Koji brakovi će VEĆE propasti? Bivši psiholog 2 centa. Misli?

2,209
pregleda
4
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina drpsyce38
drpsyce38
 • Započeto
 • drpsyce38
 • United States Super Hero 1493
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • VinShark Casino Bonus za registraciju: 100% do 150 € + 50 okretaja Bonus na 2. depozit: 80% do 200 € 3. bonus na depozit: 60% do 300 € Bonus za registraciju - High rollers: 50% do €2000 + 100...

  Pročitajte
 • Pejzaž igara postao je previše složen i manje povoljan za igrače. Povećanje opcija za igre, iako je naizgled korisno, zapravo može preokrenuti vagu u korist operatera razvodnjavanjem šansi za...

  Pročitajte
 • Molimo preporučite pouzdan onlajn kazino sa velikim brojem slotova, opcijama brzog depozita i povlačenja. Takođe, podelite svoje mišljenje i iskustvo igranja u ovom kazinu.

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Lips and Genenco raise some interesting points and questions about marriage.  From about ten years of doing family therapy, let me share what I saw were the marriages that were MOST LIKELY* doomed from the start:

  *Obviously, there will be exceptions.

  First, marriages that began under some sort of fraud.  (He had a secret criminal past and didn't tell her.  She had a secret gambling life smiley and kept it from him, etc.)

  Second, the inability, or unwillingness, to differentiate from one's family of origin.  (He is a big time "Mama's boy", or she has some major daddy hang-ups, etc.)

  Third, step kids.  I know, I know, we all want to be the Brady Bunch, and that DOES happen.  But, most of the time blended famlies are very, very difficult places.

  Fourth, not willing to let go of an ex.  (Keeping in touch with the boyfriend and meeting from time to time for some old time "flinging.")

  Fifth, not having a financial plan.  Yep, money problems will wreck a marriage.

  Sixth, and this is a BIG one, marriages where the relationship began through cheating.  (He and she met through cheating on their former spouses.)

  Seventh, and this is controversial.  Marrying someone with many past sex partners.  The research is pretty clear here.  Someone who has enjoyed years and years of "variety" is not as likely to settle on a one item menu.  This may apply mostly to men.  If a man is 30, had 20-30 sex partners in his past, he is not likely to just STOP playing the field.

  Just some thoughts, and again, there are exceptions out there.  But, the exceptions tend to have very strong elements in other areas of their marriage that are in play. 

  Your thoughts?  Ones to ADD?

  Lips i Genenco pokreću neke zanimljive tačke i pitanja o braku. Nakon desetak godina porodične terapije, dozvolite mi da podelim ono što sam video brakove koji su NAJVEROVATNIJE* bili osuđeni na propast od početka:

  *Očigledno će biti izuzetaka.

  Prvo, brakovi koji su nastali pod nekom vrstom prevare. (Imao je tajnu kriminalnu prošlost i nije joj rekao. Ona je imala tajni kockarski život smiley i skrivao od njega, itd.)

  Drugo, nemogućnost ili nespremnost da se razlikuje od porodice porekla. (On je veliki „mamin dečak“, ili ona ima neke velike tatine veze, itd.)

  Treće, pastorka. Znam, znam, svi želimo da budemo Bradi Bunch, i to se DEŠAVA. Ali, većinu vremena mešane porodice su veoma, veoma teška mesta.

  Četvrto, ne žele da puste bivšeg. (Održavanje kontakta sa dečkom i sastajanje s vremena na vreme za neko staro vreme „zabacivanje.“)

  Peto, nema finansijski plan. Da, problemi sa novcem će uništiti brak.

  Šesto, i ovo je VELIKO, brakovi u kojima je veza započela prevarom. (On i ona su se upoznali varajući svoje bivše supružnike.)

  Sedmo, a ovo je kontroverzno. Udati se za nekoga sa mnogo ranijih seksualnih partnera. Istraživanje je ovde prilično jasno. Neko ko je godinama i godinama uživao u "raznolikosti" neće se tako odlučiti na meni od jedne stavke. Ovo se može odnositi uglavnom na muškarce. Ako muškarac ima 30 godina, imao je 20-30 seksualnih partnera u svojoj prošlosti, nije verovatno da će prestati da igra na terenu.

  Samo neke misli, i opet, postoje izuzeci. Ali, izuzeci imaju tendenciju da imaju veoma jake elemente u drugim oblastima njihovog braka koji su u igri.

  Tvoje misli? One za DODATI?

 • Original engleski Prevod srpski

  I think you left out one of the most MAJOR reasons.......people getting married for the wrong reason to start with...As in for [women are prone to this one] security of a relastionship, finacial reasons, insurance purposes and I can't tell you how many times I've seen people in the military marry just for a raise, 100% coveered health and dental and housing allowance, while they may love their partner and it just seems logical to get married for all the added benefits, it still isn't  a good reason to say I DO!!

  Mislim da ste izostavili jedan od GLAVNIH razloga.......da se ljudi venčavaju iz pogrešnog razloga za početak... Što se tiče [žene su sklone ovome] sigurnosti veze, finansijskih razloga, svrhe osiguranja i ne mogu da vam kažem koliko sam puta video ljude u vojsci da se venčavaju samo zbog povišice, 100% pokrivene zdravstvene i stomatološke i stambene naknade, dok možda vole svog partnera i jednostavno izgleda logično da se venčaju uz sve dodatne prednosti, još uvek nije dobar razlog da kažem DA IMAM!!

 • Original engleski Prevod srpski
  Doc,

  I think what it all boils down to is a little give and take. For the most part, the reasons you described can be very typical and a part of the art of living.

  Are we willing to adjust to our partners differences? There is going to be distinct differences in us. It takes work and a willingness to accept our partner. I think a major problem also is becoming an enabler.

  The list of faults are endless in what will shatter a marriage. It's no longer about yourself.......its about the two of you. I believe in the institution of marriage. I really believe that unless something very traumatic takes place in that marriage.....more effort needs to be put in respecting the vows we made.

  We would not disown our child for example if they became an addict.....so why would we so quickly disown our spouse. It's just too easy to walk out in today's society. And far too many excuses for why we do.

  Lips
  Doc,

  Mislim da se sve svodi na malo davanja i uzimanja. Uglavnom, razlozi koje ste opisali mogu biti vrlo tipični i deo umetnosti življenja.

  Da li smo voljni da se prilagodimo razlikama među našim partnerima? U nama će postojati jasne razlike. Potreban je rad i spremnost da prihvatimo partnera. Mislim da je veliki problem i to da postanete pokretač.

  Lista grešaka je beskonačna u onome što će razbiti brak. Ne radi se više o vama samima......već o vama dvoje. Verujem u instituciju braka. Zaista verujem da osim ako se u tom braku ne dogodi nešto veoma traumatično.....treba uložiti više truda u poštovanje zaveta koje smo dali.

  Ne bismo se odrekli našeg deteta na primer ako bi postalo zavisnik.....pa zašto bismo se tako brzo odrekli svog supružnika. Previše je lako izaći u današnjem društvu. I previše izgovora zašto to radimo.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Satan....I would put that idea under "item 1 - marrying for fraud."  Well said!

  Satana....ja bih tu ideju stavio pod "tačka 1 - brak na prevaru". Dobro rečeno!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats