Šta bi ti uradio?

4,899
pregleda
18
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
LHofsdal
 • Započeto
 • LHofsdal
 • United States Sr. Member 399
 • Poslednja aktivnost pre 14 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Reel Fortune Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači! Igrači iz Nemačke dobrodošli. Iznos: 40 besplatnih okretaja za Ca$hablanca slot Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju...

  Pročitajte
 • Zdravo svima. Igrao sam u dotičnom kazinu nekoliko puta, malo sreće. S obzirom na moju aktivnost u igricama, VIP menadžer (Bella) se pojavljuje putem e-pošte i nudi mi 120% bonusa na depozit,...

  Pročitajte

  NEREŠENO: Rollers.io prevara!

  12 955
  pre 2 meseca
 • ZaštoZašto postoji ograničenje na mojoj stranici za povlačenje, već sam sigurno verifikovan. Ne može nedelju dana da pogledate nečiju ličnu kartu i selfie, molim vas uklonite ograničenje...

  Pročitajte

  REŠENO: Pacifik vrti kazino

  9 1.15 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Gang,

  Today I get a call from a friend who has a daughter the same age as my daughter. They are both in the same Karate class. (She is 8 and in 3rd grade.) She tells me that she got a call from the school principal, asking her to come to the school, her daughter was fighting during lunch. She  goes to the school less then a mile away. She goes into the office and see this little boy with a bloody nose, and her daughter without a scratch. She goes into the principals office and he tells her, her daughter had performed some Karate on this boy and he wants to suspend her for 3 days.  She told him she wanted to speak to her daughter. She comes in the office and was asked what happened.  She tells them this, this boy kept trying to touch her private parts and she told him to stop like 4 times and he didn't. She even told the boy she takes Karate and is going to drop kick him if he did it one more time. He called her a liar and touched her rear end, she drop kicked him and then punched him in the nose he got up and started pushing her and she drop kicked him again jumping from a chair and kicked the boy in the face. She asked the principal what is going to happen to the boy and he replied "I am not sure yet." (What the hell is up with that?!?!!!) Her daughter was suspended for 3 days, but she still doesn't know what happened to the boy.

  She doesn't know what to do. Should she discipline her daughter or not? To me this boy deserved it, and I would want to speak the parents. I wouldn't do anything to my daughter, that is why she takes Karate to protect herself. And the little girl warned this boy.
  What would you do?

  LH

  Hej bando,

  Danas me zove prijateljica koja ima ćerku istih godina kao i moja ćerka. Obojica su na istom času karatea. (Ima 8 godina i ide u 3. razred.) Kaže mi da ju je zvao direktor škole da dođe u školu, ćerka se svađala za vreme ručka. Ona ide u školu manje od jedne milje dalje. Uđe u kancelariju i vidi ovog dečaka sa krvavim nosom i njenu ćerku bez ogrebotine. Ona ode u kancelariju direktora i on joj kaže da je njena ćerka izvodila karate na ovom dečaku i on želi da je suspenduje na 3 dana. Rekla mu je da želi da razgovara sa svojom ćerkom. Ona dolazi u kancelariju i pitaju je šta se dogodilo. Ona im kaže ovo, ovaj dečko je pokušavao da joj dodirne intimna mesta i ona mu je rekla da prestane 4 puta, a on nije. Čak je rekla dečaku da se bavi karateom i da će ga šutnuti ako to uradi još jednom. Nazvao ju je lažovom i dodirnuo njen zadnji deo, ona ga je udarila nogom a zatim ga udarila šakom u nos on je ustao i počeo da je gura a ona ga je ponovo udarila skočivši sa stolice i udarila dečaka u lice. Pitala je direktora šta će se desiti sa dečakom, a on je odgovorio „Nisam još siguran“. (Šta je dođavola sa tim?!?!!!) Njena ćerka je suspendovana na 3 dana, ali još uvek ne zna šta je sa dečakom.

  Ona ne zna šta da radi. Da li treba da disciplinuje ćerku ili ne? Za mene je ovaj dečak to zaslužio, a ja bih želeo da razgovaram sa roditeljima. Svojoj ćerki ne bih ništa, zato ona vodi karate da bi se zaštitila. I devojčica je upozorila ovog dečaka.
  Šta bi ti uradio?

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  one word LAWYER!!!

  I'd sue the district for not providing for the safety of my child, demand the pricipal be fired and demand compensation for this incident as she might need a couple of sessions with a counselor.

  That and a nice award for kicking some young pervs butt.

  jedna reč Advokat!!!

  Tužio bih okrug jer nije obezbedio bezbednost mog deteta, zahtevao bih da se otpusti direktorka i tražio odštetu za ovaj incident jer bi joj možda trebalo nekoliko sesija sa savetnikom.

  To i lepa nagrada za šutanje nekih mladih perverznjaka u dupe.

 • Original engleski Prevod srpski

  She has every right to defend herself. I am sure it wasn't sexual in nature, but noone has the rights to put their hands on you if you don't want. The boy was warned and she tried to avoid it, but he had to learn the hard way.  Another case of the victim being punished. I would be raising all kinds of HELLO. Keep us updated.

  Ona ima pravo da se brani. Siguran sam da to nije bilo seksualne prirode, ali niko nema pravo da te stavi u ruke ako ne želiš. Dečak je bio upozoren i ona je pokušala da to izbegne, ali je on morao da uči na teži način. Još jedan slučaj kažnjavanja žrtve. Podigao bih sve vrste HELLO. Držite nas u toku.

 • Original engleski Prevod srpski

  Genenco,

  I agree, I think they should consult a lawyer also. I did tell her that. And I also think this little boy and his family should be investigated. I mean c'mon, he is in third grade and doing this, he is learning it from somewhere in my opinion. I am really curious to see what actions were taken with this boy.

  I can tell you this, if this were my daughter I would have told her she did the right thing infront of the principal, and told her she was not in any trouble with me or dad,  because no one has the right to put their on you for any reason.

  LH

  Genenco,

  Slažem se, mislim da bi trebalo da se konsultuju i sa advokatom. Rekao sam joj to. I takođe mislim da ovog dečaka i njegovu porodicu treba istražiti. Mislim, hajde, on je treći razred i radi ovo, on to odnekud uči po mom mišljenju. Zaista sam radoznao da vidim šta su preduzete sa ovim dečakom.

  Mogu da ti kažem, da je ovo moja ćerka rekao bih joj da je uradila pravu stvar pred direktorom, i rekao joj da nije u nevolji ni sa mnom ni sa tatom, jer niko nema pravo da ih oblači. ti iz bilo kog razloga.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  I'd give this little girl a high five, and tell her she did nothing wrong in protecting herself.

  As others have said, no one has a right to touch you if you don't agree to it.

  This little boys home life needs to be looked into.  The parents should be talked to about their son's behavior. 

  The principle I suspect didnt know what to do in this situation.  Then making bad decisions about punishment, and who should be punished. I would not let him off the hook ethier. Following up with an attorney or the school officials.

                                                                  PMM

  Dao bih peticu ovoj devojčici i rekao joj da nije učinila ništa loše u zaštiti sebe.

  Kao što su drugi rekli, niko nema pravo da te dira ako ne pristaješ na to.

  Ovaj kućni život malih dečaka treba da se ispita. Sa roditeljima treba razgovarati o ponašanju njihovog sina.

  Princip na koji sumnjam nije znao šta da radi u ovoj situaciji. Zatim donošenje loših odluka o kazni, i ko treba da bude kažnjen. Etijer ga ne bih pustio sa ulice. Praćenje sa advokatom ili službenicima škole.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  I would not have told off the daughter and I would not have stood for her being suspended either.  

  What the boy did was sexual harrrassment and if there are no teachers around for her to turn to what else can she do but use what she has learned to protect herself.

  How far would the sexual harrassment have gone had she not been able to protect herself?  The girl has a right not to be molested by some randy little kid trying to cop a feel.  If the boy was of a "legal" age he would surely have been arrested for his actions.....well over here anyway.

  blue

  Ne bih odbacio ćerku, a ne bih ni podneo da ona bude suspendovana.

  Ono što je dečak uradio je seksualno uznemiravanje i ako u blizini nema učitelja da se obrati šta drugo može da uradi osim da iskoristi ono što je naučila da zaštiti sebe.

  Koliko daleko bi seksualno uznemiravanje otišlo da nije bila u stanju da se zaštiti? Devojka ima pravo da je ne maltretira neko malo dete koje pokušava da obuzda osećanje. Da je dečak bio punoletan, sigurno bi bio uhapšen zbog svojih postupaka.....pa ipak ovde.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  There is no way id tell my Daughter off for protecting herself, that is something every parent teaches their child, you cant say one thing and then when it happens tell her shes a naughty girl. Id be asking to speak to the parents of this boy and demanding that my daughter not be suspended for standing up for herself. Makes me very angry to think this boy can do this and not be told it wrong. What happens in a few yeares time when he does it to someone else because he doesnt see it as being wrong. He needs to learn that RESPECT goes a long way.

  Nema šanse da odvratim svoju ćerku da se zaštiti, to je nešto čemu svaki roditelj uči svoje dete, ne možete reći jednu stvar, a onda kada se to desi reći joj da je nevaljala devojčica. Tražio bih da razgovaram sa roditeljima ovog dečaka i zahtevao bih da moja ćerka ne bude suspendovana jer se branila za sebe. Veoma me ljuti što mislim da ovaj dečak može ovo da uradi i da mu se to ne kaže pogrešno. Šta se desi za nekoliko godina kada to uradi nekom drugom jer ne vidi da je to pogrešno. On treba da nauči da POŠTOVANJE ima dug put.

 • Original engleski Prevod srpski

  Genenco,

  I agree, I think they should consult a lawyer also. I did tell her that. And I also think this little boy and his family should be investigated. I mean c'mon, he is in third grade and doing this, he is learning it from somewhere in my opinion. I am really curious to see what actions were taken with this boy.

  LH  I hear you on that and especially the boy SERIOUSLY needs some counseling as I remember that years ago a sex offender had started by molesting 2nd grade girls when he was 9.

  Needless to say, he wasn't caught till way too late.

  BTW get the news program on this also. They won't allow faces to be used, but this WILL light a fire under the idiots in the school district.

  Genenco,

  Slažem se, mislim da bi trebalo da se konsultuju i sa advokatom. Rekao sam joj to. I takođe mislim da ovog dečaka i njegovu porodicu treba istražiti. Mislim, hajde, on je treći razred i radi ovo, on to odnekud uči po mom mišljenju. Zaista sam radoznao da vidim šta su preduzete sa ovim dečakom.

  LH  Čujem vas o tome, a posebno dečaku OZBILJNO treba neko savetovanje jer se sećam da je pre mnogo godina seksualni prestupnik počeo da maltretira devojke iz 2. razreda kada je imao 9 godina.

  Nepotrebno je reći da nije uhvaćen prekasno.

  Uzmite i informativni program o ovome. Neće dozvoliti da se koriste lica, ali ovo ĆE zapaliti vatru ispod idiota u školskom okrugu.
 • Original engleski Prevod srpski

  Blue PMM, My Darlings,

  YOU SAID IT! I am pretty sure they are not going to let this go. When my hubby gets back from picking up my daughter from school I will ask her if this boy was still in school. Because if he was I will create a stink about it.

  The little girl who did the butt kicken' didn't get into trouble with her parents, they are actually standing behind her as well as I am. I think everyone is still in shock over this. We live in a small community about 20 miles from a city. Stuff like this doesn't really happen here, well until  now anyways.

  LH

  Plavi PMM, dragi moji,

  TI SI REKAO! Prilično sam siguran da ovo neće pustiti. Kada se moj mužić vrati iz škole, pitaću je da li je ovaj dečak još u školi. Jer da jeste, stvoriću smrad zbog toga.

  Devojčica koja je udarila zadnjicu nije upala u nevolje sa roditeljima, oni zapravo stoje iza nje kao i ja. Mislim da su svi još uvek u šoku zbog ovoga. Živimo u maloj zajednici oko 20 milja od grada. Ovakve stvari se ovde zapravo ne dešavaju, ionako do sada.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  Blue PMM, My Darlings,

  YOU SAID IT! I am pretty sure they are not going to let this go. When my hubby gets back from picking up my daughter from school I will ask her if this boy was still in school. Because if he was I will create a stink about it.

  LH


  Damn right too.  Who else is he going to do it to if he is not punished.

  blue

  Plavi PMM, dragi moji,

  TI SI REKAO! Prilično sam siguran da ovo neće pustiti. Kada se moj mužić vrati iz škole, pitaću je da li je ovaj dečak još u školi. Jer da jeste, stvoriću smrad zbog toga.

  LH


  Prokleto takodje. Kome će to još da uradi ako nije kažnjen.

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  Raise a stink is right.  Thats putting it nicely .. wink

  Please let us know what happens with this.

                                        PMM

  Podignite smrad je u pravu. To je lepo rečeno.. wink

  Obavestite nas šta se dešava sa ovim.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski
  Without a doubt that little girl did the right thing in defending herself. She needs to be praised for that!

  Way too often girls become stifled in fear when they are sexually harassed or molested. It's a horrible condition to face when boys as a rule are stronger. I applaud these girls taking karate classes. If it serves no other need for the rest of her life.......this alone was well worth it.

  Not only should girls be taught to physically protect themselves, they should be taught to tell their parents! It should be reinforced and instilled not only for girls but for boys too, because both are at risk to be molested.

  What is astounding is that 1 out every 3 children are molested in the US. What is more sickening is that in most cases it is relatives. It's a painful subject. In so many cases the child never tells. They are either threatened or made to feel they deserve this abuse or are too embarrassed to tell.

  The life long emotional damage from being violated is in so many cases unrepairable. Teach your children at a very early age to always speak up. No matter how small or trivial it may seem, teach them to come to you.

  As far as the school is concerned, i would tell the school they need to practice ZERO tolerance when it comes to touching another child.

  Lips
  Bez sumnje je ta devojčica ispravno postupila u odbrani. Za to je treba pohvaliti!

  Previše često devojke postaju ugušene u strahu kada su seksualno uznemiravane ili zlostavljane. Užasno je stanje kada su dečaci po pravilu jači. Pozdravljam ove devojke koje idu na časove karatea. Ako ne služi ni jednoj drugoj potrebi do kraja njenog života....... samo ovo je vredelo toga.

  Ne samo da devojčice treba naučiti da se fizički štite, već ih treba naučiti da kažu roditeljima! Trebalo bi ga pojačati i usaditi ne samo za devojčice već i za dečake, jer su i jedni i drugi u opasnosti da budu zlostavljani.

  Ono što je zapanjujuće je da je 1 od 3 dece zlostavljano u SAD. Ono što je mučnije je da se u većini slučajeva radi o rođacima. To je bolna tema. U toliko slučajeva dete nikada ne kaže. Ili im se preti ili se natera da osećaju da zaslužuju ovo zlostavljanje ili im je previše neprijatno da kažu.

  Doživotna emocionalna šteta zbog povrede je u toliko slučajeva nepopravljiva. Naučite svoju decu od ranog uzrasta da uvek govore glasno. Bez obzira koliko malo ili trivijalno izgledalo, naučite ih da dođu kod vas.

  Što se škole tiče, rekao bih školi da treba da praktikuju NULTU toleranciju kada je u pitanju dodirivanje drugog deteta.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey LHofsdal,

  That is ALL bad.  I am not the type to call the police, but obviously there are some kind of issues in the little boys home, because little boys just don't run around trying to touch girls.  At 8, boys and girls both still have "cooties."  Maybe try talking to the parents.  But if it was my child, I would make a police report and let the authorities handle it.  Because "attempted child molestation" is a crime.
  I am so sorry for the little girl and your friend.

  Shelli

  Hej LHofsdal,

  To je SVE loše. Nisam tip da zovem policiju, ali očigledno ima nekih problema u kući malih dečaka, jer dečaci jednostavno ne trče okolo pokušavajući da dodirnu devojčice. Sa 8 godina, i dečaci i devojčice još uvek imaju "kooti". Možda pokušajte da razgovarate sa roditeljima. Ali da je u pitanju moje dete, napravio bih policijski izveštaj i prepustio bih vlastima. Zato što je „pokušaj zlostavljanja dece“ krivično delo.
  Tako mi je žao devojčice i tvog prijatelja.

  Shelli

 • Original engleski Prevod srpski

  The girl warned him four times...and he DID touch her in a violating sort of way.  Get a lawyer. 

  Devojka ga je upozorila četiri puta...i on ju je DIRAO na nasilan način. Nađi advokata.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Gang,

  Sorry I haven't posted earlier but I really have been pretty busy with selling girl scout cookies with my daughters girlscout troop. Here is an update on situation:

  After my daughter came home from school that day I asked her if she saw what happened in the lunch room, and she told me exactly what the mother told me. I explained to her that her friend did nothing wrong, she was protecting herself from someone who was touching her when they should have never been touching her. So then my daughter says this "Mom he does it all the time to boys and girls" I flipped out, called my friend and asked her to come over I wanted to talk to her. They came over about 7 pm that night, the whole family. I told them what my daughter told me and they said their daughter told them the same thing. I encouraged them to fight this because if I ever found out this kid touched my daughter I would be kickin some "tail" with a 2x4 and rot in prison if I had too.


  Well Monday came along and I get a call from my friend, she had just left the school with her lawyer. The school did apologize for all of this and reinstated her daughter and cleared her record. Now for the little boy, he was removed from the school and Social Services is investigating the family. The school even offered to pay for counseling. I told her to take them up on it because it can't hurt and it might be a good thing for her daughter. I asked if she had mentioned that this little boy had been doing it before and she said yes and they told her this was the first time they heard of it. (My butt this is the first time!) That night at the girls karate class I made it appoint to go over and commend her for being brave enough to defend herself and that she did the right thing in protecting herself. She said her mom and dad told her that too and that she felt bad for this boy because was kicked out of school.

  What a heart on this little girl, after what she went through she still felt sorry for him. God Bless her! That is all I can say.

  LH

  Hej bando,

  Žao mi je što nisam ranije objavio, ali zaista sam bio prilično zauzet prodajom izviđačkih kolačića sa izviđačkom trupom mojih ćerki. Evo ažuriranja situacije:

  Nakon što je moja ćerka tog dana došla iz škole, pitao sam je da li je videla šta se desilo u trpezariji, a ona mi je rekla tačno ono što mi je majka rekla. Objasnio sam joj da njena drugarica nije uradila ništa loše, da se štiti od nekoga ko je dodiruje kada je nikada nije trebalo da dira. Pa onda moja ćerka kaže ovo "Mama, on to stalno radi dečacima i devojčicama" Ja sam se otkačio, pozvao drugaricu i zamolio je da dođe, hteo sam da razgovaram sa njom. Došli su oko 19 časova te noći, cela porodica. Rekao sam im šta mi je moja ćerka rekla, a oni su rekli da im je i njihova ćerka rekla isto. Ohrabrio sam ih da se bore protiv ovoga jer ako bih ikada saznao da je ovaj klinac dodirnuo moju ćerku, udario bih neki "rep" sa 2k4 i istrunuo u zatvoru da i ja.


  Pa, došao je ponedeljak i zove me drugarica, upravo je izašla iz škole sa svojim advokatom. Škola se izvinila za sve ovo i vratila njenu ćerku na posao i izbrisala njen dosije. Sada za malog dečaka, on je uklonjen iz škole, a socijalna služba istražuje porodicu. Škola je čak ponudila da plati savetovanje. Rekao sam joj da ih prihvati jer to ne može da škodi i to bi moglo biti dobro za njenu ćerku. Pitao sam da li je spomenula da je ovaj dečak to radio ranije, a ona je rekla da, a oni su joj rekli da je to prvi put da čuju za to. (Moja guza je prvi put!) Te večeri na kursu karatea za devojčice odredila sam da odem i pohvalim je što je dovoljno hrabra da se odbrani i što je uradila pravu stvar u zaštiti. Rekla je da su joj to rekli i mama i tata i da se osećala loše zbog ovog dečaka jer je izbačen iz škole.

  Kakvo srce ovoj devojčici, posle svega što je prošla, ona ga je ipak sažalila. Bog je blagoslovio! To je sve što mogu reći.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi LH,

  Sounds like all the right things happened then.  Glad there was a good ending to this story.  I hope the social services sort the boy out too.

  blue

  Zdravo LH,

  Zvuči kao da su se tada desile sve prave stvari. Drago mi je što se ova priča dobro završila. Nadam se da će socijalna služba srediti i dečaka.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Good to hear Hope for the boy to understand why that is wrong and kudos to the girl!

  Lepo je čuti Nadu da dečak razume zašto to nije u redu i svaka čast devojčici!

 • Original engleski Prevod srpski

  Not only the boy, but the school as well, not only 1 time but 4 times the boy was told, in the LUNCHROOM, that an adult/teacher/supervisor did not see this and stop it before it began. Makes you think about the protection our children really have in the schools today. You can't leave children alone, and this should of had some kind of disruption showing in the lunchroom, was it just ignored? How could it of not be noticed.. or was it?

  Ne samo dečaku, već i školi, ne samo 1, već 4 puta dečaku je rečeno, u SOBI ZA RUČAVANJE, da odrasla osoba/nastavnik/nadzornik ovo nije videla i zaustavila pre nego što je počelo. Podstiče vas na razmišljanje o zaštiti koju naša deca zaista imaju u školama danas. Ne možete ostaviti decu samu, a ovo bi trebalo da ima neku vrstu smetnji u trpezariji, da li je to samo ignorisano? Kako se to moglo ne primetiti.. ili jeste?

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita