Zbog čega ste upali u nevolje/ili se izvukli kada ste bili dete?

5,895
pregleda
21
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Shelli
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 2 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Lucki Ovl Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli! Iznos: $25 Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA , otići na...

  Pročitajte
 • Dobio sam pozivnicu za otmeni kazino. Nisam dobio 500 dolara kao što piše pa sam deponovao 50 dolara. Zapravo sam osvojio do oko 1000 i onda sam otišao da unovčim. Ne bi mi dozvolilo da unovčim....

  Pročitajte

  Otmjeno iskustvo u kazinu

  2 377
  pre 2 meseca
 • Ricki Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - NEMA NAS! Iznos: 20 besplatnih okretaja na svim srećnim detelinama 5 Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya Guys and Dolls,

  We all got in trouble when we were kids. Some got in more trouble than others!! I was called a "bad egg" more than once!!! I have so many stories of acting up!!!

  One day i came home from school with yet another bad grade on a test. I was already warned by my parents that if i ever bring home a bad grade again i will be grounded for a month!!

  Scared to death to walk in with this this paper for them to sign i started to practice their handwriting. It just was not working out. I needed another plan. Sitting in my room my wheels i turning fast.......when it hits me!!!!

  I go into the living room where my dad is....(mom is in the kitchen cooking) i knew if i was gonna pull this off it had to be dad for this brain storm idea. Mom was way to clever!!! "Dad, we are having a handwriting contest at school, best signature from our parents will win"! He asks me........"what will you win"? Not thinking about that part i need to think of an answer quick!!! Oh, a day with no homework to the winner, i say!!!

  I have the test paper just perfectly folded.......where he can't see whats on it. I hand him the paper with the sweat forming on my brow. He takes the pen and the paper....all the while i'm praying......."dear God, don't let him unfold this paper"!!

  Phewwww, he didnt!!! It worked like a charm. The next day i come home from school dad ask's me......who one the contest? "Ummm they didn't announce it yet"! I slip away to my room hoping he don't mention it in front of mom.

  The following day..........."who won the contest"? Oh you did dad, i say with excitement!! In the next room my mom hears the conversation......"what contest"?

  Dad goes on to explain the contest. Mom gives me a tin eye......."that's a strange contest'! I start to babble on and on how he won. All the while i'm shaking like a leaf inside. She never said another word about it that night.

  Many times later throughout the school year she would say to me...."contest huh"? That was a RARE day in history that she left me off the hook on that one!!!!

  What have you got in trouble for .........or gotten away with when you were a kid?

  Lips
  Zdravo momci i lutke,

  Svi smo bili u nevolji kada smo bili deca. Neki su upali u više nevolja od drugih!! Mene su više puta zvali "loše jaje"!!! Imam toliko priča o glumi!!!

  Jednog dana sam se vratio iz škole sa još jednom lošom ocenom na testu. Roditelji su me već upozorili da ću, ako ikad ponovo donesem lošu ocenu, biti kažnjen na mesec dana!!

  Nasmrt uplašen da uđem sa ovim papirom da ga potpišu, počeo sam da vežbam njihov rukopis. Jednostavno nije išlo. Trebao mi je drugi plan. Sedeći u svojoj sobi, točkovi mi se brzo okreću.......kad me udari!!!!

  Ulazim u dnevnu sobu gde je moj tata....(mama je u kuhinji i kuva) znao sam da ako ću ovo izvesti, to je morao biti tata za ovu ideju o oluji mozga. Mama je bila jako pametna!!! "Tata, imamo takmičenje u pisanju rukom u školi, pobediće najbolji potpis naših roditelja"! Pita me........"šta ćeš osvojiti"? Ne razmišljajući o tom delu, moram brzo da smislim odgovor!!! Oh, dan bez domaćeg za pobednika, kažem!!!

  Imam test papir savršeno presavijen ......gde on ne može da vidi šta je na njemu. Pružam mu papir sa znojem koji mi se stvara na obrvu. Uzima olovku i papir....sve dok se ja molim......."Bože dragi, ne daj mu da otvori ovaj papir"!!

  Vau, nije!!! Delovalo je kao šarm. Sledećeg dana dolazim iz škole tata me pita...... ko je na takmičenju? „Hmmm još nisu objavili“! Odlazim u svoju sobu nadajući se da to neće pominjati pred mamom.

  Sledećeg dana..........."ko je pobedio na takmičenju"? O jesi tata, kažem sa uzbuđenjem!! U susednoj sobi moja mama čuje razgovor......"kakvo takmičenje"?

  Tata nastavlja da objašnjava takmičenje. Mama mi daje limeno oko......."to je čudno takmičenje"! Počinjem da brbljam i o tome kako je pobedio. Sve vreme se tresem kao list unutra. Nikada više nije rekla ni reč o tome te noći.

  Mnogo puta kasnije tokom školske godine rekla bi mi..."takmičenje ha"? To je bio REDAK dan u istoriji da me je ostavila van ruke na tom !!!!

  Zbog čega si upao u nevolje ......... ili se izvukao kad si bio dete?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Great Story Lips.....I always enjoy reading your adventures....

  As for me, one time during my high school  years I found a Driverse License. Can you believe the girl on the ID looked like me?  It was a bonafide "Fake ID."  Even now as I write about it I cant believe I used this thing to purchase alcohol, but that is exactly what I did.

  So I go to the store, my knees shaking with every step as I go to the beer cooler. I try to act non chalant about what I pick out. Like I have done it a hundred times before. I stroll up to the counter to pay.

  "ID PLease?"  Damn, I knew he would want it. I pull it out of my purse , and I PRAY that as I hand it over he does not see my hands shaking.

  These were some intense and long moments. He looked at me, back to the ID, back to me, back to the ID.  I swear I was about to pee down my leg from frieght, or just bail completely and run like hell.  FINALLY, he hands it back and bags up my 6 pack.

  I pay him, and profusely thank him, way to much, HAHA, as I try to get out of that place as fast as I can without running.  I had about three friends waiting in the car around the corner of the store.

  I did it, and I got away with it, but I never used it after that day.  I was just to scared to try again.  If my parents would of found out I would of been sentenced to a near death experience, no doubt.  I just couldnt bring myself to do it again.


  By the way, I obviously came home a little tipsy that night, and got away with that too.  I came in the door and went straight to my room.  My parents were in bed already, and I had to be quiet as a mouse, or they would get up again and then I'd be busted for sure.  laugh_out_loud. Ever try to be quiet as a mouse when the room is spinning?


  What a memory. Makes me feel good to think back to when I was a kid, and Some of the fun I had, even though it was a really ruff time growing up with some stricked parents.

                                                      PMM

  Great Stori Lips.....Uvek uživam čitajući vaše avanture....

  Što se mene tiče, jednom u srednjoj školi sam našao vozačku dozvolu. Možete li da verujete da je devojka sa lične karte ličila na mene? Bio je to verodostojni "Lažni ID". Čak i sada dok pišem o tome, ne mogu da verujem da sam koristio ovu stvar za kupovinu alkohola, ali upravo sam to uradio.

  Zato idem u prodavnicu, kolena mi se tresu pri svakom koraku dok idem do frižidera za pivo. Trudim se da se ponašam nonšalantno u vezi sa onim što izaberem. Kao što sam to uradio sto puta ranije. Odšetam do šaltera da platim.

  „ID, molim?“ Prokletstvo, znao sam da će to želeti. Vadim ga iz tašne i MOLIM se da dok ga predajem ne vidi kako mi se ruke tresu.

  To su bili neki intenzivni i dugi trenuci. Pogledao me, nazad u ličnu kartu, nazad u mene, nazad u ličnu kartu. Kunem se da sam se spremao da piškim niz nogu od straha, ili da se samo potpuno oslobodim i bježim kao pakao. KONAČNO, on ga vraća i stavlja moj paket od 6 komada.

  Plaćam mu i veliko mu se zahvaljujem, HAHA, dok pokušavam da izađem iz tog mesta što brže mogu bez trčanja. Imala sam tri prijatelja koji su čekali u autu iza ugla prodavnice.

  Uradio sam to, i izvukao sam se, ali ga nakon tog dana nikada nisam koristio. Samo sam se plašio da pokušam ponovo. Da su moji roditelji saznali, bez sumnje bih bio osuđen na smrtno iskustvo. Jednostavno nisam mogao da se nateram da to ponovo uradim.


  Inače, očigledno sam te noći došao kući malo pripit, i izvukao se i sa tim. Ušao sam na vrata i otišao pravo u svoju sobu. Moji roditelji su već bili u krevetu, a ja sam morala da ćutim kao miš, inače bi ponovo ustali i onda bi me sigurno uhapsili. laugh_out_loud . Da li ste ikada pokušali da budete tihi kao miš kada se soba okreće?


  Kakva uspomena. Osećam se dobro kada se setim vremena kada sam bio dete, i neke od zabave koje sam imao, iako je to bilo stvarno naporno vreme odrastanja sa nekim pogođenim roditeljima.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Incrediably good thinking there Lips, not many would have thought of that!  Had a time I met some older people (I was 15) and so one day I had enough for a bottle of beer (Hard liquor came later) so we went to the store. Well I got seperated and thus had to hit the cashier by myself.

  Well, I was (Like I said) 15 BUT I had porkchop sideburns which had really grown out and I was about 5' 9" then too as such, the cashier (MANAGER) was standing there saying "Is that all Sir?"

  I just nodded and he rang it up and I walked out stunned by this. I hit that store for about a year and then quit drinking till I was 21.

  Vandalism, ouch got caught for that. Only time I ever spoke to an "Arresting Officer)
  Shoplifting (Usual crap) but once scored a $38 watch.

  I gave it all up. Not nerve racking, just had my conscience cussing me out grin

  Neverovatno dobro razmišljanje tamo Usne, malo ko bi to pomislio!  Upoznao sam neke starije ljude (imao sam 15 godina) i tako sam jednog dana imao dovoljno za flašu piva (kasnije je stiglo žestoko piće) pa smo otišli u prodavnicu. Pa sam se razdvojio i tako sam morao sam da udarim blagajnicu.

  Pa, imao sam (Kao što rekoh) 15 ALI imao sam zaliske od svinjskog kotleta koji su stvarno izrasli i imao sam oko 5' 9" i tada sam kao takav, blagajnik (MENADŽER) stajao tamo i govorio "Je li to sve gospodine?"

  Samo sam klimnula glavom i on je zvonio i izašla sam zapanjena ovim. U toj radnji sam bio oko godinu dana, a onda sam prestao da pijem do 21. godine.

  Vandalizam, jao je uhvaćen zbog toga. Jedini put kada sam ikada razgovarao sa "službenikom za hapšenje"
  Krađa (uobičajeno sranje), ali jednom je dobio sat od 38 dolara.

  Odustala sam od svega. Nisam nervozan, samo me je proklinjala savest grin

 • Original engleski Prevod srpski
  Love the booze stories guys!!!

  How about taking your parents car before you even had a license? I took my parents car when i was 15. I had NEVER been behind a wheel before. I thought this is a piece of cake. Wow, i was all over the road......but did it stop me.....nope.

  Where did i need to go so bad to steal the car for the night..........check up on a boyfriend........he  he he!!!!

  Lips
  Volim priče o piću momci!!!

  Šta kažete na to da uzmete automobil svojih roditelja pre nego što ste uopšte imali dozvolu? Uzeo sam auto roditelja kada sam imao 15 godina. Nikada ranije nisam bio za volanom. Mislio sam da je ovo parče torte. Vau, bio sam svuda na putu......ali da li me to zaustavilo.....ne.

  Gde sam morala da idem tako loše da ukradem auto za noć..........proveri dečka........he he he!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I once took cement spackle that my father had just got through finishing a wall and painted. He left the cement bucket out and i wanted to be like daddy and decided to fix the wall. I was only around 5 at the time. I ruined the wall! He had to sand and paint all over again. I a got a spanking on my bottom for that one.

  Jednom sam uzeo cementnu matricu koju je moj otac upravo završio dovršavajući zid i ofarbao. Izostavio je kantu za cement, a ja sam želeo da budem kao tata i odlučio sam da popravim zid. Imao sam samo oko 5 godina u to vreme. Uništio sam zid! Morao je ponovo da brusi i farba. Dobio sam batine po guzi zbog toga.

 • Original engleski Prevod srpski

  I got in trouble for going to town when I was 5 years old with a bunch of older children. My parents went nuts looking for me.

  Upao sam u nevolje jer sam otišao u grad kada sam imao 5 godina sa gomilom starije dece. Moji roditelji su poludeli tražeći me.

 • Original engleski Prevod srpski

  Caught with a Playboy mag.......You can imagine the rest!

  Uhvaćen sa Plaiboi časopisom....... Ostalo možete zamisliti!

 • Original engleski Prevod srpski

  Love the booze stories guys!!!

  How about taking your parents car before you even had a license? I took my parents car when i was 15. I had NEVER been behind a wheel before. I thought this is a piece of cake. Wow, i was all over the road......but did it stop me.....nope.

  Where did i need to go so bad to steal the car for the night..........check up on a boyfriend........he  he he!!!!

  Lips  Never had to "Borrow" the car, but did what we called "Night Riding"

  It was 1975, Mom had come into a bundle of cash and so, she hauled us down to the local Honda shop. She buys a "Honda CB 100. Now this one was for riding in our backyard.

  When the guys delivered it, turns out the original had been wrecked as they were going to load it. So, the salesman gives her this Honda SL 100. This was loaded with the lights and stuff for STREET riding.

  Needless to say, it took my and older sister 4 months and 2 burned clutches to ride it right. But I was the only one who dared take it out at night. Not bad and I am glad to say I never had a close call with animals.

  Now as to cops, I saw them and would slip through areas they couldn't follow. That bike lasted 3 years and finally died. Those were some fun times. grin

  Volim priče o piću momci!!!

  Šta kažete na to da uzmete automobil svojih roditelja pre nego što ste uopšte imali dozvolu? Uzeo sam auto roditelja kada sam imao 15 godina. Nikada ranije nisam bio za volanom. Mislio sam da je ovo parče torte. Vau, bio sam svuda na putu......ali da li me to zaustavilo.....ne.

  Gde je trebalo da idem tako loše da ukradem auto za noć..........proveri dečka........he he he!!!!

  Usne  Nikada nisam morao da „pozajmim“ auto, ali radio sam ono što smo zvali „Noćna vožnja“

  Bila je 1975. godina, mama je došla do gomile gotovine i tako nas je odvukla do lokalne Honda radnje. Ona kupuje „Hondu CB 100. Sada je ova bila za vožnju u našem dvorištu.

  Kada su ga momci isporučili, ispostavilo se da je original bio uništen dok su hteli da ga utovare. Dakle, prodavac joj daje ovu Hondu SL 100. Ovo je bilo napunjeno svetlima i stvarima za ULIČNU vožnju.

  Nepotrebno je reći da je mojoj i starijoj sestri trebalo 4 meseca i 2 izgorela kvačila da ga pravilno voze. Ali ja sam se jedini usudio da ga izvadim noću. Nije loše i drago mi je što mogu reći da nikada nisam imao bliski razgovor sa životinjama.

  Što se tiče policajaca, video sam ih i provlačio se kroz područja koja nisu mogli da prate. Taj bicikl je trajao 3 godine i na kraju je umro. Bila su to neka zabavna vremena. grin
 • Original engleski Prevod srpski
  Ahhhh gene your sister reminds me of me. I til this day can't drive a car with the clutch. I had a boyfriend who tried to teach me stick shift. He said your going to learn if it kills me!!

  Needless to say there must of been a piece of him who died.......cuz he threw his hands up and said forget it you just wrecked my clutch.... huh

  Lips
  Ahhhh gen tvoja sestra me podseća na mene. Do danas ne mogu da vozim auto sa kvačilom. Imala sam dečka koji je pokušao da me nauči smeni. Rekao je da ćeš naučiti ako me to ubije!!

  Nepotrebno je reći da je sigurno postojao deo njega koji je umro.......jer je podigao ruke i rekao zaboravi, upravo si mi razbio kvačilo.... huh

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  [quote author=lipstick_xoxos link=topic=9121.msg74780#msg74780 date=1265160270]
  Love the booze stories guys!!!

  How about taking your parents car before you even had a license? I took my parents car when i was 15. I had NEVER been behind a wheel before. I thought this is a piece of cake. Wow, i was all over the road......but did it stop me.....nope.

  Where did i need to go so bad to steal the car for the night..........check up on a boyfriend........he  he he!!!!

  Lips
  Lol...isn't that the ONLY reason teenage girls steal cars...to check up on their boyfriends,  or meet up with one!!!

  [kuote author=lipstick_kokos link=topic=9121.msg74780#msg74780 date=1265160270]
  Volim priče o piću momci!!!

  Šta kažete na to da uzmete automobil svojih roditelja pre nego što ste uopšte imali dozvolu? Uzeo sam auto roditelja kada sam imao 15 godina. Nikada ranije nisam bio za volanom. Mislio sam da je ovo parče torte. Vau, bio sam svuda na putu......ali da li me to zaustavilo.....ne.

  Gde sam morala da idem tako loše da ukradem auto za noć..........proveri dečka........he he he!!!!

  Usne
  Lol...nije li to JEDINI razlog zašto tinejdžerke kradu aute...da bi provjerile svoje momke, ili da se sretnu sa jednim!!!

 • Original engleski Prevod srpski
  Don't you know it girl!!!!!!!!!!! ^5

  Lips
  Zar ne znaš devojko!!!!!!!!!!!! ^5

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  LMAOooooo you guys are funny and so darn cute.
  Well, let me see-(thinking hard), nope, none for me...'cause I was just a perfect kid... >:(just kidding. I was really a smarty pant when I was a kid and got into few minor mischief but there was one time I got myself  into a big, serious crime of my life. I think I was 12 or 13 and I was so crazy in love with books well, to be honest, I was obsessed...one winter freezing day I went to the biggest book store ever opened at the time in the city I was living in, I was wearing fat jacket, went in the store, looking at all kinds of books...then I started to thinking real hard to steal all the books. In my mind, I had a perfect chance with store being crowded by so many people and I believed no one was looking at me(I thought) so I started to put the books inside my jacket and there I was, thinking how cleaver I was...I don't remember exactly how many books but it was at the point I could barely walked. I was almost at the exit door when three guys stopped me and told me to follow them to the basement... huh Long story short, they demanded me to pay for all the books that I tried to steal and I told them I only have enough money to pay for only one. They threaten me to call my parent and school, I was crying like my life was ended and begged them to forgive me. Fortunately, my dorky/innocent looks helped me that they decided not to call my school and parent instead they made this board and wrote with red ink saying" I am a book thief, I am ashamed" told me to go outside door and kneel and hold the sign for three hours...I remember, there I was, kneeling on the cold concrete with the sign saying that I was a thief in the cold winter evening when everyone was walking by laughed at me...I thought of life and death, thought about my humiliation but after three hours later, I finally learned something so valuable that has changed my life...I still have the same obsession about books and buy even in the hungry days but I have never ever again even try to steal things from anyone or any places...long time later I told my daughter what happened and why she needs to be honest and sincere person and then you, my LCB friends...be cool!!! tongue

  LMAOooooo, vi ste smešni i tako slatki.
  Pa, daj da vidim (naporno razmišljam), ne, ništa za mene... jer sam bio samo savršeno dete... >:( šalim se. Bio sam stvarno pametan kad sam bio klinac i ušao u nekoliko manjih nestašluka, ali jednom sam se uvukao u veliki, ozbiljan zločin svog života.Mislim da sam imao 12 ili 13 godina i bio sam tako lud zaljubljen u knjige, da budem iskren, bio sam opsednut... zimski ledeni dan Otišao sam u najveću knjižaru ikad otvorenu u to vreme u gradu u kom sam živeo, nosio sam debelu jaknu, ušao u prodavnicu, gledao sve vrste knjiga...onda sam počeo ozbiljno da razmišljam da ukradem sve knjige. U mom umu, imao sam savršenu priliku da je prodavnica prepuna toliko ljudi i verovao sam da me niko ne gleda (mislio sam) pa sam počeo da stavljam knjige u jaknu i eto me , misleći kako sam bio bistar...ne sećam se tačno koliko knjiga, ali to je bilo u trenutku kada sam jedva hodao.Bio sam skoro na izlaznim vratima kada su me trojica momaka zaustavila i rekla mi da ih pratim do podruma ... huh Ukratko, tražili su da platim sve knjige koje sam pokušao da ukradem, a ja sam im rekao da imam dovoljno novca da platim samo jednu. Prete mi da ću zvati roditelja i školu, plakala sam kao da mi je život završio i molila ih da mi oproste. Na sreću, moj budalasti/nevini izgled mi je pomogao da su odlučili da ne zovu moju školu i roditelje su umesto toga napravili ovu tablu i napisali crvenim mastilom: „Ja sam kradljivac knjiga, stidim se“ rekli su mi da izađem na vrata i kleknem i drži tablu tri sata...sećam se, klečao sam na hladnom betonu sa tablom da sam lopov u hladno zimsko veče kada su svi prolazili smejali mi se...mislio sam na život i smrt, razmišljao sam o svom poniženju, ali posle tri sata, konačno sam naučio nešto tako vredno što mi je promenilo život... Još uvek imam istu opsesiju o knjigama i kupovini čak i u gladnim danima, ali nikada više nisam ni pokušao da kradem stvari od bilo koga ili bilo kog mesta...dugo kasnije sam rekao svojoj ćerki šta se desilo i zašto ona mora da bude poštena i iskrena osoba a onda vi, moji LCB prijatelji...budite cool!!! tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  Well it started at 13 when I took a car and accidentally crashed/totaled it. shocked Then everything pretty much went downhill for the next 21 years except for a 3 year 2 month *good streak* from 17-20.

  Everyone matures at their own rate.... I never matured till I was 32!  sad

  Pa, počelo je u 13 kada sam uzeo auto i slučajno ga sudario/izbio. shocked Onda je sve prilično krenulo nizbrdo u narednih 21 godinu osim 3 godine i 2 meseca *dobrog niza* od 17-20.

  Svako sazreva svojim tempom.... Nikada nisam sazreo do svoje 32. godine! sad

 • Original engleski Prevod srpski

  I got few ( well more than few) of these stories.. one of them was back in my final year of high school... Actually was the last day of the school, and the tradition here in Serbia is to celebrate it in the school courtyard... basically, seniors skip all classes on that last day and party in front of the school. We would bring a tons of alcohol, and get drunk in front of the professors and they couldn't do a thing about it as it was the last day...

  So here was I , standing on the window of one of the class rooms, pretty tipsy.. and for some reason i thought it would be a great idea to break a window with my fist...when my friend, who was standing next to me , saw what i did he decided to do the same... well he ended up cutting his hand.. and let me tell you it wasn't a pretty sight..hehe

  well we did get away with it...just dont ask me how wink

  Moral of the story, dont try to beak the window glass with your fist , if you dont know how to do it ! tongue

  Dobio sam malo (više nego nekoliko) ovih priča.. jedna od njih je bila u mojoj poslednjoj godini srednje škole... U stvari, bio je poslednji dan škole, a tradicija ovde u Srbiji je da se slavi u školsko dvorište... u suštini, maturanti tog poslednjeg dana preskaču sve časove i provode se ispred škole. Doneli bismo tone alkohola, i napili se pred profesorima, a oni nisu mogli ništa da urade, jer je to bio poslednji dan...

  Dakle, evo mene, kako stojim na prozoru jedne od učionica, prilično pripit.. i iz nekog razloga sam pomislio da bi bila odlična ideja da razbijem prozor pesnicom... kada je moj prijatelj, koji je stajao sledeći meni , video šta sam uradio, odlučio je da uradi isto... pa na kraju je posekao ruku.. i da ti kažem da to nije bio lep prizor.. hehe

  pa mi smo se izvukli...samo me ne pitajte kako wink

  Moral priče, ne pokušavajte da šakom razbijete prozorsko staklo, ako ne znate kako to da uradite! tongue

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Zuga,

  I think the last day of school is a Universal holiday for seniors to get tipsy!!! Although we did not do it in front of the school, we did on prom night! Prom night is the night that where all things are possible! Promises to boyfriends to...um er em....well ya know, to getting completely wasted!

  There was no.....um er em on my prom night.....but i did wonder why i was seeing things in triplicate!!!

  I am not suprised you didn't get a scratch on your hand.......they don't call you "Almighty" for nothing!!!

  Lips
  Zdravo Zuga,

  Mislim da je poslednji dan škole univerzalni praznik za starije da se pripit!!! Iako to nismo radili ispred škole, jesmo na matursko veče! Matursko veče je noć u kojoj je sve moguće! Obećanja momcima da će... hm... pa znaš, da će se potpuno protratiti!

  Nije bilo.....hm na mojoj maturskoj večeri.....ali sam se pitao zašto vidim stvari u tri primerka!!!

  Ne čudi me da se nisi ogrebao na ruci.......ne zovu te džabe "Svemogući"!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Well, i have one.. but mine worked so good, i had to tell on myself.. sad

  I had ditched school a few times, i had my moms signature downpacked, got away with it every time.. ditched 3 days in a row.. gave the note was back to class, worked like a charm, now i got stupid.. i ditched 3 weeks straight, went to take the note, they accepted the note fine but now they wanted a meeting with my mom, i can't be my mom, so i had to go home and tell her what i had been doing to get back in school... sad
  I remember my mom saying how could you do this.. and out of the few words i got from her was.. "and i've been giving you lunch money everyday".. that made me feel so bad sad  But what she did was not tell them all the notes were not hers, we were both afraid they would suspend me, so she stuck up for me at school but at home.. i got grounded for a month, and had to wash dishes 5 days a week sad

  Pa, imam jednu.. ali moja je tako dobro funkcionisala, morao sam da kažem sebi.. sad

  Odbacio sam školu nekoliko puta, mamin potpis sam spakovao, izvukao se svaki put.. odbacio 3 dana zaredom.. dao poruku, vratio se na čas, radio kao šarm, sad sam postao glup.. Odbacio sam 3 nedelje zaredom, otišao da uzmem belešku, oni su dobro prihvatili poruku, ali sada su želeli sastanak sa mojom mamom, ja ne mogu da budem mama, pa sam morao da idem kući i kažem joj šta sam radio vrati se u školu... sad
  Sećam se da mi je mama rekla kako si mogao ovo da uradiš.. i od nekoliko reči koje sam dobio od nje bilo je .. „i davao sam ti novac za ručak svaki dan“.. zbog toga sam se osećala tako loše sad Ali ono što je uradila nije im rekla da sve beleške nisu njene, oboje smo se plašili da će me suspendovati, pa se zalagala za mene u školi, ali kod kuće.. Kažnjen sam na mesec dana i morao sam da perem sudove 5 dana u nedelji sad

 • Original engleski Prevod srpski

  nan...this is soooooooooooooo funny.  i laughed till my eyes watered.
  really felt bad for you holding that sign.  i could feel the humiliation.
  not funny...but sooooooooooo funny.

  i have so many stories, i wouldn't know how to pick one.  my peeps at work are trying to convince me to write a book.  i have always thought i should.
  definately good for a laugh or two, now that its over  grin

  nan...ovo je takoooooooooooo smešno. smejao sam se dok mi se oči nisu zasuzile.
  stvarno mi je bilo loše što držiš taj znak. mogao sam da osetim poniženje.
  nije smešno... ali takooooooooo smešno.

  Imam toliko priča, ne bih znao kako da izaberem jednu. moji viri na poslu pokušavaju da me ubede da napišem knjigu. oduvek sam mislio da treba.
  definitivno dobro za smeh ili dva, sada kada je gotovo grin

 • Original engleski Prevod srpski

  nan...this is soooooooooooooo funny.  i laughed till my eyes watered.
  really felt bad for you holding that sign.  i could feel the humiliation.
  not funny...but sooooooooooo funny.

  i have so many stories, i wouldn't know how to pick one.  my peeps at work are trying to convince me to write a book.  i have always thought i should.
  definately good for a laugh or two, now that its over  grin

  tongue tongue tongue
  Please tell tell tell...I want to hear the stories... kiss

  nan...ovo je takoooooooooooo smešno. smejao sam se dok mi se oči nisu zasuzile.
  stvarno mi je bilo loše što držiš taj znak. mogao sam da osetim poniženje.
  nije smešno... ali takooooooooo smešno.

  Imam toliko priča, ne bih znao kako da izaberem jednu. moji viri na poslu pokušavaju da me ubede da napišem knjigu. oduvek sam mislio da treba.
  definitivno dobro za smeh ili dva, sada kada je gotovo grin

  tonguetonguetongue
  Molim te reci reci reci... Želim da čujem priče... kiss
 • Original engleski Prevod srpski

  Mine is a lot like Viv's!

  My Senior year in high school was a breeze, straight A's and hardly ever went to class.  I always wrote my own notes even if I really was sick, I would trash my moms note and rewrite it, the school never gave it a second look. 

  Then one day I got "smart" and called myself in sick during lunch.  BAD idea!!!  The school for some reason called the house to see how many days I was going to be out and mom was home!!  She told me nothing about it.

  The next morning I get called out of 1st period and who is waiting for me in the principals office, MY MOM!  With the STACK of notes!  I almost passed out.  Needles to say I had in-school suspension for a week.  What was even worse than that, my mom drove me and picked me up from school for the next MONTH!  How embarrassing that was.

  Moj je mnogo sličan Vivinom!

  Moja viša godina u srednjoj školi bila je laka, sa peticama i jedva da sam išla na časove. Uvek sam pisala svoje beleške čak i ako sam stvarno bila bolesna, bacila bih belešku svoje majke u smeće i prepisala je, škola je nikada nije pogledala.

  Onda sam se jednog dana "opametio" i nazvao sam bolestan za vreme ručka. Loša ideja!!! Škola je iz nekog razloga pozvala kuću da vidi koliko ću dana biti vani, a mama je kod kuće!! Ništa mi nije rekla o tome.

  Sledećeg jutra me zovu iz prve menstruacije i ko me čeka u kancelariji direktora, MOJA MAMA! Sa GOMILO beleški! Skoro sam se onesvestio. Treba reći da sam imao suspenziju u školi nedelju dana. Što je bilo još gore od toga, mama me je vozila i pokupila iz škole za sledeći MESEC! Kako je to bilo sramotno.

 • Original engleski Prevod srpski

  Gosh, I went 2 a Catholic high school, & anybody who thinks Catholic school kids r 'good' has another thing comin'!! smiley
  Of the stories I CAN tell....... this 1 is STILL brought up @ every family function, & it happened well over 25yrs. ago.....
  Junior year of high school.... my best friend & I were co-captains of the colorguard squad... we thought we were COOOOOLLLL & could get away w/ anything. Welllllllllll........... like a couple of idiots, we used 2 take cherry vodka on our band bus trips...... we were on our way 2 the state championship competition & had drunk quite a lot by the time we arrived.  Back in those days, we had a girls bus & a boys bus.... all of us girls were crowded on the bus, horsing around, getting dressed.  Well, about 6 of us were crowded around the driver's mirror that hangs in front of the bus 2 allow him/her 2 see what's going on in the back of the bus.  Anyway, we were crowded around, all trying 2 put on makeup, hairspray, the works.... next thing we know, the bus starts ROLLING DOWN THE HILL.  It happened so quickly, but somehow in slow-motion at the same time..... we all just froze, & looked @ 1 another w/ sheer terror in our eyes.  Naturally, my best friend & I worried that since we were drunk, we may have been responsible 4 the near-disaster.  All of sudden, 1 of the band parents that was standing outside STORMED on2 the bus, took helm in the driver's seat, & put the emergency brake on. It had SOMEHOW gotten released..... thank GOD a real tragedy was averted.....
  we never did know what really happened.....but we did go on 2 place 1st in the state.

  My best friend & I didn't get busted.... but it sure convinced us that maybe it wasn't such a good idea 2 b drinkin'..........;)

  Bože, išao sam u katoličku srednju školu, i svako ko misli da su katolička školska deca 'dobri' ima još jednu stvar! smiley
  Od priča koje MOGU da ispričam....... ova 1 se JOŠ uvek spominje na svakoj porodičnoj funkciji, i desila se više od 25 godina. pre.....
  Mlađa godina srednje škole... moj najbolji prijatelj i ja smo bili ko-kapetani kolorgarde... mislili smo da smo COOOOOLLLL i da možemo da se izvučemo sa bilo čim. Pa llllllll........... kao par idiota, koristili smo 2 votku od trešnje na našim putovanjima autobusom...... bili smo na putu 2 državno prvenstvo i popili smo dosta mnogo do trenutka kada smo stigli. U to vreme, imali smo autobus za devojčice i autobus za dečake.... sve smo mi devojke bile u gužvi u autobusu, konjale okolo, oblačile se. Pa, oko 6 nas je bilo nagomilano oko vozačevog retrovizora koji visi ispred autobusa 2 da mu/joj omogući da vidi šta se dešava u zadnjem delu autobusa. U svakom slučaju, bili smo nagomilani, svi smo pokušavali da se našminkamo, lak za kosu, radovi... sledeće što znamo, autobus počinje da se kotrlja niz brdo. Desilo se tako brzo, ali nekako u usporenom snimku u isto vreme..... svi smo se samo ukočili, i pogledali @ 1 još jedan sa čistim užasom u očima. Naravno, moj najbolji prijatelj i ja smo se brinuli da smo, pošto smo bili pijani, možda odgovorni za skoro katastrofu. Odjednom, 1 od roditelja benda koji je stajao ispred OLUJE 2 autobusa, uzeo je kormilo na sedištu vozača i uključio kočnicu za hitne slučajeve. NEKAKO je pušteno..... hvala Bogu da je izbegnuta prava tragedija.....
  nikada nismo znali šta se zaista dogodilo.....ali smo zauzeli 2. mesto 1. u državi.

  Moj najbolji prijatelj i ja nismo bili uhapšeni.... ali nas je to sigurno uverilo da možda i nije tako dobra ideja da pijemo 2 b..........;)

 • Original engleski Prevod srpski

  WOW!!!!!

  Tinmanfan you guys got lucky there.  Thanks goodness for the quick thinking parent!

  VOV!!!!!

  Tinmanfan, vama se posrećilo tamo. Hvala bože za roditelje koji brzo razmišljaju!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats