Beskrajna lojalnost

3,449
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina genenco
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 2 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Members,

  I saw this story and just had to share it........

  Ella a Rottweiler was emaciated and drinking from a drainage ditch along an empty stretch of highway. Kathy who found the dog works for a rescue shelter, says it's typical for people to dump unwanted pets in the middle of nowhere - but again, the dog's demeanor convinced her there was more to the story. So she did some detective work, and what she found is a heart-wrenching tale of unending loyalty.

  Kathy found the first clues to this mystery - broken glass and tail lights - right near where she found the dog. And just down from there, she found a second set of even more intriguing clues: personal items gathered up. By the dog, she assumed.

  "It was like she was sleeping with them - or waiting with them," Kathy said. Kathy remembered two weeks earlier she'd driven by an accident on the same stretch of highway. She remembered because it was such a horrible crash. A single car had flipped over and landed on the side of the road, at just about the same spot where she found the dog.

  She called highway patrol and learned that the family had survived the crash. Thrown from the car, rescue crews never saw the dog. She spent 13 days scavenging for food along the highway - and 13 nights bedding down with whatever she could find that smelled like her lost family.

  "That's the last spot she saw her family and she was going to stay there," Kathy said.

  After two weeks believing that their dog, Ella, had died, the family of Joe and Michelle Kelly got the most wonderful, slobbery surprise of their lives.

  For the first time since the accident, the Kelly's had a good reason to cry -all thanks to a dog who refused to forget her family - and the stranger who refused to take lost for answer.

  Unfortunately, it was a bittersweet reunion because of the accident and the medical expenses, the Kelly family has had to temporarily relocate to a place that doesn't allow dogs.

  The good news is, Kathy has promised to hold onto Ella for as long as the Kelleys need to get back on their feet.

  Here is a picture of Ella and Kathy:  There is one major problem in this story for me. This is suppose to be a happy ending reuniting with her family.  Here is a dog who has undying loyalty to her family and they give her up again?? I can understand if there is financial set backs, but there is somethings you just don’t give up! I would go to the ends of the earth to find a place who would take in my dog.

  Do you think this family was right in giving up Ella after just finding her?

  Lips
  Zdravo članovi,

  Video sam ovu priču i morao sam da je podelim........

  Ela rotvajler bila je iznemogla i pila je iz drenažnog jarka duž praznog dela autoputa. Keti koja je pronašla psa koji radi za sklonište za spasavanje, kaže da je tipično da ljudi bacaju neželjene kućne ljubimce usred ničega - ali opet, ponašanje psa ju je uverilo da je u priči nešto više. Tako da se bavila detektivskim poslom, a ono što je otkrila je srceparajuća priča o beskrajnoj lojalnosti.

  Keti je pronašla prve tragove za ovu misteriju - razbijeno staklo i zadnja svetla - upravo blizu mesta gde je pronašla psa. I odmah dole, pronašla je drugi set još intrigantnijih tragova: prikupljene lične stvari. Po psu, pretpostavila je.

  „Kao da je spavala sa njima – ili čekala sa njima“, rekla je Keti. Keti se setila dve nedelje ranije da je vozila u nesreći na istoj deonici autoputa. Setila se jer je to bio tako užasan sudar. Samo jedan automobil se prevrnuo i sleteo na ivicu puta, otprilike na istom mestu gde je našla psa.

  Pozvala je patrolu na autoputu i saznala da je porodica preživela udes. Izbačeni iz automobila, spasilačke ekipe nikada nisu videle psa. Provela je 13 dana tražeći hranu duž autoputa - i 13 noći spavajući u krevetu sa onim što je mogla naći da je mirisalo na njenu izgubljenu porodicu.

  "To je poslednje mesto gde je videla svoju porodicu i tamo će ostati", rekla je Keti.

  Nakon dve nedelje verovanja da je njihov pas Ela umro, porodica Džoa i Mišel Keli doživela je najlepše, baljavo iznenađenje u životu.

  Po prvi put od nesreće, Kelijevi su imali dobar razlog da plaču - sve zahvaljujući psu koji je odbio da zaboravi svoju porodicu - i strancu koji je odbio da se izgubi za odgovor.

  Nažalost, bio je to gorko-slatki susret zbog nesreće i medicinskih troškova, porodica Keli je morala da se privremeno preseli na mesto koje ne dozvoljava pse.

  Dobra vest je da je Keti obećala da će se držati Elle sve dok Kelijevi treba da se vrate na noge.

  Evo slike Ele i Keti:  Za mene postoji jedan veliki problem u ovoj priči. Ovo bi trebalo da bude srećan kraj ponovnog okupljanja sa njenom porodicom. Evo psa koji ima beskonačnu lojalnost svojoj porodici i oni je se ponovo odriču?? Mogu da razumem da li ima finansijskih zastoja, ali ima nečega čega se jednostavno ne odričete! Otišao bih na kraj sveta da nađem mesto koje bi prihvatilo mog psa.

  Mislite li da je ova porodica bila u pravu što se odrekla Elle nakon što ju je tek pronašla?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I think they didn't have a choice.  If they didn't have a lot of money to begin with, and they just moved to a place that didn't allow dogs... not much they can do.  It does say she was keeping the dog till they could get back on their feet.  If they fail in being good 'parents' in the long run it looks like Ella found a wonderful foster home.

  Mislim da nisu imali izbora. Ako nisu imali mnogo novca za početak, a samo su se preselili na mesto koje nije dozvoljavalo pse... ne mogu mnogo da urade. Piše da je držala psa dok ne stanu na noge. Ako ne uspeju da budu dobri 'roditelji' na duge staze, izgleda da je Ela našla divan hraniteljski dom.

 • Original engleski Prevod srpski

  I agree, they haven't given her up "Totally" Alot of places won't allow pets (Many here too) and so the volunteer is being VERY generous saying she'll keep the dog till they get back on their feet...

  Reminds me of the "Good Samaritian" story.

  Slažem se, nisu je se odrekli „Potpuno“ Na mnogim mestima ne dozvoljavaju kućne ljubimce (mnogi ovde takođe) i zato je volonterka VEOMA velikodušna i kaže da će zadržati psa dok ne stanu na noge.. .

  Podseća me na priču "Dobri Samarićanin".

 • Original engleski Prevod srpski

  I think they did what they had to do. If where they are now doesn't allow dogs, they can't be expected to just get up and move again. It must be devistating for that family to have lost Ella once again. Hopefully they will find a way to take her home eventually, but as toodle said, she has found a loving home for now.

  Mislim da su uradili ono što su morali. Ako mesto gde se sada nalaze ne dozvoljava psima, ne može se očekivati da će tek tako ustati i ponovo krenuti. Mora da je porazno za tu porodicu što je još jednom izgubila Ellu. Nadamo se da će na kraju pronaći način da je odvedu kući, ali kao što je Todl rekao, za sada je našla dom pun ljubavi.

 • Original engleski Prevod srpski
  I know if that was me i would search the world over for a place that would accept my dog. Even if i had to make a public plea with all the publicity this story got and ask any landlord to please take my dog in. Surely to God someone would. Especially this dog that went 13 days and would not leave the scene of the accident and nearly died.

  You couldn't pry that dog away from me with a crow bar!

  Lips
  Znam da sam to ja tražio bih po celom svetu mesto koje bi prihvatilo mog psa. Čak i kada bih morao da se javno izjasnim uz sav publicitet koji je ova priča dobila i da zamolim bilo kog stanodavca da uvede mog psa. Sigurno bi neko hteo. Naročito ovaj pas koji je išao 13 dana i nije hteo da napusti mesto nesreće i zamalo nije uginuo.

  Nisi mogao da otrgneš tog psa od mene sa vunom!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Im with you on this Lips... If this was my dog I would do anything to keep him/her with me...

  Dogs are more loyal then some ppl I know... they offer you unconditional love and thats something we should all respect...

  just my two cents

  Zuga

  Sa tobom sam na ovim usnama... Da je ovo moj pas, učinio bih sve da ga/nju zadržim sa sobom...

  Psi su odaniji od nekih ljudi koje znam... nude ti bezuslovnu ljubav i to je nešto što svi treba da poštujemo...

  samo moja dva centa

  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  I would never stop looking for a place that would accept my dog. 

  I'd live in my car first, before I would let that dog out of my sight, ever again.

  I swear I would.

  God Bless Ella and her unending loyalty.  smiley smiley

  Gawd, dogs are amazing.  Ella sat there waiting for them to come back to get her.

  Some folks might not agree with me, but it doesnt bother me. I know what I would do in this situation, and that dog would never leave my side again.

                                                                                PMM

  Nikada ne bih prestao da tražim mesto koje bi prihvatilo mog psa.

  Prvo bih živeo u svom autu, pre nego što bih pustio tog psa iz vida, ikada više.

  Kunem se da bih.

  Bog blagoslovio Ellu i njenu beskrajnu odanost. smileysmiley

  Gavd, psi su neverovatni. Ela je sedela tamo i čekala da se vrate po nju.

  Neki ljudi se možda ne slažu sa mnom, ali meni to ne smeta. Znam šta bih uradio u ovoj situaciji, a taj pas me više nikada ne bi napustio.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski
  I did some research on this story on the web and everywhere i looked including forums dedicated to this........i did not see one response of how anyone thought it was awful that they gave this dog up!!

  I am reading how it had a happy ending everywhere, when in fact i was thinking happy?? They gave this precious creature up after it would of died to show its loyalty........sigh.

  That's why i felt so compelled to write about it here. I didn't know if it was just me or not........i'm glad to know others do feel the same.....thank you!!

  Lips
  Istraživao sam ovu priču na internetu i svuda gde sam pogledao uključujući forume posvećene ovome........nisam video ni jedan odgovor kako je neko mislio da je grozno što su se odrekli ovog psa!!

  Čitam kako je svuda imao srećan kraj, a ja sam u stvari mislio srećan?? Odrekli su se ovog dragocenog stvorenja nakon što bi umrlo da bi pokazali svoju lojalnost........uzdah.

  Zato sam se osećao tako primoran da pišem o tome ovde. Nisam znao da li sam to bio samo ja ili ne........ Drago mi je što i drugi osećaju isto.....hvala!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I see your point Lips, dogs are amazingly loyal- or vicous and horrible like the pit bull that attacked me when I was 12 laugh_out_loud- but as a mother with 2 young children, if it were a home for my kids or a home for the dog, I'm choosing the home for my kids.  Knowing that my beloved pet had a loving place to stay where I could visit until I found a more suitable place would mean the world to me of course.  If that situation happened to me, I don't believe in coincidences like that, so I would be searching for a new place ASAP.

  Vidim šta mislite. Usne, psi su neverovatno lojalni ili pokvareni i užasni kao pitbul koji me je napao kada sam imao 12 godina laugh_out_loud - ali kao majka sa dvoje male dece, da je to dom za moju decu ili dom za psa, ja biram dom za svoju decu. Saznanje da moj voljeni ljubimac ima mesto za boravak gde bih mogao da posetim dok ne pronađem pogodnije mesto, značilo bi mi, naravno, svet. Da mi se dogodi ta situacija, ne verujem u takve slučajnosti, pa bih što pre tražio novo mesto.

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh tood im so sorry u got attacked... sad. It is hard to recover and build a trust in a dog after like something like that happens.

  Omg is that your precious little baby!!! How adorable and  blessed you are!!

  Lips
  Oh, tako mi je žao što si napadnut... sad . Teško je oporaviti se i izgraditi poverenje u psa nakon što se tako nešto desi.

  Omg je to tvoja dragocena mala beba!!! Kako si divan i blagosloven!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I would never stop looking for a place that would accept my dog. 

  I'd live in my car first, before I would let that dog out of my sight, ever again.

  I swear I would.

  God Bless Ella and her unending loyalty.  smiley smiley

  Gawd, dogs are amazing.  Ella sat there waiting for them to come back to get her.

  Some folks might not agree with me, but it doesnt bother me. I know what I would do in this situation, and that dog would never leave my side again.

                                                                                PMM


  I actually spent 4 months living out of a ford van with my 2 dogs when I couldn't find a place which would allow me to rent with them. Then got a small shed for all of us. Cost me some money$ but worth it. I'll never forget their love and acceptance of me.

  Nikada ne bih prestao da tražim mesto koje bi prihvatilo mog psa.

  Prvo bih živeo u svom autu, pre nego što bih pustio tog psa iz vida, ikada više.

  Kunem se da bih.

  Bog blagoslovio Ellu i njenu beskrajnu odanost. smileysmiley

  Gavd, psi su neverovatni. Ela je sedela tamo i čekala da se vrate po nju.

  Neki ljudi se možda ne slažu sa mnom, ali meni to ne smeta. Znam šta bih uradio u ovoj situaciji, i taj pas me više nikada ne bi napustio.

  PMM


  Proveo sam 4 meseca živeći u kombiju ford sa svoja 2 psa kada nisam mogao da nađem mesto koje bi mi omogućilo da iznajmim sa njima. Onda smo dobili malu šupu za sve nas. Košta me malo money $ ali vredi. Nikada neću zaboraviti njihovu ljubav i prihvatanje mene.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats