Taj prokleti mali glas danas izgubljen.

3,327
pregleda
10
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina blueday
genenco
 • Započeto
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo svima, evo lepog bonusa za igrače u kbet kazinu. Bonus je za postojeće igrače i nove igrače u kazinu 🎉 Ekskluzivna ponuda: Osvojite dodatnih 50 besplatnih okretaja tako što ćete...

  Pročitajte

  Kbet kazino bez depozita

  2 1.53 K
  pre 2 meseca
 • Reel Fortune kazino Svi igrači! 200% do $1500 Min. depozit: $50 VR: 40kb Nema maksimalnih isplata. Važi samo za depozite napravljene preko Zelle . Važi do daljeg.

  Pročitajte

  Reel Fortune Casino promocije

  1 508
  pre 2 meseca
 • Imam i još uvek dovodim u pitanje integritet popularnijih kazina kao što su Bovada, Slots.lv i Cafe. Ti kazina imaju ogromna sumnjiva pitanja u vezi sa načinom na koji su bonus strukture...

  Pročitajte

  Casino Integriti

  2 523
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  This morning, I got up and pondered. My starter had been acting up (Seizing) and it's been YEARS since I have done any sort of work on it. I had called around and found a very good price for it and like the nut I am, bought it.

  So, there it sat in my trunk for a 24 hours. Sitting there, demanding I use it or return it (I had 60 days for this)

  The previous day I stopped at the Battery X-change for advice to see if it REALLY was this problem. After 2 min I was told "Yes this is the problem" (I gave the worker $2 for the solid advice, all I had cash wise) they also quoted me $145 for the part and repair.

  Because I HATE looking like a dolt, I passed as the starter already was in the trunk and I would feel REALLY stupid for having them do it while I was "Sort of" positive I could...Couldn't I??

  So, after 2 cigs (I'll quit one day I hope) I finally had the bright idea of looking at the starter..2 freaking bolts is all (This is an older car) and I said "Well, if that's all it is, then let's do it!"

  So I got my tools (Limited set) and began work. Disconnect battery (How shocking) and then started removing the starter. Ahhhh, so easy it was. Then some more coffee (Yes smokes too) I then took off the wires and moved them to the new one and had it all set for reinstallation.

  Oh hells bells, then I remembered just what a PITA this was. After an hour of trying get the bolts restarted, I went back for more coffee, smokes and a rest and think time. I then realized my problem was not in doing it, but HOW to do it. I then looked about and found a sort of pin-punch which was the thick type (Thank you land lord!) and so, I inserted it to one said and soon both bolts were secure.

  I then put everything back and cranked the starter. VROOOM!!! went the car and the job was done and I had a smile on my face.

  Sure it took me 5 hours from start to finish (I did this on a sloped diverway parking brake was on, I was safe) but could reach everything, I need a jack later..Oh found out I had no spare tire either...$$$ later also) but the main thing was I was nervous and a bit scared about if I really could remember all I had done from years past with this and could I do it again? I proved I could.

  But it was the stupid little voice in my head who tried to stop me. Yes, I COULD have had them fix it and still had money for food. But the little voice would have won a battle I really needed to win. I'll need more wins as I go along now and this was a good starting point.

  Jutros sam ustao i razmislio. Moj starter je bio loš (Seizing) i prošle su GODINE otkako sam radio bilo kakav posao na tome. Prozvao sam okolo i našao vrlo dobru cenu za njega i kupio sam ga, kao što jesam.

  Dakle, stajao je u mom gepeku 24 sata. Sedim tamo, zahtevam da ga koristim ili da ga vratim (imao sam 60 dana za ovo)

  Prethodnog dana svratio sam u Batteri Ks-change da bih video da li je to ZAISTA problem. Posle 2 minuta rečeno mi je "Da, ovo je problem" (dao sam radniku 2 dolara za solidan savet, sve što sam imao u gotovini) takođe su mi citirali 145 dolara za deo i popravku.

  Zato što MRZIM da izgledam kao kreten, prošao sam pošto je starter već bio u prtljažniku i osećao bih se STVARNO glupo što ih nateram da to urade dok sam bio "nekako" siguran da mogu... Zar ne bih mogao??

  Dakle, nakon 2 cigarete (nadam se da ću prestati jednog dana) konačno sam imao sjajnu ideju da pogledam u starter.. 2 prokleta vijka je sve (ovo je stariji auto) i rekao sam "Pa, ako je to sve je, onda hajde da to uradimo!"

  Tako sam dobio svoj alat (ograničeni set) i počeo da radim. Odspojite akumulator (kako šokantno) i zatim počnite da vadite starter. Ahhhh, tako je bilo lako. Zatim još malo kafe (da i puši) Zatim sam skinuo žice i premestio ih na novi i sve pripremio za ponovnu instalaciju.

  O paklena zvona, onda sam se setio kakva je ovo bila PITA. Nakon sat vremena pokušaja da ponovo pokrenem zavrtnje, vratio sam se po još kafe, pušenja i odmora i razmišljanja. Tada sam shvatio da moj problem nije u tome da to uradim, već KAKO da to uradim. Zatim sam pogledao okolo i pronašao neku vrstu udarca koji je bio debeo (Hvala gospodaru!) i tako sam ga ubacio u jedan rekao i ubrzo su oba vijka bila sigurna.

  Zatim sam sve vratio i pokrenuo starter. VROOOM!!! otišao autom i posao je bio gotov i imao sam osmeh na licu.

  Naravno, trebalo mi je 5 sati od početka do kraja (uradio sam ovo na kosoj parkirnoj kočnici koja je bila uključena, bio sam siguran), ali mogao sam da stignem do svega, treba mi dizalica kasnije.. O, saznao sam da ni ja nemam rezervnu gumu.. .$$$ kasnije takođe), ali glavna stvar je bila da sam bio nervozan i pomalo uplašen da li zaista mogu da se setim svega što sam uradio iz prošlih godina sa ovim i da li bih to mogao ponovo? Dokazao sam da mogu.

  Ali glupi glasić u mojoj glavi pokušao je da me zaustavi. Da, mogao sam da ih nateram da to poprave, a da još uvek imam novca za hranu. Ali mali glas bi dobio bitku koju sam zaista trebao da dobijem. Sada će mi trebati još pobeda i ovo je bila dobra polazna tačka.

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh Gene:
      Way to go on a job well done.  smiley smiley smiley

  As far as I am concerned, no car repair is easy, and yet, you tried it, did it successfully, and I bet you feel great for it.

  Sometimes we just have to believe in ourslves to succeed.

  (I too must do things with much coffee, thought, and I used to smoke too)

  Thanks for sharing. I always enjoy your posts so much.

                                                          PMM

  Oh Gene:
  Način da se dobro obavi posao. smileysmileysmiley

  Što se mene tiče, nijedna popravka automobila nije laka, a ipak ste to pokušali, uradili uspešno, i kladim se da se osećate sjajno zbog toga.

  Ponekad samo moramo da verujemo u sebe da bismo uspeli.

  (I ja moram da radim stvari sa mnogo kafe, razmišljam, a nekad sam i pušio)

  Hvala što delite. Uvek uživam u tvojim objavama.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Gene- Good for you! We all need to push ourselves at times and it is sometimes scary. Good for you and believing in yourself!

  Gene- Bravo za tebe! Svi mi ponekad moramo da se guramo i to je ponekad zastrašujuće. Bravo za tebe i veru u sebe!

 • Original engleski Prevod srpski

  Not sure if your story was about listening to the little voice or about the car...lol, but if it's about the voice, then I can't say I recommend always listening to it because I always do and it leads me to nothing but trouble!!

  Nisam siguran da li je tvoja priča bila o slušanju malog glasa ili o autu... lol, ali ako je u pitanju glas, onda ne mogu reći da preporučujem da ga uvek slušam jer to uvek radim i to me ne vodi u ništa ali nevolja!!

 • Original engleski Prevod srpski

  What an inspirational story Gene! It just goes to show that hard work and determination pays off.

  I am about to hand over $1300.00 next week to have my transmission fixed in one of my cars. I'll give you $600.00 to do it !  cheesy

  Kakva inspirativna priča Gene! To samo pokazuje da se naporan rad i odlučnost isplate.

  Sledeće nedelje ću da predam 1300,00 dolara da mi popravim prenos u jednom od mojih automobila. Daću ti $600.00 da to uradiš! cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  What an inspirational story Gene! It just goes to show that hard work and determination pays off.

  I am about to hand over $1300.00 next week to have my transmission fixed in one of my cars. I'll give you $600.00 to do it !  cheesy


  Add another 0 to the total, I'll need at for my therapist grin

  I suspect it's one of the newer type and you have to actually drop the engine (In many) of the front wheel drive cars today...Ekkkkk!

  Kakva inspirativna priča Gene! To samo pokazuje da se naporan rad i odlučnost isplate.

  Sledeće nedelje ću da predam 1300,00 dolara da mi popravim prenos u jednom od mojih automobila. Daću ti $600.00 da to uradiš! cheesy


  Dodajte još 0 ukupnom broju, trebaće mi za mog terapeuta grin

  Pretpostavljam da je jedan od novijih tipova i da danas morate da ispustite motor (u mnogim) automobila sa prednjim pogonom... Ekkkkk!
 • Original engleski Prevod srpski
  Ahhh the little voice in our heads.....it talks to us....try to reason with us and yes at times can be a trouble maker!!! I'm glad your car is good to go and from the sound of it your good to go too!!!

  Maybe together we can make a truce to give up them damn smokes!!

  Lips
  Ahhh mali glas u našim glavama.....govori sa nama....pokušajte da nas urazumite i da ponekad može da pravi probleme!!! Drago mi je da je vaš auto dobar za vožnju, a po zvuku i vi možete da idete!!!

  Možda zajedno možemo sklopiti primirje da se odreknemo prokletog dima!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  WTG Gene!!!!!  Those damn voices try to get the best of us. 
  When I doubt myself, I just remember EVERYTHING I've accomplished over the last 41 years and any doubt disappear along with those damn negative VOICES!!! hehe

  VTG Gene!!!!! Ti prokleti glasovi pokušavaju da izvuku najbolje od nas.
  Kada sumnjam u sebe, samo se setim SVEGA ŠTO sam postigao u poslednjih 41 godinu i svaka sumnja nestane zajedno sa tim prokletim negativnim GLASOVIMA!!! hehe

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey!! Didn't you just get out of the hospital?  Congrats, I have had the pleasure of hearing an engineer say "I would like to build and work on something that I design so I would know what they mean when they say my arm does not bend that way"

  I smoke and drink soda instead of coffee.  But I am sure your doctor wouldn't approve..

  Hej!! Zar nisi upravo izašao iz bolnice? Čestitam, imao sam zadovoljstvo da čujem inženjera kako kaže „Želeo bih da napravim i radim na nečemu što dizajniram da bih znao šta misle kada kažu da mi se ruka ne savija na taj način“

  Pušim i pijem sodu umesto kafe. Ali siguran sam da vaš doktor ne bi odobrio..

 • Original engleski Prevod srpski

  Job well done Genenco. 

  You were brave to do that on two counts -  you just came out of hospital and you didn't think you could do it.  It's amazing what you [everyone in general] can accomplish when you are driven. 

  You should be proud of your bravery - even the little voice would say "well done".

  blue

  Dobro obavljen posao Genenco.

  Bili ste hrabri da to uradite po dve tačke – upravo ste izašli iz bolnice i niste mislili da to možete. Neverovatno je šta vi [svi generalno] možete da postignete kada vas voze.

  Trebalo bi da se ponosite svojom hrabrošću - čak i onaj glasić bi rekao "bravo".

  Plavi

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita