Šta je najsrećnije što vam se dogodilo?

6,594
pregleda
23
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina toodleedoo
debo2759
 • Započeto
 • debo2759
 • United States Hero Member 558
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo, tražim pomoć oko preuzimanja mojih dobitaka iz kazina Bali Fortune. Osvojio sam hiljade dolara i VIP sam član, platili su mi samo jedan deo od 2.500 dolara od 10.000 dolara koje sam...

  Pročitajte
 • Lincoln Casino & Liberti Slots - Ekskluzivni $300 LCB's Memorial Invite Freeroll turnir Svi postojeći nalozi koji su se registrovali preko LCB-a su unapred ušli u turnir. OVAJ TURNIR ĆE BITI...

  Pročitajte
 • Pregled kazina SpinBet Bonus za registraciju - Novi Zeland: 100% do 1500 NZ$ + 100 okretaja Bonus za registraciju - Kanada: 100% do 1500 C$ + 100 besplatnih okretaja Samo novi kupci. T&C se...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I thought being close to St. Patricks Day this might be fun. The luckiest thing that has happened to me is that I won 10,000.00 dollars on a scratch ticket a few years back. I paid all the bills and had plenty to have fun with! tongue

  Mislio sam da bi ovo moglo biti zabavno da budem blizu Dana Svetog Patrika. Najsrećnija stvar koja mi se dogodila je da sam pre nekoliko godina osvojio 10.000,00 dolara na listiću za ogrebotine. Platio sam sve račune i imao dosta zabave! tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  It appears that I am the only lucky one! wink

  Izgleda da sam ja jedini srećnik! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  lol - it looks that way debo.

  I did think hard about a time when I was lucky and the only thing I could think of was when my son was born.  I didn't think it would count in terms of "dollar" luck.

  blue

  lol - tako izgleda debo.

  Dobro sam razmišljao o vremenu kada sam imao sreće i jedino čega sam mogao da se setim je kada mi se rodio sin. Nisam mislio da će se to računati u smislu "dolarske" sreće.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  My son : )

  Moj sin : )

 • Original engleski Prevod srpski

  I have had MANY MANY luckiest days and events in my life... i think it's because i DO beleive in Luck..

  What's always been a mystery to me.. is that i have been told by alot of people i am their lucky charm, i bring them luck.. not only as in them winning money but events and happenings in their lives, they point these differences to me and state.. "if you weren't here it wouldn't of happened or turned out so well".. i just say psssshh naaah.... so how lucky is that to have wonderful people around me as well!!! Very lucky!

  Imao sam MNOGO najsrećnijih dana i događaja u svom životu... mislim da je to zato što verujem u sreću..

  Ono što je za mene oduvek bila misterija.. je da mi je mnogo ljudi govorilo da sam ja njihova amajlija, ja im donosim sreću.. ne samo u tome što oni osvajaju novac, već događaji i dešavanja u njihovim životima, oni ukazuju na ove razlike meni i izjavi.. "da nisi tu ne bi se desilo ili ispalo tako dobro".. samo kažem psssshh naaah.... pa kakva je to sreća što imam i divne ljude oko sebe! !! Mnogo sreće!

 • Original engleski Prevod srpski

  It does not have to be only money - other ways matters the most I think! grin

  Ne mora da bude samo novac – mislim da su drugi načini najvažniji! grin

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Deb,

  Wow what a lucky win for you!!! Outside of having some pretty good wins at casinos i would have to say that i'm lucky to be alive!

  Lips
  Zdravo Deb,

  Vau kakva srećna pobeda za tebe!!! Osim što imam prilično dobre pobede u kazinima, moram reći da sam srećan što sam živ!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Luck? Whats that? HEH! smiley

  Sreća? Šta je ovo? HEH! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  the luckiest thing in my life was finding my way back to church I'm not trying to be a holy roller but without God in my life i was lost but now i know some how some way things will always work out and when i die i know i will go to haven and that's really all the counts!!!

  najsrećnija stvar u mom životu je bila da nađem put nazad u crkvu. Ne pokušavam da budem sveti valjak, ali bez Boga u svom životu bio sam izgubljen, ali sada znam kako će na neki način stvari uvek funkcionisati i kada umrem znam da ću otići u utočište i to je sve što se računa!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  wow, i feel really lucky, so far as of october of 2009: In october 2009 i entered a contest for "monster mini golf" and won grand prize drawing for $2500 dollars and 1 year of free Lotto tickets, this drawing was 1 out of 13,000 of the entire US.
  On december 25th, my brother gave me a $25.00 visa gift card for Xmas and the next day i decided to use it to play slots on Online Vegas on a slot called "Grail Maiden" after about 3 spins betting about $2.50 a spin i hit a bonus feature that paid out over $1500.00!! After meeting playthrough i cashed out with still $1500. On on january 2, 2010 i was contacted by an unknown number, i answered it and it was a woman who told me she had great news for me, i laughed and said "whats that?" she said: you entered a drawing for a trip to the bahamas, right? i said: yeah? she said: well guess what, you won! you and a friend are going to the bahamas all expenses paid! haha the trip was awesome BTW! After that i decided to play slots on Cirrus casino with $30 and cashed out with $300 on jan, 9, 2010, then i was still in the mood to gamble so i deposited $25.00 at Cool cat and cashed out with $500!! while waiting on my withdraw from Cirrus i decided to play at Slot of vegas with $30.00 and cashed out with $350! After getting my withdraw from Cirrus i loaded up another $25.00 to them and won $500!! and finaly yesterday 3/14/2010 i played $75.00 on Crazy Slots on a slot called "Cash Caboose" and cashed out $1000!!!

  vau, osećam se stvarno srećnim, do oktobra 2009.: U oktobru 2009. učestvovao sam u takmičenju za "monstrum mini golf" i osvojio glavnu nagradu za 2500 dolara i 1 godinu besplatnih loto tiketa, ovo izvlačenje je bilo 1 od 13.000 od cele SAD.
  25. decembra, moj brat mi je dao visa poklon karticu od 25,00 dolara za Božić i sledećeg dana sam odlučio da je koristim za igranje slotova na onlajn Vegas na slotu pod nazivom "Grail Maiden" nakon otprilike 3 okretanja kladeći se oko 2,50 dolara po okretu i pogodio sam bonus funkcija koja je isplatila preko $1500.00!! Nakon što sam prošao kroz igru, unovčio sam još 1500 dolara. 2. januara 2010. kontaktirao me je sa nepoznatog broja, javio sam se i žena mi je rekla da ima sjajne vesti za mene, nasmejao sam se i rekao "šta je to?" rekla je: uneo si crtež za putovanje na Bahame, zar ne? rekao sam: da? rekla je: pa pogodi, pobedio si! ti i prijatelj idete na Bahame, svi troškovi plaćeni! haha putovanje je bilo sjajno BTV! Nakon toga sam odlučio da igram slotove na Cirrus kazinu sa 30 dolara i keširao sa 300 dolara 9. januara 2010, tada sam još uvek bio raspoložen za kockanje pa sam deponovao 25,00 dolara na Cool cat i keširao sa 500 dolara!! dok sam čekao na povlačenje sa Cirrusa, odlučio sam da igram na Slot of vegasu sa $30.00 i keširao sam sa $350! Nakon što sam dobio povlačenje sa Cirrusa, ubacio sam im još 25,00 dolara i osvojio 500 dolara!! i konačno juče 14.3.2010. igrao sam $75.00 na Crazi Slots na slotu pod nazivom "Cash Caboose" i keširao $1000!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  I don't think this is the luckiest thing that ever happened to me, but here are a couple recent ones.  November I won a Royal for $8000. played a little slots with it, turned it into $15,000.  Then won a couple $1800's and $1500's on Video Poker. February I won another Royal for $8000. plus had already won $500.  Then won $5500.
  This is a little over $41,000 in 3 months...then i spent it hehehe  grin

  Mislim da ovo nije najsrećnija stvar koja mi se ikada dogodila, ali evo nekoliko nedavnih. Novembar sam osvojio Roial za 8000 dolara. igrao malo slotova sa njim, pretvorio ga u $15,000. Zatim je osvojio par $1800 i $1500 na Video Pokeru. Februara sam osvojio još jedan Roial za 8000 dolara. plus je već osvojio 500 dolara. Zatim je osvojio 5500 dolara.
  Ovo je nešto više od 41.000 dolara za 3 meseca...onda sam ga potrošio hehehe grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Well one of the unluckiest things that ever happened to me turned into a luckier thing....a few years ago I used a product called Zicam nasal spray, well long story short I found out that I was just one of many human guinea pigs who had unknowingly signed up for a nightmare, I totally lost my sense of smell and joined a nationwide class action suit,I was awarded over 40k (before the lawyers) and still would trade it back to be able to smell fresh bread,a clean baby,coffee brewing, hell even a skunk.
  P.S. Dont use Zicam!!

  Pa, jedna od najnesrećnijih stvari koja mi se ikada dogodila pretvorila se u srećniju stvar.... pre nekoliko godina koristio sam proizvod koji se zove Zicam sprej za nos, pa ukratko, saznao sam da sam samo jedan od mnogih ljudskih zamorčića koji sam se nesvesno prijavio za noćnu moru, potpuno sam izgubio čulo mirisa i pridružio se nacionalnoj grupnoj tužbi, dobio sam preko 40 hiljada (pred advokatima) i još uvek bih ga menjao da bih mogao da osetim miris svežeg hleba, čistog dušo,kuva kafu, pa čak i tvor.
  PS Ne koristite Zicam!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, like Tony, but in a more personal level. Feb 18th was lucky that heart attack didn't kill me. So, other then also finding my way back to church. I'd say that was a lucky moment. grin

  Pa, kao Toni, ali na više ličnom nivou. 18. februar je imao sreće da me srčani udar nije ubio. Dakle, osim pronalaženja puta do crkve. Rekao bih da je to bio srećan trenutak. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  wow, i feel really lucky, so far as of october of 2009: In october 2009 i entered a contest for "monster mini golf" and won grand prize drawing for $2500 dollars and 1 year of free Lotto tickets, this drawing was 1 out of 13,000 of the entire US.
  On december 25th, my brother gave me a $25.00 visa gift card for Xmas and the next day i decided to use it to play slots on Online Vegas on a slot called "Grail Maiden" after about 3 spins betting about $2.50 a spin i hit a bonus feature that paid out over $1500.00!! After meeting playthrough i cashed out with still $1500. On on january 2, 2010 i was contacted by an unknown number, i answered it and it was a woman who told me she had great news for me, i laughed and said "whats that?" she said: you entered a drawing for a trip to the bahamas, right? i said: yeah? she said: well guess what, you won! you and a friend are going to the bahamas all expenses paid! haha the trip was awesome BTW! After that i decided to play slots on Cirrus casino with $30 and cashed out with $300 on jan, 9, 2010, then i was still in the mood to gamble so i deposited $25.00 at Cool cat and cashed out with $500!! while waiting on my withdraw from Cirrus i decided to play at Slot of vegas with $30.00 and cashed out with $350! After getting my withdraw from Cirrus i loaded up another $25.00 to them and won $500!! and finaly yesterday 3/14/2010 i played $75.00 on Crazy Slots on a slot called "Cash Caboose" and cashed out $1000!!!


  Nice lucky steak you have going on there!  grin grin grin
  I think the slot you won on was Loose Caboose...its my favorite  grin  nice job!

  Nal  cool

  vau, osećam se stvarno srećnim, do oktobra 2009.: U oktobru 2009. učestvovao sam u takmičenju za "monstrum mini golf" i osvojio glavnu nagradu za 2500 dolara i 1 godinu besplatnih loto tiketa, ovo izvlačenje je bilo 1 od 13.000 od cele SAD.
  25. decembra, moj brat mi je dao visa poklon karticu od 25,00 dolara za Božić i sledećeg dana sam odlučio da je koristim za igranje slotova na onlajn Vegas na slotu pod nazivom "Grail Maiden" nakon otprilike 3 okretanja kladeći se oko 2,50 dolara po okretu i pogodio sam bonus funkcija koja je isplatila preko $1500.00!! Nakon što sam prošao kroz igru, unovčio sam još $1500. 2. januara 2010. kontaktirao me je sa nepoznatog broja, javio sam se i žena mi je rekla da ima sjajne vesti za mene, nasmejao sam se i rekao "šta je to?" rekla je: uneo si crtež za putovanje na Bahame, zar ne? rekao sam: da? rekla je: pa pogodi, pobedio si! ti i prijatelj idete na Bahame, svi troškovi plaćeni! haha putovanje je bilo sjajno BTV! Nakon toga sam odlučio da igram slotove na Cirrus kazinu sa 30 dolara i keširao sa 300 dolara 9. januara 2010, tada sam još uvek bio raspoložen za kockanje pa sam deponovao 25,00 dolara na Cool cat i keširao sa 500 dolara!! dok sam čekao na povlačenje sa Cirrusa odlučio sam da igram na Slot of vegasu sa 30,00 dolara i keširao sa 350 dolara! Nakon što sam dobio povlačenje sa Cirrusa, ubacio sam im još 25,00 dolara i osvojio 500 dolara!! i konačno juče 14.3.2010. igrao sam $75.00 na Crazi Slots na slotu pod nazivom "Cash Caboose" i keširao $1000!!!


  Dobar odrezak koji imate tamo! gringringrin
  Mislim da je slot na kojem ste osvojili Loose Caboose... moj omiljeni grin dobar posao!

  Nal cool
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey dj, you must really be a lucky person. Dealing with all those "casinos" like cirrus, cool cat and so on and not being the most hatefull person in the world can only be described with words stronger than "lucky" cheesy

  Hej dj, ti mora da si zaista srećna osoba. Suočavanje sa svim tim "kazinima" kao što su cirus, cool mačka i tako dalje, a ne biti najomraženija osoba na svetu može se opisati samo rečima jačim od "srećnik" cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  One of the luckiest things to happen to me was finding my way into a church.  Second luckiest thing was hitting $1000 on a penny slot.

  Jedna od najsrećnijih stvari koja mi se desila bila je ulazak u crkvu. Druga najsrećnija stvar je bila 1000 dolara na utoru za peni.

 • Original engleski Prevod srpski

  Finding my husband, which in turn led to my kiddos. They are the reason I am here.

  Pronalaženje mog muža, što je zauzvrat dovelo do moje dece. Oni su razlog zašto sam ovde.

 • Original engleski Prevod srpski

  My luckiest day was April 1, 1995, I finally said yes that I would marry my now husband. We had been together 5 years and he asked me atleast once a month, I didn't want to rush into anything ya know what I mean. Best decision I made. We have a wonderful life with a beautiful daughter, and after 20 years of being together he still makes me happy. Can't get any luckier that that.

  LH

  Moj najsrećniji dan je bio 1. april 1995. godine, konačno sam rekla da ću se udati za svog sadašnjeg muža. Bili smo zajedno 5 godina i pitao me je bar jednom mesečno, nisam htela da žurim u bilo šta, znaš na šta mislim. Najbolja odluka koju sam doneo. Imamo divan život sa prelepom ćerkom, i posle 20 godina zajedničkog života on me i dalje čini srećnom. Ne može biti više sreće od toga.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank You Rokko!! I just got my check from Cool cat today for $509 USD  cheesy

  Hvala Rokko!! Upravo sam danas dobio ček od Cool cat za 509 USD cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Besides my 4 children....winning $3500 at a landbased in Gulfport, MS, where we have a home.  Paid for our family vacation.  Yay!

  Pored moje 4 dece.... osvojio $3500 u zemljištu u Gulfportu, MS, gde imamo dom. Plaćeni za naš porodični odmor. To, bre!

 • Original engleski Prevod srpski

  The moment I became a mom...that's the day that I found the truth of life and became a woman. I've learned so much from being a mother and I appreciate my own mother as well.

  Onog trenutka kada sam postala mama...to je dan kada sam pronašla istinu života i postala žena. Toliko sam naučila od toga što sam bila majka, a cenim i svoju majku.

 • Original engleski Prevod srpski

  A friend was diagnosed with IBC a few weeks after me- so May of 2009.  She passed away in February.  She didn't make it a year, and she was the same level of cancer when diagnosed.  I am currently cancer free.  I found my own oncologist the day I was diagnosed, and she is the best in the city.  So I guess, the luckiest thing that has ever happened to me is that my body responded to the chemotherapy, and killed most of the cancer so surgery could be done, which enabled me to still be here today almost a year later cancer free. 

  Prijatelju je dijagnostikovan IBC nekoliko nedelja posle mene - dakle u maju 2009. Preminula je u februaru. Nije preživjela godinu dana, a imala je isti nivo raka kada je dijagnosticirana. Trenutno sam bez raka. Našla sam svog onkologa onog dana kada mi je postavljena dijagnoza, i ona je najbolja u gradu. Pretpostavljam da je najsrećnija stvar koja mi se ikada dogodila je to što je moje telo reagovalo na hemoterapiju i ubilo većinu karcinoma tako da je operacija mogla da se uradi, što mi je omogućilo da i dalje budem ovde danas skoro godinu dana kasnije bez raka.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita