!

  Više od jednom sam video automobile, pa čak i kamione na srednjoj sredini zaglavljene tamo... Kada sam bio 15 milja od odredišta (U Ajovi) video sam kako su dva automobila skliznula sa autoputa na središte i počela da se okreću.

  Jedan putnik je bio bez pojasa jer je izbačen iz vozila.

  druga je bila četvoročlana porodica, ali čvrsto vezana. Svi su preživeli, ali prokletstvo! 55 milja na sat i 3-5" snega na autoputu i još uvek rezervacija?? Glupi ljudi su na pretek..

  Samo pokušavam da ostanem bezbedna...

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh what gets me is these people with these SUV's and 4 Wheel drives who think that because they have those kinds of vehicles can drive as fast as they want in bad weather. Then they get behind me and get mad because my daughters little Focus with bald tires (on back,front wheel drive tires on front are good) isn't going to go any faster because UM I'm smart and drive the speed according to the weather!
           We live on a T and one night we are watching TV and hear tires spinning you know the sound when someone gets stuck laugh_out_loud My husband and I walk out door and I say to the two teenagers standing by car in ditch (small ditch no one hurt) "Are ya stuck?"  answer comes back "YUP"  Then with my evil laugh HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!! My husband laughs about my evil laugh still to this day. WELL DRIVE SLOWER ESPECIALLLY AROUND CORNERS DUH!  laugh_out_loud!

  Oh, ono što me hvata jesu ovi ljudi sa ovim SUV-ovima i pogonima na 4 točka koji misle da zato što imaju takve vrste vozila mogu da voze koliko god žele po lošem vremenu. Onda stanu iza mene i naljute se jer moje ćerke mali Focus sa ćelavim gumama (pozadi, prednje gume su dobre) neće ići brže jer UM ja sam pametan i vozim brzinu prema vreme!
  Živimo na T i jedne noći gledamo TV i čujemo kako se gume vrte, znaš zvuk kada se neko zaglavi laugh_out_loud Moj muž i ja izlazimo na vrata i ja kažem dvojici tinejdžera koji stoje pored auta u jarku (mali jarak, niko nije povređen) "Da li ste zaglavili?" odgovor se vraća "DA" Onda sa mojim zlim smehom HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!! Moj muž se smeje mom zlom smehu i dan-danas. DOBRO VOŽITE SPORIJE NAROČITO IZU UGLOVOVA DUH! laugh_out_loud !

 • Original engleski Prevod srpski

  Ive lived in Michigan my whole life.  Slippery roads are part of the territory. Nothing we can do to avoid them.


  I've learned there is one way to drive on snowy roads.....Very carefully.  smiley smiley

  Ceo život sam živeo u Mičigenu. Klizavi putevi su deo teritorije. Ništa ne možemo učiniti da ih izbegnemo.


  Naučio sam da postoji jedan način da se vozi po snežnim putevima.....Veoma pažljivo. smileysmiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Well as a Canadian we're born knowing what snow is...and NO we don't all live in igloos with 10 feet of snow all year round lmao. However we do have brutal winter's that last from November to March so you become an expert at driving in it.  Spazz that's a great idea about the course but I would add they have to do at least 100 hours of driving in Canada in the winter as well lol.

  Pa kao Kanađani smo rođeni da znamo šta je sneg...i NE, ne živimo svi u igluima sa 10 stopa snega tokom cele godine. Međutim, imamo brutalne zime koje traju od novembra do marta tako da postajete stručnjak za vožnju u njoj. Spazz to je odlična ideja o kursu, ali dodao bih da moraju da odrade najmanje 100 sati vožnje u Kanadi i zimi lol.

 • Original engleski Prevod srpski

  I moved and lived in Minnesota for a few
  Coming from the Westcoast to the East was a systemshock!

  Driving in that snowy weather...i was a fish out of water sad
  I was really looking like a woman that couldn't drive...
  Instead of let's go for a drive, it was "let's go for a slipnslide"
  I didn't know the first thing about driving in the snow or icy roads.
  I finally learned, but it does take skilled driving to do it!
  So.. don't take driving in the snowy/icy weather to lightly, let someone
  who knows what they are doing to do the driving.

  Preselio sam se i živeo u Minesoti nekoliko dana
  Dolazak sa zapadne obale na istok bio je sistemski šok!

  Vozeći se po tom snežnom vremenu... bio sam riba bez vode sad
  Stvarno sam izgledala kao žena koja ne zna da vozi...
  Umesto da se provozamo, bilo je "idemo na slipnslide"
  Nisam znao prvu stvar o vožnji po snegu ili zaleđenim putevima.
  Konačno sam naučio, ali za to je potrebna vešta vožnja!
  Dakle.. ne shvatajte olako vožnju po snežnom/ledenom vremenu, neka neko
  ko zna šta rade da voze.

 • Original engleski Prevod srpski

  I live in New England, and have driven in it my whole life...
  (have also cracked up a car or two...but we won't mention that)  grin

  I don't think it's anything you really get used to.  I still hate it.  I have to
  commute up North 60 miles to work each day, and now that the weather is
  cold...it is very scary on a day to day basis.  Even if you do know how to drive,
  someone else doesn't.

  One my way into work Monday, a Liquid Nitrogen Tanker flipped over on some black ice, and blocked off the whole entire Intersate...4 lanes!! There was no way to go around at all.  There wasn't even any snow in this one!!  So when we got a storm Wednesday, I said...screw it, I am staying home, and spinning there instead of the road!! Hahahahahaha!!!!! grin grin grin grin grin

  Živim u Novoj Engleskoj i vozim se u njoj ceo život...
  (takođe su razbili auto ili dva...ali to nećemo spominjati) grin

  Mislim da to nije nešto na šta se stvarno navikneš. I dalje ga mrzim. Moram da
  putujte na sever 60 milja na posao svakog dana, a sada kada je vreme
  hladno... veoma je strašno iz dana u dan. Čak i ako znaš da voziš,
  neko drugi ne.

  Na putu do posla u ponedeljak, cisterna sa tečnim azotom se prevrnula na nekom crnom ledu i blokirala ceo Intersate...4 trake!! Uopšte nije bilo načina da se obiđe. U ovoj čak nije bilo snega!! Pa kad smo u sredu imali oluju, rekao sam...jebi ga, ja ostajem kod kuće i vrtim se tamo umesto puta!! Hahahahahaha!!!!! gringringringringrin

 • Original engleski Prevod srpski
  Being from Chicago, i am no stranger to driving in snow. Nothing stops this town from moving!! I get a kick out of other states that get a dusting of snow and schools are closed and people call in and can't make it to work!

  Chicago is known for the city that works.....come rain.....hail.......sleet or snow.....we plow along!!

  Lips
  Pošto sam iz Čikaga, nije mi strana vožnja po snegu. Ništa ne sprečava ovaj grad da se kreće!! Oduševljavaju me druge države koje zasipaju snegom i škole su zatvorene, a ljudi se javljaju i ne mogu da stignu na posao!

  Čikago je poznat po gradu koji radi.....dođi kiša.....grad.......susnežica ili sneg.....mi oremo!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Chicago is known for the city that works.....come rain.....hail.......sleet or snow.....we plow along!!

  Lips


  What are you a mailman?  What makes Chicago the city that works; and how are they any different from any other city?  I've never heard this one.
  Boston works just fine last I checked.

  Čikago je poznat po gradu koji radi.....dođi kiša.....grad.......susnežica ili sneg.....mi oremo!!

  Usne


  Šta si ti poštar? Šta čini Čikago gradom koji radi; i po čemu se razlikuju od bilo kog drugog grada? Nikada nisam čuo ovu.
  Boston radi sasvim dobro kada sam poslednji put proverio.

 • Original engleski Prevod srpski
  <------<------<------<------<------<------<------   WOULD BE EXACTLY WHO YOU'RE TALKING ABOUT IF I HAD TO DRIVE IN SNOW!!! 

  LIVING IN CALI ALL MY LIFE, I HAVE ONLY SEEN SNOW HERE ONCE!

  I HAVEN'T EVER DRIVEN IN IT, I WAS THE PASSENGER ON SEVERAL OCCATIONS, BUT I DID NOT WANT TO DRIVE!!!!!!  (TOO SCARED, HEHE)

  OUT HERE WE HAVE THE IDIOTS THAT CAN'T DRIVE IN FOG!!!!!

  P.S. SO BOSTON WORKS??  HEHE
  <------<------<------<------<------<------<------ BI BUDI UPRAVO O KOM GOVORIŠ DA SAM MORAO DA VOZIM PO SNEG!!!

  CEO ŽIVOT ŽIVIM U CALI, OVDE SAM JEDNOM VIDEO SNEG!

  NIKAD NISAM VOZAO U NJEMU, BIO SAM PUTNIK NA NEKOLIKO PUTA, ALI NISAM DA VOZIM!!!!!! (PREPLAŠEN, HEHE)

  OVDE IMAMO IDIOTE KOJI NE MOGU DA VOZU U MAGLU!!!!!

  PS PA BOSTON RADI?? HEHE
 • Original engleski Prevod srpski

  last i checked...hehe
  grin grin grin grin

  love ya shell  cool

  poslednji put sam proverio...hehe
  gringringringrin

  love ia shell cool

 • Original engleski Prevod srpski
  Hey 13,
  I bet you are like my friend Connie (she lives in Ontario) do you get your mail BAREFOOT in -30 degree weather?????  hehe
  Hej 13,
  Kladim se da si kao moja prijateljica Koni (ona živi u Ontariju) da li dobijaš svoju poštu bosi na -30 stepeni????? hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  I live in Corpus Christi, Texas and we had our first snow ever on christmas eve 2004. The whole town was shut down..all roads closed off, nobody was permitted to drive..thank god..here they don't even know how to drive in rain..lol

  Živim u Korpus Kristiju u Teksasu i imali smo prvi sneg na Badnje veče 2004. Ceo grad je bio zatvoren..svi putevi zatvoreni, nikome nije bilo dozvoljeno da vozi..hvala Bogu..ovde ni ne znaju kako voziti po kiši..lol

 • Original engleski Prevod srpski
  TOO FUNNY 13, I ABOUT FAINTED WHEN SHE TOLD ME THAT!  60 IS TOO COLD FOR ME!!!  laugh_out_loud

  Hey lagunagirl,
  People out here don't know how to drive in the rain either and it is ALWAYS raining. hehe
  PRESMEŠNO 13, SAM SE KAD DA MI JE TO REKLA! 60 JE PREHLADNO ZA MENE!!! laugh_out_loud

  Hej lagunagirl,
  Ljudi ovde ne znaju da voze ni po kiši i UVEK pada. hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  Chicago is known for the city that works.....come rain.....hail.......sleet or snow.....we plow along!!

  Lips


  What are you a mailman?  What makes Chicago the city that works; and how are they any different from any other city?  I've never heard this one.
  Boston works just fine last I checked.
  Just a phrase regarding our horrible weather is all i meant by it.

  Čikago je poznat po gradu koji radi.....dođi kiša.....grad.......susnežica ili sneg.....mi oremo!!

  Usne


  Šta si ti poštar? Šta čini Čikago gradom koji radi; i po čemu se razlikuju od bilo kog drugog grada? Nikada nisam čuo ovu.
  Boston radi sasvim dobro kada sam poslednji put proverio.
  Samo frazu u vezi s našim užasnim vremenom je sve što sam mislio pod tim.
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips...you should know better than to answer my stupid comments.

  love ya  kiss

  Usne...treba da znaš bolje nego da odgovaraš na moje glupe komentare.

  volim te kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  I could barely walk in it, let alone drive.. but i did it, had to learn
  I was scared, snow is intimidating!
  I'm just glad to be back out of it!

  Jedva sam mogao da hodam u njemu, a kamoli da vozim.. ali uradio sam to, morao sam da učim
  Uplašio sam se, sneg je zastrašujući!
  Drago mi je što sam se vratio iz toga!

 • Original engleski Prevod srpski

  here in austria where i life  we have snow enough---so i must drive to work also when it is  snowing---im driving very carefully and slow---had an accident  in winter few years ago

  ovde u austriji gde ja živimo imamo dovoljno snega---pa moram da vozim na posao i kada pada sneg---vozim veoma oprezno i sporo---imao sam nesreću zimi pre nekoliko godina

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Fiedo,

  I can be very scary sometimes driving in snow. I remember one night a couple years ago driving home from a friends house and it was a blizzard. My tires were shot on my car. I had to drive literally 10 mph to control my car.

  I came to stop light and made a left hand turn onto a busy street, by the time i completed that turn i lost all control of my car. I did a complete 360 and half way around again facing in the opposite direction. When i looked up i was faced with head lights in four lanes of traffic at a complete stand still.

  That had to be the scariest moment i ever had driving.......i have often thought about the "what ifs"

  Lips
  Zdravo Fiedo,

  Ponekad mogu da budem veoma zastrašujuća vožnja po snegu. Sećam se jedne noći pre nekoliko godina kada sam se vozio kući iz kuće prijatelja i bila je mećava. Popucale su mi gume na autu. Morao sam da vozim bukvalno 10 milja na sat da bih kontrolisao auto.

  Došao sam na semafor i skrenuo levo na prometnu ulicu, dok sam završio to skretanje izgubio sam svu kontrolu nad automobilom. Uradio sam kompletnih 360 i pola puta ponovo okrenut u suprotnom smeru. Kada sam podigao pogled, suočio sam se sa farovima u četiri saobraćajne trake pri potpunom mirovanju.

  To je morao biti najstrašniji trenutak koji sam ikada vozio...... Često sam razmišljao o "šta ako"

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips...you should know better than to answer my stupid comments.

  love ya  kiss


  I thought we all knew better!!! LMAOOOOOOOOOOOO!!  hehe

  Usne...treba da znaš bolje nego da odgovaraš na moje glupe komentare.

  volim te kiss


  Mislio sam da svi znamo bolje!!! LMAOOOOOOOOOO!! hehe

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats