Povlačenja sa Kuicktender-om

7,745
pregleda
20
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina slotomatic
satansmuff
 • Započeto
 • satansmuff
 • United States Super Hero 1584
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni $200 LCB aprilski turnir DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB April 2024 Freeroll Igra : Kong Fu Lozinka: 04LCBAPR24 Datum početka: 1....

  Pročitajte
 • 88Star Casino pregled Bonus za registraciju/uživo: Tajland - 200% do ฿20000 Bonus za ponovno učitavanje: Tajland - 30% do 1000 ฿ Bonus za registraciju - Tajland: 200% do ฿10000 Bonus za...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Dok sam ponovo čitao nedavno otvorenu diskusiju o Betssonu, zapitao sam se da li zaista ima prostora za rast na našem tržištu. Osim brojki, koje su važne i stalno rastu, zašto bi...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think someone posted earlier about this, but I can't seem so find it now......did someone say they use their greendot prepaid card as a withdralw method at quicktender??  If so, do you use the account and routing number they give you for direct deposit as means to recieving money????  Just curious because I have accounts with both and I would much rather have my winnings paid to my prepaid card, rather than plaster my real bank account info over the internet......oh, that's assuming I will EVER win anything, still waiting for that to happen first lol!!

  Mislim da je neko ranije pisao o ovome, ali ne mogu sada da ga pronađem...... da li je neko rekao da koristi svoju greendot pripejd karticu kao metod povlačenja na Kuicktender-u?? Ako jeste, da li koristite račun i broj rutiranja koji vam daju za direktan depozit kao sredstvo za primanje novca???? Samo sam radoznao jer imam račune sa oba i više bih voleo da mi se dobici isplate na moju pripejd karticu, umesto da stavljam svoje stvarne podatke o bankovnom računu preko interneta...... oh, to je pod pretpostavkom da ću IKAD osvojiti bilo šta, ipak čekam da se to desi prvo lol!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey there satan,

  I have had a use my wallet/quicktender account for a few years now and i have a netspend prepaid debit card.

  iEven though the prepaid cards have a routing number, quicktender sends funds via "wire transfer" and i have not yet seen a prepaid card that takes wire transfers.

  Tony

  have been to casinomeister and here at lcb and have plenty of people talk about how they withdrawal from there qt to wired plastic card...i went to their website and requested one...it is www.wiredplastic.com  Hej sotono,

  Koristim svoj novčanik/kuicktender nalog već nekoliko godina i imam netspend prepaid debitnu karticu.

  iIako pripejd kartice imaju broj za rutiranje, kuicktender šalje sredstva putem "bankovnog transfera" i još nisam video pripejd karticu koja prima bankovne transfere.

  Toni

  bili u casinomeister-u i ovde u lcb-u i mnogi ljudi pričaju o tome kako povlače odatle kt na žičanu plastičnu karticu... Otišao sam na njihovu veb stranicu i zatražio je... to je vvv.viredplastic.com


 • Original engleski Prevod srpski

  wired plastic is a prepaid card attached to an account# and bank routing # so u can use it to withdrawal from qt

  žičana plastika je pripejd kartica vezana za račun# i bankovno rutiranje # tako da možete da je koristite za povlačenje sa kt-a

 • Original engleski Prevod srpski

  I use my MetroPCS Visa with QuickTender, I also have rec'd several wire transfers to that card/account from
  All Slots.  The wire transfers actually only take about 4 days and I just go to any ATM and withdrawl the cash.  ($400 max depending on the branch ATM)

  Koristim svoju MetroPCS Visa sa KuickTender-om, takođe sam zabeležio nekoliko bankovnih transfera na tu karticu/račun sa
  All Slots. Bankovni transferi zapravo traju samo 4 dana i ja jednostavno odem do bilo kog bankomata i podignem gotovinu. (maksimalno 400 USD u zavisnosti od bankomata filijale)

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you again Shelli. I think you are on to something there. Where can we buy those Metro cards? I guess I can go find it myself, but so much easier to hear it from you!. Satansmuff, I guess that was me that was trying to figure out if QT to GD was possible. I really think that routing # comes with your card is so you can fund your card with your bank every month, not into your card. These other cards Metro and all access sound for real, but I have a feeling they cost more.  If I could just hit  something substantial could use bank. Maybe it's better not to. $1,937. just in overdraft for less than a year is pretty ugly.

  Hvala ti još jednom Shelli. Mislim da ste na nečemu tamo. Gde možemo kupiti te Metro kartice? Pretpostavljam da mogu i sam da ga pronađem, ali je mnogo lakše čuti od vas!. Satansmuff, pretpostavljam da sam ja pokušavao da shvatim da li je KT do GD moguć. Zaista mislim da rutiranje # dolazi sa vašom karticom da biste mogli da uplatite svoju karticu u svoju banku svakog meseca, a ne na svoju karticu. Ove druge kartice Metro i svi pristupi zvuče stvarno, ali imam osećaj da koštaju više. Kad bih samo mogao da pogodim nešto značajno, dobro bi mi došla banka. Možda je bolje da ne. $1,937. samo u prekoračenju za manje od godinu dana je prilično ružno.

 • Original engleski Prevod srpski

  thanks for all the replys!!!

  hvala na svim odgovorima!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  I think someone posted earlier about this, but I can't seem so find it now......did someone say they use their greendot prepaid card as a withdralw method at quicktender??  If so, do you use the account and routing number they give you for direct deposit as means to recieving money????  Just curious because I have accounts with both and I would much rather have my winnings paid to my prepaid card, rather than plaster my real bank account info over the internet......oh, that's assuming I will EVER win anything, still waiting for that to happen first lol!!


  Hi Satan,
  I do this all the time.
  All you have to do is link your account with Quick tender.
  Do you use one of those cardboard greendot cards, or do you actually have a "card"?
  If you do not have a card, then it is well worth the 5-10. that you initially have to spend to get one.  That is IT.
  You have it registered, then it comes in your name, like a regular visa.
  As long as you use it, it will keep coming every two years so you don't have to buy another one, when it expires.
  This is the only way Quicktender will register the card.  Then once it is linked with them, you can do very fast transactions.
  I love mine.
  You can register credit cards, debit cards, and international cards..easy.

  Mislim da je neko ranije pisao o ovome, ali ne mogu sada da ga pronađem...... da li je neko rekao da koristi svoju greendot pripejd karticu kao metod povlačenja na Kuicktender-u?? Ako jeste, da li koristite račun i broj rutiranja koji vam daju za direktan depozit kao sredstvo za primanje novca???? Samo sam radoznao jer imam račune sa oba i više bih voleo da mi se dobici isplate na moju pripejd karticu, umesto da stavljam svoje stvarne podatke o bankovnom računu preko interneta...... oh, to je pod pretpostavkom da ću IKAD osvojiti bilo šta, ipak čekam da se to desi prvo lol!!


  zdravo satano,
  Radim ovo stalno.
  Sve što treba da uradite je da povežete svoj nalog sa Kuick tenderom.
  Da li koristite jednu od onih kartonskih zelenih tačaka ili zapravo imate „karticu“?
  Ako nemate karticu, onda je vredno 5-10. koju u početku morate potrošiti da biste je dobili. To je IT.
  Imate je registrovanu, onda dolazi na vaše ime, kao obična viza.
  Sve dok ga koristite, dolaziće svake dve godine tako da ne morate da kupujete još jedan, kada mu istekne.
  Ovo je jedini način na koji će Kuicktender registrovati karticu. Onda kada se poveže sa njima, možete da obavljate veoma brze transakcije.
  ja volim svoje.
  Možete registrovati kreditne kartice, debitne kartice i međunarodne kartice..lako.
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Satan,
  I do this all the time.  All you have to do is link your account with Quick tender.  Do you use one  of those cardboard greendot cards, or do you actually have a "card"?
  If you do not have a card, then it is well worth the 5-10. that you initially have to spend to get one.  That is IT.
  You have it registered, then it comes in your name, like a regular visa.
  As long as you use it, it will keep coming every two years so you don't have to buy another one, when it expires.
  This is the only way Quicktender will register the card.  Then once it is linked with them, you can do very fast transactions.
  I love mine.
  You can register credit cards, debit cards, and international cards..easy.


  So, where do us USA folks get one of these cards?  I recently signed up for quicktender to have as a backup for withdrawals/deposits.  Yesterday, I was informed by one of the casinos I just made a wire withdrawal at last week, that my wire was rejected/bounced by my bank because they do not accept international wires!!  Crappola...so, I need to figure out how to get winnings without routing through my regular bank.  Help please!   huh

  zdravo satano,
  Radim ovo stalno. Sve što treba da uradite je da povežete svoj nalog sa Kuick tenderom. Da li koristite jednu od onih kartonskih zelenih tačaka ili zapravo imate „karticu“?
  Ako nemate karticu, onda je vredno 5-10. koju u početku morate potrošiti da biste je dobili. To je IT.
  Imate je registrovanu, onda dolazi na vaše ime, kao obična viza.
  Sve dok ga koristite, dolaziće svake dve godine tako da ne morate da kupujete još jedan, kada mu istekne.
  Ovo je jedini način na koji će Kuicktender registrovati karticu. Onda kada se poveže sa njima, možete da obavljate veoma brze transakcije.
  ja volim svoje.
  Možete registrovati kreditne kartice, debitne kartice i međunarodne kartice..lako.


  Dakle, gde mi ljudi iz SAD dobijamo jednu od ovih kartica? Nedavno sam se prijavio za Kuicktender da imam kao rezervnu kopiju za isplate/depozite. Juče su me obavestili u jednom od kazina u kojima sam upravo podigao novac prošle nedelje, da je moja banka odbila/odbila banku jer ne prihvataju međunarodne vire!! Crappola...pa, moram da smislim kako da dobijem dobitak bez rutiranja preko svoje redovne banke. Pomoć molim! huh
 • Original engleski Prevod srpski


  Hi Satan,
  I do this all the time.  All you have to do is link your account with Quick tender.  Do you use one  of those cardboard greendot cards, or do you actually have a "card"?
  If you do not have a card, then it is well worth the 5-10. that you initially have to spend to get one.  That is IT.
  You have it registered, then it comes in your name, like a regular visa.
  As long as you use it, it will keep coming every two years so you don't have to buy another one, when it expires.
  This is the only way Quicktender will register the card.  Then once it is linked with them, you can do very fast transactions.
  I love mine.
  You can register credit cards, debit cards, and international cards..easy.


  So, where do us USA folks get one of these cards?  I recently signed up for quicktender to have as a backup for withdrawals/deposits.  Yesterday, I was informed by one of the casinos I just made a wire withdrawal at last week, that my wire was rejected/bounced by my bank because they do not accept international wires!!  Crappola...so, I need to figure out how to get winnings without routing through my regular bank.  Help please!  huh


  your own bank didn't accept them?  is it a regular bank, or credit union?
  this seems rather strange to me.  banks deal with all kinds of transactions.
  i do know that it is a transfer from bank of ireland.

  maybe you have a small town bank?


  zdravo satano,
  Radim ovo stalno. Sve što treba da uradite je da povežete svoj nalog sa Kuick tenderom. Da li koristite jednu od onih kartonskih zelenih tačaka ili zapravo imate „karticu“?
  Ako nemate karticu, onda je vredno 5-10. koju u početku morate potrošiti da biste je dobili. To je IT.
  Imate je registrovanu, onda dolazi na vaše ime, kao obična viza.
  Sve dok ga koristite, dolaziće svake dve godine tako da ne morate da kupujete još jedan, kada mu istekne.
  Ovo je jedini način na koji će Kuicktender registrovati karticu. Onda kada se poveže sa njima, možete da obavljate veoma brze transakcije.
  ja volim svoje.
  Možete registrovati kreditne kartice, debitne kartice i međunarodne kartice..lako.


  Dakle, gde mi ljudi iz SAD dobijamo jednu od ovih kartica? Nedavno sam se prijavio za Kuicktender da imam kao rezervnu kopiju za isplate/depozite. Juče su me obavestili u jednom od kazina u kojima sam upravo podigao novac prošle nedelje, da je moja banka odbila/odbila banku jer ne prihvataju međunarodne vire!! Crappola...pa, moram da smislim kako da dobijem dobitak bez rutiranja preko moje regularne banke. Pomoć molim! huh


  Vaša banka ih nije prihvatila? da li je to obična banka ili kreditna unija?
  ovo mi izgleda prilično čudno. banke se bave svim vrstama transakcija.
  Znam da je to transfer iz banke Irske.

  možda imate malu gradsku banku?
 • Original engleski Prevod srpski


  your own bank didn't accept them?  is it a regular bank, or credit union?
  this seems rather strange to me.  banks deal with all kinds of transactions.
  i do know that it is a transfer from bank of ireland.

  maybe you have a small town bank?


  This is twice now that this same <reputable> casino bounced a wire transfer to my credit union.  It does strike me as odd because I am sure many other CU members send/receive wire transfers from all over the world (especially Mexico in my area).  Only reason I am not calling them to look into this is I don't want to draw any unnecessary attention to all the debit card transactions on the account! So....I am looking for an alternative method to get funds INTO my hands without having to spend $50 for the express checks that they have sent in the past.  Thought I could look into the cards you are all talking about.

  I didn't realize that with quicktender, the funds would still be coming to my account via an international wire so I doubt it will work even to use them as a different source to route funds in.  Not sure what steps to take to make this easier!


  Vaša banka ih nije prihvatila? da li je to obična banka ili kreditna unija?
  ovo mi izgleda prilično čudno. banke se bave svim vrstama transakcija.
  Znam da je to transfer iz banke Irske.

  možda imate malu gradsku banku?


  Ovo je već dva puta kada je ovaj isti kazino odbio bankovni transfer mojoj kreditnoj uniji. Čini mi se čudnim jer sam siguran da mnogi drugi članovi CU šalju/primaju bankovne transfere iz celog sveta (naročito iz Meksika u mojoj oblasti). Jedini razlog zašto ih ne pozivam da ovo ispitaju je što ne želim da skrećem nepotrebnu pažnju na sve transakcije debitnim karticama na računu! Dakle....tražim alternativni način da dobijem sredstva u svoje ruke, a da ne moram da potrošim 50 dolara za ekspresne čekove koje su mi slali u prošlosti. Mislio sam da mogu da pogledam karte o kojima svi govorite.

  Nisam znao da će sa kuicktender-om sredstva i dalje dolaziti na moj račun preko međunarodne mreže, tako da sumnjam da će funkcionisati čak i da ih koristim kao drugi izvor za usmeravanje sredstava. Nisam siguran koje korake da preduzmem da bih ovo uradio lakše!
 • Original engleski Prevod srpski  your own bank didn't accept them?  is it a regular bank, or credit union?
  this seems rather strange to me.  banks deal with all kinds of transactions.
  i do know that it is a transfer from bank of ireland.

  maybe you have a small town bank?


  This is twice now that this same <reputable> casino bounced a wire transfer to my credit union.  It does strike me as odd because I am sure many other CU members send/receive wire transfers from all over the world (especially Mexico in my area).  Only reason I am not calling them to look into this is I don't want to draw any unnecessary attention to all the debit card transactions on the account! So....I am looking for an alternative method to get funds INTO my hands without having to spend $50 for the express checks that they have sent in the past.  Thought I could look into the cards you are all talking about.

  I didn't realize that with quicktender, the funds would still be coming to my account via an international wire so I doubt it will work even to use them as a different source to route funds in.  Not sure what steps to take to make this easier!


  well, some banks do charge an international wire fund
  maybe your bank is charging you this charge, and you do not have enough to cover it?  it can be $30-$60 International  Vaša banka ih nije prihvatila? da li je to obična banka ili kreditna unija?
  ovo mi izgleda prilično čudno. banke se bave svim vrstama transakcija.
  Znam da je to transfer iz banke Irske.

  možda imate malu gradsku banku?


  Ovo je već dva puta kada je ovaj isti kazino odbio bankovni transfer mojoj kreditnoj uniji. Čini mi se čudnim jer sam siguran da mnogi drugi članovi CU šalju/primaju bankovne transfere iz celog sveta (naročito iz Meksika u mojoj oblasti). Jedini razlog zašto ih ne pozivam da ovo ispitaju je što ne želim da skrećem nepotrebnu pažnju na sve transakcije debitnim karticama na računu! Dakle....tražim alternativni način da dobijem sredstva u svoje ruke, a da ne moram da potrošim 50 dolara za ekspresne čekove koje su mi slali u prošlosti. Mislio sam da mogu da pogledam karte o kojima svi govorite.

  Nisam znao da će sa kuicktender-om sredstva i dalje dolaziti na moj račun preko međunarodne mreže, tako da sumnjam da će funkcionisati čak i da ih koristim kao drugi izvor za usmeravanje sredstava. Nisam siguran koje korake da preduzmem da bih ovo uradio lakše!


  pa, neke banke naplaćuju međunarodni bankovni fond
  možda vam vaša banka naplaćuje ovu naknadu, a vi nemate dovoljno da je pokrijete? može biti $30-$60 International
 • Original engleski Prevod srpski
  Hey helwin,  You can apply (everyone is approved, lol) for the card on line for free at http://www.metropcs.com/visa/  it takes about a week for the card to arrive. 

  When you get the card, it has direct deposit (routing and acct#) information and the receive code you will need if you want to load the card at MoneyGram locations. 
  I had $400 when I initially went to load my card.  The MoneyGram location charged me $3.95 and Metro deducted their $9.95 right away.

  I had to look at my account, they do charge $9.95 for wire transfers.  But I also noticed that they don't charge ANYTHING for "purchases" which is exactly what I do when gambling on line!  Unless it is a PIN based purchase, then they charge $.95 cents.  WOOO HOOO

  I hope this helps, you can PM me if you have other questions hun!

  GOOD LUCK ALL!!!  GOOD LUCK ALL!!!  GOOD LUCK ALL!!!  GOOD LUCK ALL!!!
  Hej Helvin, možete se prijaviti (svi su odobreni, lol) za karticu na mreži besplatno na http://vvv.metropcs.com/visa/ potrebno je oko nedelju dana da kartica stigne.

  Kada dobijete karticu, ona ima informacije o direktnom depozitu (ruting i acct#) i kod za prijem koji će vam trebati ako želite da učitate karticu na lokacijama MoneiGram-a.
  Imao sam 400 dolara kada sam u početku otišao da napunim svoju karticu. Lokacija MoneiGram mi je naplatila 3,95 dolara, a Metro je odmah odbio njihovih 9,95 dolara.

  Morao sam da pogledam svoj račun, oni naplaćuju 9,95 dolara za bankovne transfere. Ali takođe sam primetio da ne naplaćuju NIŠTA za "kupovine" što je upravo ono što ja radim kada se kockam na mreži! Osim ako se ne radi o kupovini zasnovanoj na PIN-u, naplaćuju 0,95 dolara. VOOOO HOOO

  Nadam se da će ovo pomoći, možete mi poslati PM ako imate drugih pitanja!

  SREĆNO SVIMA!!! SREĆNO SVIMA!!! SREĆNO SVIMA!!! SREĆNO SVIMA!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Shelli, It almost sounds the same as Greendot, but I'll try it. helwin

  Hvala Šeli, skoro zvuči isto kao Greendot, ali pokušaću. helvin

 • Original engleski Prevod srpski
  The terms might be similar, I try to forget about Greendot since they closed my account! lol

  Metro actually has a really cool feature called Click-n-Pay, they have a list of about 300 "biller's" ranging from Cellular Service to Mortgage Companies that you can make your monthly payment to for FREE!!  (This works GREAT for me since I don't have a checking account!! hehe)
  Uslovi mogu biti slični, pokušavam da zaboravim na Greendot pošto su mi zatvorili nalog! lol

  Metro zapravo ima sjajnu funkciju pod nazivom Click-n-Pai, oni imaju listu od oko 300 „obračunavaca“ u rasponu od mobilnih usluga do hipotekarnih kompanija kojima možete BESPLATNO da izvršite svoju mesečnu uplatu!! (Ovo mi odlično funkcioniše pošto nemam tekući račun!! hehe)
 • Original engleski Prevod srpski

  I know checking accounts always get me in big trouble, especially with that overdraft.

  Znam da me tekući računi uvek dovedu u velike probleme, posebno sa tim prekoračenjem.

 • Original engleski Prevod srpski

  anyone tried this with a netspend debit card?

  neko je probao ovo sa netspend debitnom karticom?

 • Original engleski Prevod srpski

  thanks Tony. I had seen signs up at the place selling Netspend that u can have government checks/etc routed to them so i thought maybe other things could be too.

  hvala Toni. Video sam natpise na mestu gde se prodaje Netspend da možete da im pošaljete državne čekove/itd, pa sam pomislio da bi možda mogle biti i druge stvari.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita