Ti ludi porodični izleti!!!

2,256
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Tražite online slot igre od Popiplai ? Svaki put kada se pojavi nova igra od Popiplai-a, ažuriraćemo ovu temu na forumu. Popiplai je renomirani brend za igre na sreću poznat po izradi vrhunskih...

  Pročitajte
 • ThorCasino Ekclusive - Bonus na prvi depozit Samo novi igrači - nema nas! 130% do 200 € Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju sa naše veze , verifikuju e-poštu, odu u odeljak za...

  Pročitajte
 • Zdravo, NA MOM POSLEDNJEM KORAKU DA SE PRIDRUŽIM NOVOM FUNCLUB KAZINU TRAŽE MOJ ''OTP'' NEMAM POJMA ŠTA JE TO ŽELE DA STAVIM U TAJ PROSTOR ! PRVI PUT KADA JA TRAŽIM OVO... AKO BI KO MOŽE DA MI...

  Pročitajte

  NOVI FUNCLUB KAZINO

  3 1.22 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  When i was growing up we went on alot of family outtings.. and every time they were ALWAYS wacky.. something HAS to happen, here's one..

  My family had family vistors from out of state, gramma, aunts, uncles, cousins the whole load, this year we'd go to Disneyland.. we pile in the car happy as can be, singing songs, laughin, joking all in the excitement of going.. we get there have a fantastic day into the night, alot of fun a memory to withhold in your mind forever.. until... we leave. Get out into the Disneyland Parking lot and guess what.. it's "wheres the car?" time. We lost the car, absolutely forget where it's parked. We searched and searched up and down had disneyland personell helping, other people there looking, we are exhausted from all the excitement, getting frustrated, they want to call police thinking its stolen. We even started losing each other... This went on for an hour or two, maybe longer.. looking for the car.. Then suddenly it's realized we didn't have our car, it was a rental and we were all searching for the wrong car. All along the car we came in was sitting right in our faces!!! Embarressing.. but how wacky... i remember this scenario more then the rides and events at Disneyland lol


  Anyone else have any wacky family outtings?

  Kada sam odrastao, išli smo na mnoge porodične izlete.. i svaki put kada su oni UVEK bili otkačeni.. nešto MORA da se desi, evo jednog..

  Moja porodica je imala porodične posetioce iz inostranstva, baku, tetke, stričeve, rođake, ceo teret, ove godine bismo išli u Diznilend.. gomilali smo se u kolima srećni koliko god možemo, pevamo pesme, smejemo se, šalimo sve u uzbuđenje odlaska.. stižemo tamo. Imajte fantastičan dan u noć, puno zabave, uspomene koje ćete zauvek zadržati u umu... dok... ne odemo. Izađite na parkiralište Diznilenda i pogodite šta... to je "gde je auto?" vreme. Izgubili smo auto, zaboravi gde je parkiran. Tražili smo i pretraživali gore-dole, pomagalo je osoblje Diznilenda, drugi ljudi su tamo tražili, iscrpljeni smo od svog uzbuđenja, frustrirani, žele da pozovu policiju misleći da je ukradeno. Čak smo počeli i da se gubimo... Ovo je trajalo sat-dva, možda i duže.. tražio auto.. Onda se odjednom shvatilo da nemamo auto, bio je iznajmljen i svi smo tražili pogrešan auto. Sve vreme auto u koji smo ušli sedeo nam je pred licem!!! Sramotno.. ali kako otkačeno... sećam se ovog scenarija više od vožnji i događaja u Diznilendu lol


  Ima li još neko lude porodične izlete?

 • Original engleski Prevod srpski

  Nice story Imagin.

  You put me in mind of when we were kids.  My dear Mum didn't have much money when we were kids and during the summer holidays, we always went down the park which was about a 15 minute walk away.  There were swings and a miniature steam train and ice creams and plenty to keep us kids busy for the day.  We always took food and drink for the day. 

  I recall this particular day - my little sister was still in her pushchair and it was a really hot day.  On our way to the park down this really steep hill, I remember my Mum shouting something out loud - couldn't quite catch what she said though. I recall seeing all these hard boiled eggs rolling down the hill.  The bag of food and drink had tipped over and everything had fallen out.  As soon as we saw these eggs rolling, my brother, myself and two of our friends who were with us took off chasing these hard boiled eggs down the hill.  It was just such a funny sight to see these eggs rolling so fast and us 4 kids chasing them.  We were all laughing and screaming when we managed to get one.  The hill was so steep, we could hardly stop running and our legs were going faster than we could run...if that makes sense. 

  It still makes me chuckle to this day and the memory is so vivid.  We had a fantastic day.....as usual....except for the eggs.

  blue

  Lepa priča Imagin.

  Setio si me kad smo bili deca. Moja draga mama nije imala mnogo novca kada smo bili deca i tokom letnjeg raspusta smo uvek silazili u park koji je bio udaljen oko 15 minuta hoda. Bilo je ljuljaški i minijaturnog parnog voza i sladoleda i dosta toga da nas decu zaokupimo tokom dana. Uvek smo uzimali hranu i piće za dan.

  Sećam se ovog konkretnog dana - moja mala sestra je još uvek bila u kolicima i bio je zaista vruć dan. Na našem putu do parka niz ovo stvarno strmo brdo, sećam se da je moja mama nešto vikala naglas - ali nisam mogla da shvatim šta je rekla. Sećam se da sam video sva ova tvrdo kuvana jaja kako se kotrljaju niz brdo. Torba sa hranom i pićem se prevrnula i sve je ispalo. Čim smo videli ova jaja kako se kotrljaju, moj brat, ja i dvojica naših prijatelja koji su bili sa nama krenuli smo jureći za ovim tvrdo kuvanim jajima niz brdo. Baš je bio smešan prizor videti ova jaja kako se tako brzo kotrljaju i nas 4 dece kako ih jurimo. Svi smo se smejali i vrištali kada smo uspeli da nabavimo jednu. Brdo je bilo tako strmo da smo jedva mogli da prestanemo da trčimo, a noge su nam išle brže nego što smo mogli da trčimo...ako to ima smisla.

  I dan-danas me tera da se smejem, a sećanje je tako živo. Imali smo fantastičan dan.....kao i obično....osim jaja.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Great stories gals... smiley smiley smiley

  When I was just a little thing my Grandparents would pick us up.  "US" consisted of four little girls, ages 12-5,and my Mother.  We would all pile in the car to go to Cadillac to go shopping.  It was a good hour and a half drive and my grandmother and Mom kept us girls busy with games like counting red cars, or counting semis. 

  We were all packed into that car pretty tight.  I just remember what fun it was.  It was so exciting to go on a trip.

  We would arrive and go out to lunch at McDonalds.  That was the first time I ever had McDonalds was on those trips.  wink

  I dont remember any real "wacky" times, but I do remember my Grandfather wasn't much of a shopper so he would sit in the car and wait for all his "girls" to finish up.
  He sat there happy as could be for hours at a time just reading a book and relaxing.


  He always carried around a perscription bottle of cough medicene in his pocket.  I was way to young to know what the meamning of this was.  When asked what was in the bottle he would always reply "My perscription."  It was years later before I came to know that he filled that bottle with peppermint Scnapps every trip we ever took. laugh_out_loud

  His perscription was booze. hahaha

  Guess spending the day with six women he needed a little snort now and then to keep his sanity.  Still makes me laugh.

                                                                PMM

  Sjajne priče devojke... smileysmileysmiley

  Kada sam bila mala, moji deda i baka bi nas pokupili. "US" se sastojao od četiri devojčice, starosti 12-5 godina, i moje majke. Svi bismo se nagomilali u kolima da idemo u Kadilak u kupovinu. Bilo je dobrih sat i po vožnje i moja baka i mama su nas devojčice zaokupljale igrama poput brojanja crvenih autića ili brojanja polufinala.

  Svi smo bili prilično tesno zbijeni u taj auto. Samo se sećam kako je bilo zabavno. Bilo je tako uzbudljivo ići na putovanje.

  Stigli bismo i otišli na ručak u McDonalds. To je bio prvi put da sam ikada imao McDonalds na tim putovanjima. wink

  Ne sećam se nijednog stvarnog „ludog“ vremena, ali sećam se da moj deda nije bio baš kupac pa bi sedeo u autu i čekao da sve njegove „devojke“ završe.
  Sedeo je tamo srećan koliko može satima samo čitajući knjigu i opuštajući se.


  U džepu je uvek nosio bočicu leka protiv kašlja. Bio sam premlad da bih znao šta ovo znači. Kada bi ga pitali šta je u boci, uvek bi odgovorio „Moja perskripcija“. Prošle su godine kasnije pre nego što sam saznao da je punio tu bocu scnapps-om od peperminta na svakom našem putovanju. laugh_out_loud

  Njegovo ime je bilo piće. hahaha

  Pretpostavljam da mu je, provodeći dan sa šest žena, s vremena na vreme bilo potrebno malo frktanja da bi održao zdrav razum. I dalje me zasmejava.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski
  First and foremost i have to say..........i am soooooooo happy you are back!!!! Sometimes you never realize what ya got til its gone! I really missed your posts and you!!!!!!!!!!!!!! You are a sweetheart!! Welcome back.

  I did the same thing with the my car but i was at a shoppin mall! Certain that someone stole it i call mall security. Of course he knew better and i am sure he dealt with this countless times!!

  I remember thinking.....why doesnt he believe me .....some one stole my car!!

  After driving around the parking lot with mall security there it was on the other side of the mall!!!

  Lips
  Prvo i najvažnije moram da kažem.......... jako sam srećan što si se vratio!!!! Ponekad nikad ne shvatiš šta imaš dok ne nestane! Stvarno su mi nedostajali tvoji postovi i ti!!!!!!!!!!!!!!! Ti si srce!! Dobrodošli nazad.

  Uradio sam istu stvar sa svojim autom, ali sam bio u tržnom centru! Sigurno da ga je neko ukrao zovem obezbeđenje tržnog centra. Naravno da je znao bolje i siguran sam da se bavio ovim bezbroj puta!!

  Sećam se da sam pomislio.....zašto mi ne veruje .....neko mi je ukrao auto!!

  Nakon vožnje oko parkinga sa obezbeđenjem tržnog centra bio je na drugoj strani tržnog centra!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Thank You so much Lips!!! I miss you and everyone so much as well!!! Woke up kinda late this morning, first thing i did was come here after yelling at my coffee maker to "make me some coffee" lol

  Love the stories you know i do. I truely enjoy good memories and Blue i actually pictured you guys running down that hill so cute and funny, little legs just flying ahead of yourselves!!

  Here's another one from my memory bank.

  My mother had a fear of small cars so every car we owned was always big giant thingys, this one we had at this time was a gigantic lime green ford station wagon. I used to duck down and made my mother drop me off a block away from school.. or anywhere she took me, it's just one of those kinds of cars you just don't look cool in no matter what. But less be it to me everyone knew OUR car anyway...
  My mother and i had gone on a shopping spree, spent a couple hours in.. K-Mart..lol...  embarrassed
  We get all done check out and to the parking lot, find the car load it with all our stuff, get in and my mother puts the key in and it doesn't start. Making it short she becomes a little frantic and starts with, "what's wrong with this car".. as this was happening 2 big giant woman come running towards us.. "boom boom boom" sounds in slow motion is all i could see "call the police someone is stealing our car!!!!".. me and her staring out the front windshield with our jaws dropped open.. come to find out we got into the wrong car. Yes it could only happen to US that someone could have another gigantic ugly lime green ford station wagon and be at K-Mart at the same time as us... All ended well, and it was laughable but not to me.. i was terribly embarressed and mad. But i NEVER missed any chances to go shopping with my mother.. loved it.

  Hvala puno Usne!!! I meni tako nedostaješ i ti i svi!!! Jutros sam se probudio prilično kasno, prvo što sam uradio bilo je da sam došao ovde nakon što sam viknuo na svoj aparat za kafu da mi "skuha kafu" lol

  Volite priče koje znate da volim. Zaista uživam u dobrim uspomenama i Blue sam vas zapravo zamislio kako trčite niz to brdo tako slatke i smešne, male noge samo lete ispred vas!!

  Evo još jednog iz moje banke memorije.

  Moja majka je imala strah od malih automobila, tako da je svaki automobil koji smo posedovali uvek bio velike džinovske stvari, ovaj koji smo imali u to vreme je bio džinovski karavan ford zelene boje krečnjaka. Nekada sam se sagnuo i naterao majku da me ostavi blok dalje od škole.. ili gde god me je odvela, to je samo jedan od onih automobila u kojima jednostavno ne izgledaš kul bez obzira na sve. Ali ionako su svi znali NAŠ auto...
  Moja majka i ja smo otišli u kupovinu, proveli nekoliko sati u.. K-Mart..lol... embarrassed
  Završili smo sa odjavom i do parkinga, našli smo auto, napunili ga svim našim stvarima, ušli i moja majka stavi ključ i ne pali. Skratimo, ona postaje malo izbezumljena i počinje sa, "šta nije u redu sa ovim autom".. dok se ovo dešavalo, 2 velike džinovske žene su trčale ka nama.. "bum bum bum" zvuči u usporenom snimku je sve što sam mogao da vidim " pozovi policiju neko krade naš auto!!!!".. ja i ona gledamo u prednje šoferšajbnu otvorenih čeljusti.. dođi da saznamo da smo ušli u pogrešan auto. Da, samo nama se moglo desiti da neko može da ima još jedan gigantski ružni limeno zeleni ford karavan i da bude u K-Martu u isto vreme kada i mi... Sve se dobro završilo, i bilo je smešno, ali ne i meni.. bio sam strašno postiđen i ljut. Ali NIKAD nisam propustio nijednu priliku da idem u kupovinu sa svojom majkom.. svidelo mi se.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita