Nasilje nad ženama

6,620
pregleda
22
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina deleted_user
deleted_user
 • Započeto
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • Poslednja aktivnost

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Hej kazino zajednica, dobro bi mi došlo vaše mišljenje o nečemu. Kao dugogodišnjem saradniku, nedavno su mi ukinute privilegije zbog ponovnog postavljanja prvobitne recenzije kazina na drugi...

  Pročitajte
 • Vindetta Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli Iznos: 150% do 500 € Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA...

  Pročitajte
 • Zdravo svima! Gledao sam nove kazina koji trenutno rade na online tržištu. Da li neko zna da li će biti novootvorenih od njih? Ili ja znam da pecam nakon iznutra šta ne treba da radim..? Moja...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was reluctant to make a post regarding the subject, but felt compelled to do so.  My daughter is an entertainer who travels over the U.S., on Tuesday, November 10, 2009, she was a victim of a violent attack.  A man who she saw at the market and at the mall attacked her violently, he had broken in the window when she was asleep!  She is his third victim.  His attacks are getting more aggressive.  She suffered a fractured nose, eye damage and her head was busted open, she has staples in her head.  The suspect, ALEX, is still at large.  May he be captured soon!  I pray another women doesn't become a victim.  This happened in California, in a small town between Los Angeles and Las Vegas.  What makes a person do such a horrible act?  Until now I had only read about it and prayed for the victims and the oppressor be brought to justice, but when it hits home, it HITS.  For any single women, who lives alone, you are at risk and you never know who is watching you.  It could happen to anybody for the matter so everybody, be careful, stay safe and watch out for your loved ones and neighbors, being a nosy neighbor is a good thing, it may save a life!

  Oklevao sam da objavim post na tu temu, ali sam se osećao prinuđenim da to uradim. Moja ćerka je zabavljač koja putuje po SAD, u utorak, 10. novembra 2009, bila je žrtva nasilnog napada. Čovek koga je videla na pijaci iu tržnom centru nasilno ju je napao, razbio je prozor dok je spavala! Ona je njegova treća žrtva. Njegovi napadi postaju sve agresivniji. Zadobila je frakturu nosa, oštećenje oka, a glava joj je bila razbijena, ima spajalice u glavi. Osumnjičeni ALEKS je još uvek na slobodi. Neka uskoro bude uhvaćen! Molim se da još jedna žena ne postane žrtva. Ovo se dogodilo u Kaliforniji, u malom gradu između Los Anđelesa i Las Vegasa. Šta čoveka tera na tako užasan čin? Do sada sam samo čitao o tome i molio se da žrtve i ugnjetavač budu izvedeni pred lice pravde, ali kada udari u kuću, UDARIĆE. Za svaku slobodnu ženu, koja živi sama, vi ste u opasnosti i nikada ne znate ko vas posmatra. To može da se desi bilo kome, pa svi, budite oprezni, čuvajte se i pazite na svoje voljene i komšije, biti radoznali komšija je dobra stvar, to može spasiti život!

 • Original engleski Prevod srpski

  so sorry for what happened.

  i live in downtown toronto and never locked my door til some weirdo tried to bust in a couple weeks back...ya just never know

  tako mi je žao što se dogodilo.

  Živim u centru Toronta i nikad nisam zaključao vrata dok neki čudak nije pokušao da uhapsi pre nekoliko nedelja... jednostavno se nikad ne zna

 • Original engleski Prevod srpski

  So sorry to hear your news debra.  I hope your daughter makes a speedy recovery both physically and mentally.

  I truly hope they catch that evil SOB soon.  Who knows what he may do next.

  blue

  Žao mi je što čujem vaše vesti debra. Nadam se da će se vaša ćerka brzo oporaviti i fizički i psihički.

  Iskreno se nadam da će uskoro uhvatiti tog zlog SOB-a. Ko zna šta bi mogao dalje da uradi.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks so much, you guys are so caring!  THE LCB FAMILY, I hope they can catch him, he is on the run!  You know that SOB has a wife and family too we found out! >:(

  Hvala vam puno, momci ste tako brižni! PORODICA LCB, nadam se da mogu da ga uhvate, on je u bekstvu! Znate da i SOB ima ženu i porodicu, saznali smo! >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Debra, I am so sorry to hear about the attach on your daughter, I live in California I am sure not far from where this happened at or know women that do.  They mostly are married, but I will pass this info around any way to them.  It is a reason that your post caught my eye.  Prayer for you, daughter and family.  Peace and blessing to you

  Zdravo Debra, tako mi je žao što čujem za vezu sa tvojom ćerkom, ja živim u Kaliforniji i siguran sam da nisam daleko od mesta gde se to dogodilo ili poznajem žene koje to rade. Uglavnom su u braku, ali ću im tu informaciju proslijediti na bilo koji način. To je razlog što mi je tvoj post zapeo za oko. Molitva za tebe, kćer i porodicu. Mir i blagoslov vama

 • Original engleski Prevod srpski
  Deb,

  You are a pillar of strength i know, as we have talked about this. Your love and comfort will help heal her wounds......emotionally and physcially. I hope they find him soon and he gets his just dues.

  I know sharing sadness like this is not always easy. The love in your heart to bring awareness to us is comendable.

  The one thought that remains me with me, is when you told me your daughter said this....

  "Mom i a can still sing"!!! ..........and sing she will, because she is a survivor! I send her and you my prayers for a healthy recovery. And thank God for the intervention.

  Lips
  Deb,

  Vi ste stub snage, znam, kao što smo pričali o ovome. Vaša ljubav i uteha će joj pomoći da zaleči njene rane......emocionalno i fizički. Nadam se da će ga uskoro pronaći i da će dobiti svoje pravo.

  Znam da ovako deliti tugu nije uvek lako. Za pohvalu je ljubav u vašem srcu da nam donesete svest.

  Jedina misao koja ostaje sa mnom je kada si mi rekao da je tvoja ćerka ovo rekla....

  "Mama ia još uvek može da peva"!!! ..........i pevaće ona, jer je preživela! Šaljem njoj i vama svoje molitve za zdrav oporavak. I hvala Bogu na intervenciji.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Aww thanks!  Those words touched my heart!  I will share this with her.  She is at the hospital and will be talking with the detectives, they have a new lead!  Hopefully it will end soon.

  Avv hvala! Te reči su me dirnule u srce! Podeliću ovo sa njom. Ona je u bolnici i razgovaraće sa detektivima, oni imaju novi trag! Nadam se da će se uskoro završiti.

 • Original engleski Prevod srpski

  Deb:
    May your daughter recover quickly. She will be remembered in my thoughts and prayers tonight.

  Also, may they not stop, day and night ,untill they catch the %$#@^%$ who did this.


                                                              PMM

  Deb:
  Neka se vaša ćerka brzo oporavi. Večeras će biti zapamćena u mojim mislima i molitvama.

  Takođe, neka ne staju, dan i noć, dok ne uhvate %$#@^%$ koji je ovo uradio.


  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Prayers are with you all.....

  Molitve su sa svima vama.....

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm soooooo sorry for your daughter, debra!! :'( :'( Hope it was the first and the last incident in your both lives!
  I'm sure he will be caught and punished soon! How many mentally ill people there are in the world!! sad sad sad

  Jako mi je žao tvoje ćerke, Debra!! :'( :'( Nadam se da je to bio prvi i poslednji incident u oba života!
  Siguran sam da će uskoro biti uhvaćen i kažnjen! Koliko ima mentalnih bolesnika na svetu!! sadsadsad

 • Original engleski Prevod srpski

  Very Sad ro hear Deb, prayers for her recovery.

  Why do men do this? It's something only they can answer to and I hope he's quickly caught.

  I've never understood this myself. To hate females or desire to treat them as gutter trash just amazes me time after time when I hear of such acts.

  Veoma tužno, čuj Deb, molitve za njen oporavak.

  Zašto muškarci to rade? To je nešto na šta samo oni mogu da odgovore i nadam se da će ga brzo uhvatiti.

  Ja ovo sam nikada nisam razumeo. Mrzeti žene ili želja da ih tretiram kao smeće iz oluka prosto me iznenađuje kad čujem za takve radnje.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think they may have him, I will let you know soon. They wouldnt let me go with them.  She needs her Mom!  The detectives whissped her up and out of here fast.....pray they get that son of the devil's cousin's uncle's grandpappy! >:(

  Mislim da ga možda imaju, javiću vam uskoro. Nisu me pustili sa njima. Potrebna joj je mama! Detektivi su je šapnuli i odatle brzo.....molite se da dovedu deku od strica tog sina đavoljeg rođaka! >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  I really hope so too Debra.

  Keep us posted.

  blue

  Stvarno se nadam i Debra.

  Obaveštavajte nas.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  It wasnt him! :'(  My daugher was thinking this was it, it seems it made her so depressed, I asked them are they just trying to satisfy the public outcry, GO FIND THAT S.O.B.  They said the bad part is:  He may be in Mexico.  Give me a break, its heartbreaking.....they are doing their job, I am just angry....I know you guys can understand that ....or emphathize......just angry! >:(

  To nije bio on! :'( Moja ćerka je mislila da je to to, izgleda da ju je to toliko depresivno, pitao sam ih da li samo pokušavaju da zadovolje negodovanje javnosti, IDE NAJ TAJ JECAJ. Oni su rekli da je loš deo: Možda je u Meksiku. Daj pauza, srceparajuće.....oni rade svoj posao, samo sam ljut....znam da to razumete ....ili naglasite......samo ljuti! >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Debra,

  Im so sorry it wasn't him.  I can understand your anger.

  I hope they find him and lock him up soon.

  blue

  Zdravo Debra,

  Tako mi je žao što nije bio on. Mogu da razumem tvoj bes.

  Nadam se da će ga uskoro pronaći i zatvoriti.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Well they are out and about looking for that MONSTER!  They are like on a real manhunt.  They hope to have him before Thanksgiving, I truly will be thankful but I am thankful I still have a daughter, so folks didnt make it and I cant forget that, I am grateful today, I heard a song this morning on Regis and Kelly, "We got to live while we dying" by Kris Allen.  He is good! Listen to the words of this song.  He brought me Inspiration!

  Pa oni su krenuli u potragu za tim ČUDOVIŠTOM! Oni su kao u pravom lovu. Nadaju se da će ga imati pre Dana zahvalnosti, ja ću zaista biti zahvalan, ali sam zahvalan što još uvek imam ćerku, tako da ljudi nisu uspeli i ne mogu to da zaboravim, danas sam zahvalan, čuo sam pesmu jutros na Regisu i Kelli, "Moramo da živimo dok umiremo" od Krisa Alena. On je dobar! Poslušajte reči ove pesme. Doneo mi je Inspiraciju!

 • Original engleski Prevod srpski

  I wanted to share these lyrics with you, the song is from the Idol winner, Kris Allen, Live Like You Dying, I can see why he won, thank Kris your words are an inspiration.

  Sometimes we fall down and can't get back up
  We're hiding behind skin that's too tough
  How come we don't say I love you enough
  Till it's too late, it's not too late
  Our hearts are hungry for a food that won't come
  We could make a feast from these crumbs
  And we're all staring down the barrel of a gun
  So if your life flashed before you, what would you wish you would've done

  [Chorus]
  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  And if your plane fell out of the skies
  Who would you call with your last goodbyes
  Should be so careful who we left out of our lives
  So when we long for absolution, there'll be no one on the line

  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  Like we're dying
  Oh, like we're dying
  Like we're dying
  Oh, ike we're dying

  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  You never know a good thing until it's gone
  You never see a crash until it's head on
  All these people right when we're dead wrong,
  You never know a good thing till it's gone

  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  Like we're dying
  Oh, like we're dying
  Like we're dying
  Oh, like we're dying

  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying


  Hteo sam da podelim ove tekstove sa tobom, pesma je od pobednika Idola, Krisa Alena, Live Like Iou Diing, vidim zašto je pobedio, hvala Krisu tvoje reči su inspiracija.

  Ponekad padnemo i ne možemo da se vratimo
  Krijemo se iza kože koja je pretvrda
  Kako to da ne kažemo da te volim dovoljno
  Dok nije kasno, nije kasno
  Naša srca su gladna hrane koja neće doći
  Mogli bismo napraviti gozbu od ovih mrvica
  I svi gledamo u cev pištolja
  Dakle, da je vaš život bljesnuo pred vama, šta biste voleli da ste uradili

  [Pripev]
  Da, moram početi
  Gledajući u ruke vremena koje nam je ovde dato
  Ovo je sve što imamo i moramo početi da razmišljamo o tome
  Svaka sekunda se računa na sat koji otkucava
  Moramo da živimo kao da umiremo
  Imamo samo 86 400 sekundi u danu
  Da sve preokrene ili da sve baci
  Moramo im reći da ih volimo dok imamo priliku da kažemo,
  Moramo da živimo kao da umiremo

  I ako je vaš avion pao s neba
  Koga biste pozvali sa svojim poslednjim zbogom
  Trebalo bi da pazimo koga smo izostavili iz naših života
  Dakle, kada čeznemo za oproštenjem, neće biti nikoga na liniji

  Da, moram početi
  Gledajući u ruke vremena koje nam je ovde dato
  Ovo je sve što imamo i moramo početi da razmišljamo o tome
  Svaka sekunda se računa na sat koji otkucava
  Moramo da živimo kao da umiremo
  Imamo samo 86 400 sekundi u danu
  Da sve preokrene ili da sve baci
  Moramo im reći da ih volimo dok imamo priliku da kažemo,
  Moramo da živimo kao da umiremo

  Kao da umiremo
  Oh, kao da umiremo
  Kao da umiremo
  Oh, kao da umiremo

  Imamo samo 86 400 sekundi u danu
  Da sve preokrene ili da sve baci
  Moramo im reći da ih volimo dok imamo priliku da kažemo,
  Moramo da živimo kao da umiremo

  Nikad se ne zna dobra stvar dok je ne nestane
  Nikada ne vidite sudar dok ne dođe do glave
  Svi ovi ljudi u pravu kada smo mi u krivu,
  Nikada ne znaš dobru stvar dok ne nestane

  Da, moram početi
  Gledajući u ruke vremena koje nam je ovde dato
  Ovo je sve što imamo i moramo početi da razmišljamo o tome
  Svaka sekunda se računa na sat koji otkucava
  Moramo da živimo kao da umiremo
  Imamo samo 86 400 sekundi u danu
  Da to sve preokrene ili da sve baci
  Moramo im reći da ih volimo dok imamo priliku da kažemo,
  Moramo da živimo kao da umiremo

  Kao da umiremo
  Oh, kao da umiremo
  Kao da umiremo
  Oh, kao da umiremo

  Imamo samo 86 400 sekundi u danu
  Da to sve preokrene ili da sve baci
  Moramo im reći da ih volimo dok imamo priliku da kažemo,
  Moramo da živimo kao da umiremo

 • Original engleski Prevod srpski
  THEY GOT HIM!  HE IS IN CUSTODY, WILL GET ARRAINGED ON MONDAY AFTER THANKSGIVING.  THANKS TO ALL OF YOU.  MY DAUGHTER WENT TO BREAKFAST THIS MORNING WITH FRIENDS.  I CAN GO TO THE MALL NOW.  ITS LIKE WE WERE IN CUSTODY!  THANKS LCB, I HOPE THIS ONE BITES THE DUST!  NEVER COMES OUT.  OH YES HE HAS NO BAIL!  WHAT A HAPPY THANKSGIVING!
  DOBILI GA! ON JE U PRITVORI, SREDIĆE SE U PONEDELJAK NAKON ZAHVALNOSTI. ZAHVALJUJUĆI SVIMA VAMA. MOJA ĆERKA JE JUTROS OTIŠLA NA DORUČAK SA PRIJATELJIMA. ODMAH MOGU U TRŽNI MAL. KAO DA SMO BILI U PRITVORI! HVALA LCB, NADAM SE DA JE OVO GRIZALO PRŠINU! NIKAD NE IZLAZI. OH DA ON NEMA KAMUCIJU! KAKO SREĆNO ZAHVALNOST!
 • Original engleski Prevod srpski
  smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley That is Wonderful News.......
  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley To je divna vest......
 • Original engleski Prevod srpski
  Oh Happy day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  It's the most wonderful time of the year......he had to get caught!! Too many people sending out prayers!!

  Lips
  O Srećan Dan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  To je najlepše doba godine......morao je da bude uhvaćen!! Previše ljudi šalje molitve!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Wonderful news Debra - you can all get on with your lives again now without worry.  So glad he is caught.

  blue

  Divne vesti Debra - svi sada možete ponovo da nastavite sa svojim životom bez brige. Drago mi je da je uhvaćen.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks LCB, blueday, pmmm..lipstick geneco...anyone who cared to share the pain we have been suffering..especially my daughter..now she is out shopping..she is back to herself!  Thanks so so so so so much for all of you and your prayers..... kiss

  Hvala LCB, bluedai, pmmm..genero karmina...svako ko je želeo da podeli bol koji trpimo..naročito mojoj ćerki..sada je u kupovini..vratila se sebi! Hvala tako tako tako puno za sve vas i vaše molitve..... kiss

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats