Vreme je za novi kompjuter...

5,255
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Ks7 kazino - KAPI I POBEDE Promocija važi: 02. MART 2024 - 25. MART 2025. Ukupan nagradni fond: €30,000,000 Igre koje ispunjavaju uslove: Pragmatične igre. - Ako još uvek nemate nalog, samo se...

  Pročitajte

  Ks7 Casino turniri

  1 318
  pre 2 meseca
 • Zdravo! Registrovao sam se 8. aprila i položio depozit od 102.000 rubalja. Moja prijava u kazinu ima status „Odbijena“. Iako sam slao novac transferom sa kartice na rusku karticu. Dao im ček i...

  Pročitajte
 • Alphabook Bet Casino pregled Bonus za registraciju 200% do $1,000 Bonus na 2. depozit: 100% do 1.000 dolara 3. bonus na depozit: 100% do 1.500 dolara 4. bonus na depozit: 100% do 1.500 dolara Ponuda...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:
      Do you ever have that sinking feeling in your stomach when you think, "What if my computer dies on me?" I do, quite often as mine is getting very old indeed. I am not getting the blue screen of death yet, but I do get froze quite a bit, and I just know it is time for a new one.

      Well, in just a few weeks I am going to have saved enough money to get myself a new computer. This old thing of mine has served me well, but it has out lived its usefulness. I can no longer upgrade anything on it, as the upgrades have already had upgrades. laugh_out_loud.

  So, do I buy a laptop? Do I buy a new desktop?

  I am partial to Dell, but what do others think?

  What is a good price for a new computer, and where do you think the best place to buy, order a new computer is?

  I need nothing huge or special, and I just use my computer basicly for E-mail, spinning, and surfing the web and of course Latest Casino Bonuses.  (you mean a computer can do MORE than that? laugh_out_loud)

  Any input is greatly appreciated.  wink wink wink

                                                          PMM

  Zdravo bando:
  Da li ste ikada imali onaj osećaj ukočenosti u stomaku kada pomislite: "Šta ako mi kompjuter umre?" Jesam, prilično često jer moj zaista jako stari. Još ne dobijam plavi ekran smrti, ali sam se prilično smrznuo, i znam da je vreme za novi.

  Pa, za samo nekoliko nedelja ću uštedeti dovoljno novca da sebi nabavim novi računar. Ova moja stara stvar me je dobro poslužila, ali je preživela svoju korist. Ne mogu više ništa da nadogradim na njemu, pošto su nadogradnje već imale nadogradnje. laugh_out_loud .

  Dakle, da li da kupim laptop? Da li da kupim novu radnu površinu?

  Ja sam pristrasan prema Dellu, ali šta drugi misle?

  Koja je dobra cena za novi računar i gde je po vašem mišljenju najbolje kupiti, naručiti novi računar?

  Ne treba mi ništa veliko ili posebno, i samo koristim svoj računar za e-poštu, okretanje i surfovanje internetom i naravno Najnoviji kazino bonusi. (mislite da računar može učiniti VIŠE od toga? laugh_out_loud )

  Svaki doprinos je veoma cenjen. winkwinkwink

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Hmm.. PMM.. I got a very nice Dell for my Daughter by signing up for a credit card, on approval it was sent and i was very surprised at how nice it was.
  I think Laptops are more expensive then Desktops, im talking just standard, not without all the other things that can be added to a desktop.
  Being mobil with a computer is really nice, but if you don't think you'd need to have it everywhere you go, get a desktop, to me there are more stable, will last longer, my friends always complained of laptops overheating for long use. My PC is always connected and always on. Another complaint is the connection for laptops most use wireless.

  What i like is that my desktop is always here right where i leave it.. lol

  Hmm.. PMM.. Dobio sam veoma lep Dell za moju ćerku tako što sam se prijavio za kreditnu karticu, nakon odobrenja je poslata i bio sam veoma iznenađen koliko je to bilo lepo.
  Mislim da su laptopovi skuplji od stonih računara, govorim samo o standardnim, ne bez svih drugih stvari koje se mogu dodati desktopu.
  Biti mobilni sa računarom je zaista lepo, ali ako mislite da ne morate da ga imate gde god da krenete, nabavite desktop, za mene su stabilniji, trajaće duže, moji prijatelji su se uvek žalili da se laptopi pregrevaju. dugu upotrebu. Moj računar je uvek povezan i uvek uključen. Još jedna zamerka je veza za laptopove koji najčešće koriste bežičnu vezu.

  Ono što volim je to što je moj desktop uvek tu gde ga ostavim.. lol

 • Original engleski Prevod srpski

  If you go desktop, might be looking for one with a dual HD as that can be your backup in case the first one croaks.

  Ako idete na desktop, možda tražite uređaj sa dual HD-om jer vam to može biti rezervna kopija u slučaju da prvi krene.

 • Original engleski Prevod srpski

  PMM added to my post.. you would be looking to spend around 500.00 to 700.00 for a decent PC. Higher for more extragant ones. Electronic stores will give you the best deals, along with stores like Walmart

  Another route you can take is pawn shops, most of them do give you 90 days on them. But still a little scarey.

  PMM je dodao u moj post.. želeli biste da potrošite oko 500,00 do 700,00 za pristojan računar. Više za ekstragantnije. Prodavnice elektronike će vam pružiti najbolje ponude, zajedno sa prodavnicama kao što je Valmart

  Drugi put kojim možete da idete su zalagaonice, većina njih vam daje 90 dana. Ali ipak malo zastrašujuće.

 • Original engleski Prevod srpski

  Another thing you can do.. is you can upgrade through a computer repair, keeping your pc but just getting the upgrades in the componets, check that out first could be a lesser amount you might spend.
  I switched out a processor and added ram and memory once, the processor is the size of a dime inside your pc only cost me 120.00 for that upgrade.

  Još jedna stvar koju možete da uradite... je da možete da izvršite nadogradnju putem popravke računara, zadržavajući svoj računar, ali samo dobijate nadogradnje u komponentama, proverite da li bi prvo mogao biti manji iznos koji biste mogli da potrošite.
  Jednom sam isključio procesor i dodao ram i memoriju, procesor je veličine novčića unutar vašeg računara koštao me samo 120,00 za tu nadogradnju.

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam - whatever you buy make sure it has a really decent video card to make your spinning experience even better.  You'll definitely need lots of RAM and a fast processor and a reasonably sized hard drive for all your casinos. 

  I have a desktop which is pretty old now too and I also recently bought a laptop and whilst the laptop is pretty awesome I can't bring myself to "move" over to the laptop all the while my desktop is going.  My son told me that he can arrange it so that I can use my laptop (like a desktop) and access all my files on my desktop whenever I want via a remote login. 

  Do you have stores over there where they have laptops and desktops switched on and you can view them?  If thats the case, check out the laptops and feel them for overheating.  The one I bought was reasonably priced, has everything I need and was very cool in the store even after being switched on all day. 

  I hope there is something in the above that you can use - I've just rambled a bit really.  grin

  blue

  Pam – šta god da kupite, uverite se da ima zaista pristojnu video karticu kako bi vaše iskustvo okretanja bilo još bolje. Definitivno će vam trebati puno RAM-a i brz procesor i čvrsti disk razumne veličine za sva vaša kazina.

  Imam desktop koji je takođe prilično star, a takođe sam nedavno kupio laptop i dok je laptop prilično sjajan, ne mogu da se nateram da se „preselim“ na laptop sve dok moj desktop radi. Moj sin mi je rekao da to može urediti tako da mogu da koristim svoj laptop (kao sto je desktop) i da pristupam svim svojim datotekama na radnoj površini kad god želim putem daljinskog prijavljivanja.

  Imate li tamo prodavnice u kojima su uključeni laptopi i desktopi i možete da ih pogledate? Ako je to slučaj, proverite laptopove i osetite da li se pregrevaju. Onaj koji sam kupio je bio po razumnoj ceni, ima sve što mi je potrebno i bio je veoma kul u prodavnici čak i nakon što je bio uključen ceo dan.

  Nadam se da postoji nešto od gore navedenog što možete da iskoristite - samo sam malo prolupao. grin

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Very good idea Blue, check to see if they are overheating in the store!!!

  Also ask about being set up with Windows XP, or Vista, or Windows7
  I don't know about now, but alot did have trouble with Vista that could all be straightened out now, not sure, i have windows xp which came equipted with the Dell

  Vrlo dobra ideja Plava, proveri da li se pregrevaju u prodavnici!!!

  Takođe pitajte da li ste podesili Vindovs KSP, Vista ili Vindovs7
  Ne znam za sada, ali mnogo je imalo problema sa Vistom koji bi se sada sve mogao ispraviti, nisam siguran, imam Vindovs KSP koji je bio opremljen sa Dell-om

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow, excellent advice. I so appreciate it friends.

  Will keep all that in mind as I head toward purchasing the new computer.

  Thanks again....

                                                                PMM

  Vau, odličan savet. Toliko cenim to prijatelji.

  Imaću sve to na umu dok budem krenuo ka kupovini novog računara.

  Hvala još jednom....

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  My laptop came with Windows 7.  Its pretty awesome but some sites don't like the 64 bit browser so make sure you have the 32 bit one installed as well so you can access everything (assuming you get windows 7).

  blue

  Moj laptop je došao sa Vindovs 7. Prilično je sjajan, ali neke sajtove ne vole 64-bitni pretraživač, pa se uverite da imate instaliran i 32-bitni kako biste mogli da pristupite svemu (pod pretpostavkom da imate Vindovs 7).

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey PMM,

  I got a new computer (laptop) last month & I am very happy with it's performance - especially with the slots!
  It was just under $400. It's an Acer (which, by the way is made by Dell!) It's got all the whistles and bells, including a dvd player, multi all-in-1 card reader, and Windows 7 Home Premium.
  I already have a LOT of casino software  & music downloaded on it, and have experienced no problems what so ever.
  If you haven't found anything, and want to take a look at it online, this is where I purchased it from:
  http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5586914&Sku=A180-15650
  Although, I just checked and it is now $499. Guess my husband got it when it was on sale.
  Either way,  I recommend this website- shipping was superfast, and I called customer service when I got it, and they were awesome too.

  I know it's frustrating to look for a new pc, so I wish you Good luck! And you'll be soooo happy when you  get a new one  :)

  P.S. See, all that $ your saving by not smoking and be used to buy a new puter!  ;)

  Hej PMM,

  Dobio sam novi računar (laptop) prošlog meseca i veoma sam zadovoljan njegovim performansama - posebno sa slotovima!
  Bilo je nešto manje od 400 dolara. To je Acer (koji je, inače, napravio Dell!) Ima sve zvižduke i zvona, uključujući DVD plejer, višestruki sve-u-1 čitač kartica i Vindovs 7 Home Premium.
  Već imam MNOGO kazino softvera i muzike preuzetih na njemu i nisam imao nikakvih problema.
  Ako niste pronašli ništa, a želite da ga pogledate na mreži, evo gde sam ga kupio:
  http://vvv.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5586914&Sku=A180-15650
  Mada, upravo sam proverio i sada je 499 dolara. Pretpostavljam da ga je moj muž dobio kada je bio na rasprodaji.
  U svakom slučaju, preporučujem ovu veb stranicu - isporuka je bila superbrza, i pozvao sam korisničku podršku kada sam je dobio, i oni su takođe bili odlični.

  Znam da je frustrirajuće tražiti novi računar, pa vam želim puno sreće! I bićeš veoma srećna kada dobiješ novu :)

  PS Vidite, sav taj $ uštedite time što ne pušite i iskoristite ga za kupovinu novog računara! ;)

 • Original engleski Prevod srpski

  tiger was where i got the new processor, memory and ram from, i also bought a soundcard and videocard from them, though this was years ago

  ** i should specify that it was a compaq i had, it was one of the best pc's i've ever owned after fixing it all up, i do own a Dell now with all original componets

  tiger je bio mesto odakle sam nabavio novi procesor, memoriju i ram, takođe sam kupio zvučnu i video karticu od njih, mada je to bilo pre mnogo godina

  ** Trebao bih da navedem da je to bio compak koji sam imao, bio je to jedan od najboljih računara koje sam ikada posedovao nakon što sam sve popravio, sada posedujem Dell sa svim originalnim komponentama

 • Original engleski Prevod srpski

  I went with dell also and it does great. What you got to do is tell the rep at dell what you have in mind with the laptop and he will upgrade the computer to your needs that is what I did.  I can have 4 casinos or more up at the same time and be spinning lol and its not slow at all.  It comes in handy with the tournments.

  Išao sam i sa dellom i odlično je. Ono što treba da uradite je da kažete predstavniku u dellu šta imate na umu sa laptopom i on će nadograditi računar prema vašim potrebama, to je ono što sam i uradio. Mogu da imam 4 ili više kazina u isto vreme i da se okrećem lol i nije uopšte sporo. Dobro dođe na turnirima.

 • Original engleski Prevod srpski

  And dont forget to get the wireless mouse its great and the webcam built in.

  I ne zaboravite da nabavite bežični miš koji je odličan i ugrađenu veb kameru.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey pmm did you decide what you are going to get.  You Might also want to go into costco and see what kind of deals they have because they do get some great deals also.  This is hush hush info when you see a price lets say 12.97 that is a discounted price at costco.  The .97 is what you need to look for at costco not the .99.

  Gl all

  Hej pmm da li ste odlučili šta ćete dobiti. Možda biste takođe želeli da odete u costco i vidite kakve ponude imaju jer i oni imaju odlične ponude. Ovo je tajna informacija kada vidite cenu recimo 12,97 koja je snižena cena kod costco-a. .97 je ono što treba da tražite kod costco a ne .99.

  Gl sve

 • Original engleski Prevod srpski

  All I know right now is I have decided to get a Desktop, and the brand will be a DELL.

  Dell has proven itself to me, and has a decent service plan when you purchase it. It is always an option to purchase a bigger warrenty when you order it online from the Dell website.

  However, now it is time to do some work and find the best price on this Dell.  I will be looking at different web sites, walmart, and Sams club etc.

  I am getting excited about the whole deal. heheheh cheesy cheesy cheesy cheesy

  Again, thanks for allll the tips and advice that was offered to me here. It is much appreciated. 

                                                                          PMM

  Sve što trenutno znam je da sam odlučio da nabavim Desktop, a brend će biti DELL.

  Dell mi se dokazao i ima pristojan servisni plan kada ga kupite. Uvek postoji opcija da kupite veću garanciju kada je naručite onlajn sa Dell veb lokacije.

  Međutim, sada je vreme da se malo poradi i pronađe najbolja cena za ovaj Dell. Pogledaću različite veb stranice, Valmart, Sams club itd.

  Uzbuđujem se zbog celog posla. heheheh cheesycheesycheesycheesy

  Još jednom, hvala na svim savetima i savetima koji su mi ovde ponuđeni. Veoma je cenjeno.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Nice choice on the Dell, i agree with you, me and my daughter both own Dells, i never have any problems with it, always running smoothly as well as my daughters, mine was just under 800.00 when i bought it which was about 3 years ago, just got the standard nothing really special other then i liked the lcd flats model for the monitors..

  Its exciting PMM, im really happy for you!!

  Dobar izbor za Dell, slažem se sa tobom, i ja i moja ćerka posedujemo Dell, nikada nemam problema sa njim, uvek radi glatko kao i moje ćerke, moj je bio nešto ispod 800,00 kada sam ga kupio, što je bilo oko 3 godine pre, upravo sam dobio standard, ništa posebno, osim što mi se svideo lcd flats model za monitore..

  Ovo je uzbudljiv PMM, stvarno sam srećan zbog vas!!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 18 dana
132

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
60

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats